Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Особливості економічного ризику в сучасних умовах господарювання підприємства : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.5. Особливості економічного ризику в сучасних умовах господарювання підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Оскільки економічний ризик є невід’ємною рисою підприємницької діяльності, то зі зміною форм і механізмів господарювання підприємств в умовах переходу країни до ринкових відносин слід виділити його особливості.

Особливістю сучасного економічного ризику є його то-тальність, всеосяжність. Це пояснюється багатьма причинами, але визначальною є та, що стрижень ринкових перебудов ста-новить науково-технічний прогрес. Передбачити його резуль-тати з абсолютною точністю неможливо, оскільки він ґрун-тується на науковій творчості. Науково-технічний прогрес по-роджує нові технології, види матеріалів, які в стислий строк можуть здійснити революцію на ринку. Тому капіталовкла-дення, які раніше вважалися перспективними, можуть призве-сти до створення потужностей з виробництва неконкурентос-проможної продукції. Або навпаки, сектор національної еко-номіки з обмеженої галузі діяльності перетворюється на

індустрію, яка визначає розвиток сучасної економіки, як на-приклад, інформатика.

У домашинну епоху економічний ризик ототожнювався з ризиком втрати (заморські подорожі, азартні ігри тощо). У ма-шинну епоху економічний ризик — це ризик первісного ринку, банкрутства, втрати засобів для існування. У сучасну, техно-тронну епоху ризик втрати не є визначальним. Сучасна інтер-претація економічного ризику — це не втрата, якої можна за-знати під час реалізації підприємцем управлінського рішення, а можливість відхилення від цілі, заради якої приймалось рішення. Тобто сучасний економічний ризик визначається не стільки втратами, скільки відсутністю значних економічних результатів.

Безумовно, економічний ризик містить негативні моменти для підприємця, який приймає рішення. Проте повна відсутність ризику для нього — свідчення серйозних дефектів в організації процесу управління підприємством. Ще в старо-давньо-індійському економічному та соціальному трактаті “Артхашастра” (ІІ ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.) дається рекомен-дація надсилати вельможу в область, яку він розорив надмірними поборами, для того щоб обурене населення зни-щило його. Як бачимо, ще в ті часи управління державою було пов’язане з ризиком, а некомпетентне управління каралося. Сьогодення дає більш цивілізовані методи покарання безпо-радного, некомпетентного керівника — це демократичні вибо-ри. Відсутність же будь-якого ризику для особи, яка приймає рішення стосовно управління соціально-економічною систе-мою, означає відсутність стимулів до компетентного керівництва і є побічним свідченням відсутності демократії.

Для існування економічного ризику необхідна не тільки демократія, а й можливість приймати одноособові рішення (елементи централізму). Навіть під час прийняття рішення на повністю демократичних засадах (наприклад, голосуванням) кожен з членів колективного органу управління приймає од-ноособове рішення, віддаючи голос за ту чи іншу альтернати-

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

ву, а отже, ризикує. Про це свідчать коливання рейтингу депу-татів за результатами поіменного голосування в країнах з роз-винутою демократією.

Важливість фактора економічного ризику зумовила пере-творення його на товар; створився потужний ринок ризику. Диференціація умов господарювання та прийняття рішень щодо об’єктів ризику, а також різне відношення до ризику у суб’єктів спричинюють необхідність обміну ризиком. Потуж-ними споживачами ризику є страхові компанії, фірми, ор-ганізації, фонди. Вони отримують ризик від багатьох суб’єктів ризику і за деяку винагороду повертають їм певні гарантії. Іноді економічний ризик бажаний для суб’єктів, тому він ство-рюється штучно (гральний бізнес).

Таким чином, економічний ризик, виступаючи об’єктив-ною необхідністю сучасного суспільства, набуває ті риси і особливості, які притаманні соціально-економічному стану країни на певному етапі її розвитку.