Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Зумовленість витрат подіями різного класу : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

3.6. Зумовленість витрат подіями різного класу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Рідкісні і катастрофічні події загрожують самому існуван-ню підприємства. Частота їхнього виникнення настільки рідкісна, що вони жодного разу не можуть відбутися за час, рівний тривалості людського життя. Середні характеристики витрат в даному випадку відіграють невелику роль. При прий-нятті управлінських рішень щодо таких ризиків необхідно ке-руватися характерним для них максимально прийнятним розміром витрат. У табл. 3.1 показаний приклад розподілу рішень по управлінню ризиком для подій різного класу.

Таблиця 3.1

Розподіл рішень по управлінню ризиком за класами витрат

 

Характеристика втрат          Типи витрат

 

            Тривіальні      Малі    Середні          Великі

Частота виникнення            Дуже висока  Висока            Низька            Дуже низька

Розмір витрат            Дуже невеликий       Невеликий     Середній        Великий

Передбаченість         Дуже висока  Помірна  про-тягом року     Помірна     протя-гом 10 років        Мінімальна

Показники    ризику, які слід приймати до розрахунку    Середні          Середні          Середні і граничні            Граничні

Наслідки для підприємства Зовсім незначні         Незначні         Серйозні        Катастрофі-чні

Управлінське рішення          Нічого

не починати  Самостраху-вання, зни-ження ризи-ку     Зниження ризи-ку, часткове стра-хування, фінансо-ві гарантії           Страхування,

фінансові

гарантії

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Деякі ризики мають територіальний розподіл. Це відно-ситься, зокрема, до всіх природних ризиків. Існують спеціальні карти, на яких нанесена імовірність виникнення землетрусів, повеней, зсувів та інших стихійних лих у різних районах земної кулі. Аналіз розвитку несприятливої ситуації на підприємстві містить у собі як обов’язковий елемент визна-чення ступеня впливу руйнівних факторів на об’єкти, які зна-ходяться на різній відстані від джерела небезпечної дії.

У випадку промислової аварії в якості руйнівних і небез-печних факторів можуть виступати:

•          ударна хвиля в результаті вибуху;

•          теплове випромінювання від джерела чи загоряння ви-буху;

•          горіння;

•          поширення токсичних і радіоактивних речовин.

Кожен фактор характеризується своїм фізичним парамет-

ром, що впливає на об’єкти. Це надлишковий тиск у фронті ударної хвилі, температура й енергія теплового випроміню-вання, концентрація токсичних речовин чи радіоактивних опадів, просторість поширення процесу горіння. У табл. 3.2 як приклад приведена шкала впливу ударної хвилі на будинки і споруди в зоні аварії залежно від надлишкового тиску у фронті.

Знаючи величину відповідного параметра і характеристи-ки об’єктів у зоні його дії (захищені чи незахищені), можна визначити приблизний розмір збитку.

Вплив токсичних речовин на людину залежить від їхньої концентрації в повітрі. Зі збільшенням концентрації послідо-вно можуть виявлятися: подразнення слизової оболонки ди-хальних шляхів, очей, потім параліч дихання і, нарешті, ле-тальний результат.

У цілому процес побудови полів ризику проходить ряд послідовних стадій. Спочатку визначаються джерела небез-печних впливів. Ними можуть бути: промислова установка, сховища небезпечних речовин, трубопроводи під тиском, па-

рові казани і т.д. Далі розробляється фізична модель, згідно з якою відбувається поширення й небезпечного фактора. Потім обчислюються форма і розміри зон, у яких параметри небез-печних факторів — температура, щільність променистої енергії чи тиск концентрація — матимуть значення в певному діапазоні.

Таблиця 3.2

Шкала впливу ударної хвилі на споруди

 

Характеристика дій  Надлишковий тиск, МПа

100% руйнувань       0,7

50–75% руйнувань   0,35

Ушкодження деяких елементів опорних конструкцій      0,014

Мінімальні   ушкодження:   розрив   з'єднань   і розчленовування конструкцій           0,0036

100% руйнувань шибок       0,007

50% руйнувань віконних стекол     0,0025

Кожному виділеному діапазону відповідає свій ступінь поразки. Розраховані зони впливу потім накладаються на кар-ту місцевості, на якій відображені об’єкти щодо джерела впли-ву. Межі зон впливу мають вид замкнутих концентричних кривих, вкладених одна в іншу. У центрі кривих розміщують-ся джерела небезпечних впливів.

Знання параметрів і часу впливу усередині кожного з полів ризику дозволяє надалі з урахуванням характеристик об’єктів оцінити “натуральний” збиток від аварії в негрошових одиницях: число постраждалих і загиблих, ступінь поразки, площу вигорілих ділянок, ступінь руйнування будинків і т.д. Далі натуральні витрати переводяться в грошовий вираз. Для будинків і споруд ця процедура не становить особливих склад-ностей. Що ж стосується нанесення збитку здоров’ю людей і навколишньому середовищу, то його вираження в грошових одиницях є самостійною складною задачею.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання