Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f388b42e1ceb46949559008917481850, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.6. Самострахування від ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

4.5.6. Самострахування від ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

Система профілактики економічних ризиків, хоч і знижує імовірність їхнього виникнення, проте не може нейтралізува-ти всі пов’язані з ними негативні фінансові наслідки. Частко-во цю роль може взяти на себе внутрішнє страхування ризиків (самострахування), яке здійснюється в рамках самого підприємства. Самострахування означає, що підприємець швидше підстрахується сам, аніж купить страховку в стра-ховій компанії. Тим самим він заощаджує на затратах капіталу по страхуванню.

Основне завдання самострахування полягає в оперативно-му подоланні тимчасових утруднень фінансово-комерційної діяльності. У процесі самострахування створюються різні ре-зервні і страхові фонди. Ці фонди залежно від мети призначен-ня можуть створюватися в натуральній чи грошовій формі. Ре-зервні грошові фонди створюються насамперед на випадок по-криття непередбачених затрат, кредиторської заборгованості і т.ін. Створення їх є обов’язковим для акціонерних товариств.

Самострахування —це група заходів для внутрішнього страхування ризиків, покликана забезпечити нейтралізацію їх негативних фінансових наслідків у процесі розвитку підприємства.

У ризик-менеджменті використовуються зазвичай форми внутрішнього страхування ризиків, представлені на рис. 4.3.

Забезпечення компенсації можливих фінансових утрат за рахунок відповідної “премії за ризик” полягає у вимозі від кон-трагентів додаткового доходу по ризикованих операціях вище від того рівня, що можуть забезпечити безризикові операції.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Забезпечення компенсації

можливих фінансових втрат за

рахунок відповідної “премії за

ризик”

Забезпечення компенсації

можливих фінансових втрат за

рахунок системи штрафних

санкцій

Забезпечення подолання

негативних фінансових наслідків

за рахунок попереднього

резервування частини коштів

Рис. 4.3. Основні форми внутрішнього страхування (самострахування) ризиків на підприємстві

Цей додатковий дохід повинен зростати пропорційно збільшенню рівня ризику.

Забезпечення компенсації можливих фінансових утрат за рахунок системи штрафних санкцій є однією з найбільш розпо-всюджених форм внутрішнього страхування ризиків. Воно пе-редбачає розрахунок і включення в умови контрактів не-обхідних рівнів штрафів, пені, неустойок та інших форм фінан-сових санкцій у випадку порушення контрагентами своїх зо-бов’язань. Рівень штрафних санкцій повинен повною мірою компенсувати фінансові втрати підприємства у зв’язку з неот-риманням доходу, інфляцією, зниженням майбутньої вартості грошей та інших негативних наслідків господарських ризиків.

Забезпечення подолання негативних фінансових наслідків за рахунок попереднього резервування частини фінансових за-собів дозволяє забезпечити внутрішнє страхування господар-ських ризиків за тими операціями підприємства, за якими відшкодування негативних наслідків не може бути покладене

на контрагентів.  Таке  резервування  фінансових ресурсів здійснюється через:

•          формування резервного (страхового) фонду підприємства, який створюється відповідно до вимог законодавства і статуту підприємства;

•          формування цільових резервних фондів, перелік яких і розміри відрахувань у них визначаються статутом підприємства й іншими внутрішніми нормативними документами;

•          формування резервних обсягів фінансових засобів при розробці бюджетів за окремими господарськими опе-раціями, що здійснюється у вигляді спеціальних статей бюджету;

•          нерозподілений залишок прибутку, який можна розг-лядати як резерв фінансових ресурсів, використовува-ний у необхідних випадках з метою ліквідації негатив-них фінансових наслідків окремих господарських опе-рацій підприємства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f388b42e1ceb46949559008917481850, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0