Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6.2. Формування структури товарного асортименту торгового підприємства за умови мінімізації комерційного ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

4.6.2. Формування структури товарного асортименту торгового підприємства за умови мінімізації комерційного ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

У ринковій економіці, що припускає наявність права в підприємців на самостійний вибір оптових закупівель у торгівлі, формування цін на неї виникає потреба в методах ви-бору структури товарного асортименту для одержання макси-мального прибутку в умовах невизначеності і ризику.

На цьому етапі роботи доречно використати систему пого-джування перспектив збуту продукції з можливостями ресур-созабезпечення і прибутковістю. Це грунтується на методі ек-спертних оцінок з використанням методики аналізу виробни-чо-комерційної стратегії, що може застосовуватися більше в аналізі комерційного ризику, при оцінюванні (ранжируван-ню) товарів за їхньою прибутковістю для складання “балансу виживання”. При цьому слід використовувати аналіз рента-бельності за товарними групами.

При оцінюванні (ранжуванні) продукції за перспектив-ною тенденцією обсягів реалізації для “балансу виживання” треба враховувати вплив факторів ринкової рівноваги.

Кількість балів, що присвоюється при ранжуванні досліджуваних груп товарів за показниками ресурсозабезпе-чення реалізації прибутковості, визначаються експертним шляхом, врахувавши різні фактори, які характеризують взаємодію об’єкта з оточенням. При з’ясуванні перспектив ре-алізації товару ранжування слід провести за мірою попиту прогнозованих темпів зростання реалізації продукції.

В основу оцінок можна покласти життєвий цикл продукції від появи її на ринку до зростання, зрілості і старіння. Найбільш точним орієнтиром ймовірного забезпечення пер-спективної реалізації можуть бути прийняті заявки, договори, інша інформація про попит і особливо результати маркетинго-вих досліджень.

Ранжування за мірою попиту може бути складене таким способом:

4 бали — товар, попит на який буде зростати (перспективи збуту гарні);

3          бали — товар, попит на який залишається на колишньо-

му рівні;

2          бали — товар, попит на який погіршується;

1          бал — товар, що майже не знаходить збуту.

Аналіз можливостей ресурсозабезпечення передбачає

вивчення наявності заявок, замовлень на постачання, можли-востей постачальників і умов постачання, наявність рахунків до оплати, що дозволять також скоротити затрати на оптові за-купівлі і збільшити прибутки на інвестований капітал. Ранжування товарозабезпечення виглядатиме так:

4          бали — товар зістійкими постачаннями на ряд років;

3          бали — товар зістійкими постачаннями, але не на трива-

лий термін;

2          бали — товар, забезпечений тільки разовими постачан-

нями;

1 бал — товар, по якому постачальники не визначені.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Потім проводять ранжування товару за прибутковістю:

4 бали присвоюють товару, у якого є можливості підви-щення рентабельності;

3 бали — товару, у якого рентабельність можна зберегти на існуючому рівні;

2 бали — товару, що має тенденцію до зниження рента-бельності;

1 бал — товару, який на даний момент збитковий.

На основі даних про реалізацію продукції, товарозабезпе-чення і прибутковість складається “баланс виживання” за найбільш важливими (спірними) товарами в аспекті розгля-нутих у сукупності критеріїв вибору.

Побудуємо, наприклад, “баланс виживання” для гіпоте-тичного торгового підприємства, що займається продажем канцелярських товарів, парфумерії і білизни (табл.4.3)

Таблиця 4.3

“Баланс виживання”

 

Найменуван-ня товарних груп       Товарозабез-печення           Реалізація       Прибутковість           Зведений показник

Канцелярські товари            3          4          3          10

Парфумерія    2          2          3          7

Білизна           1          1          2          4

Використовуючи зведені показники даних балансу, вибе-ремо за найбільшою сумою балів оптимальний вид товару. Та-кими є канцелярські товари (10 балів).

Таким чином, за методом експертних оцінок дозволяє об-рати оптимальну структуру товарного асортименту торгового підприємства.