Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Останнім часом банки активно займаються пошуком нових ме-тодів ведення свого бізнесу, які повинні бути зручнішими, доступні-шими, оперативнішими та ефективнішими, порівнюючи з існуючою системою надання послуг клієнтам. Причому слід враховувати, що за допомогою різноманітних збутових каналів банк не тільки реалі-зує банківські продукти, але й має «зворотній зв'язок» зі споживача-ми, що дає йому можливість постійно розширювати інформаційну базу щодо клієнтів та їхніх потреб.

На протязі століть банківські відділення були єдиним можли-вим каналом надання банківських послуг, тому банки, намагаючись розширити обсяги діяльності, постійно збільшували їх кількість. До початку 80-х років минулого століття, коли почали активно розви-ватися дистанційні форми обслуговування, зарубіжними банками було сформована розгалужена та багаточисельна мережа відділень, причому найвища її щільність спостерігалася у Бельгії, де на кожну тисячу мешканців приходилося одне відділення банку.

Фахівці почали говорити про надмірну щільність банківської мере-жі, використовуючи англійське слово «overbanking» – перенасиченість банками – та доводячи її невиправданість з точки зору збільшення опе-раційних витрат. Тому розвиток нових методів банківського обслуго-вування клієнтів – по телефону та через інтернет – викликав процес масштабного закриття відділень, перш за все, у сільській місцевості. Так, з кінця 1980-х до початку 2000-х років загальна кількість філій англійських банків скоротилася з 20 тисяч до менш ніж 15 тисяч. За цей період National Westminster зменшив чисельність своїх відділень з 3086 до 1712, а HSBC – з 2090 до 1622. Банк Barclays за один день у квітні 2000 року, незважаючи на протести громадськості, закрив 171 свою філію. «Персонал, папери та приміщення – це дорого», – говори-ли банкіри, які фактично намагалися «виштовхнути» клієнтів зі своїх відділень. Вважалося, що лише електронні дистрибуційні канали ста-нуть запорукою успіху у банківському бізнесі майбутнього.

Проте дуже скоро проявилися негативні сторони цього про-цесу: багато фінансових інститутів зрозуміли, що вони втрачають

Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу

контакт з клієнтами, які, як і раніше, хотіли мати можливість час від часу спілкуватися з живими людьми у фізично існуючих бан-ках. На хвилі зростання попиту на споживче та іпотечне кредиту-вання, при неможливості дистанційного проведення перехресних продаж та консультування щодо нових продуктів, банки поступово почали повертатися до такого звичного каналу збуту, як відділення, проте концепція функціонування останніх стала абсолютно іншою. Тепер банки фокусують свої стратегії на відділеннях для того, щоб перетворити їх на центри фінансових консультацій та продажів і на основі цього зміцнити взаємовигідні відносини з клієнтами. Таким чином, з часом роздрібний бізнес за формою своєї реалізації буде все більше наближатися до приватного банкінгу.

Який зміст вкладається у поняття «нового», «сучасного», «не-традиційного» відділення? Передбачається, що банківські відділен-ня за розмірами стануть меншими, і не виключено, що посилиться їх спеціалізація за продуктовою або клієнтською ознакою (територі-ально відокремлене обслуговування приватних осіб та корпоратив-них клієнтів). Це надасть змогу обслуговувати клієнтів на вищому професійному рівні та сконцентруватися на тих видах діяльності, що приносять банку максимальний прибуток.

Фактично відділення будуть уособлювати банківський фронт-офіс; автоматизовані у значній мірі бек-офісні операції сконцентру-ються в окремому підрозділі банку, а касові операції передадуться на самообслуговування. Це дозволить зменшити кількість співро-бітників, які будуть зосереджені тільки на консультуванні клієнтів та продажу послуг. Диференціюватися на такому ринку банки змо-жуть через бездоганний сервіс та високу технологічність.

Вважається, що сучасні банки повинні взяти все можливе від куль-тури роздрібного обслуговування – рітейлу, починаючи від роботи у зручний для людей час, дотримання персоналом єдиного корпоратив-ного стилю і закінчуючи його доброзичливістю та вмінням посміхати-ся кожному клієнту, на відміну від традиційної банківської пихатості. На початку 2000-х років, для «повернення» клієнтів у свої відділення, американський банк Washington Mutual ввів навіть посади консьєр-жок, які біля входу просто говорили клієнтам «Ласкаво просимо».

Однією з найважливіших тенденцій розвитку банківських відді-лень залишається їх тотальне технологічне оновлення та архітектур-на перебудова з використанням новітніх дизайнерських концепцій. Головним критерієм організації їх роботи стає комфорт для клієнта

Банківські інновації

при отриманні ним банківських послуг, під яким розуміється насам-перед оперативність, комплексність, зручність та конфіденційність.

З архітектурної точки зору, значна увага приділяється вирішенню конфігурації внутрішнього простору відділення. Радикальною інноваці-єю стала відмова від банківських стійок, що дозволила зняти психологіч-ний бар’єр між клієнтами та банківськими працівниками. Банки свідомо намагаються зберегти так званий «open space» – відкритий простір, щоб клієнт відчував себе спокійно та комфортно, використовують світлі ко-льори в оформленні приміщень та сучасні будівельні матеріали.

Незважаючи на зростаючий технологічний рівень банківських відділень, очікування клієнтами обслуговування, особливо у вели-ких філіях, є майже неминучим. Знизити негативні відчуття від цьо-го дозволяють системи керування живою чергою, що вже викорис-товуються у деяких російських банках – Сбербанку, Альфа-Банку, Банку Москви, Імпексбанку та інших. У спеціальному апараті клі-єнти, у залежності від виду необхідної послуги, отримують талон з номером, який з часом з’являється на табло над робочим місцем пев-ного банківського працівника, запрошуючи до обслуговування. Ця новація поступово впроваджується і в Україні, зокрема така система у 2007 році була встановлена у деяких філіях Укрсоцбанку.

Намагаючись створити привітну атмосферу, деякі банки вико-ристовують аромадизайн приміщень. У філіях одного з британських банків розпиляють аромат тільки що звареної кави, що дозволяє клієнтам відчувати себе «як дома». В інших фінансових інститутах справді відчувається запах грошей. Аромати спроможні зняти на-пругу, налаштувати людину на конструктивну хвилю, створюють обстановку доброзичливості та відчуття благополуччя і надійності.

Одним з найбільших інноваторів у сфері організації та обладнання банківських приміщень вважається американський Umpqua Bank, який на базі своїх відділень фактично створив клуби для місцевих мешкан-ців. Крім вирішення суто банківських питань, тут можна випити кави, поласувати шоколадом Umpqua, обговорити проблеми громади. У 2007 році одне із своїх нових відділень банк перетворив на «інноваційну ла-бораторію», де має намір апробувати нові технології обслуговування клієнтів. Це відділення вже на початку роботи мало наступні сервіси:

-          продуктове панно у вигляді плазмового екрану з сенсорними можливостями та демонстрацією потокового відео;

-          інтерактивний екран, що грає роль офіційного інформаційного центру місцевої громади;

Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу

-          власний ресурс Umpqua Bank з налагодження соціальних кон-тактів всередині громади;

-          інтернет-кафе;

-          обладнання для проведення відеоконсультацій клієнтів зі спеці-алістами банку.

Стратегія розвитку відділень як основного каналу продажу бан-ківських продуктів передбачає появу принципово нових моделей їх функціонування.

Перш за все, необхідно зазначити створення банківських відді-лень у торговельних центрах. Цей процес відбувається практично в усіх розвинутих країнах. Серед позитивних рис цієї моделі можна за-значити достатньо невеликі витрати на відкриття відділення (до 20 відсотків від звичайних затрат) та потенційно високу відвідуваність клієнтурою. Так, за даними операторів ринку, в Україні кількість відвідувачів в одній мережі супермаркетів за місяць може станови-ти до 1 млн осіб. Зростає впізнавання бренду банку, підвищується його імідж, але тільки у тому випадку, якщо працівники відділення суворо дотримуються корпоративних стандартів обслуговування, поведінки та зовнішнього вигляду.

В Україні з 2007 року мережу супермаркетів почали освоюва-ти банки, яким притаманна агресивна стратегія на ринку обслуго-вування фізичних осіб – Дельта-банк, Родовід Банк та Альфа Банк (Україна). Проте вони пропонують обмежений спектр послуг – оформлення кредитних карт, у тому числі у рамках кобрендингових дисконтно-бонусних програм лояльності. Дещо іншої стратегії до-тримуються такі банки, як Укрсоцбанк та Форум, які відкривають у торговельно-розважальних центрах та великих супермаркетах стаціонарні банківські відділення, що пропонують клієнтам широ-кий набір фінансових продуктів та сервісів самообслуговування. Найбільш затребуваними послугами у таких відділеннях є спожив-че кредитування, касові операції, здійснення платежів; залучення депозитів, як показує практика, відбувається у значно менших роз-мірах, ніж у звичайних відділеннях.

Таким чином, основними типами банківських відділень у мага-зинах можуть бути:

-          повнофункціональне відділення – у великих супермаркетах зі значною кількістю відвідувачів;

-          відділення з продажу окремих фінансових продуктів, що здій-снює цільове споживче кредитування, оформлення кредитних

Банківські інновації

карток, прийом платежів, обмін валюти; як правило, воно облад-нується банкоматами; -     міні-відділення, що включає кіоск самообслуговування з до-ступом до інтернет-банкінгу та банкомат і в якому працює міні-мальна кількість консультантів.

Вищезазначена тенденція у розвитку відділень з часом логічно призвела до появи принципово нової бізнес-моделі: роздрібні тор-говці намагаються самостійно формувати мережу відділень з надан-ня банківських послуг шляхом створення холдингових компаній або спільних підприємств з фінансовими інститутами. Таким чином від-бувається організаційно-правова та фінансова інтеграція банківсько-го та роздрібного бізнесу, що отримала назву «іn-store banking» – бан-ківські послуги усередині магазину.

Такі процеси вже мають місце у Росії, де роздрібна мережа «Мос-март» у 2007 році у кооперації з банком GE Money Bank на територі-ях власних магазинів розпочала відкриття мережі міні-банківських відділень під торговою маркою «Фінансові послуги Мосмарт». Поки клієнти відділень можуть отримувати кредитні картки та кредити на споживчі потреби, проте у майбутньому планується надавати по-слуги іпотечного кредитування та автокредити. У США інтеграції роздрібного та банківського бізнесу заважають певні законодавчі обмеження, проте одна з найбільших торговельних мереж країни Wal-Mart вже достатньо давно шукає альтернативні можливості са-мостійного надання фінансових послуг.

Наступною інноваційною формою роботи банківських відділень є партнерська модель, що може виступати у двох різновидах – фран-чайзингової та агентської. Нагадаємо, що франчайзингом називаєть-ся спосіб ведення бізнесу, при якому відома фірма на основі ліцензії надає, з правом контролю якості продукції, власні передові техно-логії та можливість працювати під її маркою іншим організаціям. У банківській сфері така модель була вперше апробована на початку 1990-х років австралійським банком Colonial (зараз Commonwealth Bank of Australia) для роботи у сільській місцевості та на початку 2000-х років – британським банком Abbey National. У відповідності до даної схеми, керуючий відділенням не входить до штату банку, а є власником компанії-франчайзі, що веде операції від імені банку-франчайзера, сплачуючи останньому вартість ліцензії. Перевагами цього механізму вважаються економія на витратах по створенню та підтриманню роботи відділення, а також зростання кількості та ак-Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу

тивності клієнтів, а основним недоліком – складність контролю за операціями відділення, тому існує ризик втрати іміджу торговель-ної марки.

Агентську модель розвитку роздрібного бізнесу запроваджує в Україні з 2007 року «ING Банк Україна», який до цього часу працю-вав тільки з корпоративними клієнтами. Банк розробив власну схе-му партнерства, що базується на концепції мережевого маркетингу (MLM-продаж). У відділеннях, що відкриваються банком і належать йому, фінансовий інститут укладає договори партнерства з ініціатив-ними людьми, які вкладають обумовлений первісний внесок у розви-ток підрозділу, на певних умовах ділять витрати на його функціону-вання з банком та працюють на комісійній основі, отримуючи доходи за залучення клієнтів, продаж продуктів та загальний обсяг кредит-ного портфелю. До 2012 року «ING Банк Україна» планує відкрити 250 таких відділень й зайняти 5% роздрібного ринку країни.

Активно партнерські моделі банківських відділень розвива-ються у Польщі: за 2002-2006 роки кількість таких філій зросла у півтора рази, найбільші мережі їх мають наступні банки: PKO Bank Polski, Pekao SA, BZ WBK MiniBank, ING Bank Slaski.

Нарешті, можливе застосування моделі банківського відділення з дольовою (колективною) участю, коли спільну експлуатацію підроз-ділів будуть одночасно здійснювати декілька фінансових інститутів. Даний варіант, що забезпечує банкам скорочення загальних опера-ційних витрат та розширення географії присутності, апробується на американському фінансовому ринку.

Одночасно у роздрібному банківському бізнесі стабільно зростає популярність електронних каналів продажу банківських послуг, насамперед, через інтернет, про що вже йшлося у попередньому матеріалі. Найбільші банки світу продовжують створювати підроз-діли онлайнового обслуговування – CitiDirect, HSBC Direct, ING Direct, Wells Fargo Mobile тощо. Разом з тим, у стратегіях розвитку цього дистрибуційного каналу необхідно враховувати, що більшість електронних послуг є безкоштовними, тому банки таким способом мають можливість тільки скорочувати витрати та нарощувати ре-сурсну базу. З метою збільшення доходності інтернет-операцій бан-ки почали пропонувати клієнтам так звані «преміум-пакети», що включають ряд цінних для споживачів платних послуг.

Таким чином, в останні роки кредитні інститути прийшли до розуміння того, що в умовах жорсткої конкуренції необхідно опти-Банківські інновації

мізувати всі канали обслуговування клієнтів і знайти між ними оптимальний баланс. Наприклад, оформлення позик та депозитів у банківському офісі, а оплата відсотків за кредитом - через інтернет та отримання депозиту після закінчення строку - у банкоматі. Бан-ки повинні будуть запропонувати споживачам так званий «channel mix», тобто набір каналів обслуговування, якими клієнтам буде ви-гідно та зручно користуватися. Клієнт повинен мати можливість переміщуватися між цими каналами за своїм розсудом в єдиному комунікаційному середовищі (див. рис. 6.2).

Вирішення проблемі Пошукновихпродуктів          Вщкритгя ряхунку

Інтернет   И6%          47%     ШЬ%

Відщлення      51%     35%                                                       82%

Call-пептр      ЛГ/о                       Н13%                                М12%

e-mafl     0%    И4%                                        0%

SMS     12%   11%                                          0%

Башсомати  0%         0%                                           0%

0%      20%     40%     60%    0%       20%    40%      60%    0%   20% 40% 60% 80% 100%

Рисунок 6.2. Надання переваги клієнтами щодо використання банківських каналів

Саме таким шляхом йде, наприклад, панскандинавська банків-ська група Nordea, яка намагається перевести всі базові операції на дистанційні канали обслуговування, а відділення перетворити на центри дистрибуції більш складних фінансових продуктів. У рам-ках цієї концепції відбувається також створення повністю автомати-зованих банківських відділень, що працюють за схемою 24/7, тобто 24 години сім днів на тиждень.

У зарубіжних країнах, особливо в Європі, все більш важливу роль у дистрибуції банківських продуктів починають грати фінан-сові посередники компанії, що займаються фінансовим консал-тингом, та кредитні брокери. В основному, вони сприяють реаліза-ції кредитних продуктів банків - іпотечних, автокредитів, кредитів на необумовлені потреби та на купівлю споживчих товарів, а також продуктів інвестиційних фондів.

Для фінансових ринків пострадянських країн перспективним є використання мережі поштового зв’язку, яка за розміром на по-рядок перевищує кількість відділень навіть найбільш розгалужених ощадних банків. У багатьох країнах світу (наприклад, Велика Брита-

Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу

нія, Німеччина, Японія) інтеграція банківських та поштових послуг здійснюється у межах створених систем поштово-ощадних установ, які виконують поштові операції, а також приймають дрібні вклади від населення. В Україні однією з перших спроб взаємодії банків та поштових відділень стало у 2006 році надання останнім можливості у рамках співпраці з «Дельта Банком» видавати споживчі експрес-кредити. Відповідно до умов договору, укладеного з Укрпоштою, банк профінансував навчання персоналу, створення нових робочих місць у відділеннях поштового зв’язку та рекламу послуги, а нато-мість отримав найрозгалуженішу мережу точок продажу.

У розширенні банківських послуг на базі поштових відділень за-цікавлені усі: самі банки, які дістають диверсифікацію каналів про-даж, зниження навантаження на банківські відділення, збільшен-ня клієнтури; пошта, яка отримує додаткові комісійні; клієнти, які отримують доступ до необхідних сервісів.

Перспективну форму співробітництва пошти та банків, набли-жену до західних аналогів, апробують у Білорусі, де у 2005 році була прийнята спеціальна постанова Національного банку Республіки Білорусь «Про взаємодію банків з Республіканським унітарним під-приємством поштового зв’язку «Белпошта». Згідно цієї постанови, банкам було надано право через поштові відділення, насамперед, у сільській місцевості, залучати кошти населення у банківські вклади. Розвиток цього напрямку діяльності стримувало встановлення «Бел-поштою» зависоких тарифів на залучення ресурсів, проте це не запе-речує загальної перспективності даної моделі спільного бізнесу.

Поштовим відомством Росії на початок 2007 року договори про співробітництво було укладено з більш ніж тридцятьма кредитними організаціями, у тому числі з такими великими роздрібними банка-ми, як «Русский Стандарт», Райффайзенбанк, Росбанк, банк «Урал-сиб», «Хоум Кредит энд Финанс банк» тощо. Основними напрям-ками, за якими здійснюється співпраця, є погашення банківських кредитів через поштові перекази, залучення вкладів, прийом заявок на випуск платіжних карток, а також видача з них готівки.

Спільними для всіх країн проблемами залишаються низький рівень технічного оснащення почтових відділень, особливо у «гли-бинці», а також відсутність достатньої нормативної бази такої діяль-ності.

На розширення спектру послуг, що надаються клієнтам, та роз-робку нестандартних підходів до їх обслуговування, спрямовано

Банківські інновації

створення фінансових супермаркетів, що стали найбільш життєз-датним варіантом співробітництва фінансових організацій. Очіку-ється, що до 2010 року у світі через фінансові супермаркети буде продаватися більше 30% фінансових послуг.

Під фінансовим супермаркетом розуміється така модель бізне-су, в якій клієнту пропонується єдиний інтегрований канал досту-пу до всього спектру фінансових послуг групи компаній, а також й ряд «навколофінансових» послуг, серед яких юридичні, нотаріальні, консалтингові, рієлтерські, туристичні тощо. Філософія такої діяль-ності включає добре розуміння своїх клієнтів для використання цих знань для перехресних продаж у відповідності з виявленими по-требами споживачів. Супермаркет передбачає максимальний вибір послуг, які повинні бути стандартизовані: у будь-якому його офісі клієнту повинні запропонувати абсолютно ідентичні продукти, при-чому однаково швидко та якісно.

Концепція фінансового супермаркету передбачає, що, проводя-чи різноманітні операції на одному майданчику, клієнти зменшують кінцеву сумарну вартість всіх фінансових продуктів, а також час, що витрачений на отримання комплексу фінансових послуг. В Украї-ні створенням на базі власних відділень фінансових супермаркетів займаються такі банки, як Брокбізнесбанк, VAB Банк, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Сведбанк та інші.

Світовий досвід створення фінансових супермаркетів свідчить, що критичними для успішності їх роботи є два фактори: якість ін-формаційних технологій, що використовуються, та професійна під-готовка співробітників, які повинні бути універсальними консуль-тантами та продавцями.