Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання для самоконтролю : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

 

№ п/п  Завдання        Варіанти відповідей 

1          Конкретні методи і прийо-ми для досягнення постав-леної   мети   в   конкретних умовах – це:    а)            стратегія управління;

б)         тактика управління;

в)політика управління;

в)         а+б      1

2          До завдань, які вирішують-ся в процесі управління ри-зиками, не входить:    а)         виявлення передбачувано-

го ризику;

б)         оцінювання ризику і вибір

методу його мінімізації;

в)         застосування обраних ме-

тодів;

г)         розрахунок витрат на реа-

лізацію  сформульованих  за-

вдань  1

3          Відповідно   до      принципу зменшуваних  ризиків  важ-ливим засобом управління є процедура:            а)         зниження  цін на продук-

цію;

б)         введення посади менеджера

з ризиків заміни ризиків;

в)         заміна ризиків з урахуван-

ням    економічно    прийнятної

альтернативи;

г)         немає однозначної відповіді            1

 

 

4          Яке завдання не вирішуєть-ся при формуванні стратегії управління економічним ризиком?

5          Використання методу мінімі-зації ризику “Відмовлення від ризиків” притаманне стратегії управління ризиком:

6          До функцій суб’єкта управ-ління не відноситься:

7          Здатність передбачати пев-ну подію в умовах невизна-ченості і ризику – це:

8          Системі управління еконо-мічними ризиками не при-таманне:

Усього

 

а)         які саме види комерційних     1

ризиків     підприємство     зо-

бов’язане враховувати у своїй

діяльності;

б)         які способи й інструменти

дозволяють управляти цими

ризиками;

в)який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе (прийнятна су-ма збитку, що може бути по-гашена з власних коштів); г) які види угод доцільно ви-користовувати з партнерами-учасниками обміну

а)         обережна;      1

б)         зважена;

в)         ризикова;

г)         а+б

а)         страхування ризиків;            1

б)         прогнозування;

в)         організація;

г)         регулювання

а)         планування;   1

б)         мотивація;

в)         аналіз;

г)         прогнозування

а)         створення ефективної сис-     1

теми оцінювання і контролю

прийнятих рішень;

б)         виділення в організації

спеціального підрозділу (пра-

цівника), якому буде доруче-

не управління ризиками;

в)         виділення коштів і форму-

вання спеціальних резервів

для страхування ризиків, по-

криття збитків і утрат;

г)         проведення моніторингу

ринку

8

 

219

 

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Завдання для самостійної роботи

1.         Користуючись формою таблиці 5.2, проаналізуйте чинники, що зумовлюють вибір певного типу стратегії управління ризиком.

2.         Користуючись схемою управління ризиком, поданої на рис. 5.4, алгоритмом реалізації менеджером процедури ознайомлення з довідковою інформацією та її уточнення, поданого на рис. 5.5, алго-ритмом реалізації процедури формування чи перегляду цілей і за-вдань ПУР, поданого на рис. 5.6, алгоритмом реалізації процедури вибору і концентрації принципів управління ризиками, поданого на рис. 5.7, розробіть програму управління ризиками для конкретного підприємства.