Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання для самоконтролю : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

 

№ п/п

1

2          Завдання        Варіанти відповідей 

 

            Альтернативною     вартістю економічної      незалежності підприємницької   діяльності є:  а)         ризик;

б)         джерела коштів;

в)         прибуток;

г)         ресурси          1

 

            До основних моментів, що характеризують      ризикову ситуацію, належить:            а)         випадковий характер події;

б)         наявність  альтернативних  рі-

шень;

в)         наявність бізнес-плану;

г)         імовірність виникнення збитків      3

3 4       Поняття “ризик” характери-зує ситуацію, коли:   а)         подія ніколи не відбудеться;

б)         негативна ситуація може   на-

стати    в    результаті    реалізації

управлінських рішень;

в)         оцінка якості і імовірності події

ускладнена  зовнішніми чинника-

ми, які впливають на результати-

вні показники підприємства;

г)         формуються напрямки інвес-

тування коштів підприємства         2

 

            Якщо перед підприємством існує  ймовірність  втратити доходи, то це свідчить про:           а)            банкрутство;

б)         ризикову ситуацію;

в)         невизначеність;

г)         неплатоспроможність          1

5          Під   економічним   ризиком розуміють ризик, що вини-кає в разі:       а)         будь-яких видах підприємни-

цької діяльності;

б)         комерційної діяльності;

в)         виробничої активності;

г)         банківської діяльності           1

6          Невизначеність зовнішнього оточення підприємства, яка формується різноманітними суб’єктами ринку, визначає:       а)         об’єктивну основу ризику;

б)         захисну основу ризику;

в)         суб’єктивну основу ризику;

г)         регулятивну основу ризику 1

 

7          Інформованість, досвід, ква-ліфікація   та   ділові   якості підприємця визначають:     а)         міру впливу зовнішнього ото-

чення підприємства;

б)         класичну основу управління

ризиком;

в)         суб’єктивну основу ризику;

г)         об’єктивну основу ризику   1

8 9       До         функцій         ризику відносяться:  а)         інноваційна;

б)         регулятивна;

в)         стимулююча;

г)         захисна;

д)         мотивуюча     3

 

            Стимулювання  пошуку  не-традиційних     підходів     до рішення існуючих або про-гнозних проблем полягає у виконанні функцій:          а)         інноваційної;

б)         регулятивної;

в)         аналітичної;

г)         захисної;

д)         немає відповіді          1

10        Ризик   трансферту   пов’яза-ний з:            а)         виробництвом продукції;

б)         обмеженнями   на   конверту-

вання місцевої валюти;

в)         форс-мажорними  обставина-

ми;

г)         платоспроможністю покупця         1

11 12   Які функції виконує ризик?  а)         загальну, приватну, специфічну;

б)         інноваційну,  регулятивну,  за-

хисну, аналітичну;

в)         соціальну,   економічну,   полі-

тичну;

г)         немає правильної відповіді  1

 

            Яка з функцій економічного ризику включає в себе де-структивну і конструктивну форми?            а)            регулятивна;

б)         інноваційна;

в)         аналітична;

г)         ревізійна;

д)         захисна           1

13        Спроможність     ризикувати як особливість та характерна риса    підприємницької дія-льності віддзеркалюється в такій функції ризику:   а)         інноваційній;

б)         регулятивній;

в)         аналітичній;

г)         захисній;

д)         мотивуючій;

е)стимулюючій         1

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

14        Імовірність втрат, що вини-кають при вкладенні коштів у виробництво нового това-ру, це:           а)            інноваційний ризик;

б)         галузевий ризик;

в)         технічний ризик;

г)         виробничий ризик   1

15        Втрати від стихійного лиха, через злочинні дії; несприят-ливе   законодавство;   загрози власності 3-х осіб і втрати в наслідок недієздатності клю-чових робітників фірми – це:        а)         динамічний ризик;

б)         статистичний ризик;

в)         ризик, пов’язаний з господар-

ською діяльністю;

г)         ризик, пов’язаний з особистіс-

тю       1

16        Ризики,  що  несуть  у  собі тільки втрати, називаються: а)         статистичними;

б)         динамічними;

в)         позиційними;

г)         альтернативними     1

17        Політичний і галузевий ри-зики відносять до:     а)         статистичних;

б)         динамічних;

в)         позиційних;

г)         альтернативних        1

18        Ризик, пов’язаний з органі-зацією виробництва, назива-ється:            а)         комерційним;

б)         політичним;

в)         галузевим;

г)         виробничим  1

19        Під   економічним   ризиком розуміють:    а)         небезпеку  виникнення  сукуп-

них  втрат  при  будь-яких  видах

підприємницької   діяльності,   що

пов’язані з виробництвом товару і

послуг, їхньою реалізацією, това-

рно-грошовими   та   фінансовими

операціями, а також комерцією;

б)         це загроза того, що підприємс-

тво понесе втрати у вигляді дода-

ткових  зобов’язань  або  отримає

доходи нижче тих, на які розрахо-

вував;

в)         потенційна небезпека неотри-

мання доходів порівняно з варіан-

том, що розраховувався на раціо-

нальне використання ресурсів;

г)         втрати в результаті несанкціо-

нованої дії третіх осіб          

 

20

21        Ризик, пов’язаний з реаліза-цією продукції, товару і по-слуг, вироблених або купле-них, це:          а)            політичний;

б)         виробничий;

в)         комерційний;

г)         фінансовий    1

 

            Якщо в ролі товару виступає валюта, цінні папери або грошові кошти, то в цьому випадку говорять про існу-вання:     а)         фінансового ризику;

б)         галузевого ризику;

в)         інноваційного ризику;

г)         комерційного ризику            1

Усього            26