Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fa7f0b3e3b3c3347052432ab75477b71, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.9. Підприємство як суб’єкт господарювання : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

1.9. Підприємство як суб’єкт господарювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Будь яке суспільство для забезпечення достатньо комфортно-го рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. 3 цією метою люди створюють певні організації, які спіль-но виконують ту чи іншу місію (реалізують програму або мету) і діють на засадах певних правил і процедур. Проте позначка й ха-рактер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комер-ційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних кош-тів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпе-чується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підп-риємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство - це організаційно відокремлена та економіч-но самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери на-родного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботи або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву (завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо); може включати кілька виробничих одиниць - заводів або фабрик (комбінат, виробниче об'єднання). У більшості країн з ро-звинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці назива-ють фірмами. Під словом «фірма» розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо з метою отримання кінцевого фінансового результату - прибутку. Кожна з них визначає для себе певне фірмове найменування, під яким її записують до державного реєстру своєї країни. Фірмове найменування, як правило, включає ім'я та прізвище одного чи кількох власників фірми, відображає характер її діяльності, пра-вовий статус та форму господарювання. В окремих країнах до-сить поширені більш конкретні найменування фірм. Наприклад, в Англії вони мають назву компаній, у США - корпорацій, у краї-нах континентальної Європи - товариств.

Кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має за-мкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розраху-нковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також това-рний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка

або їх комбінації. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифі-кації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх відокрем-лення на ринку від продукції (послуг) конкурентів.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Здебіль-шого місією сучасного підприємства вважають виробництво проду-кції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максима-льно можливого прибутку. На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загально фірмові цілі.

Кожне підприємство, що є складною виробничо-економічною системою, здійснює багато конкретних видів діяльності, котрі за ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрямки.

Відповідно до логіки й послідовності стадій відтворювально-го процесу визначальним напрямком діяльності кожного підпри-ємства за умов ринкових відносин є вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати комплекс-не дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності й цін на продукцію, інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів товарообігу, зовнішнього і внутрішнього сере-довища підприємства.

Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства на перспективний період. Інноваційна діяльність охоплює науково-технічні розробки, тех-нологічну і конструкторську підготовку виробництва, запрова-дження технічних, організаційних та інших нововведень, форму-вання інвестиційної політики на найближчі роки, визначення об-сягу необхідних інвестицій тощо.

Наступним найбільш складним за обсягом і вирішенням ор-ганізаційно-технічних завдань напрямком є виробнича діяльність підприємства, її організація та оперативне регулювання в просто-рі й часі. 3 усієї сукупності постійно здійснюваних заходів, з яких складається виробнича діяльність, найважливішими треба вважа-ти: обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенк-латури та асортименту відповідно до потреб ринку; формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду про-

дукції, їхню оптимізацію щодо виробничих можливостей підпри-ємства; збалансування виробничої потужності та програми випу-ску продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами; розробку й дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

Ефективність інноваційно-виробничих процесів, що постійно здійснюються на шкіряному підприємстві, визначається рівнем його комерційної діяльності. Від масштабів та якості саме цього напрямку діяльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова результативність виробництва, яку найповніше харак-теризує величина одержуваного прибутку. Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є дієва рек-лама і безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, належне стимулювання покупців.

Одним із важливих напрямків діяльності підприємства, який завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вва-жати післяпродажний сервіс, що охоплює пусконалагоджувальні роботи в сфері експлуатації (використання) куплених на ринку товарів, їх гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну, забезпечення необхідними запасними частинами і про-ведення ремонтів впродовж нормативного строку служби тощо. Він є важливим джерелом інформації для продуцентів про надій-ність і довговічність виготовлених технічних засобів, а також про потрібні експлуатаційні витрати. Ця інформація використовуєть-ся продуцентами для вдосконалення продукції, оптимізації стро-ків оновлення її номенклатури та асортименту.

До інтегрованого напрямку, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства. Зокрема вона включає: стратегічне та поточне планування, облік і звіт-ність, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечен-ня виробництва, зовнішньоекономічну та фінансову діяльність тощо. Цей напрямок є визначальним для оцінки й регулювання всіх елементів системи господарювання на підприємстві.

Непересічне значення має соціальна діяльність, оскільки во-на істотно впливає на ефективність усіх інших напрямків і конк-ретних видів діяльності, результативність яких безпосередньо за-лежить від рівня професійної підготовки й компетентності всіх

категорій працівників, дієвості застосовуваного мотиваційного механізму, постійно підтримуваних на належному рівні розумо-вої праці та життя трудового колективу. Тому ефективне управ-ління персоналом має бути пріоритетним напрямком діяльності підприємства за умов соціально орієнтованої ринкової економіки.

Підприємство має діяти та господарювати в межах законо-давства, що регулює всі напрямки його діяльності.

Будь яке підприємство може бути створене: 1) відповідно до рішення власника (власників) майна чи вповноваженого ним (ни-ми) органу, організації-засновника; 2) унаслідок примусового по-ділу іншого підприємства згідно з чинним антимонопольним за-конодавством; 3) через відокремлювання зі складу діючого підп-риємства одного або кількох структурних підрозділів за рішен-ням їхніх трудових колективів і за згодою власника майна (упов-новаженого органу). Підприємство має право створювати свої фі-лії (представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи) з поточними й розрахунковими рахунками в банку.

Кожне створене підприємство підлягає державній реєстрації за місцем перебування у відповідному виконавчому комітеті Під-приємство може бути ліквідоване (реорганізоване) у випадках: прийняття відповідного рішення власником майна, визнання його банкрутом, заборони діяльності за невиконання встановлених за-конодавством умов. Ліквідація підприємства здійснюється лікві-даційною комісією, створюваною власником або вповноваженим ним органом, а за банкрутства - судом чи арбітражем. Про таку акцію повідомляється в пресі з визначенням строків претензій до підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія повинна оці-нити наявне майно такого підприємства, розрахуватись з креди-торами, скласти й передати власнику ліквідаційний баланс. Підп-риємство вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту виключення його з державного реєстру.

Управління підприємством здійснюється відповідно до його статуту на основі поєднання прав власника майна і принципів са-моврядування трудового колективу. Власник здійснює свої права з управління підприємством безпосередньо або через уповнова-жені ним органи. Управлінські права можуть бути делеговані раді підприємства (правлінню). Вищим керівним органом колективно-

го підприємства є загальні збори (конференція) власників майна, а виконавчі функції здійснює правління.

Шдприємство самостійно визначає структуру управління, уста-новлює штати функціональних, виробничих та інших підрозділів. Власник безпосередньо наймає (призначає, обирає) керівника підп-риємства. 3 керівником укладається контракт (договір, угода). Кері-вник призначає на посаду й звільняє з неї своїх заступників, керів-ників і спеціалістів структурних підрозділів підприємства.

Майно підприємства становлять матеріальні активи та обо-ротні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі і які належать підприємству за пра-вом власності або повного господарського відання (володіння, користування і розпоряджання ним на свій розсуд). Джерелами формування майна підприємства служать: грошові й матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції, інших видів господарської діяльності, від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення, дотації з державного й місцевого бюджетів; надходження від роздержавлення та прива-тизації власності або від придбаного майна іншого підприємства (організації); безоплатні або доброчинні внески підприємств, ор-ганізацій та окремих громадян.

Підприємство, якщо інше не передбачене його статутом, має право (з дозволу власника) продавати, здавати в оренду, обміню-вати, передавати безплатно в тимчасове користування іншим під-приємствам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності. Воно може також випускати й продавати власні цінні папери, купувати їх в інших юридичних осіб. Підприємству до-зволяється за певну плату або на пільгових умовах володіти й ко-ристуватися землею та іншими природними ресурсами. При цьо-му його обов'язком є своєчасне здійснення природоохоронних за-ходів (здебільшого власним коштом).

Кожне підприємство самостійно планує свою діяльність і ви-значає перспективи (стратегію) розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що виробляється (роботу, послуги, що виконуються), та необхідності постійного збільшення власного зиску, а також здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва. Воно реалізує вироблену продукцію через прямі догоди зі споживача-

ми, державне замовлення (у разі існування такого), через мережу бірж і власних торговельних підприємств за цінами (тарифами), котрі воно встановлює самостійно, або за цінами договірними, регульованими державою, чи вільними (ринковими).

На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарсько-економічної діяльності є при-буток (дохід). Порядок використання останнього визначає власник (власники) підприємства або вповноважений ним (ними) орган. Державний вплив на вибір напрямків використання прибутку (дохо-ду) здійснюється через систему податків, податкових пільг, різних економічних санкцій. У випадках, передбачених статутом підприєм-ства, певна частина чистого прибутку може передаватися у влас-ність членів трудового колективу. За умови зовнішньоекономічної діяльності підприємства частину прибутку (доходу) становлять ва-лютні кошти, що зараховуються на його валютний рахунок у банку та використовуються ним самостійно. Залежно від величини доходу підприємства визначається фонд оплати праці його персоналу. Мі-німальний розмір оплати праці не може бути меншим за прожитко-вий мінімум, установлений державою.

Держава забезпечує будь-якому підприємству однакові еко-номічні й правові умови господарювання. 3 цією метою вона: сприяє розвитку ринку, здійснюючи його регулювання за допо-могою економічних методів та антимонопольного законодавства; забезпечує пільгові умови тим підприємствам, які впроваджують прогресивні технології і створюють нові робочі місця; стимулює розвиток малих підприємств, надаючи пільги з оподаткування та державного кредитування, створюючи фонди сприяння розвитку малих підприємств тощо.

Контроль за окремими видами діяльності підприємства здій-снюють державна податкова інспекція та державні органи, що виконують нагляд за безпекою виробництва і праці (включаючи екологічну безпеку) у межах своєї компетенції, установлюваної відповідними законодавчими актами. У разі порушення договір-них зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисциплі-ни, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення гос-подарської діяльності підприємство несе відповідальність, перед-бачену чинним законодавством. Проте сплата штрафів і відшко-дувань не звільняє підприємство без згоди споживача від вико-

нання договірних зобов'язань щодо постачань продукції, здійс-нення робіт або надання послуг у повному обсязі й у відповідні терміни.

Будь-яке підприємство (добровільне об'єднання підприємств) діє на підставі власного статуту, тобто певного зібрання обов'яз-кових правил, що регулюють його індивідуальну (їхню сукупну) діяльність, взаємовідносини з іншими суб'єктами господарюван-ня. Статут має відповідати основним положенням закону; його затверджує власник (власники) чи засновник (засновники) підп-риємства (добровільного об'єднання підприємств), а для держав-них підприємств - власник майна за участю відповідного трудо-вого колективу.

У статуті підприємства визначаються: його точне наймену-вання та місцезнаходження; власник (власники) або засновник (засновники); основна місія й цілі діяльності; органи управління та порядок їхнього формування; повноваження трудового колек-тиву та його виборних органів; джерела та порядок утворення майна; умови реорганізації і припинення існування.

У найменуванні підприємства треба відобразити його конкре-тну назву (завод, фабрика, майстерня тощо), вид (приватне, коле-ктивне, державне, акціонерне товариство) тощо.

У статуті має бути визначено орган, що має право репрезен-тувати інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо). До нього мож-на включати положення, зв'язані з особливостями діяльності під-приємства: про трудові взаємини, які виникають на підставі член-ства; про повноваження, порядок створення та структуру підпри-ємства; про товарний знак тощо.

Види підприємств. Достатньо повну класифікацію підпри-ємств можна скласти за такими ознаками.

1)         Позначка та характер діяльності. Діяльність переважної більшості підприємств має комерційний характер з одержанням прибутку. До некомерційних належать здебільшого доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства.

2)         Форма власності. Приватними є підприємства, що нале-жать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом наймання робочої сили. До цього виду відносять також ті

індивідуальні та сімейні підприємства, які базуються на прива-тній власності, але тільки на особистій праці (праці членів сім'ї).

Колективне - це таке підприємство, що ґрунтується на власно-сті його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статут-ного товариства або громадської організації. Комунальне - підпри-ємство, яке засноване на принципах власності відповідної тери-торіальної громади. Державними є підприємства, засновані на державній власності.

До державних належать також так звані казенні підприємст-ва, тобто підприємства, які не підлягають приватизації (умови: підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка від-повідно до чинного законодавства може здійснюватися тільки державним підприємством; головним споживачем продукції під-приємства (понад 50 %) є держава; підприємство є суб'єктом природних монополій).

3)         Національна належність капіталу. Національні - капітал належить підприємцям своєї країни; закордонні - капітал є влас-ністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що за-безпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезна-ходження; змішані - капітал належить підприємцям двох або кі-лькох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одним із засно-вників такого підприємства; якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його нази-вають спільним.

4)         Класифікація підприємств за правовим статусом і фор-мою господарювання (є найбільш важливою). Одноосібне підп-риємство є власністю однієї особи або родини; воно несе відпо-відальність за свої зобов'язання всім майном (капіталом). Таке пі-дприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філія іншого підприємства. Форму одноосібних підприємств мають пе-реважно малі за кількістю працівників фірми.

Кооперативні підприємства (кооперативи) - добровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста доля шкіряного в спільній діяльності. В економіці України функ-ціонують два основні типи кооперативів: виробничі й споживчі.

У перспективі можна очікувати великого поширення кооперати-вів також і в інших сферах діяльності - науковій, фінансовій, страховій тощо.

У державному секторі економіки однією з форм підприємни-цтва є орендні підприємства. Оренда полягає в тимчасовому (на договірних засадах) володінні й користуванні майном, необхід-ним орендатору для здійснення підприємницької діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси дер-жавних підприємств або їхніх структурних підрозділів, а також окремі одиниці майна.

Відокремлювані за цією ознакою господарські товариства є об'єднаннями підприємців. У більшості країн з ринковою еконо-мікою такі товариства залежно від характеру інтеграції (осіб чи капіталу) та міри відповідальності за зобов'язаннями (повна чи часткова) поділяються на повні, з обмеженою відповідальністю, командитні та акціонерні.

Повне товариство (товариство з повною відповідальністю) -товариство, всі учасники якого займаються спільною підприєм-ницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобо-в'язання підприємства всім своїм майном. Товариство з обмеже-ною відповідальністю - має статутний фонд, поділений на час-тини, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники цього товариства несуть відповідальність у межах їх-нього внеску. Командитним є товариство, яке, поряд із членами з повною відповідальністю, включає одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується особистим внеском у майно такого товариства.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акціонерне товариство. Головним атрибутом такого товариства служити акція - цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову частку в статутному фонді товариства; підтверджує членство в ньому і право на частку в управлінні їм; дає учаснику товариства право на одержання частки прибутку у вигляді дивіденду та частка в розподілі майна у разі ліквідації то-вариства. Акціонерні товариства бувають двох типів: відкритого типу, акції якого розповсюджуються через відкриту передплату

та купівлю-продаж на фондових біржах; закритого типу, акції якого можуть розповсюджуватися лише між його засновниками.

Акціонерна форма господарювання має істотні переваги: фінан-сові - створює механізм оперативної мобілізації великих за розмі-ром інвестицій і регулярного отримання доходу у формі дивідендів; економічні - акціонерний капітал сприяє встановленню гнучкої сис-теми виробничо-господарських зв'язків, опосередкованих володін-ням акціями; соціальні - акціонування є важливою формою роздер-жавлення власності підприємств, перетворення найманих працівни-ків на власників певної частки майна підприємства.

5)         Галузево-фунщіональний вид діяльності (класифікація пі-дприємств є здебільшого зрозумілою із самої назви окремих їхніх груп - промислові, сільськогосподарські, будівельні тощо). Пояс-нення потребують хіба що лізингові підприємства. У світовій економіці під такою назвою фігурують міжнародні орендні фір-ми-продуценти, які за відповідну плату здають в оренду товари споживчого призначення, обчислювальну техніку, різноманітне технологічне устаткування, транспортні засоби тощо.

6)         Технологічна й територіальна цілісність і ступінь підпо-рядкування. Особливістю діяльності материнських (головних) підприємств є те, що Вони контролюють інші фірми. Залежно від розміру капіталу, що належить материнській (головній) фірмі, а та-кож правового статусу і ступеня підпорядкованості підприємства, які перебувають у сфері впливу головної фірми, можна підрозділити на дочірні, асоційовані та філії. Дочірнє підприємство - юридичне самостійне організаційне утворення, що здійснює комерційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма суво-ро контролює діяльність усіх своїх дочірніх компаній, оскільки володіє контрольним пакетом їхніх акцій. Асоційоване підпри-ємство є формально самостійним, але з різних причин воно зале-жить від головної фірми і мусить підпорядковуватися її стратегі-чним цілям. Філія не користується юридичною й господарською самостійністю, не має власного статуту та балансу, діє від імені і за дорученням головного підприємства, має однакову з ним на-зву. Майже весь акціонерний капітал філії належить материнсь-кій фірмі.

7) Розмір за кількістю працівників (великі, середні, малі, мік-ропідприємства). Малі (дрібні) підприємства становлять основу малого бізнесу.

Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою науково-технічну, виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить чинному антимоно-польному законодавству.

Як свідчить світовий і вітчизняний досвід господарювання за умов ринкової економіки, підприємства та інші первинні суб'єкти господарювання можуть створювати різні за принципами й ціля-ми добровільні об'єднання:

асоціації - найпростіша форма договірного об'єднання підп-риємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної коорди-нації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з її учасників (членів);

корпорації - договірні об'єднання суб'єктів господарювання на основі інтеграції їхніх науково-технічних, виробничих та ко-мерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового й банківського капіталу для досягнення загальної мети (напри-клад здійснення спільного великого господарського проекту). Учасниками консорціуму можуть бути державні та приватні фір-ми, а також окремі держави (наприклад Міжнародний консорціум супутникового зв'язку);

концерни - форма статутних об'єднань підприємств, що ха-рактеризуються єдністю власності й контролю; об'єднання відбу-вається найчастіше за принципом диверсифікації, коли один кон-церн інтегрує підприємства різних галузей економіки (промисло-вість, торгівля, наукові організації, банки). Після створення кон-церну суб'єкти господарювання втрачають свою самостійність, підпорядковуючись потужним фінансовим структурам. За сучас-них умов значно розширюється мережа міжнародних концернів;

картелі - договірні об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулю-вання збуту виготовленої продукції;

синдикати - організаційна форма існування різновиду карте-льної угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створюваний спільний збутовий орган або збутову мережу одно-го з учасників об'єднання. Так само може здійснюватися закупів-ля сировини для всіх учасників синдикату. Така форма об'єднання підприємств є характерною для галузей з масовим ви-робництвом однорідної продукції;

трести - монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс. При цьому підприємства повністю втрачають свою юридичну й господарську самостійність, оскіль-ки інтегруються всі напрямки їхньої діяльності;

холдинги (холдингові компанії) - специфічна організаційна форма об'єднання капіталів: інтегроване товариство, що безпосе-редньо не займається виробничою діяльністю, а використовує свої кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підп-риємств, які є учасниками концерну або іншого добровільного об'єднання. Завдяки цьому холдингова компанія здійснює конт-роль за діяльністю таких підприємств. Об'єднувані в холдингу суб'єкти мають юридичну й господарську самостійність. Проте право вирішення основних питань їхньої діяльності належить хо-лдинговій компанії.

фінансові групи - об'єднання юридично та економічно са-мостійних підприємств різних галузей народного господарства. На відміну від концерну на чолі фінансових груп стають один або кілька банків, які розпоряджаються капіталом підприємств (ком-паній), що входять до складу фінансової групи, координують усі сфери їхньої діяльності.

Нині основними формами добровільних об'єднань дедалі бі-льше стають концерни, корпорації та фінансові (промислово-фінансові) групи.

Поряд із добровільними створюються й функціонують так звані інституціональні об'єднання. До таких належать виробничі, науково-виробничі (науково-технічні), виробничо-торговельні та інші подібні об'єднання (комплекси, центри), що інтегрують ста-дії створення (проектування), продукування, реалізації та післяп-родажного сервісного обслуговування виробів тривалого викори-стання. До інтеграційно-організаційних утворень застосовуються

економічні методи управління корпоративного характеру, які на-лежним чином корелюють з методами управління первинними ланками (підприємствами, компаніями) відповідних виробничо-господарських систем.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fa7f0b3e3b3c3347052432ab75477b71, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0