Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.7. Механізм керування товарними запасами : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.7. Механізм керування товарними запасами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Загальний обсяг роздрібного товарообігу в країні досяг у 2001 р. 34,05 млрд грн, у якому тільки 3,3 % становить продаж товарів за безготівковими розрахунками. Роздрібний товаро-обіг підприємств, що є юридичними особами, зріс у 2001 р. на 18,2 % порівняно з 2000 р. Ще вищі темпи нарощування роздрібного товарообігу спостерігалися в 2002 р. У сільській місцевості роздрібний товарообіг розвивався більш інтенсив-но, ніж у містах. На жаль, його частка продовжує залишатися протягом останніх двох років дуже низькою – на рівні 12 % від загального обсягу товарообігу по підприємствах, що є юридич-ними особами, у той час як частка сільського населення Ук-раїни складала на кінець 2001 р. понад третину всієї чисель-ності населення країни.

Висока динаміка товарообігу в країні, на жаль, не супрово-джувалася істотним нарощуванням на підприємствах цієї сфе-ри товарних запасів. Відомо, що стабільне положення на рин-ку може бути за умови наявності товарних запасів на 150 днів безперебійної торгівлі, тоді як їхній фактичний рівень ос-танніми роками досягав лише третини цього показника. Не на-були прискорення ці процеси і в 2000 – 2001 рр. Проблема не-достатнього рівня товарних запасів у сфері споживчого ринку створює визначену загрозу національній безпеці країни. За-безпеченість товарними запасами менше як на 40 днів може стати причиною “товарного голоду” з усіма його негативними соціальними і політичними наслідками. Разом з тим у чверті областей України цей показник ледь-ледь перевищує цю кри-тичну межу. Якщо рівень споживання товарів залишався б на межі 1990 р., наявних запасів товарів вистачило б лише на 15–18 днів торгівлі.

З переходом до ринкових відносин зростає значення оп-тимізації обсягів і структури товарних запасів у торгівлі з ура-хуванням форм власності, специфіки регіонів, ланок руху то-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

варів, типів підприємств. Керування товарними запасами включає планування їхнього обсягу й структури відповідно до поставлених підприємством цілей, контроль, для того щоб за-безпечити їхню постійну відповідність установленим кри-теріям, а також аналіз товарооборотності й забезпеченості то-варами, їхнє нормування, формування й розміщення.

Відповідно до вказівок статистичних органів у товарних запасах роздрібної торгівлі враховуються запаси всіх товарів, що належать торговельному підприємству або торговельній організації й значаться на їхньому балансі: 1) поточного зберігання, що забезпечують повсякденні потреби торгівлі; 2) сезонного зберігання (картопля, овочі, фрукти), створювані для забезпечення торгівлі за сезонами року; 3) дострокового завезення у важкодоступні райони для забезпечення торгівлі протягом усього періоду між поставками. До товарних запасів роздрібної торгівлі включаються товари, які є в наявності у роздрібній мережі, на дрібнооптових базах, розподільних складах і базах, овоче-, картопле-, фруктосховищах; товари, які знаходяться на базах і складах, що належать роздрібним підприємствам і організаціям; товари, закуплені й оплачені торговельною організацією й залишені на відповідальному зберіганні у постачальників; товари, які здані на перероблення і звітну дату знаходяться на підприємствах як власних, так і інших організацій, сільськогосподарська продукція, закуплена за цінами домовленості.

Товарні запаси в роздрібній торгівлі показуються у звітності в роздрібних цінах, а в картопле-, овоче-, фруктосхо-вищах – у тих цінах, за якими вони враховуються на балансі цих підприємств.

До статистичної звітності про товарні запаси в роздрібній торгі