Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.7. Опис можливих принципів управління ризиками : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

5.7. Опис можливих принципів управління ризиками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Принципи, якими керується менеджер при розробці чи пе-регляді ПУР, насамперед визначаються стратегією підприємства. Тому даний пункт програми може містити варіанти принципів управління ризиками, що враховуються при розробці ПУР (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Можливі варіанти принципів управління, зумовлені стратегією підприємства, при розробці ПУР

 

Варіант стратегії підприємства       Можливі принципи управління ризиками,

обумовлені обраним варіантом стратегії

управління підприємства

Освоєння нової ринкової ніші         Готовність до самостійного покриття великих збитків

 

            Передача частини ризиків, зумовлених освоєнням   рин-кової ніші

 

            Передача всіх ризиків, зумовлених освоєнням ринкової ніші

 

            Відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при ви-значеному розмірі збитків

Збереження на ринку стійкого фінансового положення підпри-ємства           Передача частини ризиків, що можуть негативно впли-нути на фінансову стійкість підприємства

 

            Передача всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства

 

            Відмова від видів діяльності підприємства, що можуть негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства

 

            Інші

Інші     Інші

Інші     Інші

Зміст принципів управління ризиками тісно пов’язаний з методами управління, тому що принципи управління ризика-ми, яким слідує підприємство, дуже впливають на вибір цих методів.

Виходячи з прийнятої стратегії підприємства, менеджер відбирає певні принципи управління ризиками. Однак ці

принципи обов’язково повинні бути схвалені керівництвом підприємства, і, насамперед, її фінансовим директором. Як видно з табл. 5.7, сама стратегія може бути реалізована за до-помогою різних варіантів. Тому схвалення керівництва не-обхідне хоча б для того, щоб зробити остаточний вибір з аль-тернативних принципів. Але вже зроблений вибір найчастіше потребує уточнення і схвалення.

Так, при обраній стратегії підприємства “Освоєння нової ринковий ніші”, принцип “готовність до самостійного покрит-тя великих втрат” може виявитися занадто твердим для підприємства. Тому поняття “втрати”, що використовується в даному принципі, повинно бути уточнене і, насамперед, пого-джене з фінансовою дирекцією підприємства.

При виборі принципу “Відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при певному розмірі втрат”, що реалізує цю стратегію, граничні значення імовірності настання втрат і його можливого розміру, при якому підприємство повинне відмов-лятися від відповідних ризиків, мають бути так само погод-жені з керівництвом підприємства, зокрема з її фінансовим керівництвом.

У цілому ж дотримання вимоги про схвалення обраних принципів, зумовлених стратегією підприємства, означає, що відібрані принципи узгоджуються зі стратегією підприємства та її фінансовими можливостями, тому слідування їм сприяти-ме ефективному розвитку підприємства.

Можливі варіанти урахування ризиків у ПУР можуть бу-ти такими:

•          Тільки чисті економічні ризики, пов’язані з госпо-дарською діяльністю. Чисті економічні ризики, пов’язані з фінансовими операціями, а також спекулятивні економічні ризики, пов’язані з фінансовими операціями, можуть стати об’єктом управління і спеціально розроблюваної програми фінансового ризик-менеджменту.

•          Чисті економічні ризики, пов’язані з господарською діяльністю, а також чисті економічні  ризики,  пов’язані з

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

фінансовими операціями. Спекулятивні економічні ризики, пов’язані з фінансовими операціями, можуть стати об’єктом управління в спеціально розроблюваній програмі фінансового ризику-менеджменту.

• Чисті економічні ризики, пов’язані з господарською діяльністю, а також чисті економічні ризики, пов’язані з фінансовими операціями, і спекулятивні економічні ризики, пов’язані з фінансовими операціями. Програма фінансового ризику-менеджменту окремо не розробляється, тому що її за-вдання встановлюються в рамках загальної програми ризик-менеджменту.

У табл. 5.7 наведено принципи, які враховуються при роз-робленні програми управління ризиками.

Таблиця 5.7

Принципи, що враховуються менеджерами при розробленні ПУР

 

Можливі принципи розробки ПУР           Примітки

Принцип урахування в ПУР ризиків певного виду         1. При складанні конкретної програми цей принцип повинен бути погоджений з керівниц-твом підприємства і, насамперед, з її фінансо-вим керівництвом

2.Варіанти урахування ризиків у програмі ри-зику-менеджменту

Принцип узгодження з керів-никами підприємства   рі-шень, прийнятих менеджером        1.Рішення, що потребують погодження з кері-вництвом підприємства, повинні бути виділені 2.Деякі рішення повинні погоджуватися також з фахівцями

Принцип періодичного чи мо-ніторингового перегляду ПУР  

Інші     Інші

Для реалізації поданих у табл. 5.8 принципів необхідно до-тримуватися певного алгоритму їх реалізації. При цьому ко-жен менеджер має свій вибір процедур і концентрації прин-ципів управління ризиками. Приклад такого алгоритму наве-дено на рис. 5.7.

Блок "Добір і формування принципів

управління ризиками, що

враховуються при розробленні чи

перегляді ПУР"

 

 

Вибір принципів управління

ризиками, що враховуються при

розробленні ПУР, на основі змісту

пункту Керівництва "Опис

можливих принципів управління

ризиками, що можуть бути

враховані при розробленні чи

перегляді ПУР"

 

Уточнення принципів управління

ризиками, що враховуються при

перегляді ПУР у пункті

Керівництва "Опис можливих

принципів управління ризиками,

що можуть бути враховані при

розробленні чи перегляді ПУР"

 

Узгодження принципів управління ризиками, що враховуються при розробленні чи перегляді ПУР, з керівництвом фірми

Перехід до наступного блоку

алгоритму розроблення чи

перегляду ПУР

Рис.5.7. Алгоритм реалізації процедури вибору і концентрації принципів управління ризиками, що враховуються при розробленні і перегляді ПУР

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання