Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.8.4. Дослідження зони невизначеності : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

3.8.4. Дослідження зони невизначеності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Сценарний аналіз модифікується для задач довгостроко-вого планування на основі дослідження зони невизначеності. Розглянемо найважливіші моменти цього підходу з викорис-танням мови лінійно-програмної моделі.

Зоною невизначеності називається сукупність оптималь-них планів, залежних від випадкової ситуації ю, тобто зона не-визначеності — це {л:*((о)}тЄ£2 .

Вона апроксимується скінченою (але достатньо великою) кількістю оптимальних планів \xs - x(<X>s) JS=TN , яку одержу-ють за допомогою моделювання реалізацій випадкових пара-метрів згідно з методом статистичних випробувань Монте-Карло і численного розв’язку задачі при щ = щS. Звуження ап-роксимації зони невизначеності для більш чіткого визначення множини, яка містить у собі шуканий план, відбувається із за-лученням неформальних процедур. Позначимо звужену ап-роксимацію зони невизначеності через {х5}іє5, де S — підмно-жина множини {1,...,N}.

Остаточний вибір шуканого плану здійснюється на підставі аналізу пристосованості кожного варіанта плану до зміни умов. Кожен план xS може коригуватись деякими спеціальними (адаптивними) технологіями, інтенсивності яких описуються вектором у, а самі способи — стовпчиками

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

матриці D(m). Якщо d (w) — вектор питомих ефективностей адаптивних технологій, то при фіксованих х та w доцільно обирати план у як розв’язок задачі:

[d(m),y] —> max; D(m)y < b(m) - А(ш)х, y > 0.

Розглянемо звужену апроксимацію зони невизначеності разом з планами адаптивних технологій:

хь у(%\, щ), у(%\, Щ),-, УІ.ХЬ тмУ'

х2, у(х2, G>I), у(х2, (о2),..., у{х2, Юлг); х№ y(xN, (ОІ), г/(х№ со2)>-, y(xN, (Одг).

Вибір   найкращого   плану  з   множини|х5 _^є5 доцільно

здійснювати з використанням певних формальних та нефор-мальних критеріїв. При цьому береться до уваги не тільки ефективність основного плану Xs, а й ефективність відповідної адаптації при різних щ, тобто на завершальному етапі відбу-вається аналіз звуженої апроксимації їх невизначеності, до-повненої спектром адаптацій. Даний метод має такі особли-вості:

•          відбувається глибоке зондування за допомогою методу статистичних випробувань Монте-Карло всієї множи-ни випадкових ситуацій з урахуванням імовірнісного розподілу випадкових параметрів;

•          припускається можливість коригування (адаптації) раніше обраного плану згідно з находженням інфор-мації про реалізації випадкових ситуацій;

•          здійснюється найбільш ефективна адаптація для кож-ної реалізації випадкових ситуацій.

У той же час є резерви для вдосконалення методу за раху-нок формалізації шуканого плану.