Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Резюме : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

Невизначеність — це неповноцінність чи неточність інформації про умови реалізації розроблювальних підприємством проектів (програм), у тому числі пов’язаних з ними витрати і результати. Невизначеність, пов’язана з мож-ливістю виникнення в ході реалізації конкретного проекту не-сприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттям економічного ризику і вимагає свого урахування.

Невизначеність характеризується множиною значень па-раметрів, яка в різних літературних джерелах має назву мно-жини станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, еле-ментарних випадків/зони невизначеності.

Оцінка невизначеності грунтується на засадах імовірності. Як показали фундаментальні дослідження, теорії імовірності можна дати інтерпретацію, відмінну від статистичної. Ця інтер-претація називається суб’єктивною імовірністю. Суб’єктивна імовірність асоціюється з певним типом поведінки людини при прийнятті рішень і використовується не для обчислення інших частот, а для передбачення способів поведінки при прийнятті рішень. Інтерпретувавши теорію для одних ситуацій прийнят-тя рішень, можна передбачити дії особи, яка приймає рішення в інших ситуаціях. Якщо вона діє згідно з теорією імовірності, то передбачення виявляється правильним.

За наявності імовірності перебування певної величини у певному інтервалі можна казати про функцію її розподілу, тобто невизначена величина ототожнюється з випадковою. Отже, суб’єктивна імовірність дає змогу встановити зв’язок між невизначеністю та випадковістю.

Фактор невизначеності, який є необхідною умовою ви-никнення ризику, — невід’ємний атрибут прийняття рішень та планування і є конкретною формою діалектичного зв’язку, не-обхідного та випадкового. Причини невизначеності різно-манітні: невизначений характер науково-технічного прогресу; випадкові помилки при прогнозуванні: динамічні зміни

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

внутрішніх та зовнішніх умов розвитку економіки; неминучі похибки при аналізі складної системи “природа— суспільство—колектив—людина”; імовірнісний характер важ-ливих економічних параметрів (врожайність сільськогоспо-дарських культур, запаси корисних копалин); розвиток і роз-ширення творчої активності працездатного населення; не-обхідність проектування потужних інформаційних потоків на сучасній комп’ютерній базі.

Процес прийняття рішень обов’язково містить у собі еле-менти передбачення майбутнього. Прогнозування необхідне для з’ясування внутрішніх та зовнішніх умов функціонування керованої системи, а також для передбачення наслідків ре-алізації управління. Якщо прийняти постулат про наявність невизначеності в знаннях про майбутнє, що прогноз — імовірнісне твердження, то дійдемо висновку про невизна-ченість як обов’язковий атрибут прийняття рішень.

Велику частку невизначеності вносить в економічні розра-хунки необхідність враховувати кон’юнктуру світового ринку, наявність корисних копалин, взаємодію економіки та навко-лишнього середовища, випадкові зміни попиту на товари на-родного споживання. Існування невизначеності не завжди є фактором, який призводить до зменшення ефективності ви-робництва.

Щоб оцінити імовірність утрат, зумовлених розвитком подій за непередбаченим варіантом, слід насамперед знати усі види втрат, які пов’язані з підприємницькою діяльністю, і вміти заздалегідь визначити їх чи розрахувати як імовірні про-гнозні величини. При цьому природним є бажання оцінити ко-жен вид втрат у кількісному вимірі і вміти звести їх воєдино, що, на жаль, далеко не завжди вдається зробити.

Події, що характеризуються невеликими і частими витра-тами, можуть виникати як наслідок дрібних неполадок чи по-точних коливань фінансових показників. Такі витрати, як пра-вило, легко передбачувані, і їхня величина в конкретний рік досить близька до середнього значення. Тому кошти на їхню

компенсацію можуть бути зарезервовані в бюджеті підприємства на черговий фінансовий рік у розмірі їхнього се-реднього значення.

Події, які характеризуються середніми і відносно рідкими витратами, виникають набагато рідше. До випадків такого ро-ду зазвичай приводять серйозні, але тимчасові і переборні уш-кодження технічних систем чи, наприклад, невиконання до-говірних зобов’язань згідно з контрактами.

Деякі ризики мають територіальний розподіл. Це відно-ситься, зокрема, до всіх природних ризиків. Існують спеціальні карти, на яких нанесена імовірність виникнення землетрусів, повеней, зсувів та інших стихійних лих у різних районах земної кулі. Аналіз розвитку несприятливої ситуації на підприємстві містить у собі як обов’язковий елемент визна-чення ступеня впливу руйнівних факторів на об’єкти, які зна-ходяться на різній відстані від джерела небезпечної дії.

Особливістю моделей прийняття рішень в умовах невизна-ченості є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, за-безпечення максимальної ефективності. Теорії корисності та очікуваної ефективності не можуть повною мірою задовольни-ти вимоги знаходження конструктивних рішень; вони лише да-ють інструмент для виміру ефективності рішень. Моделі, побу-довані на основі таких теорій, називаються дескриптивними. Синтез теорій корисності, очікуваної ефективності та оп-тимізації моделей дасть можливість формулювати нормативні моделі активного ризику, які реалізують конструктивний підхід при формуванні планів в умовах ризику.

Нормативи витрат про способи, особливо при прогнозах на майбутнє, дані про ресурси, зокрема про природні, розра-хункова потреба та попит на майбутнє являють собою в дійсності стохастичні величини, відомі підприємцю лише з певною імовірністю. Тому завдання побудови оптимального плану також повинне розглядатись як завдання стохастичного програмування. Ця обставина, окрім створення процесу

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

розв’язування, принципово впливає на оцінку ефективності рішень та ціноутворення.

Численні методи детермінованих задач математичного програмування (лінійне, опукле, нелінійне, дискретне програ-мування), їхнє програмне забезпечення, методи інфор-маційного наповнення моделей, їхнього економіко-математич-ного аналізу доцільно використовувати для розробки засобів планування при невизначеності.