ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Сучасна економіка потребує високого рівня кваліфікації спе-ціалістів, насамперед, знання ними базисних економічних катего-рій та положень.

Економічна теорія - це фундаментальна наука, яка є систе-мою економічних законів, категорій, принципів, закономірнос-тей, які, в свою чергу, є теоретичним відображенням складної економічної системи. Іншими словами, економічна теорія - це наука про закони, що управляють економікою. Вона дає систему наукових знань про соціально-економічні закономірності розвит-ку суспільства, а її вивчення є, водночас, процесом набуття еко-номічного досвіду, який формує концептуальний тип мислення.

Метою навчального посібника є надання можливості досягти чіткого розуміння моделей, концепцій сучасних економічних си-стем. Одним з домінуючих завдань, що вирішуються за допомо-гою посібника, є всебічне сприяння активізації пізнавальної дія-льності, прояву самостійності і творчого потенціалу студентів. Саме на це спрямована структура посібника, що складається зі вступу і чотирьох розділів, де систематизуються та в логічному порядку розкриваються основні теоретичні положення політеко-номії, мікроекономіки, макроекономіки та історії економічних вчень.

Матеріал подається стисло, виділяється лише головне, най-більш суттєве. Формулюються висновки, дається логічно струк-турована картина пізнання суті суспільного виробництва, еконо-мічних відносин власності, товарної форми організації виробниц-тва, капіталу і прибутку.

Посібник складений відповідно до програми держіспиту з економічної теорії та з урахуванням особливостей організації на-вчального процесу. 3 кожної теми виділені вузлові питання, на які слід звернути увагу.