Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність підприємства 4.6.1. Виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу норми прибутку : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

4.6. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність підприємства 4.6.1. Виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу норми прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Про перспективну тенденцію, ступінь стійкості, наявність фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності підприємства можна судити за показником норми прибутку, тобто відношенням величини прибутку до суми витрат.

Для аналізу цього показника будемо використовувати дані підприємства “Мрія”, наведені в табл. 4.1. Розрахунки бу-дуть проводитися за умови, що прийнята середня норма при-бутку серед конкурентів становить 0,35.

Таблиця 4.1

Основні показники для аналізу норми прибутку підприємства

 

                       

364,4   431      486,5

18,3 12,2 6,1   19,9

13,27 6,63       20,5 13,65 6,85

1,65     0,99     8,8

0,09     0,05     0,43

Обсяг продаж            101,4

Затрати утому числі: 4,2

змінні  2,9

фіксовані        1,3

Прибуток       1,3

Норма прибутку        0,3

Для проведення аналізу порівняємо норму прибутку підприємства із середньою нормою прибутку конкурентів, зо-бразивши їх графічно (рис.4.4).

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

 

0,5

0,45

%   0,4

,

у

к 0,35

т

у

б    0,3

и

р 0,25

п

а

м    0,2

р

о 0,15

н

0,1

0,05

0

2000    2001    2002    2003    роки

Рис. 4.4. Зона комерційного ризику

Як видно з рис. 4.4, норма прибутку підприємства “Мрія” до 2003 р. була вища від середньої . Звідси можна зробити вис-новок, що ефективність роботи підприємства була нижчою від середнього рівня ефективності типових підприємств конку-рентів.

У випадку, якщо показник норми прибутку недостатньо високий, рекомендується зробити факторний аналіз тра-диційними методами, щоб визначити кількісну оцінку впливу різних показників господарської діяльності на чистий фінан-совий результат для виявлення резервів його збільшення.

При відсутності резервів підвищення ефективності вироб-ництва перед підприємством виникає або необхідність у підвищенні продажної ціни в межах платоспроможного попи-ту покупців, або в переорієнтації виробництва.

У випадку, якщо норма прибутку підприємства переви-щує середню, що спостерігається після 2002 р., як видно з рис.4.4, можна говорити про високу ефективність вироб-ництва чи про одержання надприбутку. Цей результат свідчить про наявність резервів підвищення конкурентоспро-можності підприємства, тому що дозволяє знизити ціну на ре-алізований товар з одночасним зростанням обсягу продаж, підвищуючи таким способом абсолютний прибуток.

Цей резерв також дозволяє підвищити рівень якості това-ру за рахунок збільшення його собівартості без підвищення ціни, фінансувати інноваційні заходи в межах, що скорочують норму прибутку до середнього рівня серед конкурентів, тим самим обійти конкурентів на ринку і підвищити абсолютний прибуток.

Отже, лінія середньої норми прибутку є лінією фінансової рівноваги як величина, яка оптимізована заходами з інновації у випадку перевищення фактичного значення норми прибутку над середньою. Ця лінія є метою також і для недостатньо ефек-тивно діючих підприємств із величиною норми прибутку ниж-чою від середнього рівня.

Щоб установити оптимальне значення досліджуваного показника, який перевищує середнє значення, потрібно визна-чити граничний обсяг витрат 2004 р., при якому величина чи-стого доходу буде нижча, ніж у звітному 2003 р. при нормі прибутку, рівному середній величині 0,35.

Перспективний обсяг товарообігу при цьому складає:

Sn =V + CC,

де V — обсяг чистого доходу (прибутку), тис. грн.;

СС — сума затрат, тис. грн;

Sn =25,143+8,8 = 33, 943 (тис. грн).

При цьому слід мати на увазі, що в економічних умовах, при зростанні інфляції, немає необхідності враховувати мож-ливе збільшення обсягу продаж під впливом цього фактора, оскільки дана методика застосована в економіці, підданій інфляційним процесам.

На наступному етапі знаходимо обсяг змінних витрат за формулою

VCy=CC – FC,

де VCy — умовний обсяг змінних витрат (тис. грн); CC — повні затрати (тис. грн);

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

FC — фіксовані затрати (тис. грн);

VCy = 25,143 — 6,85= 18,293 (тис. грн).

Оскільки кожне підприємство прагне до підвищення ефективності виробництва в майбутньому, змінні затрати що-до обсягу реалізації повинні бути в перспективі не вищі від їхнього рівня 2003 р.:

VCn= Sn х Vvc = 33,943 x 0,03= 1,02 (тис. грн).

Отриману величину майбутніх затрат назвемо номіналь-ною.

Підрахуємо резерв перспективних затрат, утворений за рахунок доведення норми прибутку з 0,43 до середнього зна-чення конкурентів -0,35. Цей резерв визначається як різниця між умовними і номінальними змінними затратами, розрахо-ваними на перспективу:

R= VCy — VCn,

де VCy — змінні затрати (тис. грн);

VCn — номінальні затрати (тис. грн);

R= 18,293 — 1,02 = 17, 273 (тис. грн).

У межах суми 17,273 тис. грн підприємство “Мрія” має можливість підвищити затрати на поліпшення якості товарів чи ввести додаткові послуги на вигідних для покупця умовах, чи знизити продажні ціни.

На наступному етапі визначимо умовно-натуральну кількість реалізованих виробів Qy при нормі прибутку, що дорівнює середній нормі.

Поточна середня ціна дорівнює 3,5 грн за одиницю товару, отже:

Qy = 33943 :3,5 = 9,7 (тис. одиниць товару).

Підрахуємо резерв можливого зниження продажної ціни, у межах якого можна також збільшити затрати на користь поліпшення якості товару чи надання додаткових послуг при збереженні колишньої ціни:

AR = R : (X = 17,273 : 9,7 = 1,8 (грн). 172

 

Гранично припустима по нижній межі перспективна ціна за одиницю продукції колишньої якості становитиме:

Pn = P – AR = 3,5 — 1,8 = 1,7 (грн)

При такій ціні фізичний обсяг продаж повинен бути збільшений і становитиме величину, не меншу ніж:

Qn= Sn : Pn = 333943 : 1,7 = 19,97 (одиниць).

Наприкінці проведені розрахунки перевіряють за форму-лою

Sn= V + FCn +R.

Нагадаємо, що:

Sn — перспективний обсяг реалізації, тис. грн;

V — обсяг чистого доходу (прибутку), тис. грн;

FC — фіксовані затрати, тис. грн;

VCn — номінальні затрати, тис. грн;

R — резерв перспективних затрат.

Підставивши відповідні значення, одержуємо рівність:

33,943 = 8,8 + 6,85 + 1,02 + 17,273.

Отже, пропорції величин показників обрано правильно.

У результаті аналізу були розраховані показники, зведені в табл. 4.2.

Обсяг продаж у грошовому вираженні при визначенні оп-тимальної ціни і затрат на основі середньої норми прибутку обирається залежно від купівельного попиту і можливостей підприємства, але не нижче розрахункового Sn .

Аналіз норми прибутку зручний тим, що може проводити-ся в умовах наростання інфляційних процесів. При його здійсненні немає необхідності враховувати можливе збільшення обсягу продаж над впливом цього фактора, оскільки можливе зростання цін пропорційно змінить співвідношення використовуваних показників.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Таблиця 4.2

Розрахунок перспективних показників підприємства “Мрія” на підставі проведеного аналізу

 

Найменування показника    Формула для розрахунку      Значення показників

Граничний обсяг затрат, тис. грн              25,143

перспективний обсяг товарообігу, тис. грн          S„ =V = cc      33,9443

Умовний обсяг змінних затрат, тис. грн   Cv = CC - FC 18,293

Номінальна величина майбутніх затрат, тис. грн Vcn = SnxVvc 1,02

Резерв перспективних затрат, тис. грн      R = Vcy - Vcn 17,273

Умовно-натуральна   кількість  реалізованих виробів, тис. од.              9,7

Резерв можливого зниження продажної ці-ни, грн.                   1,8

Мінімальна ціна за одиницю товару, грн  P„= P - AR      1,7

Перспективний обсяг продаж, тис. од.                 19,97