Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі для самостійної роботи : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Задачі для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Задача 1. Визначте ризики по підприємству на основі даних аналітичного балансу (табл. 1, 2). Складіть портфель ризиків, поділивши їх на відомі і передбачувані.

Таблиця 1

Аналітичний баланс підприємства

 

Актив На поча-ток   На кінець        Пасив На поча-ток   На кінець

 

            тис. грн          тис. грн         

            тис. грн          тис. грн

1          2          3          4          5          6

1 . Основні кошти та інші позаобігові   ак-тиви,   в тому числі:                          1. Власні і   прирів-няні до них кошти, в тому числі:            

основні засоби          10,1     14,6     статутний фонд         14,4     157,4

капітальні вкладення            -          -          нерозподілений прибуток   4,1       -

нематеріальні активи           1,0       0,8                             

2. Оборотні кошти, в тому числі:                            2. Позикові кошти, в тому числі:                

запаси і затрати         46,2     156,4   короткострокові кредити банків     98,1     173,3

Продовження табл. 1

 

1          2          3          4          5          6

з них товарні запаси 45,9     155,0   кредиторська забор-гованість                    

грошові кошти           51,1     49,1     за товари, термін оплати яких не на-став 11,2     210,8

дебіторська заборго-ваність 39,4     320,6                         

УСЬОГО                               УСЬОГО                  

Збитки минулих років                      -         

           

           

 

БАЛАНС        147,8   541,5   БАЛАНС        147,8   541,5

Таблиця 2

Виписка зі звіту про фінансові результати результати

 

Показники     Одиниця

вимірю-

вання  На початок звітного періоду            На кінець

звітного

періоду

Доход від реалізації   тис. грн          521,8   529,7

ПДВ    тис. грн          104,2   106,0

Затрати на виробництво продукції            тис. грн          324,2   324,6

Комерційні затрати  тис. грн          87,5     104,9

Результат від реалізації         тис. грн                     

Інші операційні доходи і витрати   тис. грн          +1,8     +2,1

Задача 2. Фірма прийняла рішення щодо інвестування 1700 тис.грн, враховуючи тенденції, що складаються на ринку. Було роз-раховано 4 альтернативні варіанти одержання прибутку в плановому періоді: 1 варіант — 29%, 2 і 3 варіанти — 14% (відрізняються спе-цифічними особливостями рішень, що приймаються) і 4 варіант — 22% збитків. При розрахунках зовнішнього рівня ризику врахуйте, що депозитна ставка банку 34% (умовно).

Визначте:

а) очікуваний прибуток підприємства і показник критерію оцінки ризику для зовнішнього чинника;

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

б)         внутрішній рівень ризику по підприємству;

в)         розрахуйте критерій урахування ризику на основі наведеної

інформації.

Обгрунтуйте можливі управлінські рішення.

Задача 3. У звітному періоді на підприємстві було зареєстрова-но 365 договорів постачання товарів на суму 324 тис.грн. Термін дії — один квартал. Аналіз дисципліни виконання договірних зо-бов’язань показав, що 39 договорів були виконані з відстрочкою по-ставки на 3 дні, загальна сума — 129, 5 тис. грн, а три договори сумою 14,2 тис. грн не були виконані. Визначте ступінь ризику виконання контрактів в абсолютному і відносному виразі, якщо однодобовий товарообіг становить 2,8 тис. грн, рівень рентабельності продаж — 15,6%, а величина власних коштів підприємства — 187,47 тис. грн.

Задача 4. Визначте ступінь цінового ризику і оцініть його вплив на результати діяльності підприємства.

Потенційна ємність ринку становить 1 млн грн продукції. Підприємство в результаті успішної маркетингової політики і зни-ження ціни на 8,5% має можливість позичити 18% потенційної ємності. Середня ціна реалізації становить 84 грн. Відхилення від ре-альної ціни можуть становити або +5,5%, або –9,4%.

Задача 5. Визначте межу економічної доцільності виробництва і реалізації продукції за такими даними:

а)         виробнича потужність підприємства становить 1075 од. про-

дукції за рік, яка повністю реалізується;

б)         виручка від реалізації продукції складає 9,87 млн грн;

в)         постійні витрати на реалізацію виробленої продукції станов-

лять 4630 тис. грн;

г)         змінні витрати — 4850 тис. грн;

д)         ступінь виробничого ризику — 4,5%, продажного — 12%.

Задача 6. Визначте норму беззбитковості виробництва, викори-стовуючи такі дані: виробнича потужність підприємства 480 тис. грн, яка повністю реалізується на ринку; надходження від реалізації про-дукції становлять 5420 тис. грн; постійні витрати на виробництво — 2400 тис. грн; змінні витрати — 2900 тис. грн; рівень виробничого ри-зику — 4,8%.