Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Завдання для самостійної роботи : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Завдання для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

1.         Проаналізуйте різні визначення ризику. Яке з них, на вашу думку, найбільше відбиває суть ризику? Яке визначення вам найбільше подобається?

2.         Наведіть приклади ризикових ситуацій як у побуті, так і у виробничій сфері.

3.         Наведіть приклади ризикових ситуацій на рівні міста, регіону, держави.

4.         Наведіть приклади чи спростуйте тезу зростання ролі особи-стості у підприємницькій діяльності.

5.         Назвіть відомі вам класифікації ризику. Що лежить в основі кожного виду класифікації? Які ще види класифікації ризи-ку ви могли б запропонувати?

6.         Сформулюйте основні причини економічного ризику. Які ще, крім наведених у цьому посібнику, причини ризику ви могли б назвати?

7.         Наведіть приклади глобальності економічного ризику. По-кажіть, як несприятливі економічні явища усередині окремої країни позначаються на економіках інших країн.

8.         Назвіть основні ризики фірми і причини, що їх спричиню-ють.

9.         У чому полягає різниця між чистими і спекулятивними ри-зиками?

10.  Розгляньте   функціонування   фірми   збуту.   Які   ризики найбільш характерні для її діяльності?

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

11.       Розгляньте функціонування підприємства, що виробляє про-дукти харчування. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

12.       Розгляньте функціонування посередницької фірми. Які ри-зики найбільш характерні для її діяльності?

13.       Розгляньте функціонування підприємства сфери послуг. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

14.       Розгляньте функціонування страхової компанії. Які ризики найбільш характерні для її діяльності? Як співвідносяться ризики, що страхова компанія бере на свою відповідальність за договорами страхування, з її власними ризиками як суб’єкта підприємницької діяльності?

15.       Розгляньте функціонування банку. Які ризики найбільш ха-рактерні для його діяльності?

16.       Назвіть основні ризики ЗЕД і причини, що їх спричинили.

17.       Розгляньте ЗЕД підприємства металургійної промисловості. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

18.       Розгляньте ЗЕД підприємства, що виробляє харчову про-дукцію. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

19.       Розгляньте ЗЕД фірми, що займається діяльністю зі збуту. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

20.       Розгляньте ЗЕД страхової компанії. У чому специфіка ЗЕД страхової компанії? Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

21.       Які ризики ЗЕД, на вашу думку, найбільш небезпечні для суб’єктів підприємницької діяльності України?

22.       Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють галузеві ризики, виберіть якусь галузь і зробіть аналіз її ри-зиків.

23.       Наведіть приклади відомих вам проявів галузевих ризиків.

24.       Дайте характеристику і назвіть причини, що призводять до ризиків форс-мажорних обставин. Чи однакові ці ризики для різних виробництв і різних територій?

25.       Наведіть приклади відомих вам проявів ризиків форс-ма-жорних обставин.

26.       Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють банківські ризики.

27.       Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють податкові ризики. Поясніть суть кривої Лаффера.

28.       Наведіть приклади відомих вам проявів податкових ризиків як в Україні, так і на прикладі якої-небудь іншої країни (на ваш вибір).

29.       Дайте характеристику і назвіть причини, що призводять до екологічних ризиків.

30.       Наведіть приклади відомих вам проявів екологічних ризиків на рівні фірми, регіону, держави, у світовому масштабі.

31.       Які ще ризики, не розглянуті, на вашу думку, в даній темі, ви можете назвати?

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

1.         Якими чинниками зумовлено необхідність проблем, пов’яза-них з ризиком?

2.         У чому полягає сутність основних підходів до визначення ризику як економічної категорії?

3.         За яких умов виникає ризикова ситуація?

4.         Які характерні риси притаманні ризиковій ситуації?

5.         У чому полягає сутність економічного ризику?

6.         У чому проявляється суперечливість як риса ризику?

7.         З чим пов’язана альтернативність ризику?

8.         Яку роль відіграє невизначеність як риса ризику?

9.         Чи пов’язані між собою основні риси ризику та його функції? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

10.       Схарактеризуйте основні джерела ризику та умови його ви-никнення.

11.       Що виступає критерієм розподілу ризиків на статистичні і динамічні?

12.       У чому полягають причини виникнення комерційного ризи-ку?

13.       В чому полягають причини виробничого ризику?

14.       Який вид ризику вникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод? У чому полягає його сутність?

15.       Які особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку вітчизняних підприємств?

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання