Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5c3a8559ec28b7ba109b4da7562d23ca, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1 РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1. Поняття про ризик : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Розділ 1 РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1. Поняття про ризик


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елемен-том підприємництва. У Законі України “Господарський ко-декс України” сказано, що підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність, спрямо-вана на виробництво продукції, виконання робіт, надання по-слуг і здійснення торгівлі з метою одержання прибутку. Однак процес прийняття відповідальності одночасно є й процесом прийняття на себе ризику. Отже, здатність і готовність до ри-зику — якість, що притаманна підприємцю.

В умовах політичної й економічної нестабільності міра ри-зику значно зростає. У сучасних умовах розвитку економіки України проблема посилення ризиків дуже актуальна, що підтверджується даними про зростання збитковості підприємств промисловості.

В економічній літературі спостерігається неоднозначність у трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, у ро-зумінні його змісту, співвідношення об’єктивних і суб’єктив-них сторін. Розмаїтість думок про сутність ризику пояс-нюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському зако-нодавстві, недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, ризик — це складне явище, що має безліч неспівпадаючих, а іноді проти-лежних реальних основ.

Розглянемо деякі існуючі підходи до трактування кате-горії “ризик”. Походження терміна “ризик” має свої витоки із грецьких слів rіdsіkon, rіdsa — стрімчак, скеля. В італійській мові rіsіko — небезпека, погроза; rіsіcare — лавірувати між

скель. У французькій мові rіsqoe — погроза, ризикувати (бук-вально — об’їжджати стрімчак, скелю).

У словнику Вебстера “ризик” визначається як “небезпека, можливість збитку чи втрат”. У словнику Ожегова “ризик” визначається як “можливість небезпеки” чи як “дія наудачу в надії на щасливий результат”.

Як показує аналіз, у літературі значно поширене судження про ризик як про можливість небезпеки чи невдачі. Ана-логічне положення склалося і в економічній літературі. У книзі “Фінансовий менеджмент” дається таке визначення.

Ризик — це імовірність виникнення збитків чи недоодер-жання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

У книзі “Ризик у сучасному бізнесі” відзначається:

Під ризиком прийнято розуміти імовірність (погрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності.

Найповніше визначення ризику наведено в книзі “Ризик і його роль у суспільному житті”:

Ризик — це діяльність, пов’язана з подоланням невизначе-ності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого мається можливість кількісно і якісно оцінити імовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети.

Таким чином, категорію “ризик” можна визначити як не-безпеку втрати ресурсів чи недоодержання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ре-сурсів.

У зазначених визначеннях виділяється така характерна риса ризику, як небезпека, можливість невдачі. Однак усі ці визначення не охоплюють усього змісту терміна “ризик”. Для повнішої характеристики визначення “ризик” доцільно вияви-ти поняття “ризикова ситуація”, оскільки воно безпосередньо поєднане зі змістом терміна “ризик”.

Поняття ризикової ситуації можна визначити як поєднан-ня, сукупність різних обставин і умов, що створюють певну об-

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

становку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситу-ацію і виступають причинами ризику (рис. 1.1).

 

Митне регулювання

Відсоток за кредит   

 

Інвестиційний клімат          

 

Ціна енергоносіїв     

 

Кон'юнктура ринку 

 

           

Економічні умови

^

 

 

Політичні умови

Об'єктивна основа

 

Статевий фактор

Демографічний фактор

Соціальні умови

 

РИЗИК

 

 

Суб'єктивна основа Підприємство

Консервативна організація

 

Інформованість

 

            *         

Досвід

 

Кваліфікація

 

Ділові якості

 

 

 

Рис.1.1. Об’єктивні та суб’єктивні причини ризику

 

Ризикова ситуація пов’язана зі статичними процесами; її супроводжують три одночасних умови:

•          наявність невизначеності;

•          необхідність вибору альтернативи (при цьому варто мати на увазі, що відмовлення від вибору також є різно-видом вибору);

•          можливість оцінити імовірність здійснення вибраних альтернатив.

Слід зазначити, що ризикова ситуація якісно відрізняється від ситуації невизначеності. Ситуація невизна-ченості характеризується тим, що імовірність досягнення ре-зультатів подій чи рішень стосовно цих подій у принципі не має одностайної альтернативи.

Отже, ризикову ситуацію можна схарактеризувати як різновид невизначеності, коли настання подій імовірне і може бути визначене, тобто в цьому випадку об’єктивно існує мож-ливість оцінити імовірність подій, що приблизно виникають внаслідок сумісної діяльності партнерів по виробництву, дій конкурентів чи супротивника, впливи природного середовища на розвиток економіки, впровадження науково-технічних до-сягнень і т. ін.

Створення ризикової ситуації обумовлено наступними

чинниками:

•          непередбачені зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах діяльності;

•          наявність альтернативних рішень;

•          імовірність виникнення збитків;

•          імовірність одержання додаткового прибутку.

Названі чинники є зовнішньою характеристикою виник-

нення  ризикової ситуації. Але управління цією ситуацією здійснюється суб’єктом, який має певні особливості, а саме:

•          суб’єкт, що робить вибір з декількох альтернатив, має в

розпорядженні об’єктивні імовірності одержання пе-

редбачуваного результату, що ґрунтуються, наприклад,

на проведених статистичних дослідженнях;

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

•          імовірності настання очікуваного результату можуть бути одержані на підставі суб’єктивних оцінок, тобто суб’єкт має справу із суб’єктивними ймовірностями;

•          суб’єкт у процесі вибору і реалізації альтернативи во-лодіє як об’єктивними, так і суб’єктивними ймовірнос-тями.

Для того щоб зняти ризикову ситуацію, суб’єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Цей процес знаходить своє ви-раження в понятті “ризик”, що існує як на стадії вибору рішен-ня (плану дій), так і на стадії його реалізації. І в тому і в іншо-му випадку ризик представляється моделлю зняття суб’єктом невизначеності, способом практичного вирішення протиріччя при неясному (альтернативному) розвитку протилежних тен-денцій за конкретних обставин.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5c3a8559ec28b7ba109b4da7562d23ca, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0