Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Взаємозв’язок прибутку і ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

2.4. Взаємозв’язок прибутку і ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Наочне уявлення про рівень підприємницького ризику дає графічне зображення залежності ймовірності збитків від їхньої величини — крива ризику (рис. 2.4) Побудова такої кри-вої грунтується на гіпотезі, що прибуток як випадкова величи-на підлягає дії нормального закону розподілу і припускає певні допущення.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

По-перше, найбільш ймовірне одержання прибутку, рівного розрахунковій величині — Пр. Імовірність (Вр) одер-жання такого прибутку максимальне і значення П можна вва-жати математичним очікуванням прибутку. Імовірність одер-жання прибутку порівняно з розрахунковим монотонно убу-ває залежно від зростання відхилень.

По-друге, втратами вважається зменшення прибутку (АП) порівняно з його розрахунковою величиною. Якщо реальний прибуток дорівнює П, то АП = Пр - П. Прийняті допущення певною мірою суперечливі і не завжди справедливі для всіх видів ризиків, але в цілому досить правильно відображають найбільш загальні закономірності зміни підприємницького ризику і дають можливість побудувати криву розподілу ймовірностей утрат прибутку, що й називають кривою ризику.

^ Імовірність даного рівня втрат

Можливі втрати

Прибуток розрахунковий

Виручка розрахункова

Власний капітал

► АП

Рис.2.4. Залежність прибутку підприємства від підприємницького ризику

 

Головне в оцінюванні підприємницького ризику — мож-ливість побудови кривої ризику і визначення зон і показників припустимого, критичного і катастрофічного ризиків. Ухва-лення рішення в умовах підприємницького ризику істотно за-лежить від різноманіття критеріїв і показників оцінки рівня ризику.

3 графіка (рис. 2.5) видно, що нульовий ризик забезпечує найнижчий прибуток (доход), а при найвищому ризику при-буток (доход) має найбільш високе значення (П — прибут-ковість; Р — відповідний їй рівень ризику).

 

п5

Пз П2

Рі         ?2        Рз        ?4        ?5

Рис. 2.5. Взаємозв’язок прибутку і рівня ризику

Математично взаємозв’язок прибутку і рівня ризику може бути показаний рівнянням лінійної залежності цих показ-ників:

y=ai+x,

де у — прибуток підприємства в досліджуваному періоді; х — рівень ризику, що відповідає визначеній масі прибут-ку;

аі — коефіцієнти кореляції.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Кут нахилу (а) лінії характеризує відношення керівництва підприємства до ризику. Умовно виділяють три позиції підприємства стосовно ризику:

•          збалансовану;

•          агресивну;

•          консервативну.

Характеристика кожної позиції представлена в табл. 2.6.

Кожна ризик-позиція має свої переваги і вади, тому вибір тієї чи іншої ризик-позиції обумовлюється індивідуальними особливостями підприємця (керівника підприємства), особ-ливостями фінансового стану підприємства та значимістю для підприємства події, з приводу якої виникає ризикова ситуація.

Таблиця 2.6

Ризик-позиція підприємства

 

Ризик-позиція           Кут нахилу     Характеристика ставлення до ризику

Збалансована            a = 45°            Підприємство здійснює тільки ті операції, у яких підвищення ри-зикованості компенсується адек-ватною зміною прибутковості

Агресивна      a < 45°            Підприємство схильне до прове-дення ризикованих операцій, навіть якщо збільшення ризику не цілком компенсується відповід-ним зростанням доходу

Консервативна         a> 45° Підприємство йде на підвищення рівня ризику тільки в тому випа-дку, якщо воно компенсується порівняно великим зростанням прибутковості