Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2 АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 2.1. Види аналізу ризику та його складові : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Розділ 2 АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 2.1. Види аналізу ризику та його складові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Коли йдеться про необхідність урахування ризику при уп-равлінні підприємницькою діяльністю на будь-якому ринку маються на увазі основні учасники ринку: замовник, інвестор, виконавець чи продавець, покупець, а також страхова ком-панія. При аналізі ризику будь-якого учасника проекту вико-ристовуються такі критерії:

•          втрати від ризику незалежні одна від одної;

•          втрата по одному напрямку з “портфеля ризиків” не обов’язково збільшує імовірність втрати по іншому (за винятком форс-мажорних обставин);

•          максимально можливий збиток не повинен перевищу-вати фінансових можливостей учасника.

Аналіз ризику можна поділити на два види, які доповню-ють один одного: якісний і кількісний.

Якісний аналіз може бути порівняно простим, його головне завдання — визначити фактори ризику, етапи роботи, при ви-конанні яких ризик виникає, тобто встановити потенційні сфери ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики. Головне завдання якісного аналізу полягає в одержанні інфор-мації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики, а та-кож у визначенні факторів ризику й обставин, що приводять до ризикових ситуацій. Шляхом якісного аналізу виявляють-ся джерела, причини, фактори ризиків, установлюються по-тенційні зони ризиків, його види.

Кількісний аналіз ризику, тобто чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику в цілому, — проблема більш складна. Підприємець завжди повинен прагнути враховувати можливий ризик і передбачати міри для зниження його рівня

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

і компенсації ймовірних утрат. У цьому й полягає сутність уп-равління ризиком.

На цьому етапі визначається чисельне значення ймовірно-стей настання ризиків та їхніх наслідків. Здійснюється кількісне оцінювання ступеня ризику і визначається припус-тимий рівень ризику. Імовірність комерційного і технічного успіху, тобто врахування ризику й оцінювання його ступеня визначаються залежно від характеру подій або діяльності, що передбачається здійснити. Високий ступінь ризику події (діяльності) приводить до необхідності пошуку шляхів штуч-ного зниження можливих наслідків ризику на економічний стан підприємства.

Критерієм кількісного оцінювання ризику є ймовірність отримання результату меншого за значення, яке вимагається:

К - В х(Рп - Рф),

де К -критерій оцінювання ризику;

В — ймовірність;

Рп — значення результату, що вимагається (те, що пла-нується);

Рф — отриманий результат (фактичний).

Урахування ризику — коригування управлінських рішень у відповідності з рівнями ризику, які оцінені. Воно може про-являтися в плануванні результативних показників та ор-ганізації процесу їх досягнення.

В якості критерію кількісного урахування ризику береть-ся абсолютна величина, яка визначається за формулою

К= У хВ(У),

де К — ступінь ризику;

У — очікувані втрати;

В(У) -ймовірність втрат.

Управління ризиком — складний процес, метою якого є зменшення чи компенсація збитку підприємства при настанні несприятливих подій. Основні етапи процесу управління ри-зиком подані на рис. 2.1.

АНАЛІЗ РИЗИКУ

 

Виявлення

 

Оцінювання

 

Вибір методів впливу на

ризик при порівнянні їхньої

ефективності

Прийняття рішення

Вплив на ризик

 

Зниження

 

Збереження

 

Передача

 

Контроль результатів Рис.2.1. Загальна схема процесу аналізу ризиком

Аналіз ризику є початковим етапом процесу управління ризиком. Його мета складається в одержанні необхідної інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики. Зібраної інформації повинно бути досить для того, щоб прий-мати адекватні рішення на наступних стадіях. Аналіз скла-дається з виявлення ризиків і їхньої оцінки. При виявленні ризиків (якісна складова) визначаються всі ризики, прита-манні досліджуваній системі. Головне тут — не пропустити важливих обставин і докладно описати всі істотні ризики.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Оцінювання — це кількісний опис виявлених ризиків, у ході якого визначаються такі їхні характеристики, як імовірність і розмір можливого збитку. У цей час формується набір сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій, і для різних ризиків можуть бути побудовані функції розподілу імовірності настання збитку залежно від його розміру.

Виявлення й оцінювання тісно пов’язані між собою, і не завжди можливо розділити їх на самостійні частини загально-го процесу. Більше того, часто аналіз йде в двох протилежних напрямах — від оцінювання до виявлення і навпаки. У першо-му випадку вже маються (зафіксовані) збитки і необхідно ви-явити причини. У другому випадку на основі аналізу системи виявляються ризики і можливі наслідки.

Передача ризику може бути здійснена шляхом внесення в текст документів (договорів, торгових контрактів та ін.) спеціальних застережень, які зменшують власну відпо-відальність при настанні непередбачених подій чи передачі ризику контрагенту.

Усі заходи щодо управління ризиком можуть бути розділені на доподійні і післяподійні. Перші, як випливає з на-зви, плануються і здійснюються завчасно, а другі — після того, як непередбачена подія уже відбулася. До доподійних заходів відносяться: страхування, самострахування, попереджувальні організаційно-технічні міри, юридичні, договірні й інші заходи для передачі ризику. Післяподійні заходи — це одержання за-собів на ліквідацію збитків у вигляді фінансової допомоги, по-зик і т.ін.

Багато заходів для збереження і передачі ризику є по своїй суті фінансовими механізмами і ніяк не впливають на частоту виникнення несприятливих подій і масштаби збитків для їхньої компенсації. Призначення аналізу ризику — дати по-тенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи для за-хисту від можливих фінансових утрат. Аналіз ризику здійснюється в послідовності, приведеній на рис. 2.2.

Внутрішні і зовнішні фактори, що збільшують і зменшують конкретний вид ризику

I

Аналіз виявлених факторів

1

Оцінювання фінансової сторони конкретного виду ризику з використанням двох підходів

            1          1         

Визначення фінансової        Визначення економічної

можливості (ліквідності)      доцільності (ефективності

проекту          вкладення фінансових коштів)

1

Установлення припустимого рівня ризику

Аналіз окремих операцій за обраним рівнем ризику

1

Розробка заходів щодо зниження ризику

Рис. 2.2. Блок-схема аналізу ризику

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання