Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Інноваці ї у сфері банківського кредитування : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.4. Інноваці ї у сфері банківського кредитування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Інноваційні процеси у сфері банківського кредитування на про-тязі останніх десятиліть були пов’язані з розширенням суб’єктів та цілей кредитування, вдосконаленням механізмів надання кредитів та створенням певної інституційної «зовнішньої інфраструктури», спрямованої на мінімізацію кредитних ризиків.

Традиційно комерційні банки займалися кредитуванням тіль-ки суб’єктів господарювання, а приватних осіб обслуговували інші фінансово-кредитні установи – ощадно-позичкові товариства, кре-дитні спілки, кооперативні банки, фінансові компанії, будівельні товариства тощо. Однією з причин була значна трудомісткість про-цесу споживчого кредитування, адже за тих самих витрат часу на надання та обслуговування, комерційні кредити, за рахунок їх роз-мірів, були значно прибутковішими. Крім того, існували певні за-конодавчі обмеження щодо рівня відсоткових ставок за кредитами приватних осіб, які, крім того, вважалися більш ризикованими з точки зору можливої нестабільності джерел їх погашення.

Ситуація поступово почала змінюватися з 1950-х років в умовах посилення невідповідності між зростанням виробництва та обмеже-ністю платоспроможного попиту населення, коли, з однієї сторони, збільшилася потреба у споживчому кредитуванні, що призвело до зростання відсоткових ставок, а з іншої сторони, – нестабільність економічної ситуації посилила ризикованість комерційних креди-тів, а поява можливостей здійснення компаніями самостійного фі-нансування через інструменти фондового ринку призвела до зни-ження позичкових процентів.

Тому інноваційними кроками банків стало створення кредитних продуктів для фізичних осіб – у сфері кредитування на придбання споживчих товарів, у тому числі шляхом використання кредитних

Банківські інновації

карток, іпотечного кредитування, автокредитування тощо. У сучас-них умовах споживче кредитування поширилося на фінансування будь-якої потреби сімейних господарств у грошових коштах, навіть не у зв’язку з певним придбанням. Виник навіть відповідний термін «життя у кредит», яке у розвинутих країнах стало нормою для пред-ставників середнього класу. До 2005 року обсяги банківських позик населенню там досягли колосальних розмірів (наприклад, більше 1 трлн фунтів стерлінгів у Великій Британії, 8,5 трлн доларів у США), причому основну їх частку – 70-80% – становлять іпотечні кредити.

В Україні банки активно почали займатися кредитуванням при-ватних осіб зовсім недавно – з початку 2000-х років, і за час, що ми-нув, багато кредитних інновацій, у тому числі які були запозичені з іноземного досвіду, перетворилися на стандартну банківську прак-тику. Вже звичними стали позики на придбання товарів тривалого користування, причому перелік можливих об’єктів кредитування постійно розширювався у міру встановлення банками партнерських відносин з різнопрофільними підприємствами торгівлі. Як і у зару-біжних банках, поступово в окремий сегмент виділилося автокре-дитування, де були запропоновані специфічні кредитні продукти. Прийняття у 2003 році Закону України «Про іпотечне кредитуван-ня, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифі-кати» відкрило шлях до здійснення кредитування фізичних осіб на придбання або будівництва житла під заставу нерухомості.

Разом з тим, фінансові інститути продовжують шукати нові механіз-ми кредитування, які б задовольняли різноманітні потреби споживачів.

Слід відмітити, що спостерігається розширення напрямків спо-живчого кредитування, яке починає охоплювати нові сфери – ме-дичне обслуговування, організацію відпочи