Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Прийоми зниження ступеня ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

4.3. Прийоми зниження ступеня ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

У системі заходів для управління ризиками на підприємстві основна роль належить їх профілактиці.

Група заходів для профілактики ризиків покликана забез-печити зниження імовірності їх виникнення.

У системі ризик-менеджменту використовуються звичай-но певні форми профілактики ризиків (рис. 4.2).

 

 

Уникнення ризиків

Мінімізація ризиків

Диверсифікація ризиків

Лімітування ризиків

 

Рис. 4.2. Основні форми профілактики ризиків

Уникнення ризиків — найбільш ефективний спосіб їхньої профілактики. Воно полягає в розробці таких заходів, що цілком виключають конкретний вид підприємницького ризи-ку. До числа основних заходів відносяться:

•          відмова від здійснення господарських операцій, коли рівень ризику надмірно високий і не відповідає кри-теріям фінансової політики підприємства. Незважаючи на високу ефективність цього заходу, його використо-вують обмежено, тому що більшість господарських опе-рацій пов’язані зі здійсненням прямої торгово-вироб-ничої діяльності підприємства, що забезпечує регуляр-не надходження доходів і формування його прибутку;

•          зниження частини позикових засобів у господарському обороті.

Відмова від надмірного використання позикового капіта-

лу дає можливість уникнути одного з найбільш важливих гос-

подарських    ризиків           утрати     фінансової    стійкості

підприємства та інших ризиків.

Диверсифікація — це процес розподілу капіталу між різни-ми об’єктами вкладення, що безпосередньо не пов’язані між собою.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності. На-приклад, придбання інвестором акцій п’яти різних акціонер-них товариств замість акцій одного товариства збільшує імовірність одержання ним середнього доходу в п’ять разів і, відповідно, в п’ять разів знижує ступінь ризику.

Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш витратним способом зниження ступеня економічного ризику.

Можна розглядати диверсифікацію як розсіяння інвес-тиційного ризику. Однак вона не може звести інвестиційний ризик до нуля. Це пояснюється тим, що на підприємництво й інвестиційну діяльність суб’єкта, який господарює, впливають зовнішні фактори, не пов’язані з вибором конкретних об’єктів вкладення капіталу, і, отже, на них не впливає диверсифікація.

Зовнішні фактори стосуються усього фінансового ринку, тобто вони впливають на фінансову діяльність усіх інвес-тиційних інститутів, банків, фінансових компаній, а не на ок-ремих підприємців.

До зовнішніх факторів відносяться процеси, що відбува-ються в економіці країни в цілому, воєнні дії, цивільні хвилю-вання, інфляція і дефляція, зміна дисконтної ставки, зміна відсоткових ставок по депозитах, кредитах у комерційних бан-ках і т.д. Ризик, зумовлений цими процесами, не можна змен-шити за допомогою диверсифікації.

Як напрями диверсифікації ризиків можуть бути викорис-тані:

•          диверсифікація різних видів діяльності. Вона передба-чає використання альтернативних можливостей одер-жання доходу і прибутку від різних видів господарсь-ких операцій;

•          диверсифікація постачальників товарів. Вона, напри-клад, передбачає забезпечення розмаїтості комерційних партнерів з постачання на підприємство основних груп товарів;

•          диверсифікація асортименту продукції, що випус-кається.

•          диверсифікація портфеля цінних паперів. Вона перед-бачає розмаїтість цього портфеля за окремими видами і емітентами цінних паперів (не змінюючи при цьому критеріальних цілей формування цього портфеля);

•          диверсифікація депозитного портфеля. Вона передба-чає розміщення великих сум тимчасово вільних грошо-вих активів підприємства на депозитне зберігання в декількох банках (не змінюючи при цьому істотно умо-ви їх розміщення).

Лімітування — це встановлення ліміту, тобто граничних сум затрат, продажу, кредиту і т.ін.

За такими видами діяльності і господарських операцій, що можуть постійно виходити за встановлені межі припустимого ризику, цей ризик лімітується шляхом установлення відповідних економічних і фінансових нормативів. Система таких нормативів, що забезпечують лімітування економічних ризиків, може включати:

•          максимальний обсяг комерційної операції по закупівлі товарів, що укладається з одним контрагентом;

•          максимальний розмір сукупних запасів товарів на підприємстві (запасів поточного поповнення, сезонно-го збереження, цільового призначення);

•          максимальний розмір споживчого кредиту, наданого одному покупцю (у рамках диференційованих груп по-купців чи груп товарів);

•          мінімальний розмір оборотних активів у висо-коліквідній формі (з виділенням їхньої суми у вигляді готових коштів платежу);

•          граничний розмір використання позикових коштів в обороті (чи їхня частка в загальній сумі використовува-ного капіталу);

•          максимальний розмір депозитного внеску, що

розміщується в одному комерційному банку, та ін.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Отже, лімітування є важливим прийомом зниження сту-пеня ризику і застосовується банками при видачі позичок, при виведенні договору на овердрафт і т.ін. Також лімітування за-стосовується при продажу товарів у кредит, наданні позик, визначенні сум вкладення капіталу тощо.