Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.9. Економічні думки в Україні (XIX - початок XX ст.) : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

4.9. Економічні думки в Україні (XIX - початок XX ст.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Українські економісти внесли значний вклад в розвиток сві-тової економічної думки.

М.П. Драгоманов (1841—1895) - видатний український мис-литель, історик, публіцист, етнограф, літературний критик - один із лідерів Київської «Старої громади». М. Драгоманов посідав ви-значне місце в громадсько-політичному та науковому житті України. Він не був економістом, хоч суспільно-економічним проблемам присвячено значну частину його наукового доробку.

У наукових працях, які друкувалися багатьма європейськими мовами. М. Драгоманов висвітлює питання історії, літератури, філософії, релігії, фольклору. У численних публіцистичних тво-рах він викриває антинародну суть самодержавства, характери-зуючи його як перешкоду на шляху прогресивного суспільного розвитку, закликає до об'єднання всіх народів Росії в боротьбі проти самодержавства.

Неоціненними є заслуги Драгоманова в розвитку української національної ідеї. Він палкий прихильник возз'єднання українсь-ких земель, розвитку національної культури, борець із насильни-цькою русифікацією за право українського народу користуватися рідною мовою.

Громадсько-політичну програму М. Драгоманова найповніше викладено в «Передньому слові» до першої збірки «Громада», що видавалась ним за кордоном. Він спирається на ідеї дрібнобуржу-азного соціалізму Прудона із засадами «громадівства» (соціаліз-му) федералізму й анархізму.

Велику увагу приділяв Драгоманов пореформеним аграрним відносинам. Він позитивно оцінював реформу, проте бачив її ан-тинародну спрямованість і писав, що реформа була проведена в інтересах поміщиків, капіталістів і самодержавства, а селяни оде-ржали лише особисту волю без землі. А це погіршило становище

селянства, оскільки до феодальних форм експлуатації, які багато в чому збереглися, додалися капіталістичні форми.

Важливим у характеристиці світогляду Драгоманова є розу-міння ним проблем капіталізму. На відміну від народників він не тільки не заперечував капіталістичного розвитку, а й бачив, що Росія вже стала на цей шлях.

Драгоманов правильно зазначав, що розвиток капіталізму сприяє розвитку продуктивних сил, прискорює технічний про-грес. Водночас, він бачив і негативні риси капіталізму - кризи, безробіття тощо. Для критичного аналізу капіталістичного виро-бництва Драгоманов намагався використати політичну економію. Високо оцінюючи фундаментальні праці західних економістів, він наголошував на необхідності їх перекладу, що сприяло б роз-витку в країні економічної думки.

Велику увагу приділяв Драгоманов тяжкому становищу робітничого класу за умов капіталізму і пропонував заходи для його поліпшення: підвищення заробітної плати, створення на-лежних умов праці, освіта тощо. Найпершу умову радикальної зміни становища робітників і селян він бачив у знищенні при-ватної власності.

Заслуговує на увагу розуміння Драгомановим майбутнього суспільства. Його він пов'язував із соціалізмом (громадівством), що, на його думку, є досконалішим, ніж капіталізм, суспільним ладом. Під соціалізмом він розумів такий спосіб виробництва, за якого фабрики, заводи і продукти праці належатимуть робітни-чим громадам, а земля й результати сільськогосподарського ви-робництва - сільським громадам. Перехід до такого ладу мав бу-ти тільки еволюційним.

Для характеристики світогляду Драгоманова важливо з'ясува-ти його ставлення до марксизму. Він заперечував марксистську теорію класової боротьби, теорію соціалістичної революції, дик-татури пролетаріату. Соціалізм для нього був справою далекого майбутнього. Першочергове завдання соціалістів він бачив у за-воюванні політичних свобод і здійсненні соціально-економічних реформ.

Оцінюючи суспільно-економічні погляди М. Драгоманова в цілому, слід зазначити, що він був ідеологом дрібної буржуазії, але як реформіст змикався з буржуазним лібералізмом.

С. А. Подолинський (1850—1891) - видатний український учений, громадський діяч. Лікар за освітою, він написав низку праць з питань економіки. У середині 70-х pp. Х!Х ст. він спільно з уже згадуваним О. Терлецьким організує у Відні видання соціа-лістичної літератури українською мовою, літератури, яка широко використовувалась народниками. Було, зокрема, видано праці С. Подолинського «Парова машина», «Про бідність» та інші. У цих брошурах він намагався викласти в популярній формі теорію до-даткової вартості К.Маркса. 1880 р. було опубліковано його пра-цю «Ремесла і фабрики на Україні», що стала першою спробою застосування економічного вчення К. Маркса до конкретної еко-номічної дійсності України.

Але найвидатнішою його працею, що зробила справжній прорив у світовій науці, стала стаття «Праця людини і її відно-шення до розподілу енергії», опублікована в журналі «Слово» у 1880 p., а також у багатьох зарубіжних виданнях. У цій статті По-долинський уперше у світовій науці розробив енергетичну теорію органічного життя. Критично розглянувши тогочасні енергетичні теорії, він аналізує розподіл енергії у всесвіті та роль праці у її| збереженні й нагромадженні, даючи нове природничо-наукове визначення праці, що збільшує енергетичний бюджет людства.

Результати свого дослідження Подолинський сформулював у десяти тезах-висновках. Передусім учений наголошує на тому, що загальна кількість енергії, яка нагромаджена на землі і є в ро-зпорядженні людства, поступово збільшується за рахунок праці. Він уперше у світовій науці висловив гіпотезу про можливість безпосереднього синтезу продуктів харчування з неорганічних елементів.

У французькому варіанті праці Подолинський зробив висно-вок, що позбавити людство від марнотратства природних ресур-сів і забезпечити найбільше акумулювання енергії може лише со-

ціалізм. Згодом ідеї Подолинського знайшли втілення в ученні В. Вернадського про неосферу тощо.

М. I. Туган-Барановськнй (1865—1919) - учений зі сві-товим ім'ям, який зробив величезний внесок у розвиток бага-тьох теоретичних проблем економіки. Він закінчив 1889 р. фі-зико-математичний і екстерном - юридичний факультет Хар-ківського університету. Під впливом прогресивної професури він сприймає ідеї класичної школи, захоплюється марксизмом, але згодом виступає з критикою трудової теорії вартості, дода-ткової вартості. Він критикує Маркса за економічний детермі-нізм, за ігнорування психології людей, їхньої моралі. Критично оцінюючи концепції економічних шкіл Заходу, зокрема істо-ричної австрійської, він намагався переорієнтувати політеко-номію в Росії і в країні на позиції суб'єктивно-психологічної школи та неокласиків. У праці «Учення про граничну корис-ність господарських благ, як причину їхньої цінності» (1890 р.) він провів порівняльний аналіз класичної та австрійської шкіл і заявив про можливість їх синтезу (на Заході це зробив Мар-шалл у «Принципах економічної науки», 1890 p.).

Туган-Барановський став першовідкривачем сучасної інвес-тиційної теорії циклів. Ця теорія справила величезний вплив на розвиток політичної економії. На його праці численні західно-європейські та американські економісти не тільки посилаються детепер, а й плідно розвивають його ідеї. Загальновизнаним у сві-товій економічній літературі є внесок Туган-Барановського в роз-роблення таких проблем, як теорія розподілу, теорія кооперації, теорія соціалізму та ін.