Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Функції та джерела економічного ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.3. Функції та джерела економічного ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Зміст ризику як економічної категорії зумовлює його ос-новні функції, що виконуються в процесі підприємницької діяльності:

•          інноваційну;

•          регулятивну;

•          захисну;

•          аналітичну (рис.1.3).

Інноваційна функція ризику стимулює пошук нетра-диційних рішень проблем, що стоять перед підприємцем. Ри-зикові рішення, ризиковий тип господарювання приводять до

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

 

Функції ризику

Інноваційна

Стимулює по-шук нетради-ційних рішень проблем, що стоять перед підприємцем

 

Регулятивна

Має супереч-ливий характер і    виступає    в

двох формах: конструктивній і деструктивній

 

i

Захисна

Якщо для під-приємця ризик -природний стан, то нормальним повинно бути і терпиме відно-шення до невдач

 

Аналітична

Наявність ри-зику припускає необхідність вибору одного з можливих ва-ріантів рішень

 

Рис.1.3. Функції економічного ризику

більш ефективного виробництва, від якого виграють і підприємці, і споживачі, і суспільство в цілому.

Регулятивна функція має суперечливий характер і вис-тупає в двох формах: конструктивній і деструктивній. У пер-шому випадку — коли властивість ризикувати — один зі шляхів успішної діяльності. Однак ризик може стати проявом авантюризму, суб’єктивізму, якщо рішення приймається в умовах неповної інформації, без належного урахування зако-номірностей розвитку явища. У цьому випадку ризик висту-пає як дестабілізуючий фактор.

Захисна функція полягає в наступному. Якщо для підприємця ризик — природний стан, то нормальним повинне бути і терпиме відношення до невдач. Ініціативним, заповзят-ливим підприємцям потрібний спеціальний захист, правові, політичні й економічні гарантії, що виключають покарання і стимулюють виправданий ризик.

Аналітична функція ризику зв’язана з тим, що наявність ризику передбачає необхідність вибору одного з можливих варіантів рішення, у зв’язку з чим підприємець у процесі прий-няття рішення аналізує всі можливі альтернативи, вибираючи найбільш рентабельні (прибуткові) і найменш ризиковані.

Існують різні точки зору з приводу об’єктивної і суб’єктивної природи економічного ризику. Розглядають три

сторони ризику: суб’єктивна, об’єктивна і суб’єктивно-об’єктивна.

Суб’єктивна сторона (природа ризику) проявляється в то-му, що підприємці неоднаково сприймають одну й ту саму вели-чину економічного ризику в силу розходження психологічних, моральних, ідеологічних принципів орієнтації, установок. Крім того, економічний ризик завжди пов’язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей їх результату.

Об’єктивна сторона проявляється в тому, що це поняття відображує реально існуючі явища, процеси, сторони діяль-ності, причому економічний ризик існує незалежно від того, усвідомлює підприємець його наявність чи ні, враховує чи ігнорує його.

Суб’єктивно-об’єктивна сторона визначається тим, що економічний ризик породжується як суб’єктивними процеса-ми, так і тими, які не залежать від волі чи свідомості підприємця.

Виходячи з вищесказаного, виділимо основні джерела економічного ризику, до яких відносяться:

•          спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха;

•          випадковість подій;

•          наявність різних тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів (наприклад, конкуренція);

•          імовірний характер науково-технічного прогресу;

•          неповнота і невірогідність інформації про об’єкт, явище;

•          обмеженість і недостатність ресурсів;

•          неможливість однозначного пізнання об’єкта, процесу, явища;

•          відносна обмеженість свідомості діяльності підпри-ємця, розбіжності в соціально-психологічних установ-ках, оцінках, стереотипах поведінки;

•          незбалансованість основних компонентів господарсь-кого механізму.

Визначимо необхідні умови виникнення економічного ри-зику

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Насамперед, ризик виникає лише тоді, коли має місце не-визначеність, відсутність вичерпної інформації про умови прийняття рішень. Якщо все відомо — ризик відсутній. Тільки при багатоваріантності майбутнього, наявності елементів не-передбаченості можна казати про наявність ризику. Так, при абсолютній впевненості у недоторканості внеску його власни-ку не спаде на думку застрахувати внесок. Отже, невизна-ченість є однією з причин виникнення ризику.

Під невизначеністю розуміється наявність неповної інформації про умови прийняття господарських рішень, а не відсутність будь-якої.

Наявність економічного ризику є певна ознака зрілості економіки, її розвинутості. В економіці з низьким рівнем ви-робництва траєкторія її розвитку практично детермінована стратегією виживання, суворою необхідністю забезпечення мінімальних потреб населення. Якщо ж відсутні альтернативи рішень, то й відсутній ризик. Отже, ризик може існувати лише за умови активного управління та регулювання економікою.

Ризик відсутній також у випадку, коли немає зацікавле-ності в результатах прийняття рішень. Припустимо, що питан-ня про набір на спеціальність вирішує колектив кафедри. Як-що співвідношення між “попитом” на фахівців даної спеціаль-ності та їх випуском не впливає на життєдіяльність колективу кафедри, то кожен з її членів нічим не ризикує. Таким чином, економічний ризик можливий лише тоді, коли керована еко-номічна система функціонує в умовах невизначеності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в кінцевому результаті.