Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0b85ac2bdf360f6fd23cbb53b404af5d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

В умовах ринкової економіки, коли підприємства здобува-ють самостійність як суб’єкти господарської діяльності, особ-ливу актуальність здобуває формування в студентів системи знань сутності економічних ризиків, методів їхньої оцінки і мінімізації. Адже саме їм, майбутнім фахівцям у сфері еко-номіки підприємства та підприємницької діяльності, стануть у пригоді знання щодо того, як чітко організувати діяльність підприємства в умовах невизначеності та постійних змін у на-вколишньому ринковому середовищі.

В останнє десятиліття цей предмет став об’єктом пильної уваги, а з початком економічних реформ — і предметом, що по-требує глибокого і всебічного вивчення при підготовці фахівців економічного профілю.

Звичайно ризик асоціює лише з несприятливими еко-номічними наслідками господарювання, що ведуть до втрат ресурсів і прибутку. І в цьому змісті скасування ризику корис-но і необхідно. За допомогою вивчення джерел і факторів ри-зику можна запобігти ризику, виключити його чи піти з ризи-кової зони.

Але такий однобічний підхід до ризику грунтується лише на здоровому глузді, а не на науковій підставі. Якби госпо-дарський ризик був пов’язаний тільки з негативними резуль-татами, то була б зовсім незрозумілою готовність до нього підприємців. Насправді підприємець йде на ризик, незважаю-чи на можливі втрати, оскільки тут існує могутній стимул — підвищений прибуток.

У цьому контексті доречно згадати, що в словнику В. Даля ризик визначається, з одного боку, як небезпека чого-небудь, а з іншого — як дія, що потребує сміливості, рішучості, запов-зятливості в надії на щасливий результат.

Із сказаного випливає основна мета цього навчального посібника — сформувати знання про економічну сутність ри-Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

зиків, чинники, що їх зумовлюють, оволодіти методами їхньо-го оцінювання і мінімізації при прийнятті управлінських рішень.

Курс “Економічні ризики та методи їх вимірювання” нале-жить до комплексу економічних дисциплін, які вивчаються студентами економічних спеціальностей. Він відіграє суттєву роль у професійній підготовці спеціалістів.

Ризик притаманний будь-якій сфері людської діяльності. Це пов’язано з багатьма умовами та чинниками, які впливають на позитивний результат рішень, що приймаються. Ризик не-отримання прогнозних показників почав яскравіше проявля-тись при товарно-грошових відносинах, конкурентній бо-ротьбі суб’єктів господарського процесу. Будь-який суб’єкт ринкових відносин проявляє власну готовність іти на ризик в умовах невизначеності, тому що поряд з ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. Тому становлення ринкових відносин, побудованих на економічних законах, зумовило не-обхідність вивчення теорії ризику.

Метою курсу є забезпечення розуміння широкої гами еко-номічних ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності, урахування їх при прийнятті управлінських рішень і розробку заходів щодо зменшення їх впливу на показ-ники ефективності функціонування підприємства та його гос-подарський механізм.

Курс “Економічні ризики та методи їх вимірювання” включає теоретичну і практичну підготовку студентів для вирішення таких завдань у діяльності підприємства:

•          визначення потенційних та існуючих ризиків у діяль-ності підприємства в сучасних умовах господарювання;

•          опис та характеристика  ризиків,  які  існуюють  на підприємстві;

•          оцінювання рівня економічного ризику з використан-ням методів оцінки ризику;

•          характеристика наслідків впливу ризику на діяльність підприємства;

Передмова

• розроблення шляхів мінімізації впливу ризику на гос-подарський механізм підприємства.

Навчальний посібник охоплює весь спектр застосування сучасної теорії управління ризиком: аналіз і виявлення ризи-ку, фінансові механізми управління ним (у тому числі страху-вання і самострахування), методи передачі ризику, ор-ганізацію попереджувальних заходів і т. д. У навчальному посібнику розглядаються всі основні види ризиків, проведено їхній порівняльний аналіз у контексті ситуації невизначеності, характерної для прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки.

Як відомо, в процесі навчання у студентів виникають труднощі щодо запропонованої економічної ситуації до адек-ватної моделі, а також у застосуванні для їхнього вирішення прийнятного математичного апарату. У посібнику ця пробле-ма вирішується за допомогою демонстрації розв’язання основ-них типів задач із розглянутого теоретичного матеріалу.

Засвоєння навчального матеріалу зумовлюється значною мірою активізацією діяльності безпосередньо самих студентів. Тому в посібнику запропоновано студентам питання для само-контролю й визначення рівня засвоєння ними знань із кожно-го розділу шляхом виконання тестових завдань.

Навчальний посібник призначений для студентів еко-номічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0b85ac2bdf360f6fd23cbb53b404af5d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0