Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Методи розрахунку цінової еластичності : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

2.2. Методи розрахунку цінової еластичності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Загальний рівень доходів торгового підприємства зале-жить не тільки від цін на товари і послуги, а й від тонких ме-ханізмів еластичності. Від того, чи еластичний товар у прода-жу, повинна будуватися стратегія продажу, обсяги продажу, рекламні заходи і т. ін. Тому підприємству торгівлі необхідно враховувати дані про практичне застосування механізму елас-тичності, оскільки в процесі розрахунку величин цінової елас-тичності виникають певні утруднення. Наочно це можна пока-зати на числовому прикладі (табл. 6)

Утруднення починаються із самого початку. При обчис-ленні коефіцієнта еластичності попиту в ціновому інтервалі від 5 до 4 одиниць згідно з даними табл. 6 ми стоїмо перед ви-бором, яку комбінацію характеристик ціни і кількості про-дукції (5 і 2000 або 4 і 4000) взяти в якості базової для підра-хунку відсоткових змін, що використовуються у формулі ела-

Таблиця 6

Визначення цінової еластичності попиту за допомогою показника загального виторгу і коефіцієнта еластичності

 

Кількість запитувано ї продукції     Ціна за одиницю       Загальни й виторг    Оцінка за

показником

загального

виторгу          Коефіцієнт еластичності Еd

2000    5                 10000     

                                   Еластичність  2000/6000/2:1/9/2= =3,00

4000    4          16000             

                                   Еластичність  3000/11000/2:1/7/2= =1,91

7000    3          21000             

                                   Еластичність  4000/18000/2:1/5/2= =1,11

11000  2          22000             

                                   Нееластичність         5000/27000/2:1/3/2= =0,56

16000  1          16000             

стичності. Виходячи з комбінації 5 і 2000, знайдемо, що відсоткове зменшення ціни становитеме 20%, а відсоткове збільшення кількості проданої продукції – 100%, тоді одержи-мо коефіцієнт еластичності рівний 5. При 4 і 4000 знайдемо, що процентне збільшення ціни становитиме 25%, а відсоткове зменшення запитуваної продукції – 50%, і коефіцієнт еластич-ності буде дорівнювати 2. Попит еластичний в обох випадках, але істотно відрізняється еластичність. Для подолання цього утруднення економісти умовилися про компроміс – викорис-товують як вихідну базу середні величини аналізованих рівнів ціни і кількості запитуваної продукції. У нашому випадку з ціновим інтервалом 5 і 4 базовими є ціна, рівна 4,5, а кількість продукції – 3000. Тоді відсоткова зміна ціни становитиме 22%, а відсоткова зміна кількості – близько 67%.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Перетворюючи формулу еластичності, можемо одержати:

жіш ...кількості      зміна ...ціни        2000       1

Ed =    :           =          :           = 3,00.

сума...кількості /2   сума...цін /2    6000/2   9/2

Такий підрахунок називається формулою центральної крапки. Коефіцієнт, рівний 3, означає, що збільшення (змен-шення) ціни на 1% призведе до зменшення (збільшення) кількості продукції, на яку є попит, на 3%.

Найпростішим способом перевірити, чи є попит еластич-ним, - це визначити, що відбувається з загальним виторгом або грошовими надходженнями, сукупними витратами з по-гляду споживачів у випадку зміни ціни продукції.

Еластичний попит. Якщо попит еластичний, зменшення ціни спричинить збільшення загального виторгу, тому що навіть при меншій ціні продукції, що сплачується за одиницю, приріст продажу виявляється більш ніж достатнім для ком-пенсації втрат від зниження ціни.

Ця ситуація показана стосовно кривої попиту для цінового інтервалу від 5 до 4 одиниць (рис. 5). Загальний виторг дорівнює ціні, помноженій на кількість продукції. Тому площа прямокутника OP1AQ1 показує величину загального виторгу (10 000 одиниць), якщо ціна відповідає Рі (5 одиниць), a кількість запитуваної продукції відповідає Qt (2000). Якщо ціна знижується до Р2 (4 одиниці), спричинюючи збільшення кількості запитуваної продукції до Q2 (4000), то загальний ви-торг стає рівний площі прямокутника OP2BQ2 (16 000), що більше OP1AQ1. Це перевищення пояснюється тим, що втрата продажу, спричинена зниженням ціни одиниці продукції, вияв-ляється меншою приросту виторгу, отриманого завдяки розши-ренню продажу, тобто чисте зростання становитиме 6000 оди-ниць. Ці міркування правомірні і в зворотному випадку: якщо попит еластичний, то збільшення ціни призведе до зменшення загального виторгу, тому що приріст загального виторгу, зумовлений підвищенням ціни одиниці продукції, менш, ніж втрата виторгу, пов’язана з рівнобіжним скороченням продаж.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

5          P1        \           A                                                                               

4          P2                   \           B                                                                   

3          Р3        C                                                                                                      

2          P4                                                                              F                                

1          P5                                                                              H                                            G        

                                                                                                                                             D

            0          Q1       Q2                   О3                   Q4                   Q5      

Рис. 5. Цінова еластичність попиту

Висновок: якщо попит еластичний, то зміна ціни приводить до зміни загального виторгу в протилежному напрямі.

Нееластичний попит. Якщо попит нееластичний, то змен-шення ціни призведе до зменшення загального виторгу. Неве-лике розширення продажу, що відбудеться в цьому випадку, ви-явиться недостатнім для компенсації зниження виторгу, одер-жаного з одиниці продукції, тому, в кінцевому рахунку, загаль-ний виторг зменшиться. Така ситуація має місце в ціновому інтервалі від 2 до 1 одиниці нашої кривої попиту. Спочатку за-гальний виторг представлений площею фігури OP4FQ4 (22 000) при ціні P4 (2 одиниці) і кількості запитуваної продукції Q4 (11000). Знизивши рівень ціни до P5 (1 одиниця), ми збільшимо кількість запитуваної продукції до Q5 (16 000), що менше попе-редньої площі. Падіння на 1 одиницю дорівнює 11 000 одиниць продукції, а зростання обсягу продажу становитиме 6000 оди-ниць, як і в попередньому випадку. Наші міркування мають і зворотний характер: якщо попит нееластичний, зростання ціни приведе до збільшення загального виторгу.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Висновок: якщо попит нееластичний, то зміна ціни спричинює зміну загального виторгу в тому напрямі.

У разі одиничної еластичності збільшення або зменшення ціни залишить загальний виторг не вплине.

До факторів цінової еластичності попиту можна віднести:

1.         Можливість заміни. Чим більше гарних замінників да-ного продукту пропонується споживачеві, тим еластичніший буває попит на нього. Якщо один з конкуруючих продавців пшениці або кукурудзи підвищить ціну, покупці переорієнту-ються на легкодоступні й ідеальні замінники.

2.         Частку в доході споживача. Чим більше місце продукт займає в бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим вища еластичність попиту на нього. Десять відсотків зростання цін на олівці й жувальну гумку ставитимуть усього кілька копійок, і це спричиняє мінімальну реакцію запитуваної про-дукції. Десять відсотків зростання цін на продукти харчуван-ня, на які наше населення витрачає великий відсоток своїх до-ходів, призведе, можливо, до зменшення кількості продукції, що купується.

3.         Предмети розкоші і предмети необхідності. Попит на предмети необхідності нееластичний. Попит на предмети роз-коші еластичний. Хліб і електроенергія визнані суспільством як предмети необхідності. Підвищення цін не спричинить істотного скорочення споживання хліба або електроенергії для освітлення. З іншого боку, коньяк і смарагди є предмета-ми розкоші. Якщо ціни піднімуться, їх можна буде не купува-ти (табл. 7).

4.         Фактор часу. Попит на продукт тим еластичніший, чим довший період часу для ухвалення рішення. Одна з причин цього правила полягає в тому, що багато споживачів – це люди звички. Якщо ціна на продукт зростає, нам потрібен час, щоб знайти і випробувати інші продукти, поки ми не переконаємо-ся в їхній прийнятності. Якщо ціна яловичини підвищиться на 10%, споживачі (можливо, не відразу), зменшать свої покупки.

Таблиця 7

Характеристики цінової еластичності попиту

 

Величина коефіцієнта еластичності           Термінологія  Пояснення термінів  Вплив ціни на

загальний виторг:

збільшення ціни,

зменшення ціни

Більше одиниці (Ed>1)         Еластичний попит   Відсоткова кількість запи-туваної продукції перевищує відсот-кову зміну ціни          Загальний Загальний виторг падає зростає

Дорівнює одиниці (Ed=1)    Одинична

еластичність

попиту           Відсоткова зміна кількості запи-туваної продукції дорівнює відсот-ковій зміні ціни   Загальна Загальний Виторг Незмінна

Менше одиниці (Ed<1)        Нееластичний попит           Відсоткова зміна кількості запи-туваної продукції, або відсоткова зміна ціни           Загальна

Загальний

виторг

зростає,

падає

Але через якийсь час вони можуть перенести свої симпатії на птицю або рибу. Інше пояснення цього правила пов’язано з довговічністю продукту. Дослідження показують, що “корот-костроковий” попит на бензин менш еластичний (0,2), ніж “довгостроковий” (0,7). Це тому, що в довгостроковому плані автомобілі зношуються, витрати бензину на них великі і через подорожчання бензину їх замінюють меншими за розміром, більш економічними машинами.

Концепція еластичності має величезне практичне значен-ня. Дослідження показують, що попит на велику частину сільськогосподарської продукції вкрай нееластичний, порядку 0,2 чи 0,25. При великому врожаї завдяки гарним погодним умовам або зростанню ефективності виробництва одночасно знижуються як ціни на сільськогосподарську продукцію, так і сумарні доходи фермерів, що й відбулося, наприклад, у 2002 р.

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

в Україні. Для фермерів як соціальної групи нееластичний по-пит на їхню продукцію означає, що збір дуже гарного врожаю може бути небажаним. Для політиків це означає, що підви-щення прибутковості фермерів залежить від обмеження ви-робництва у фермерів. Велике значення має еластичність і в акцизних зборах. Підвищення податку на продукт, попит на який еластичний, спричинить скорочення доходу від оподат-ковування. Це змушує законодавців, що встановлюють ак-цизні податки, мати продукти, попит на які нееластичний, на-приклад, алкогольні напої, тютюнові вироби.

Таким чином, еластичність попиту життєво важлива для бізнесменів, фермерів, найманих робітників, а також розроб-лювачів державної економічної політики.