Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 5 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ 5.1. Сутність і зміст управління ризиком : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Розділ 5 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ 5.1. Сутність і зміст управління ризиком


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Процес управління ризиками включає: передбачення ри-зиків; визначення їхніх імовірних розмірів і наслідків; розроб-ку і реалізацію заходів щодо запобігання чи мінімізації пов’язаних з ризиками втрат.

Методологія управління ризику припускає визначення за-гальних підходів: виявлення причин виникнення ризиків в економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків зокрема; опис видів ризиків, створення їхньої класифікації; дослідження співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику й ін.

Управління ризиками сьогодні — один з видів професійної діяльності, що динамічно розвивається. У штаті багатьох західних фірм є особлива посада — менеджер з ризику (ризик-менеджер), у чиї обов’язки входить забезпечення зниження усіх видів ризику. Ризик-менеджер поряд з відповідними фахівцями бере участь у прийнятті ризикованих рішень (на-приклад, видача кредиту чи вибір об’єкта інвестування) і шу-кає способи того, як уникнути небажаних ризиків. Ці дії нази-ваються системою управління ризиками.

Управління ризиками потребує знань у сфері теорії фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності підприємства і т.ін. Діяльність підприємства в цій сфері спря-мована на захист своєї фірми від дій ризиків, що загрожують її прибутковості, і сприяє рішенню основного завдання підприємництва: залежно від ситуації з декількох проектів ви-брати оптимальний, з огляду на те, що чим прибутковіший проект, тим вищий ступінь ризику для фірми. Якісне уп-равління ризиком підвищує шанси підприємницької фірми

домогтися успіху в довгостроковій перспективі і зменшує не-безпеку погіршення її фінансового положення.

У зв’язку з тим, що в ринковій економіці господарські ри-зики неминучі, перше правило в управлінні ризиком наголо-шує: “Не уникати ризику, а передбачати його, прагнучи знизи-ти до можливо низького рівня”.

Політика ризику — це сукупність заходів, спрямованих на зниження небезпеки помилки уже в момент ухвалення рішен-ня і скорочення можливих негативних наслідків такого рішен-ня на інших стадіях функціонування фірми.

Процес управління ризиками включає такі стадії:

•          виявлення передбачуваного ризику;

•          оцінку ризику;

•          вибір методу управління ризиком;

•          застосування обраних методів;

•          оцінку результатів.

Розглянемо управління екологічним ризиком, у якому враховується оцінка екологічного ризику, а також техно-логічні та економічні можливості його упередження. Обмін інформацією про ризик також включається в цей процес. Для аналізу ризику, установлення його припустимих меж у зв’язку з вимогами безпеки і прийняття управлінських рішень не-обхідні:

•          наявність інформаційної системи, що дозволяє опера-тивно контролювати існуючі джерела небезпеки, зокре-ма, статистичний матеріал по екологічній епідеміології;

•          відомості про передбачувані напрямки господарської діяльності, проектах і технічних рішеннях, які можуть впливати на рівень екологічної безпеки, а також про-грама для ймовірного оцінювання пов’язаного з ними ризику;

•          експертиза безпеки і зіставлення альтернативних про-ектів і технологій, які виступають як джерела ризику;

•          розробка техніко-економічної стратегії збільшення без-пеки й визначення оптимальної структури витрат для

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

управління величиною ризику і її зниження до прий-нятного рівня із соціальної, економічної та екологічної точок зору;

•          складання прогнозів і аналітичного визначення рівня ризику, при якому припиняється збільшення кількості екологічних уражень;

•          формування організаційних структур, експертних сис-тем і нормативних документів, призначених для вико-нання зазначених функцій і процедури прийняття рішень;

•          вплив на громадську думку і пропаганда наукових да-них про рівень екологічного ризику з метою орієнтації на об’єктивні, а не емоційні чи популістські оцінки ри-зику.

Відповідно до принципу зменшуваних ризиків важливим засобом управління є процедура заміни ризиків, відповідно до якої ризик від впровадження нової техніки соціально прий-нятний, якщо її використання дає менший внесок у сумарний ризик, якому підлягають люди, порівняно з використанням іншої, альтернативної техніки, що вирішує те саме господарсь-ке завдання. Ця концепція тісно зв’язана з проблемою еко-логічної адекватності якості виробництва.

Оцінюючи ризик, що в стані прийняти на себе фірма, підприємець насамперед виходить із профілю її діяльності, з наявності необхідних ресурсів для реалізації програми фінан-сування можливих наслідків ризику, прагне врахувати відно-шення до ризику партнерів по бізнесу і побудувати свої дії так, щоб якнайкраще сприяти досягненню основної мети фірми. Ступінь припустимого ризику визначається з урахуванням та-ких параметрів, як розмір основних фондів, обсяг вироб-ництва, рівень рентабельності й т.ін. Чим більшим капіталом володіє підприємство, тим воно менше відчутно до ризику і тим сміливіше підприємець може приймати рішення в ризико-вих ситуаціях. Комплексний підхід до управління ризиком дає можливість підприємцю ефективніше використовувати ресур-

си і розподіляти відповідальність, поліпшувати результати ро-боти фірми та забезпечувати її безпеку від дії ризику.