Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d8a7449b9d14550cc3bc01c8d6ab1e8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5.7. Оцінювання систематичного ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

2.5.7. Оцінювання систематичного ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

Навіть на інтуїтивному рівні зрозуміло, що є ризик, який не можна усунути жодними методами, оскільки він присутній систематично й зумовлений зовнішніми факторами, і ризик, що залежить від діяльності конкретного підприємства чи га-лузі.

Систематичний ризик оцінюється коефіцієнтом Р, що виз-начає рівень коливань у результатах діяльності галузі стосов-но результатів діяльності ринку чи всієї економіки. У фінансо-вому менеджменті його називають також коефіцієнтом чутли-вості і визначають за формулою:

Р = C0V(DiDj)/b2(Dm)=Ulj=1(Dmj -Dm)x(DiJ—Di)/'Znj=1=1(Dmj- -Dm)2,

де n — кількість інтервалів часу в розглянутому періоді (обсяг вибірки);

Ц, Dm — відповідно прибутковість г-того виду акцій і се-редньо-ринкова прибутковість;

C0V(DiDj) — коваріація прибутковості г-того виду акцій і середньоринкової прибутковості;

V2(Dm) - дисперсія серсдньоринкової прибутковості акцій, Dy,Dmj — відповідно прибутковість г-того виду акцій і се-

редньоринкова прибутковість акцій за^'-тий інтервал часу;

Dp Dm, — відповідно середня прибутковість і-того виду акцій і середньоринкова прибутковість акцій за весь розгляну-тий період.

Застосування [3 на ринку цінних паперів пов’язане з прин-циповим питанням: чи відбивають коефіцієнти, обчислені на основі інформації минулого періоду, прогнози на майбутній період.

Економічні дослідження, на жаль, показують, що показ-ник Р нестійкий. А це означає, що значення [3 за минулий період не можуть відображати ризик у більш пізній період. Потрібний був би інший показник, але він не розроблений і, мабуть, не може бути розроблений через сам механізм функціонування фінансового ринку.

Але не тільки нестійкість Р створює проблеми. Існує ще тенденція наближення [3 з часом до одиниці. Це означає, що якщо акція, скажімо, за 2001-2005 pp. мала значення [3 = 0,7, то в період 2006-2010 pp. Р стане вищим і буде знаходитися, швидше за все, у діапазоні 0,7-1,0. І навпаки, якщо за той са-мий період Р = 1,6, то в період 2006-2010 pp. ймовірніше, що [3 буде знаходитися в діапазоні 1,0-1,6. Виходячи з цього, еко-номісти обчислюють Р як середньозважене значення за період, що минув. Наприклад, [3 = 0,7 х (3min+0,5 х 1,0.

Вагові коефіцієнти 0,7 і 0,5 кожна фірма встановлює зі своїх міркувань, як правило, не розкриває методики їхнього підбору і, крім того, змінює з часом. Тому застосовувати [3 потрібно обережно, пам’ятаючи, що обчислювані коефіцієнти можуть згодом вводити в оману.

Для характеристики [3 використовується шкала (табл. 2.13). Діапазон значень від 0 до 2 рекомендується використо-вувати при оцінюванні коефіцієнта [3 експертним шляхом.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Таблиця 2.13 Шкала для коефіцієнта (3

 

Величина Р    Градація ризику

0          Ризик відсутній

(0,1)    Ризик нижчий за середньоринковий

1          Ризик на рівні середнього по ринку

(1,2)    Ризик вищий за середньоринковий

В економічно розвинутих країнах розрахунком показників ризику займаються спеціалізовані компанії. Значення прибут-ковості і коефіцієнта [3 акцій провідних компаній, а також се-редньоринкової прибутковості регулярно публікуються.

Важливим практичним значенням коефіцієнта [3 є мож-ливість використання його для оцінки того, наскільки очікува-ний доход за конкретним видом акцій компенсує ризико-ваність вкладень у ці акції. Інакше кажучи, він дає змогу виз-начити, якою має бути прибутковість ризикової акції D{, за-лежно від середньоринкової прибутковості Dm на даний мо-мент і прибутковості безризикових вкладень D0. ДЛЯ ЦЬОГО ВИ-користовується формула

Ц = D0+ Р x(Dm - D0).

Тут D0 — ставка прибутковості, що має ризик, рівний 0. Як D0 може бути прийнята ставка Центрального банку за держав-ними борговими цінними паперами.

3 практичною метою [3 зручно обчислювати за формулою

$=VRiR /o2R,

де VR.R — кореляційний момент випадкових величин R{ і R, що характеризують відповідно всю економіку в цілому та г'-ту галузь. У свою чергу, VR.R зручно обчислювати за формулою

' RjR       l/  l    ^\JViJV   ±vi Jv  /•

Коефіцієнт P використовується також при прийнятті рішень про вкладення інвестицій у певну галузь економіки.

Він показує рівень коливань чи відхилень у результаті діяль-ності галузі стосовно резульгатів діяльності ринку чи всієї економіки. За допомогою цього коефіцієнта можна зіставити діяльність підприємства чи галузі з усім ринком. Галузь з по-казником Р= 1 має коливання результатів, рівні ринковим, з Р < 1 менші від ринкових, з Р > 1 — вищі від ринкових.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d8a7449b9d14550cc3bc01c8d6ab1e8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0