Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Новації у розвитку платіжних інструментів та платіжних систем : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Новації у розвитку платіжних інструментів та платіжних систем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

В останні десятиліття у контексті розвитку роздрібного банків-ського бізнесу кредитні інститути все активніше звертають увагу на ринковий сегмент, в якому здійснюються дрібні за сумами плате-жі, що пов’язані з поточними витратами фізичних осіб. Враховуючи зниження операційних затрат на оброблення значних обсягів пла-тіжної інформації, що відбулося завдяки впровадженню сучасних технологій, цей ринок має високий потенціал для подальшого роз-витку банківської діяльності та забезпечення кредитних інститутів стабільними доходами.

Оскільки одним з контрагентів при здійсненні роздрібних пла-тежів обов’язково є людина, то інноваційна діяльність банків у цієї сфері залежить не тільки від розробки передових технологій, наяв-ності нових платіжних рішень та відповідної регулятивної бази, а

Банківські інновації

і від готовності споживачів користуватися новими платіжними ін-струментами, впевненості в їх зручності та надійності.

Спектр платіжних інструментів, що характерний для роздрібних платіжних систем, є достатньо широким і у різних країнах може сут-тєво розрізнятися. Перш за все, до них відноситься готівка, у тому числі і електронна, що є універсальним засобом платежу. Для опла-ти покупок у підприємствах торгівлі та сервісу використовуються чеки та платіжні картки, для здійснення періодичних платежів, вне-сків, оплати рахунків застосовуються кредитові перерахування та прямі дебети (див. рис. 5.1).

Загальною тенденцією для всіх розвинутих країн є збільшення частки електронних платіжних інструментів (див. табл. 5.1, що складена за даними Банку міжнародних розрахунків), а також ство-рення можливості автоматичної обробки інструментів на паперових носіях. Останнє положення можна проілюструвати декількома при-кладами, що пов’язані з впровадженням банками інноваційних тех-нологій.

Проблема обробки великої кількості паперових чеків особливо гостро відчувається у США, де вони залишаються традиційним за-собом роздрібних розрахунків. Тому у цій країні протягом 1990-х років була запроваджена так звана транкація чеків (від англ. truncation – безпаперовий документообіг), тобто зупинка у банку подальшого руху паперового чеку і перетворення його або на елек-тронну дебетову трансакцію, або на скановану копію; при цьому обидва варіанти вважаються легітимними. Наприкінці ХХ сто-ліття набула поширення транкація чеків у точках продажу (англ. point-of-sale (POS) truncation), коли інформація за чеками безпо-середньо з торговельного підприємства передається в автоматизо-вану клірингову палату, а сам чек повертається людині, що його виписала. Для подальшого зниження операційних витрат, Феде-ральна резервна система США у 2003 році прийняла нормативний документ, що дозволяв повністю замінювати рух паперових чеків передачею їх електронних субститутів, та була запроваджена елек-тронна система чекового клірингу Check21. Все це дозволило сут-тєво знизити операційні витрати, прискорити процес розрахунків, скоротити обсяги «флоуту», тобто безоплатного кредиту чекодав-цям до моменту списання коштів з їх рахунків, та шахрайства з че-ками.

Таблиця 5.1. Структура розрахунків у деяких розвинутих країнах світу (у відсотках)

 

Країна Чеки    Кредитові трансферти         Прямі дебети Платіжні картки        Перекази е-грошей

 

            за кіль-кістю   за сумою        за кіль-кістю   за сумою        за кіль-кістю   за сумою        за кіль-кістю   за сумою за кіль-кістю   за сумою

 

            2004    2007    2004