Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.9. Підприємство як суб’єкт господарювання : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

1.9. Підприємство як суб’єкт господарювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Будь яке суспільство для забезпечення достатньо комфортно-го рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. 3 цією метою люди створюють певні організації, які спіль-но виконують ту чи іншу місію (реалізують програму або мету) і діють на засадах певних правил і процедур. Проте позначка й ха-рактер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комер-ційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних кош-тів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпе-чується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підп-риємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство - це організаційно відокремлена та економіч-но самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери на-родного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботи або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву (завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо); може включати кілька виробничих одиниць - заводів або фабрик (комбінат, виробниче об'єднання). У більшості країн з ро-звинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці назива-ють фірмами. Під словом «фірма» розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо з метою отримання кінцевого фінансового результату - прибутку. Кожна з них визначає для себе певне фірмове найменування, під яким її записують до державного реєстру своєї країни. Фірмове найменування, як правило, включає ім'я та прізвище одного чи кількох власників фірми, відображає характер її діяльності, пра-вовий статус та форму господарювання. В окремих країнах до-сить поширені більш конкретні найменування фірм. Наприклад, в Англії вони мають назву компаній, у США - корпорацій, у краї-нах континентальної Європи - товариств.

Кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має за-мкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розраху-нковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також това-рний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка

або їх комбінації. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифі-кації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх відокрем-лення на ринку від продукції (послуг) конкурентів.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Здебіль-шого місією сучасного підприємства вважають виробництво проду-кції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максима-льно можливого прибутку. На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загально фірмові цілі.

Кожне підприємство, що є складною виробничо-економічною системою, здійснює багато конкретних видів діяльності, котрі за ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрямки.

Відповідно до логіки й послідовності стадій відтворювально-го процесу визначальним напрямком діяльності кожного підпри-ємства за умов ринкових відносин є вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати комплекс-не дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності й цін на продукцію, інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів товарообігу, зовнішнього і внутрішнього сере-довища підприємства.

Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства на перспек