Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Резюме : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Структурний комплекс механізмів (інструментів) сучас-ної теорії економічного ризику доцільно подати за такою кон-цептуальною схемою: головні основи якісного аналізу ризику; кількісний аналіз ризику; система показників кількісної оцінки ступеня ризику; моделювання ризику; основні (інваріантні щодо широкого спектра економічних проблем) способи оптимізації управління ризиком і запобігання йому.

Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності, коли імовірності можливих варіантів обстановки невідомі, викори-стовуються спеціальні математичні методи, що розглядаються в теорії ігор.

Щоб виключити труднощі, які виникають при аналізі конфліктних практичних ситуацій у результаті наявності ба-гатьох несуттєвих факторів, будується спрощена модель ситу-ації. Така модель називається грою. Конфліктна ситуація в ігровій моделі розвивається за певними правилами. Теорії ігор притаманна така термінологія: гравці — сторони, що беруть участь у конфлікті, виграш — результат конфлікту.

З позиції теорії ігор підприємець — це передусім гравець. І саме як гравець він і є підприємцем, тобто людиною, для якої ри-зик у прагненні отримати чисельно більший виграш стає однією з найважливіших характеристик його специфічною професії.

Згідно теорії ігор, виділяють два типи гравців: стратегічні гравці, які мають свободу вибору, займають вирішальні по-зиції при укладанні угод. мають стратегічні можливості, тобто можливості впливати на вирішення гри, робити вибір, і нест-ратегічні гравці, які не мають іншої можливості, окрім як прийняти або відмовитися від чогось, вони просто беруть участь у грі і можуть отримати виграш.

У теорії ризиків розглядаються стратегічні ігри. У грі мо-жуть стикатися інтереси двох чи більше супротивників. У пер-шому випадку гра називається парною, у другому — множин-ною.

Формалізація процесу розрахунку ризику за допомогою теорії ігор сприяє поліпшенню розуміння підприємцем про-блем у цілому. Таким чином, теорія ігор — власне наука про ризик. Теорія ігор допомагає вирішувати багато економічних проблем, пов’язаних з вибором, визначенням найкращого ста-новища, підпорядкованого тільки тим обмеженням, що випли-вають з умов самої проблеми.

Принципова схема-класифікація “підприємницьких ігор” має такий вигляд:

ігри з двома учасниками, в яких загальна сума виграшів і програшів, платежів і неплатежів може дорівнювати 0 або де-якій постійній величині; можливі варіанти, коли гра-підприємництво з двома учасниками може мати як результат виграш або програш обох учасників;

ігри з трьома і більше учасниками, в яких загальна сума виграшів і програшів, платежів і неплатежів дорівнює деякій константі, а також можливий виграш або програш усього ко-лективу учасників.

Саме завдяки такій невизначеності, як вибір, що є невід’ємним атрибутом підприємництва, останнє виступає як безперервний ланцюг теоретико-ігрових ситуацій, в основі яких знаходяться конфлікти і співробітництво суб’єктів підприємницького процесу.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Гра-підпрємництво є економічною взаємодією людей, формалізується за допомогою і реалізується шляхом діалек-тичної єдності економічного співробітництва і конфліктів між суб’єктами права, підприємництва і найманої праці.