Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Оцінка ефективності розробки банківських інновацій : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Оцінка ефективності розробки банківських інновацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Оцінка результативності інноваційних проектів відбувається, як правило, за двома напрямками. З одного боку, оцінюється вплив їх впровадження на досягнення стратегічних цілей компанії, а з іншого – витрати, що необхідні для досягнення очікуваного ефекту. Проте дуже складно знайти спосіб практичної, реальної оцінки результату впрова-дження інновацій, який отримав би загальне визнання та був придат-ним для використання більшістю організацій.

За даними дослідження PricewaterhouseCoopers, половина керів-ників американських компаній роблять спроби оцінювати інновації за допомогою системи числових показників, при цьому вони вико-ристовують наступні критерії: зростання доходів компанії, задово-леність клієнтів, ріст доходів від нових продуктів, збільшення про-64

 

Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері

дуктивності праці, динаміка прибутку. Проте лише деякі з компаній мають у своєму розпорядженні цілісну систему показників інновацій, яка б гармонійно поєднувалася з їх стратегічними інтересами.

При спробах розробити таку систему, особливо для умов бан-ківського бізнесу, виникають питання, на які достатньо важко зна-йти однозначну відповідь: чи вірно оцінювати інновації як окремі заходи, якщо загальновизнано, що вони є взаємообумовленими та взаємозалежними; чи допустимо з економічної точки зору ізольова-не проведення аналізу ефективності інновацій у відриві від ходу від-творювального процесу; чи можна, знаючи соціально – економічні наслідки впровадження інновацій, обмежитися врахуванням тільки матеріальних витрат та матеріального ефекту, як можна включити до витрат невдачі попередніх інноваційних заходів тощо? Все це призводить до висновку, що практично неможливо повністю і все-бічно відобразити у показниках всі результати інноваційного про-екту у банківській сфері – від зародження ідеї до її реалізації.

Ступінь невизначеності та ризику банківських інновацій є на-стільки високою, що необхідна не тільки обережність, але і певний скептицизм по відношенню до теоретичної вимоги розрахувати ефективність інноваційних планів з великою точністю. Разом з тим, як стверджують американські фахівці, афоризм «те, що вимірюєть-ся, дійсно виконується» має не менше відношення до інноваційного процесу, ніж до інших сфер бізнесу. Тому вітчизняними та зарубіж-ними економістами постійно здійснюються спроби запропонувати певні методики по відношенню до трьох аспектів даної проблеми:

-          механізму відбору інноваційних проектів з точки зору їх потен-ційної ефективності,

-          розрахунку їх реальної ефективності після реалізації,

-          характеристиці міри успішності компаній в інноваційній сфері.

Одним з найвідоміших є метод оцінки інноваційних проектів за до-

помогою переліку критеріїв, що характеризують різні аспекти впливу

інновацій, що пропонуються, на конкурентну позицію та фінансовий

стан банку. Далі кожен варіант розглядається та оцінюється з точки зору

міри адекватності встановленим критеріям. Цей метод потенційно дає

змогу виявити всі переваги та недоліки інноваційних заходів. Після по-

переднього відсіву проектів, що за більшістю критеріїв одержали низькі

оцінки, ті, що залишилися, порівнюються між собою і ранжуються, перш

за все, за ступенем відповідності бізнес-стратегії банку.

Банківські інновації

Критерії відбору банківських інноваційних проектів умовно можна поділити на наступні групи:

-          зовнішні критерії: правова забезпеченість проекту та його несу-перечливість діючому законодавству, вплив на проект перспек-тивних змін у законодавстві, потенційна реакція суспільної дум-ки, вплив регіональних відмінностей, що особливо важливо для національних та міжнародних банків;

-          критерії відповідності цілям та стратегії банку: сумісність проекту із загальною та інноваційною стратегіями, відповідність вимогам щодо ризиків діяльності, вплив на стійкість позиції банку у разі відхилення параметрів проекту від запланованих або у разі його повної невдачі;

-          виробничі критерії: необхідність технологічних нововведень та розробки програмного забезпечення, наявність персоналу від-повідної кваліфікації, перспективність застосування результатів проекту у майбутніх розробках;

-          фінансові критерії: розмір необхідних ресурсів, очікуваний роз-мір прибутку, стартові витрати, наявність фінансів в потрібні моменту часу тощо;

-          ринкові критерії: відповідність проекту потребам ринку та існу-ючим каналам збуту, ймовірність комерційного успіху, оцінка дій конкурентів тощо.

Вдосконаленим варіантом методу оцінки за переліком критері-їв вважається бальна система оцінки інноваційних проектів, коли їх відповідність кожному з вибраних критеріїв оцінюється за стан-дартною шкалою балів, а самим критеріям надається ваговий коефі-цієнт залежно від їх важливості. Підсумкова оцінка інноваційного заходу визначається шляхом додавання присвоєних проекту балів, зважених на коефіцієнти важливості критеріїв.

Проте треба відмітити, що даний метод не можна вважати абсолют-но достовірним, що пов’язано із суб’єктивністю критеріальних оцінок та визначення їх вагових коефіцієнтів. Цей недолік зменшується при зростанні кількості експертів, що беруть участь в оцінюванні.

Найбільш розповсюдженим у сфері науково-технічних інновацій є метод оцінки ефективності інноваційних проектів за аналогією з ін-вестиційними. У даному випадку пропонується використовувати різні показники, серед яких: період окупності проекту, внутрішня норма його прибутковості (IRR), індекс рентабельності інновацій – співвідношен-ня приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних ви-трат, а також інтегральний ефект, що представляє собою різницю дохо-Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері

дів і витрат за розрахунковий період, приведених до одного, зазвичай, початкового року, тобто з урахуванням їх дисконтування.

У зарубіжній практиці найбільшого розповсюдження набув показник рентабельності інновацій – ROII або R2I (Return on Innovation Investments), причому фінансовий результат від іннова-цій у ньому може розглядатися як:

-          додатковий дохід, що отримала компанія від реалізації нового продукту;

-          величина перевищення фактичного доходу від виводу нового продукту на ринок над плановим показником;

-          величина скорочення операційних витрат на реалізацію певної послуги компанії;

-          прибуток компанії від проникнення її продуктів на новий сег-мент ринку тощо.

Проте оцінка тільки інвестиційної складової інноваційної діяль-ності, особливо у сфері банківського бізнесу, є недостатньою, оскільки інновації – це не сукупність окремих проектів, а безперервний процес ініціювання, розвитку та відбирання інноваційних ідей, у результаті якого збільшується споживча цінність продуктів та послуг фінансо-вого інституту. Інноваційні ідеї та концепції швидше можна вважа-ти новими платформами, що слугують для появи нових пропозицій. Тому для оцінки загального стану інноваційної діяльності західні компанії все частіше використовують так звані метрики інновацій, в яких показники рентабельності проектів мають важливе, проте не до-мінуюче значення. Серед інших показників можна зазначити:

-          частка виручки від реалізації нових продуктів у загальному об-сязі прибутку за певний період у минулому;

-          кількість нових продуктів, сервісів і бізнесів, які компанія ви-вела на ринок за певний період;

-          кількість інноваційних ідей, що були запропоновані співробіт-никами за останні декілька місяців;

-          відношення реалізованих інноваційних ідей до загальної кіль-кості пропозицій;

-          час, що проходить з моменту ініціації нововведення до його по-вної реалізації;

-          відношення кількості клієнтів, що вважають компанію іннова-ційною, до загальної їх кількості тощо. Зрештою, за умови оцінки за бальною шкалою, всі ці метрики

можуть бути узагальнені в інноваційному індексі компанії, який

Банківські інновації

комплексно, у динаміці здатен охарактеризувати ефективність ін-новаційної діяльності організації.

Один з прикладів вдосконалення системи оцінки інновацій у бан-ківському бізнесі наведений у книзі популярного американського кон-сультанта з питань інноваційного менеджменту Роберта Такера «Driving Growth Through Innovation» («Забезпечуючи зростання шляхом інно-вацій»). Система оцінки була поставлена у центр розгортання іннова-ційної діяльності в одному з найбільших у світі банківських холдингів Citigroup, де вже застосовувався індекс інновацій, що відображав тільки доходи, отримані від впровадження нових продуктів. Це було визнано недостатнім, і перед спеціальною командою було поставлено завдання створити більш змістовну систему, яка б давала можливість відслідкову-вати зміни, вписувалася б у загальну систему оцінки діяльності банку та могла служити основою для матеріального стимулювання вищого керів-ництва. Результатом розробок стала система з дванадцяти показників, серед яких були доходи від інновацій, кількість та характер інноваційних ідей у процесі реалізації та очікувані від них прибутки, кількість успіш-ного впровадження продуктів на нових географічних ринках, час від ви-никнення ідеї до одержання прибутку від її реалізації тощо.