Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.8. Планування надходження і закупівлі товарів : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.8. Планування надходження і закупівлі товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Основною метою планування надходження й організації за-купівлі товарів є забезпечення ритмічного постачання товарів у торгове підприємство в необхідних обсягах і асортименті. Про-цес здійснюється за певними етапами. Розглянемо їх.

Аналіз надходження товарів на підприємство в перед-плановому періоді. Такий аналіз проводиться в тісному зв’язку з показниками аналізу реалізації товарів і здійснюється в роздрібних цінах по таких питаннях:

а)         динаміка загального обсягу і товарної структури надхо-

дження проводиться в порівнянних цінах для встановлення

темпів зміни, обсягів надходження в передплановому періоді в

цілому по підприємству і в розрізі окремих товарних груп;

б)         забезпеченість передбачених обсягів реалізації і

розмірів приросту товарних запасів необхідним обсягом над-

ходження товарів на підприємство. Зниження обсягів ре-

алізації при одночасному зниженні запасів, свідчить про недо-

статність обсягів надходження товарів на підприємство;

в)         прослідковується склад джерел надходження товарів на

підприємство. Для цього необхідно встановити частку поста-

чань   від   безпосередніх   виробників,   оптових   торгових

підприємств, торгових посередників, а також у розрізі місце-вих та іногородніх постачальників;

г)         враховується наявність обсягів фактичного надходжен-

ня, передбаченого відповідно до укладених контрактів. Для

цього використовується показник “коефіцієнт постачання”,

що розраховується за формулою

_ Оф*00

де Кп - коефіцієнт постачання товарів на підприємство, %; Оф - фактична сума (кількість) надходження товарів (у порівнянних цінах);

Ок - сума (кількість) надходження товарів, передба-чена контрактами. При значеннях нижчих від одиниці з’ясовуються причини невиконання контрактних зобов’язань;

д)         рівномірність надходження товарів по окремих

періодах з рівномірністю реалізації.

е)         частота постачань товарів на підприємство. Цей показ-

ник відіграє істотну роль у забезпеченні стійкості асортименту

товарів, формуванні розміру товарних запасів, обсягу витрат

по транспортуванню і зберіганню.

Визначення планового обсягу і структури надходження товарів. Основу таких розрахунків становлять раніше обґрун-товані плани реалізації товарів і формування товарних запасів. Планові обсяги розраховуються за формулами

П = Р+3К-3Н+В      чи   П = Р±дз+В;

де П плановий обсяг надходження товарів у роздрібних цінах;

Р - плановий обсяг реалізації товарів; Зн і Зк - фактична і розрахункова сума товарних за-пасів на початок і кінець планового періоду;

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

дз - зміна, що передбачається (приріст, зниження), суми товарних запасів у плановому періоді; В - очікуване вибуття товарів у зв’язку з природним збитком та іншими причинами.

Визначення планового обсягу і джерела закупівлі не-обхідних товарів. Обсяг надходження товарів розраховується в роздрібних цінах, а обсяг закупівлі товарів - у цінах їхньої закупівлі (різниця між цими показниками складає суму торго-вих надбавок або валовий доход від реалізації товарів). Приріст товарних запасів, передбачений у плановому періоді, також забезпечується закупівлею товарів у закупівельних цінах. Тому плановий обсяг закупівлі товарів визначається за формулою

03 = П- B,ZL - Нтз'

де    ОЗ - обсяг закупівлі товарів з постачанням у плано-

вому періоді (у закупівельних цінах);

П         плановий   обсяг   надходження   товарів   (у

роздрібних цінах);

ВДР - планована сума валового доходу від реалізації

товарів (сума торгової надбавки).

Нт.з - сума торгових надбавок на обсяг приросту, що

передбачається, товарних запасів. У мінливістю кон’юнктури споживчого ринку, не-стабільністю господарських зв’язків з постачальниками й іншими причинами забезпечити заздалегідь весь обсяг за-купівлі товарів на плановий період у більшості випадків не-можливо. Тому на першій стадії планування закупівель визна-чаються лише основні джерела закупівлі, враховуючи при цьому умови, які забезпечують підвищення, ефективність ко-мерційної роботи. Закупівлі товарів у безпосередніх вироб-ників забезпечують нижчий рівень контрактних цін, що пози-тивно впливає на формування валового доходу від реалізації

товарів. Закупівля в місцевих постачальників забезпечує більш нижчі витрати по транспортуванню товарів, що позитив-но впливає на формування прибутку від торгової діяльності.

Дотримуватися ритмічності й оптимізації надходження партій товарів на підприємство потрібно для того, щоб забез-печити стійкість асортименту товарів, заплановані розміри то-варних запасів і мінімізацію поточних витрат на цей процес. Це визначається оптимальним розміром партій надходження товарів на підприємство. Чим більший розмір партії постачан-ня, тим менший відносний розмір витрат обігу торгового підприємства по розміщенню замовлення, доставці товару і їхньому прийманню. Однак великі партії постачання визнача-ють високий середній розмір товарних запасів. Тому не-обхідно шукати оптимальний шлях між цими двома крайнос-тями. Оптимальний розмір партії постачання, при якому мінімізуються сукупні витрати обороту з організації товаропо-стачання й обслуговування товарних запасів, визначають за відомою формулою моделі Уілсона

2хОЗхСОі

ОРп.п = А      СО       1    '

де:   ОРпп - оптимальний розмір партії постачання то-варів на підприємство;

03 -- плановий обсяг закупівлі товарів торговим підприємством з їхньою доставкою в плановому періоді;

СОІ - сума витрат обігу по розміщенню замовлення, доставці товарів і їхньому прийманню в розрахунку на одну партію, що поставляється; С02 - сума витрат обігу по збереженню одиниці запа-су товарів на підприємстві (зазвичай така одиниця виражається визначеною сумою або кількістю товар-них запасів).

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

Цей розрахунок добре ілюструється на конкретному прикладі. Річний обсяг закупівлі товарів даної групи заплано-ваний у сумі 1000 тис. грн. Сума витрат з обороту по розміщенню замовлення, доставці товарів і їхньому прийман-ню на одну партію, що поставляється, становить 12 тис. грн. Сума витрат з обороту по збереженню одиниці запасів товарів становить 6 тис. грн. У результаті одержимо:

/2*1000*12

ОРпп = J        = 63 тис. грн.

V         6

Отже, протягом року товари даної групи повинні доставля-тися 16 разів (1000:63=16), або кожні 22 дні (360:16=22). При та-ких показниках розміру партії і частоти постачань товарів витра-ти з обороту торгового підприємства будуть мінімальними.