Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тестові завдання для самоконтролю : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

 

№ п/п  Завдання        Варіанти відповідей 

1          Оцінка ризику – це:  а)         визначення  можливого  виду

ризику і факторів, що впливають

на рівень ризику;

б)         визначення   кількісним   або

якісним способом   величини або

ступеня  ризику,  який  існує  на

підприємстві;

в)         кількісне визначення окремих

ризиків і   ризику проекту в   ці-

лому;

г)         комплекс заходів, що прийма-

ються по зменшенню дії ризику      1

2          Область   ризику, що ха-рактеризується      рівнем втрат, які не перевищу-ють      розміру   чистого прибутку, це: а)         область   максимального ризи-

ку;

б)         область високого ризику;

в)         область нормального ризику;

г)         область розумного ризику   1

3          Область   ризику, що хара-ктеризується     величиною втрат    більше    величини розрахункового   прибутку, але  менше  величини  до-ходів, це:     а)         область   максимального ризи-

ку;

б)         область високого ризику;

в)         область нормального ризику;

г)         область розумного ризику   1

4          Абсолютна       величина, яка   розраховується,   як очікувана шкода з коре-ктована    на імовірність виникнення  даної   шко-ди, це:     а)         показник ризику;

б)         критерій оцінки ризику;

в)         ступінь ризику;

г)         величина втрати від ризиків           1

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

5          Область високого ризи-ку характеризується:        а)         рівнем втрат, які не перевищу-

ють   розміри розрахункового при-

бутку;

б)         величиною втрат, більшою, ніж

розрахунковий прибуток;

в)         втратою власних коштів;

г)         рівнем втрат,   що не перевищу-

ють розміри чистого прибутку        1

6          Ступінь       допустимого ризику     визначення     з урахуванням      парамет-рів:      а)         основні фонди, обсяг виробниц-

тва,   обсяг   реалізації,   показники

рентабельності;

б)         оцінювання правового, економі-

чного, політичного середовища;

в)         профілю діяльності фірми, від-

ношення до ризиків партнерів по

бізнесу;    конкурентоспроможності

підприємства, рентабельності;

г)         немає відповідей       1

7          Основні зовнішні факто-ри,   які   впливають   на рівень         економічного ризику:  а)         втрата конфіденційної інфор-

мації,    вплив    чуток,    поломки

комп'ютера, оргтехніки;

б)         порушення авторських прав,

аварії на підприємстві, страйки,

витік інформації, шахрайство;

в)         штрафи за браковану продук-

цію, аварії на підприємстві, по-

ломки обладнання;

г)         немає відповідей       1

8          Схема   процесу   управ-ління  ризиком  включає такі етапи:    а)         виявлення передбачуваного ри-

зику,   оцінювання   ризику,   вибір

засобів управління ризиком, засто-

сування засобів мінімізації дії ри-

зику, оцінювання результатів;

б)         вибір засобів управління ризи-

ком, застосування засобів, оціню-

вання ризику;

в)         виявлення передбачуваного ри-

зику, оцінювання ризику, прийнят-

тя   рішень,   пом’якшення   впливу

ризику;

г)         б+в      1

 

9          Кількісне      оцінювання ризиків – це:       а)         оцінювання імовірності  вини-

кнення тієї або іншої події;

б)         визначення  можливого  виду

ризику і    факторів, що вплива-

ють на рівень ризику;

в)         аналіз   окремих   операцій   і

факторів по   вибраному   рівню

ризику;

г)         немає відповідей       1

10        Яка область   ризику ха-рактеризується      рівнем втрат,   що не перевищу-ють      розміру   чистого прибутку?      а)         область    мінімального, малого,

середнього ризику;

б)         область високого ризику;

в)         область середнього ризику;

г)         область максимального ризику       1

11        Перебуваючи в  якій обла-сті    ризику, підприємство може здійснювати   вироб-ничо-комерційну       діяль-ність за рахунок одержан-ня кредитів на термін до одного року: а)         області нормального ризику;

б)         області критичного ризику;

в)         області високого ризику;

г)         області    максимального ризи-

ку        1

12        Яким шляхом може бути реалізований   засіб   екс-пертних оцінок ?   а)         ознайомленням менеджерів з

оцінюванням ризикових подій за

іншими проектами;

б)         привласненням експертом зо-

внішнім і внутрішнім факторам

ризику рангового номеру;

в)         обробленням думок досвідчених

фахівців, які мають досвід роботи в

сфері управління ризиками;

в) математичними розрахунками   2

13        Якщо    для    розрахунку рівня ризику використо-вується   показник   сред-ньоквадратичного      від-хилення    і    коефіцієнту варіації,  то  з розгляду-ваних      альтернативних варіантів   перевагу   слід віддавати тому, у якого: а)         показник квадратичного відхи-

лення  і  коефіцієнта  варіації  мен-

ший;

б)         показник квадратичного відхи-

лення і коефіцієнта варіації біль-

ший;

в)         недостатньо даних;

г)         середньоквадратичне відхилення

дорівнює коефіцієнту варіації          1

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

14        Наявність  власних  обо-ротних коштів визнача-ється за формулою:    а) Ес=СС – ОФ; б) Есс=Ес – ОС; в) Е= (Ес+Кр) – ОС. г) Е= (Ес+Кр +ОФ) – ОС     1

15        Використання         методу Дельфі припускає анонім-ність       експертів,       що забезпечується       шляхом їхнього розподілу. Метою такого розподілу є:     а)         запобігання   пасток   групового

прийняття рішення;

б)         запобігання домінування лідера;

в)         оцінювання кваліфікації експер-

тів;

г)         немає відповідей       1

16        Балансова модель стійкос-ті фінансового стану під-приємства      використову-ється при застосуванні:            а)         статистичних засобів;

б)         аналітичних засобів;

в)         аналізу чутливості моделі;

г)         аналізу доцільності затрат    1

17        Виділяють наступні об-ласті ризику при аналізі фінансових  коштів  під-приємства, які піддалися впливу ризику:          а)         область кризового стану, об-

ласть    абсолютної    тривалості,

область максимального ризику;

б)         область   критичного   стану,

область кризового стану, область

нормальної тривалості;

в)         область нестійкого стану, об-

ласть абсолютної тривалості;

г)         б+в;

д)         а+б+в  1

18        Метод Дельфі є різнови-дністю:     а)         методу експертних оцінювань;

б)         методу експертних груп;

в)         аналітичного методу;

г)         методу аналогій        1

19        При   експертному   оці-нюванні найбільша ува-га приділяється:         а)         об'єктивності оцінювання ри-

зику;

б)         підбору експертів;

в)         анонімності експертів;

г)         б+в     

20        Якщо підприємство здійс-нює тільки ті операції, в яких  підвищення  ризико-ваності        компенсується адекватною   зміною   при-бутковості, то воно займає ризик-позицію:           а) збалансовану; б) агресивну;

в)         консервативну;

г)         немає чітко позначеної ризик-

позиції            1

 

21        Для характеристик ризику на одиницю очікуваного результату використову-ють методи оцінки:  а) статистичні; б) експертної оцінки;

в)         розрахунково-аналітичні;

г)         інші     1

22        Відсутність будь-якого виду критики, що пере-шкоджає формулюван-ню ідеї, вільної інтер-претації ідей у рамках поставленої проблеми, притаманні типу експер-тних процедур:      а)         відкрите обговорення постав-

лених питань з наступним від-

критим чи закритим голосуван-

ням;

б)         вільне висловлення без обго-

ворення і голосування;

в)         закрите обговорення з наступ-

ним закритим   чи голосуванням

заповненням  анкет  експертного

опитування;

г)індивідуальне особисте експер-тне оцінювання.          1

Усього            23