Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Складові економічного ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.2. Складові економічного ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Під економічним ризиком розуміють такий вид ризику, який виникає при будь-яких видах підприємницької діяль-ності, спрямованих на одержання прибутку і пов’язаних з ви-робництвом продукції, реалізацією товарів, наданням послуг, виконанням робіт; товарно-грошовими і фінансовими опе-раціями; комерцією, а також реалізацією науково-технічних проектів (рис. 1.2).

Сутність економічного ризику становлять такі елементи:

•          можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснювалася обрана альтернатива;

•          імовірність досягнення бажаного результату;

•          відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;

•          можливість матеріальних, моральних та інших утрат, пов’язаних зі здійсненням обраної в умовах невизначе-ності альтернативи.

Важливим елементом економічного ризику є наявність імовірності відхилення від обраної мети. При цьому можливі відхилення як негативного, так і позитивного характеру. За-

Економічний ризик

Ризик, що виникає при будь-яких видах підприєм-ницької діяльності, спрямованих на одержання при-бутку і пов'язаних з виробництвом продукції, това-рів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошо-вими і фінансовими операціями; комерцією, а також здійсненням науково-технічних проектів

Характеристики ризикової ситуації

 

Випадковий характер по-дій, що визначають, який з можливих виходів реа-лізується на практиці

Непередбачені зміни у

внутрішніх і зовнішніх

умовах діяльності

Наявність альтернатив-них рішень

 

Відомі чи ті, які можна

визначити імовірності

виходів і очікувані ре-

зультати

Імовірність   одержання додаткового прибутку

Імовірність виникнення збитків

 

Рис.1.2. Обумовленість економічного ризику особливостями ризикової ситуації

значені елементи, їхній взаємозв’язок і взаємодію відбивають змістовність економічного ризику.

Поряд з цим економічному ризику притаманні ряд рис, що сприяють розумінню його змісту. Можна виділити такі ос-новні риси економічного ризику:

•          суперечливість;

•          альтернативність;

•          невизначеність.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Суперечливість як риса економічного ризику виявляється в різних аспектах. Являючи собою різновид діяльності, еко-номічний ризик орієнтований на одержання значимих резуль-татів неординарними новими способами в умовах невизначе-ності і в ситуації неминучого вибору. Тим самим він дає мож-ливість переборювати консерватизм, догматизм, психологічні бар’єри, що перешкоджають впровадженню нових, перспек-тивних видів діяльності, стереотипи, що виступають гальмом суспільного розвитку, і забезпечує здійснення ініціатив, нова-торських ідей, різних експериментів, спрямованих на досяг-нення успіху. Ця особливість ризику має важливі економічні, політичні і духовно-моральні наслідки, тому що прискорює суспільний і технічний прогрес, впливає на суспільну думку, духовну атмосферу суспільства.

З іншого боку, економічний ризик веде до авантюризму, волюнтаризму, суб’єктивізму, до певних соціально-еко-номічних і матеріальних витрат, якщо в умовах неповної інформації, чи в ризиковій ситуації альтернатива вибирається без належного урахування об’єктивних закономірностей роз-витку події, стосовно якої приймається рішення.

Суперечлива природа економічного ризику виявляється в зіткненні об’єктивно існуючих ризикованих дій і суб’єктив-ною оцінкою. Так, один підприємець, який робить вибір, здійснює певні дії, може вважати їх ризикованими, а інші лю-ди їх можуть розцінювати як обережні, позбавлені всякого ри-зику, і навпаки.

Альтернативність пов’язана з тим, що вона припускає не-обхідність вибору з двох чи декількох можливих варіантів рішень, дій. Відсутність можливості вибору знімає питання про наявність економічного ризику. Там, де немає вибору, не виникає ризикова ситуація і, отже, не буде ризику.

Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтерна-тивність має різний ступінь складності і зважується різними способами. Якщо в простих ситуаціях вибір здійснюється, як правило, на засадах минулого досвіду й інтуїції підприємця, то

в складних ситуаціях необхідно додатково використовувати спеціальні методи і методики.

Невизначеність виступає джерелом виникнення еко-номічного ризику. Відзначимо, що ризик є одним із засобів зняття невизначеності, що виникає через невірогідність інформації і відсутність однозначності. Акцентувати увагу на цій властивості ризику важливо у зв’язку з тим, що оптимізу-вати на практиці процеси управління і регулювання, ігнорую-чи об’єктивні та суб’єктивні джерела невизначеності, безпер-спективно. Причому йдеться не про те, щоб знайти засіб, який дозволяє цілком позбутися впливу факторів невизначеності (що практично, мабуть, нездійсненне), а про необхідність ура-хування ризику з метою вибору раціональних альтернатив.

Дамо означення таким елементам ризику, як об’єкт та суб’єкт економічного ризику.

Об’єктом економічного ризику виступає керована еко-номічна систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі.

Під суб’єктом економічного ризику розуміється підприємець, керівник або колектив, які зацікавлені в резуль-татах управління об’єктом ризику і мають компетенцію прий-мати рішення щодо об’єкта ризику.