Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Поведінка споживача на ринку товарів. Крива «дохід - споживання». Криві і закони Енгеля : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

2.4. Поведінка споживача на ринку товарів. Крива «дохід - споживання». Криві і закони Енгеля


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Рішення споживача про придбання товару X у певних обсягах залежить не тільки від його уподобань, але й від рівня доходу:

Якщо на графіку, де показані точки рівноваги споживача при різних рівнях його доходу, провести лінію, то отримаємо криву «дохід - споживання», в американській літературі вона отримала назву кривоїрівня життя.

Ця крива показує, як від зміни доходу, змінюється кількість товару X, що споживається за певний час.

Характер кривої «дохід - споживання» залежатиме від оцінки товару споживачем:

Qy      *

 

Неякісний товар

 

Q,

 

 

 

Q,

Нормальний товар

Q,

Q,

Нейтральний товар

 

Q,

 

Уже в XIX ст. було помічено, що із зростанням реального до-ходу споживача, споживання вторинних благ зростає швидше, ніж благ першої необхідності. Першим дослідником питань впливу зміни доходу на структуру споживчих витрат, був німець-кий статистик Ернст Енгель (1821-1896).

Високоякісні товари

Промислові товари стандартної якості

Продовольчі товари

J

Криві Енгеля

Q

Криві Енгеля показують співвідношення між доходами і об-сягами споживання певного товару при незмінності інших факто-рів, що впливають на попит:

Згідно з рисунком спочатку відбувається насичення продово-льчими товарами, потім - промисловими товарами стандартної якості, потім високоякісними товарами і послугами. При цьому простежується закономірність: навіть при переході до викорис-

тання високоякісних товарів, відбувається спалах попиту на про-мислові товари стандартної якості.

Ці залежності були помічені Енгелем і сформовані у вигляді законів:

Частка доходу, яка витрачається на продовольчі товари, є показником рівня достатку споживача. Чим нижча ця частка, тим вище достаток.

Споживання освітніх, юридичних, медичних послуг, пос-луг по відпочинку має тенденцію зростати швидше, ніж зроста-ють доходи.

Дані закономірності були виявлені 100 років тому, але вони справедливі і сьогодні.

Досліджуючи криву «дохід - споживання» та криві Енгеля, ми припустили, що змінюється лише дохід, а всі інші фактори попиту залишаються незмінними. Якщо залишити незмінним до-хід, а ввести в модель як економічну змінну - «ціна», то можна побудувати криву «ціна - споживання». Зниження цін на товар X приведе до нової точки перетину бюджетної лінії з віссю X:

Якщо дохід і ціни на інші товари залишається незмінним, то точка перетину з віссю У залишається попередньою. Крива «ці-на - споживання» показує, як змінюється обсяг закупок товару X (т. Fb F2, F3) при переході до іншого рівня цін на цей товар за незмінності всіх інших факторів попиту.

Якщо ціна товару X змінюється, то змінюються і споживчі можливості покупця. 3 одного боку, зниження цін на товар X ро-бить його привабливішим, оскільки він стає дешевшим стосовно товарів - субститутів. 3 іншого, вивільнення коштів від здешев-лення товару X дозволяє споживачеві збільшити купівлю інших товарів. Таким чином, зростає реальний дохід споживача, хоча його номінальний дохід залишається попереднім.

Ефект доходу - тільки ті зміни у споживанні, що викликані зміною реального доходу споживача під впливом руху цін. Із збі-льшенням доходу споживання нормальних товарів зростає, а нея-кісних зменшується.

Ефект заміщення - тільки ті зміни у споживанні товару, які є результатом змін цін цього товару відносно цін на інші товари.

Цей ефект однаково спрацьовує для нормальних і для неякісних товарів.

Ці два ефекти діють одночасно. Якщо ефект заміщення має більший вплив, то із зростанням ціни споживання товару X зме-ншується, а при її зниженні - збільшується. Однак може скласти-ся ситуація, коли переважає ефект доходу. Тоді при зростанні ці-ни зростає і споживання, а зменшення ціни викликає зменшення споживання.

Але така ситуація зустрічається нечасто. Неякісний товар, для якого ефект доходу переважає над ефектом заміщення, отримав назву Гіффенового товару, а зростання споживання цього товару із підвищенням ціни на нього - парадокса Гіффена.

Товар Гіффена повинен одночасно відповідати таким вимогам:

-          бути неякісними в уявленні споживача;

-          займати значну частку в структурі витрат.

Парадокс Гіффена є винятком із закону попиту і його спри-чиняє взаємодія ефектів заміщення та доходу. Існує ще кілька прикладів винятків із закону попиту: коли підвищення ціни обу-мовлює ріст споживання товару. Так, деякі споживачі можуть ототожнювати зростання цін з підвищенням якості продукції. В умовах нестабільності економічної ситуації зростання цін може сприйматися і як передвісник інфляційного стрибка.

Взаємодоповнюваність (компліментарність) - властивість товарів або послуг задовольняти потреби (особисті або виробни-чі) лише за певного співвідношення між ними.

Взаємодоповнюваність буває абсолютною, коли одному бла-гу відповідає тільки певна кількість іншого: автомобіль і номерні знаки, та відносною, наприклад, чай і цукор, автомобіль і бензин. Графік абсолютної взаємодоповнюваності має одну точку дотику кривої байдужості з бюджетною лінією.

Qy

c

A

 

U2

 

U3

 

Ui

д          в       Qx

Абсолютна взаємодоповнюваність

Вибір споживача є вимушеним і єдиним, незалежно від цін на товар X і У. Гранична норма заміщення дорівнює нулю: MRS = 0, так як один товар не можна замінити іншим. Але частіше має мі-сце відносна взаємодоповнюваність.

Зниження цін на один із взаємодоповнюваних товарів, напри-клад фотоапарати, зумовлює збільшення попиту на них. Збіль-шення попиту на фотоапарати, зумовить ріст попиту на фотопа-пір, що при інших рівних умовах підвищить ціну на неї. Це озна-чає, що зниження цін на один із взаємодоповнюваних товарів зу-мовлює зростання попиту, а відповідно і ціни на інший.

Таким чином, якщо товари взаємодоповнювані, між ціною на один із них і попитом на інший існує обернена залежність. Вели-чину оберненої залежності розраховують за допомогою коефіціє-нта перехресної еластичності Е ху, який показує еластичність попиту на один товар відповідно цін на інший:

 

Е

 

D

 

ху

 

           

 

AQx % АРу%

 

Для взаємодоповнюваних (комплементарних) товарів Ь  ху <0. Від'ємна перехресна еластичність комплементарних благ означає, що попит на товар X і ціна на товар У змінюється в протилежних напрямках.

Взаємозамінюваність (субституційність) - властивість благ (товарів або послуг) задовольняти потреби (особисті або вироб-

ничі) за рахунок заміни одного на інший. Приклад взаємозаміню-ваних благ: троянди і гвоздики; послуги авіаційного, залізнично-го та автомобільного транспорту; послуги сфери відпочинку (кі-но, театр, цирк) і т.д.

Взаємозамінюваність буває абсолютною, коли одне благо може повністю замінити інше, наприклад, червоні і рожеві троя-нди, а може бути відносною, наприклад чай і кава, масло і марга-рин. Графічно абсолютна взаємозамінюваність зображується па-ралельними кривими байдужості. Гранична норма заміщення в даному випадку постійна: MRS = const. В реальній дійсності частіше зустрічається не абсолютна, а відносна взаємо-замінюваність. В даному випадку купівля товару X може бути замінена купівлею товару У. Скорочення попиту на троянди зу-мовлює зростання попиту на гвоздики, що призведе до росту цін на них. Це означає, що зростання ціни на один із взаємозамінюваних товарів призведе до підвищення попиту, a відповідно і цін на інший, і навпаки.

Таким чином, якщо два продукти взаємозамінювані, між ці-ною на один із них і попитом на інший існує пряма залежність. її величину можна розрахувати за допомогою коефіцієнта перехре-сної еластичності. Перехресна еластичність для товарів субститу-тів Е ху >0. Це означає. що попит на товар X і ціна на товар У змінюються в одному напрямку.