Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.7. Конкуренція, її види : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

1.7. Конкуренція, її види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

У сучасній економічній літературі - науковій і навчальній -конкуренція розглядається за традиційним стереотипом. Дається формулювання конкуренції, її зміст, підкреслюється її важливість для ринкової системи, потім випливає аналіз конкретних форм її здійснення: досконала і недосконала. Остання ж, у свою чергу, аналізується в трьох формах: монополістичної конкуренції, олі-гополії, монополії.

Термін конкуренція походить від латинського concurrentia і означає суперництво, змагання. Аналогічне італійське -concorrere.- змагання між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку - між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами; боротьба за ринки збуту товарів з метою отримання більш високих доходів, прибутку, інших вигод. Конкуренція представляє цивілізовану, легалізовану форму боротьби за існу-вання й один з найбільш діючих механізмів добору і регулювання в ринковій економіці.

Конкуренція, будучи головним елементом механізму ринко-вої системи, одночасно є деяким середовищем, куди занурена да-на система і поза якою вона функціонувати не може. Саме конку-ренція забезпечує єдність дії всіх елементів ринкового механізму, поєднуючи в єдине ціле всіх суб'єктів, що господарюють, конку-руючих між собою, нав'язуючи їм ту саму гру чи зобов'язуючи їх грати за тими самими, єдиними для всіх, правилами.

Дуже важливо виділити ідею - без конкуренції немає ринко-вої системи. Без конкуренції ринок не може виконати свої нова-торські функції, виявити творчі основи суб'єктів ринку, їхню іні-ціативу і пошук, не реалізує всього того, завдяки чому ринок є рушійною силою людського прогресу.

Конкуренція характеризується двома особливостями:

1.         Наявністю на ринку досить великого числа незалежно дію-чих виробників і покупців будь-якого конкретного товару.

2.         Волею для виробників і покупців вступати на ринок чи за-лишати його.

Ступінь конкурентності ринку базується на основних умовах самої конкуренції:

1)         чим менше окремі фірми впливають на ринок, тим більше конкурентним вважається він;

2)         ціна на товар на такому ринку повинна сприйматися як щось дане, від фірм не залежне. Саме з такої ціни вони і повинні виходити у своїй економічній діяльності.

Природно, чим менше виконуються ці умови, чим більшої ea¬rn на ринку здобувають окремі виробники, тим менш конкурент-ним вважається ринок. За ступенем зниження конкурентності ро-зрізняють види чи моделі, ринку залежно від того, як вільно ви-конуються власні умови конкуренції: чиста конкуренція, монопо-лістична конкуренція, олігополія, чиста монополія.

Сутність конкуренції, як і всякого іншого явища, значно повні-ше і чіткіше виявляється в її функціях. В економічній літературі аналізуються в основному наступні: регулююча; алокаційна; інно-ваційна; адаптаційна; розподільна; контролююча. Найважливішої з них є перша, котра тією чи іншою мірою поєднує й інші п'ять.

1. Регулююча функція. Завдяки регулюючій функції конкуре-нції ціна, коливаючись униз, увесь час прагне до рівня суспільно-необхідних витрат. Одні виробники, що найбільш точно оцінили ринкову ситуацію, що більш економічно і раціонально викорис-товували ресурси, краще організували керування виробництвом, усе більше і більше усталюють свої позиції на ринку. Інші - на-впаки, не зумівши пристосуватися до ринку, програють економі-чне змагання, розоряються і поповнюють ряди тих, хто пропонує свою робочу силу ринку праці.

Закон вартості (конкуренція) дуже жорстко відбирає тих під-приємців, що ініціативніше, економічно грамотніше вміють орга-нізувати виробництво - у цілому якісно удосконалюють його. Та-ким чином, оскільки всі підприємці постійно знаходяться в п