Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

4.5. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні по-гляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера.

Австрійська школа маржиналізму - найстаріший неокласич-ний напрямок. Основні її положення:

-          у теорії вартості увага цієї школи зосереджена на споживчій вартості, корисності;

-          представники школи ввели в економічну науку поняття су-б'єктивної корисності (цінності), визначивши останню як основу ціноутворення. Суб'єктивна корисність - значимість даної речі для даної людини;

-          замінили терміни класичної політекономії «вартість» і «то-вар» на «цінність» і «економічне благо»;

-          застосовували принцип монізму - єдиною підставою ціни визнавалася корисність.

Карл Менгер (1840 - 1921) - основоположник австрійської школи маржиналізму, професор кафедри політичної економії Ві-денського університету. У 1871 році він опублікував книгу «Ос-нови політичної економії», де дослідив порушення фізіологічної рівноваги людини як результат незадоволення бажань і прагнень. Методологія дослідження К. Менгера зводиться до мікроеконо-мічного аналізу. Автор «Основ політичної економії» вважав, що економічні процеси варто вивчати через їх причинний зв'язок і закони, якими вони керуються. Принцип граничної корисності, що знижується, стверджує, що вартість (цінність) будь-якого бла-га визначається тією найменшою корисністю, якою володіє остання одиниця запасу. Ця найменша корисність залежить від співвідношення кількості благ (об'єктивний фактор) і інтенсивно-сті споживання індивіда (суб'єктивний фактор). Тому кожна до-даткова одиниця блага одержує все меншу і меншу цінність. Цін-ність матеріальних благ визначається за шкалою конкретних пот-реб конкретної людини. К. Менгер розділив економічні блага на порядки - так звана шкала Менгера. Вона являє собою спробу

пояснити місце кожного блага в шкалі корисності і ступінь наси-чення потреби в ньому, причому розрізняється абстрактна корис-ність різних категорій благ (предмети харчування, одяг, взуття, паливо, прикраси і т.п.) і конкретна корисність кожної одиниці даного роду благ (наприклад, першого, другого, третього і т.д. кі-лограма хліба; першої, другої, третьої і т. д. пари взуття). Блага першого порядку - це найбільш насущні блага (споживчі), що за-безпечують безпосереднє задоволення людини. Блага більш ви-соких порядків - це блага, що використовуються для виробницт-ва споживчих благ. У результаті цього використання споживчі блага наділяють цінністю виробничі ресурси, що йдуть на них. Благами вищого порядку виступають засоби виробництва. До останніх К. Менгер також відносив «користування капіталом і ді-яльність підприємців».

Є. Бем-Баверк, (1851-1914), Ф. Візер (1851-1926) - предста-вники австрійської школи, що вивели математичне вираження те-орії попиту та пропозиції, розробили теорію граничної корисно-сті. Вона з'явилася в другій половині XIX в., коли Є. Бем-Баверк і К. Менгер дійшли висновку, що вартість - це чисто психологічне явище, яке пояснюється "граничною", тобто найменшою, корис-ністю даного товару для покупця. Вони вважали, що вартість то-вару визначається обмеженістю і рідкістю ресурсів і тією корис-тю, що може принести останній екземпляр товарів визначеної групи, тобто граничною корисністю. Граничною корисністю на-зивають найменшу користь від даного блага. Кожне благо має цінність - це суб'єктивна корисність, величина якої залежить від суб'єкта і від обставин. Бем-Баверк розкриває це положення на прикладі поселенця, що живе в лісі з п'ятьма мішками зерна. Пе-рший мішок потрібний йому для прогодування, другий —для по-ліпшення харчування, третій - для відгодівлі домашнього птаха, четвертий - для виготовлення горілки, п'ятий - для годівлі папу-ги, що служить йому забавою. Вартість хліба буде визначатися саме корисністю