Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання для самоконтролю : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

 

№ п/п  Завдання        Варіанти відповідей 

1          Специфічна сфера менедж-менту, що потребує знань у справі теорії фірми, страхо-вої   справи,   аналізі   госпо-дарської діяльності підпри-ємства, це:        а)         політика ризику;

б)         управління ризиками;

в)         система управління ризи-

ками;

г)         процес управління ризика-

ми       1

2          Схема  процесу  управління ризиком включає такі етапи:          а)         виявлення передбачуваного

ризику,   оцінювання   ризику,

вибір засобів управління ри-

зиком,  застосування   засобів

мінімізації дії ризику, оціню-

вання результатів;

б)         вибір засобів управління

ризиком,  застосування  засо-

бів, оцінювання ризику;

в)         виявлення передбачувано-

го ризику, оцінювання ризи-

ку,   прийняття   рішень,   по-

м’якшення впливу ризику;

г)         б+в      1

3          Під управлінням  ризиками розуміють:      а)         дії щодо визначення при-

йнятного   рівня   ризику   для

фірми  і  напрямів  зниження

дій ризику, що для фірми не-

припустимі;

б)         особливий вид діяльності,

спрямований  на пом’якшен-

ня впливу ризику на кінцеві

результати діяльності фірми;

в)         методичний  інструмента-

рій оцінювання і урахування

ризику            1

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

4          Управління ризиками – це специфічна сфера менедж-менту, що потребує знань у справі:   а)            страхової діяльності;

б)         аналізу господарської дія-

льності;

в)         математичних засобів оп-

тимізації економічних розра-

хунків;

г)         усіх названих 1

5          Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і зниження прибутковості, називається:   а)         політикою ризику;

б)         управлінням ризиком;

в)         аналізом ризику;

г)         динамікою ризику     1

6          Для розрахунку коефіцієнта ризику (КР), який полягає в основі принципу    не ризи-кувати більшим ніж розмір власного капіталу, викорис-товується така формула:           а)         KP= ПУ/СС X 100;

б)         КР= Утах/СС X 100;

б) КР= Утах X СС X 100;

г) КР= (ПУ+Утах)/СС X 100. де ПУ — прибуток упущений; СС  —  власні  кошти;  Умах-максимальний розмір збитків            1

7          Правило розумного ризику ґрунтується   на   співвідно-шенні:  а)         90: 10;

б)         40: 60;

в)         70: 30;

де перша цифра характеризує впевненість в   успіху справи, а друга – сумнів щодо вдалої реалізації проекту;

г)         немає відповідей       1

8          Якщо співвідношення успі-ху і сумнівів у  проекті, що розробляється відхиляється в    бік сумнівів, то підпри-ємець повинен вибрати:    а)         оптимістичній варіант;

б)         песимістичний варіант;

в)         максимально прибутковий

варіант;

г)         недостатньо інформації для

відповіді         1

9          Якщо існують інші варіанти досягнення   поставленої мети або    використовується систе-ма заходів, що дозволяє зме-ншити ступінь  ризику,  то  в цій   ситуації   говорять      про існування:     а)         ризик-позиції підприємства;

б)         ризик-віддання  підприємст-

ва;

в)         альтернативні варіанти роз-

витку;

г)         сукупні збитки підприємства          1

 

10        Правило вибору найбільш ефективного і менш ризи-кованого варіанта стратегії і тактики управління ризи-ком будується на:        а)         теорії максимізації резуль-

тативних показників;

б)         теорії оптимізації;

в)         раціональному   викорис-

танні елементів теорії макси-

мізації і оптимізації;

г)         немає відповідей       1

11        До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанта управлінського рішення не входить:            а)         розраховуються прогнозні

значення результативних по-

казників   кожного   альтерна-

тивного варіанта;

б)         розраховується коефіцієнт

варіації результату;

в)         розраховується співвідно-

шення доходів і витрат;

г)         порівнюється середній очі-

куваний доход з коефіцієнтом

варіації на пропонований аль-

тернативний варіант рішення         1

12        Графічне зображення по-слідовності рішень і станів середовища з указівкою відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища – це:      а) стратегічний план; б) бізнес-проект; в) дерево рішень; г) бізнес-матриця         1

13        До основних принципів стратегії і тактики управ-ління ризиком не відносять:          а)         недоцільно     ризикувати

більшим заради малого;

б)         заздалегідь   передбачати

можливі наслідки ризику;

в)         недоцільно     ризикувати

більшим  ніж  розмір власно-

го капіталу;

г)         розробляти    заходу щодо

мінімізації впливу ризику.    1

Усього            13

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Завдання для самостійної роботи

Розробіть стратегію управління економічними ризиками гіпоте-тичного підприємства за поданою схемою:

1.         Загальна характеристика підприємства:

–   визначення основної місії підприємства, його цілей та за-вдань;

–   визначення виду та характеру діяльності підприємства, його мікросередовища та місця на ринку споживчих товарів.

2.         Діагностика поданих видів ризику поданого підприємства:

–   визначення виду економічних ризиків відповідно до певного

напряму діяльності;

–   обґрунтування причин виникнення;

–   оцінювання ризиків;

–   визначення і обґрунтування методів та засобів мінімізації ри-зиків.

3.         Управління економічними ризиками

–   визначення ризик-позиції підприємства;

–   розробка стратегії управління ризиками.