Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_095570a35a9b559d896bee9c1c32524b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

1.         Агапова Т.А., Середина С.Ф. Макрозкономика: Учеб. / Под. общ. ред. проф. А.В. Сидоровича, М., Дело и Сервис, 2002. -448 с.

2.         Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макрозкономика. Опорньій конспект лекций. К.; Изд-во "Четверта хвиля", 1997.

3.         Балягіна Л.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика вик-ладання економіки: Навч.-метод. посіб., К.; КНЕУ, 2003. -341 с.

4.         Барр Р. Политическая зкономия: В 3 т. - М., Международ-ньіе отношения, 1994.

5.         Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв B.C. Політична еконо-мія: Підруч. для студентів вузів. К., 2000.

6.         Гальперин В.М. и др. Микрозкономика. - СПб, 1994.

7.         Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи еко-номічних знань. Навч. посіб. К., Вища школа, 1998.

8.         Гейлбронер Роберт Л., Тароу Лестер С. Економіка для всіх: Пер. з англ. Львів, Просвіта, 1995.

9.         Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. -К.: Ельга, Ніка- Центр, 2003. - 368 с.

 

10.       Гребнев Л.С., Hypeee P.M. Зкономика. Курс основ: Учеб-ник для незкономических специальностей. - М.: Вита-Пресс, 2000.

11.       Гзлбрейт Дж. Зкономические теории и цели общества: Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1976.

12.       Добринин А.И., Журавлева Г.П. Общая зкономическая тео-рия. Краткий курс: Учеб. пособ. для Вузов. - СПб., 2002.

13.       Долан 3. Дж., Кзмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 1991.

14.       Дорнбуш P., Фишер С. Макрозкономика. - М.: Изд-во МГТУ, ИНФРА-М, 1997.

15.       Економіка, власність і підприємництво / Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький, В.М. Огаренко. - Дніпропетровськ: Січ, 2001. - 612 с.

16.       Економічна теорія / Под ред. Є.М. Воробйова - X., 2003.

17.       Економічна теорія: Навч. посіб. / Л.Ю. Мельник, A. М. Ка-рпенко, М.Х.Корецький та інші. - Дніпропетровськ: Січ, 1998. - 579 с.

18.       Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник - 3-є вид., випр. - К.: Знання, 2003. - 211 с.

19.       Історія економічних вчень / В.М. Лісовицький: Навч. посіб. -К.: ЦНЛ, 2003. - 220 с.

20.       Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1978.

21.       Курс зкономической теории / Под общ. ред. М.Н. Чепури-на, Е.А. Киселевой. - Киров, 1998.

22.       Курц X. Капитал, распределение, спрос: Пер. с англ. - М.: Аудит, Юнити, 1998.

23.       Макконнел К.Р., Брю С.Л. Зкономика: принципьі, пробле-мьі, политика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Республика, 1992.

24.       Макроекономіка I Заред. А.Г. Савченко, К.: "Либідь", 1994.

25.       Макрожономика I В.М. Гальперин и др. - СПб.: Зкономи-ческая школа, 1994.

26.       Макрожономика: Учеб. пособ. / Под ред. И.П. Николаевой -М.: ЮНИТИ, 2002. - 319 с.

27.       Маркс К. Капитал. - Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. -Т. 23. - 907 с.

28.       Маркс К. Капитал. - Т. 3 // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. -Т. 25. - 545 с.

29.       Маршалл А. Принципьі зкономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. - М., Прогресс, 1993.

30.       Мельникова В.І., Клімова Н.Л. Макроекономіка: Навч. по-сіб. - 2-е вид., доп. - К., 2004. - 394 с.

31.       Микро-, макрозкономика: Практикум / Под общ. ред. Ю.А. Огибина. - СПб.:АО "Литера плюс", "Санкт-Петербург Оркестр", 1994.

32.       Миль Дж. С. Основьі политической зкономии: Пер. с англ. -Т. 1-3. - М.: Прогресс, 1981.

33.       Мікроекономіка I Т.Т. Горобчик. - 2-е вид.: Навч. посіб. -К.: ЦНЛ, 2004. - 272 с.

34.       Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб. -К., 2001.

35.       Мзнкью Н.Г. Принципьі зкономики. - СПб.: Питер ком, 1999.

36.       Hypeee P.M. Курс микрозкономики: Учеб. для вузов. - М., Норма, 2001. - 572 с.

37.       Основи економічної теорії: Підруч. / За ред. Ю.В. Ніколен-ко. -К.: Либідь, 1998.

38.       Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Під-руч. / За ред. Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. - К., Вища школа, Знання, 1997.

39.       Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посіб. - 2-е вид., сте-реотип. - К.: Либідь, 2002. - 616 с.

40.       Пигу А. Зкономическая теория благосостояния: Пер. с англ. -Т. 1-2. - М.: Прогресс, 1985.

41.       Піндайк Р.С., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1996. - 646 с.

42.       Политжономия (История зкономических учений, зконо-мическая теория, мировая зкономика): Учебник для вузов / Под ред. Д.В. Валового. - М., 2000.

43.       Райзберг Б.А. Основьі зкономики: Учеб. пособ. для ВУЗов (Серия "Вьісшее образование")   - М., 2003.

44.       Самуельсон П. Економіка: Підруч. -Львів, Світ, 1993.

45.       Семюельсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Під ред. С.Панчишина. - К., Основа, 1998.

46.       Словарь современной зкономической теории Макмиллана. -М., ИНФРА-М, 1997.

47.       Смит А. Исследование о природе и причинах богатства на-родов. - М., Соцзкгиз, 1992.

48.       Старченко В.Д. Макроекономіка: Опорний конспект лек-цій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - 104 с.

49.       Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс попу-лярний. - К., Наукова думка, 1994.

50.       Фишер С, Дорнбуш P., Шмалензи Р. Зкономика: Пер. с англ. -М., 1993.

51.       Хайман Д.Н. Современная микрозкономика: анализ и при-ложения: Пер. с англ.: В 2 т. - М., Финансьі и статистика, 1992.

52.       Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Под ред. P.M. Знтова. -М., Прогресс, Универс, 1993.

53.       Ходжсон Дж. Зкономическая теория и институтьі: Мани-фест современной институциональной зкономической тео-рии: Пер. с англ. - М., Дело, 2003. - 464 с.

54.       Зклунд К. Зффективная зкономика. Шведская модель. - М., 1991.

55.       Зкономика: Учеб. / Под ред. А.С. Булатова. - 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М., Зкономист, 2003. - 896 с.

56.       Зкономическая теория (политзкономия): Учеб. / Под общ. ред. В.И.Видяпина, Г.П. Журавлевой. - М., 2000.

57.       Зкономическая теория. Задачи, логические схемьі, методи-ческие материальі / Под. ред. А.И. Добрьшина, Л.С. Тарасо-вича. - СПб.: Питер, 2001. - 448 с.

58.       Юхименко П.Л., Леоненко П.М. Історія економічних вчень: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. - К., Знання-Прес, 2001. - 514 с.

59.       Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. -К., Знання, 1998. - 674 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

М.Х. Корецький, О.І. Дацій, Г.М. Кульнєва,

І.І. Вініченко, О.В. Алейнікова, Т.А. Щербакова,

Н.О. Афендікова, С.В. Скоробогатько

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А. Сладкевич

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Авраменко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 24.01.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 16.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_095570a35a9b559d896bee9c1c32524b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0