Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.4. Передача контролю за ризиком (трансфер ризику) : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

4.4.4. Передача контролю за ризиком (трансфер ризику)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Виділяють три причини, за яких передача ризику вигідна як для сторони передаючої (трансферу), так і для приймаючої (трансфері):

Перша причина — це втрати, що великі для сторони, яка передає ризик, і можуть бути незначні для сторони, що прий-має на себе цей ризик.

Друга причина — трансфері може знати кращі способи і мати кращі можливості для скорочення можливих утрат, ніж трансфер.

Третя причина передачі контролю за ризиком — це коли трансфері може знаходитися в кращій позиції для скорочення втрат чи контролю за господарським ризиком.

Основний спосіб передачі ризику — це передача ризику через складання контракту. Розрізняють такі контракти: будівельні, оренди, на збереження і перевезення, продажі, об-слуговування, постачання і т.ін.

Будівельні контракти. При укладенні подібного контрак-ту всі ризики, пов’язані з будівництвом, бере на себе будівель-на фірма. До ризиків, з якими зіштовхуються такі фірми і які збільшують вартість об’єкта, можуть відноситися: збої в поста-чаннях матеріалів, погані погодні умови, страйки, розкрадання будівельних матеріалів і т.ін. У контракті звичайно обмовля-ються штрафні санкції за несвоєчасне зведення об’єкта, визна-

чається, хто несе ризик фізичних ушкоджень конструкцій у період будівництва.

Оренда — дуже розповсюджений метод передачі ризиків. Широко застосовується фінансова оренда (лізинг). Частина ризиків, пов’язаних з орендованим майном, лежить на власни-ку: цілком (наприклад, ризик фізичних ушкоджень власності, збільшення податку на майно) чи частково (наприклад, ризик зниження комерційної цінності об’єкта). Однак вагома части-на ризиків може бути передана шляхом спеціальних застере-жень у договорі про оренду.

Орендодавець, передаючи майно, може гарантувати собі постійний дохід на певний період. Однак при тривалому терміну оренди зростає ризик і для орендодавця, і для оренда-ря, тому що важко пророчити майбутні зміни комерційної цінності орендованого майна, а отже, і зміни розміру орендної плати. Можливе рішення, що знижує ризик власника майна, у цьому випадку може бути пов’язаним з фінансованою рентою, тобто встановленням орендної плати в відсотках до обсягу продажів орендаря, але не нижче певної фіксованої суми.

Контракти на збереження і перевезення вантажів. У дано-му випадку обсяг переданих ризиків залежить від статусу сторін, що укладають договір, і у ньому обговорених умов. Ук-ладаючи договір на перевезення і збереження продукції, підприємницька фірма передає транспортній компанії в ос-новному статичні ризики, пов’язані з випадковою або через провину транспортної компанії загибеллю або псуванням про-дукції. При цьому втрати, пов’язані з падінням ринкової ціни продукції, несе підприємницька фірма, навіть якщо подібне падіння спричинене затримкою в доставці вантажу.

Контракти продажу, обслуговування, постачання. Дого-вори, пов’язані з поширенням товарів і послуг, також пред-ставляють підприємницькій фірмі широкі можливості по зни-женню ризику шляхом їхньої передачі. Виробник чи дис-триб’ютор звичайно пропонує споживачу гарантію усунення дефектів або заміни недоброякісного товару чи недоброякісно

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

виконаної послуги. При цьому споживач, купуючи товар чи послугу, передає ризики, зв’язані з його експлуатацією, вироб-нику або дистриб’ютору на період гарантії.

Можлива також угода між оптовим торговцем і виробни-ком чи між роздрібним і оптовим продавцем про повернення частини непроданих товарів. У даному випадку йдеться про передачу ринкового ризику.

Однак трансфер ризику — не обов’язково найбезпечніший і найефективніший спосіб мінімізації ризику. Трансфері може просто не мати достатніх засобів для покриття втрат трансфе-ру, тому при передачі ризику необхідно враховувати такі мо-менти:

•          розподіл ризиків повинен бути чітким і однозначним;

•          трансфері повинен мати можливість швидко виконати всі прийняті на себе зобов’язання;

•          трансфері повинен мати значні повноваження для ско-рочення ризику і контролю за ним, щонайкраще вико-ристовувати ці повноваження;

•          рішення про трансфер повинне прийматися на базі кри-терію ефективності (як недорогий і більш прибутковий метод) порівняно з аналогічними за надійністю метода-ми мінімізації ризику;

•          ризик повинен передаватися за ціною, однаково при-вабливою як для трансферу, так і для трансфері.