Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Еластичність попиту і пропозиції : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

2.2. Еластичність попиту і пропозиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Величина впливу зміни фактора на результат визначається за допомогою оцінки еластичності попиту. На величину попиту впливає ціна

Як відомо, на величину попиту впливає ціна. Еластичність попиту за ціною - показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1 % ціни на товар. Вона визначається за формулою:

 

Ed =

AQd,% АР,%

Оскільки крива попиту має від'ємний нахил, TO Ed беруть, як правило, по модулю Існує п'ять різновидів еластичності попиту за ціною.

Еластичний попит - величина попиту змінюється на більший процент, ніж ціна, тому загальний дохід продавця при зниженні ціни зростає Ed >1.

Нееластичний попит - величина попиту змінюється на мен-ший процент, ніж ціна, тому загальний дохід продавця при зни-женні ціни зменшується Ed <1.

Попит з одиничною еластичністю - ситуація, при якій ціна і величина попиту змінюються на однаковий процент, і відповідно загальний дохід залишається незмінним. Еластичність попиту до-рівнює одиниці Ed =1.

Абсолютно еластичний попит - ситуація, при якій крива попи-ту є горизонтальною лінією, тобто будь-яка кількість товару буде реалізовуватися, тільки за умови, коли ціна не перевищуватиме за-даний рівень Е -> °о . Абсолютно нееластичний попит - ситуація, при якій крива попиту є вертикальною лінією, тобто кількість реалі-зованого товару не змінюється за будь-якої ціни Е = 0.

Розрахунки еластичності попиту за ціною мають вагоме практичне значення для проведення цінової політики фірми. Для продавця важливо знати, яку суму грошей споживач готовий ви-тратити на придбання даного товару при різному рівні ціни на нього, адже витрати споживача є ні чим іншим, як сукупним до-ходом продавця. Сукупний дохід є добутком кількості проданої продукції на її ціну:

TR = Р ■ Q

Якщо попит за ціною еластичний Ed >1, то зниження цін зу-мовить зростання сукупного доходу продавця TR, і навпаки, зро-стання цін призведе до зниження сукупного доходу. Але якщо попит за ціною нееластичний Ed <1, то при зниженні ціни сукуп-ний дохід продавця зменшується, а при її підвищенні - зростає. Взаємозалежність зміни еластичності попиту за ціною і сукупно-го доходу зображена в таблиці 3.1.

Таблиця Вплив зміни ціни на сукупний доход

 

 

Зменшення ціни TR Т

Еластичність попиту

            за ціною        

Ed >l

            Ed =l   

Ed <l

 

Збільшення ціни

TR -I

TR—const

TR\      TR-l

 

Нецінові фактори еластичності попиту. Крім ціни, еластич-ність попиту залежить від цілого ряду факторів:

-          наявність замінників: чим більше товарів - субститутів, тим еластичніший попит на даний товар;

-          питома вага товару в бюджеті споживача: чим вища питома вага, тим вища цінова еластичність попиту;

-          величина доходу споживача;

-          якість товару: для предметів розкоші попит, як правило, є еластичним. Для більшості товарів повсякденного попиту і стандартних промислових товарів попит є нееластичним.

-          запаси товару: чим більший запас, тим більш еластичний попит;

-          період очікування споживача. В короткотерміновому періо-ді попит, як правило, нееластичний. А в довготерміновому -еластичний.

Серед нецінових факторів важливе місце займає динаміка до-ходів населення. При рівних інших умовах зростання доходів на-селення, як правило, збільшує сукупний попит, і навпаки. I це за-кономірно, так як від доходів залежить платоспроможність поку-пців при незмінних цінах.

Аналогічно еластичність попиту за ціною визначається елас-тичність попиту за доходом. Вона показує, наскільки підвищу-ється величина попиту, якщо зростає дохід:

AQd,%

Et

АІ,%

Еластичність попиту за доходом, подібно еластичності попи-ту за ціною, залежить від оцінки товару споживачем.

Нормальні товари - товари, попит на які збільшується при зрос-танні доходів. До них належать, перш за все ті, що забезпечують ос-новні потреби людини: продукти харчування, стандартні промислові товари. При початковому збільшенні доходів, попит на них зростає досить швидко, але потім швидкість зростання попиту зменшується. Прискореними темпами зростає попит на послуги, пов'язані з манд-рівками, розвагами та отриманням освіти. Високу еластичність по-питу по доходу мають високоякісні товари довгого користування. Для цієї групи товарів Е; > 0. Якщо 0<Е; < 1, то попит на товари зростає повільніше, ніж дохід споживача. При Е; >1 попит на то-вар перевищує зростання доходів, що характерно для предметів розкоші.

Нейтральні товари - обсяги споживання цих товарів не за-лежать від доходу споживача, це в основному дешеві товари, які не мають ефективних субститутів.

Неякісні товари - їх споживання зменшується за умови зрос-тання доходу споживача. Для даної групи товарів Е;< 0.

Але нормальні, неякісні і нейтральні товари - це не властиво-сті, які характерні речам. їх так оцінюють споживачі. Причому, в одних країнах дане благо є нормальним, в інших - неякісним, або предметом розкоші. Це залежить від життєвих стандартів, які ви-значаються загальним економічним розвитком країни.

Еластичність пропозщїї за ціною - показник відсоткової зміни обсягу пропозиції при зміні ціни на 1%. Вона визначається за формулою:

АО,,%

Es =    

АР,%

Для розуміння еластичності пропозиції важливе значення має фактор часу. В умовах досить короткого періоду часу пропозиція є абсолютно нееластичною. Тому зміна попиту (підвищення, або зниження) зумовлює зміну цін (підвищення, або зниження), але не відображається на величині пропозиції.

Із зростанням ринкового періоду пропозиція стає більш еласти-чною. Це обумовлено тим, що підвищення попиту спричиняє не

тільки зростання цін, але і збільшення обсягу виробництва, так як фірми змінюють фактори виробництва у відповідності з попитом.

В умовах довгого періоду часу пропозиція майже абсолютно еластична, тому збільшення попиту зумовлює значне зростання пропозиції при постійних цінах або незначному їх підвищенні.

Податковий тягар. Теорія еластичності має важливе значен-ня для визначення економічної політики підприємства та держа-ви. Це наочно видно на прикладі податкової політики держави. Припустимо, що в країні підвищено ставку податку на додану ва-ртість. Це призведе до зростання цін проти попереднього періоду, що рівнозначне зміщенню кривої пропозиції вгору.

Підвищення податку на додану вартість зумовить зменшення виграшу як споживачами, так і виробниками. Сума податку роз-поділяється між виробниками і споживачами, а також включає податковий тягар. Величина останнього формується за рахунок зменшення платоспроможної кількості населення і зниження ви-робничих потужностей підприємств. При цьому еластичність має велике значення для розрахунку яку частину податку виплачують виробники, а яку споживачі.

При еластичному попиті більша частина податку сплачується виробниками, тому що споживачі будуть намагатися збільшити споживання товарів - субститутів. При нееластичному попиті бі-льша частина податку сплачується споживачем, оскільки йому важ-ко змінити структуру споживання, через обмеженість замінників.

I навпаки, якщо еластична пропозиція, то більша частина по-датку сплачується споживачами, так як виробники можуть пере-профілювати свої виробничі потужності на виготовлення іншого товару чи послуги. У разі нееластичності пропозиції (досить ко-роткий період часу), переорієнтація ресурсів здійснюється пові-льно, або її здійснити неможливо, тому найбільше від податку страждають виробники.