Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.6. Мета і завдання розробки програми управління ризиками : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

5.6. Мета і завдання розробки програми управління ризиками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Головна мета складання програми управління ризиками -забезпечити успішне функціонування підприємства в умовах ризику — може бути досягнута шляхом рішення таких основ-них завдань:

•          виявлення можливих економічних ризиків;

•          зниження фінансових утрат, зв’язаних з економічними ризиками.

Природно, що ці два основні завдання з урахуванням змісту принципів і методів управління можуть бути конкрети-зовані і представлені в цьому розділі (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Можливі цілі і завдання розробки програми управління ризиками

 

Описувані характерис-тики            Мета і завдання розробки і перегляду ПУР           Примітки

Мета   Забезпечення умов успішного функціонуван-ня підприємства в умовах ризику         Обов'язкове погодження з керівництвом

Основні за-вдання (1-й рівень дерева цілей фірми)         Виявлення можли-вих економічних ризиків            Зниження фінансових утрат, пов'язаних з еко-номічними ризиками    Обов'язкове погодження з керівництвом підприємства

Конкретні завдання (2-й рівень дерева цілей фірми)       Вияв-лення груп ризи-ків    Інші     Інші     Вияв-лення можли-вих збит-ків  Інші     Інші     Обов'язкове погодження з керівництвом

Інші     Інші     Інші     Інші     Інші     Інші     Інші     Обов'язкове погодження з керівництвом

Якщо програма управління ризиками складається вперше, менеджер повинен погодити з керівництвом підприємства за-значені в програмі мету і завдання . Але й у тому випадку, як-що первісна ПУР уже розроблена, і мова йде про її відстежен-ня, оцінку виконання і коригування, менеджер може уточню-вати мету і завдання, також погоджуючи їх із керівництвом .

Кілька слів про специфічні обов’язки менеджера, пов’язані з даним структурним блоком програми. Виконання їх сприятиме збільшенню повноти і якості інформації, яка ви-користовуватиметься менеджером надалі, а також більш ефек-тивної реалізації всієї процедури розробки і перегляду ПУР (рис. 5.5).

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

 

Блок 1 Знайомство з довідковою  та її

Вивчення

довідкової

інформації на

основі змісту

пункту програми

"Довідкова

інформація з

ризиків"

 

Уточнення в разі

потреби деякої

інформації цього

пункту програми з

фахівцями

Перехід до наступного блоку

алгоритму чи

розробка перегляду

ПУР блоку2

 

Уточнення і наповнення, якщо

це необхідно,

інформації пункту

програми

"Довідкова

інформація з

ризиків"

 

Рис.5.5. Алгоритм реалізації менеджером процедури ознайомлення з довідковою інформацією та її уточнення

Поліпшенню якості і збільшенню повноти інформації, яка представлена в пункті програми “Опис можливих цілей і за-вдань чи розробки перегляду ПУР”, сприятиме виконанню та-ких функціональних обов’язків менеджера:

•          постійне відстеження переліку і якості інформації, яка

використовується в даному пункті програми;

•          внесення відповідних змін у цей пункт програми.

У даному пункті Керівництва представлена інформація

про можливі мету і завдання чи розробки перегляду ПУР, то-му менеджер повинен по можливості вивчати і вносити в цей пункт варіанти конкретизації мети й основних завдань. Вико-ристання надалі уже розширеної інформації сприятиме підви-щенню ефективності усього процесу управління ризиками.

Етап попередньої стадії “Формування чи перегляд мети і завдань ПУР” реалізується певною послідовністю дій менед-жера (рис. 5.6).

 

 

Так

Формування цілей і завдань

ПУР на основі змісту пункту

програми "Опис можливих

мети і завдань чи розробки

перегляду ПУР"

Узгодження мети і завдань ПУР з управлінням фірми

 

Перехід до наступного блоку

алгоритму розробки чи

перегляду ПУР

Рис.5.6. Алгоритм реалізації процедури формування чи перегляду мети і

завдань ПУР

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання