Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Класифікація банківських інновацій : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Класифікація банківських інновацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Для того, щоб конкретизувати цілі та результати інноваційної діяльності комерційних банків, а також забезпечити систематизо-ваний підхід до безлічі її можливих проявів, необхідна розгорнута

Банківські інновації

класифікація банківських інновацій. Побудова її повинна базувати-ся на загальних методологічних принципах, що були викладені рані-ше, але враховувати і особливості банківської діяльності. Крім того, необхідно враховувати, що багатоаспектність банківських інновацій призводить до певного перетину класифікаційних множин між со-бою.

Однією з основоположних ознак класифікації банківських інно-вацій є предмет та сфера їх застосування. У цьому відношенні, як правило, виділяються:

-          продуктові інновації (створення нових продуктів та послуг),

-          ринкові інновації (що відкривають нові сфери застосування продукту),

-          процесні інновації (технології, організація діяльності, управлін-

ня), іноді вони ще називаються забезпечувальними.

З сучасної точки зору, ця класифікація є занадто укрупненою і за-

лишає поза увагою деякі нові сфери інноваційної діяльності банків.

Враховуючи зарубіжний досвід, серед продуктових інновацій до-цільно окремо виділяти фінансові, які мають вигляд різноманітних фінансових інструментів, що обертаються на грошовому ринку. Від звичайних продуктових вони відрізняються причинами виникнен-ня, специфічним процесом створення, особливостями життєвого циклу. Згідно класифікації Банку міжнародних розрахунків, за-пропонованої у 1986 році, фінансові інновації, у свою чергу, поді-ляються на пов’язані з передачею цінового або кредитного ризику, з підвищенням ліквідності, спрямовані на збільшення можливостей запозичень та на зростання акціонерного капіталу.

Для забезпечення більш точного позиціонування банку на фі-нансовому ринку у відповідності до обраної стратегії розвитку влас-не продуктові інновації необхідно поділяти на такі, що пов’язані з традиційної діяльністю банків як фінансових посередників (депо-зитною, кредитною, розрахунковою), та ті, що відображають їх про-никнення у нові сфери фінансової діяльності.

Серед ринкових інновацій, крім пов’язаних з виведенням товарів на нові ринки, слід, безумовно, виокремлювати інновації у каналах збуту та маркетингових комунікаціях комерційного банку, значення та динамічність змін яких останніми роками суттєво підвищилися.

Назва останньої групи інновацій – забезпечувальні – відображає їх роль у процесі банківського виробництва: вдосконалювати умови та механізми виконання банками своєї основної функції у суспіль-Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері

стві, що полягає у задоволенні потреб економічних суб’єктів у різ-номанітних фінансових послугах. Ця група інновацій теж потребує конкретизації, оскільки вона об’єднує досить неоднорідні за своїм змістом процеси. У ній доцільно виділити:

-          технологічні інновації, що пов’язані з розвитком технічних мож-ливостей функціонування банку;

-          власне процесні інновації, що відображають удосконалення бан-ківських бізнес-процесів у рамках програм комплексного управ-ління якістю –TQM (англ. Total Quality Management), Six Sigma або на принципах реінжинірингу;

-          сервісні інновації, що полягають у розробці нових підходів до об-слуговування клієнтів;

-          управлінські інновації, що стосуються змін організаційної струк-тури банку, механізмів планування, контролю, стимулювання тощо;

-          концептуальні інновації, що полягають у змінах моделі та страте-гії ведення бізнесу. Останні інновації вважаються найменш відомими. Провідний

американський спеціаліст у галузі менеджменту Т. Девенпорт по-яснює бізнес-модель як фундаментальну логіку організації для виходу на ринок та заробляння грошей та відмічає, що інновації бізнес-моделей є критичними для компаній, оскільки визначають їх економічну долю. Як один з можливих варіантів, він наводить при-клад переходу до е-коммерції.

В умовах, коли банки намагаються вдосконалювати організацій-ні форми збуту своїх послуг клієнтам, зокрема, шляхом створення фінансових супермаркетів або повноцінних відділень на територі-ях торговельних підприємств, широкого розповсюдження у банків-ській діяльності набуває ще один тип інновацій, якому раніше не приділялося достатньо уваги, – у сфері оформлення приміщень (англ. store design innovations). Банківські офіси, перш за все у зарубіжних країнах, набувають все більш нетрадиційного вигляду з метою ство-рення максимального комфорту для відвідувачів.

У даному випадку показовим є приклад американського банку Umpqua Bank (штат Орегон), який з 1995 року впроваджує концеп-цію «повільного банкінгу», в якій банківське відділення розгляда-ється не тільки як місце реалізації банківських продуктів, а і центр спілкування мешканців місцевої громади, осередок суспільного життя. Тому за зовнішнім виглядом воно більше нагадує кафе або

Банківські інновації

клуб за інтересами. Цікаво, що цей дизайн, який був запатентова-ний банком у 2004 році, дозволив йому на протязі короткого періоду часу завоювати найбільшу частку ринку банківських послуг у регіо-ні і у 2008 році був удостоєний золотої винагороди у міжнародному конкурсі International Design Excellence Awards (IDEAs).

Повний опис класифікації банківських інновацій за предметом та сферою їх застосування представлений на мал. 2.1.

За інноваційним потенціалом, банківські інновації, як і іннова-ції в інших сферах діяльності, прийнято поділяти на:

-          радикальні, або базисні, які, нагадаємо, означають впровадження принципово нових продуктів та послуг, якісно нових технологій їх реалізації та надання, а також процесів, заснованих на нових науко-вих принципах. Радикальні нововведення можуть вимагати суттєвих інвестицій та бути тривалими у розробці, а їх комерціалізація є най-більш ризикованою. Проте саме вони мають максимальну цінність, оскільки вносять принципово нове у діяльність фінансового інсти-туту. Створення базисних інновацій комерційним банком свідчить про наявність у нього агресивної інноваційної стратегії, стратегії лі-дерства. Не випадково, наприклад, американський Bank of America, який першим почав у 1958 році випуск платіжних карток, і зараз вва-жається одним з найбільш інноваційних банків світу;

-          модифікуючі інновації – це невеликі, але важливі або суттєві покращен-ня продуктів та процесів. Вони переважають у фазах розповсюдження та стабільного розвитку життєвого циклу нововведень і покликані по-кращувати характеристики первинних моделей, не змінюючи прин-ципів, що лежать в основі їх створення. Прикладом може слугувати розробка банками технології смарт-карт, що мають такі ж самі базисні характеристики, що і карти з магнітною смугою, але є більш функці-ональними, зручними та захищеними при використанні. Модифіку-ючими інноваціями у сфері банківської діяльності також можна вва-жати постійний процес вдосконалення умов та технології здійснення базових операцій банків – залучення депозитів та надання кредитів;

-          комбінаторні (архітектурні) інновації дуже часто стають осно-вою створення нових продуктів для клієнтів, що задовольняють їх індивідуальні потреби. До цього типу інновацій у банківській сфері відноситься, зокрема, структуроване фінансування, еле-ментами якого можуть бути різні форми розміщення акцій ком-панії, сек’юритизація активів, викуп акцій за рахунок кредиту, лізинг, використання гарантій, страхового покриття тощо.

Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері

 

 

Пов'язані з

виведенням товарів

Інновації у каналах збуту

на нові ринки

Інновації у маркстингових комунікаціях

Пов'язані з

традиційною

діяльністю банків

як фінансових

посередників

 

Відображають

проникнення

банків у нові

сфери

 

технолопчні

бізнес-процесні

сервісні

Процесні (забезпечувальнї)

управлшські

Інновації дизайну приміщснь

Пов'язані з передачею

цінового або кредитного

ризику

концептуальні

Пов'язані з підвищенням піквідності

 

Спрямовані на збільшення можливостей запозичень

Спрямовані на зростання акціонерного капіталу

Мал. 2.1. Класифікація банківських інновацій за предметом та сферою їх застосування

За обсягом впливу на банківську діяльність, інновації поді-ляються на локальні та системні. Локальні мають місце на окремій ділянці роботи, як правило, вони пов’язані із вдосконаленням тех-нології виконання операцій. Вони не потребують значних матері-альних витрат, підвищують ефективність одної-двох операцій та не справляють помітного впливу на бізнес-процес у цілому. Це може бути впровадження сканування платіжних документів клієнтів за-мість їх ручного вводу в операційну систему банку, вдосконалення технології формування звітності тощо.

Банківські інновації

Відмінністю системних інновацій є неможливість їх автономної реалізації без перебудови всього механізму створення цінності, а також залежність їх виникнення та ефективності впровадження від стану та технологій різних галузей. Системні інновації, серед яких можна назвати використання у банківському бізнесі комп’ютерної техніки, мережі Інтернет тощо, передбачають одночасне здійснення багатьох інновацій, що взаємодоповнюють, ініціюють та забезпечу-ють розвиток одна одної. Наприклад, впровадження у 1994 році в Україні загальнодержавної системи електронних платежів, будучи само по собі унікальним явищем у світовій банківській практиці, вимагало одночасної перебудови багатьох аспектів діяльності укра-їнських банків – від технічного забезпечення до бухгалтерського об-ліку операцій та вмінь працівників.

Якщо системні інновації не одержують комплексного втілення, то ефективність їх значною мірою знижується. Правомірність цього поло-ження можна проілюструвати на прикладі запровадження українськими банками платіжних карток як міжнародних, так і локальних платіжних систем. У цілому вони надають багато переваг як самим банкам, так і їх клієнтам, проте свого завдання на макроекономічному рівні – суттєвого скорочення готівкового обігу на користь безготівкового – поки що не ви-конують у зв’язку з неможливістю здійснення розрахунків ними в бага-тьох точках продажу (невеликих магазинах, залізничних касах, підпри-ємствах зв’язку, аптеках тощо), а також відсутності бізнес-моделей, які б зробили ці операції вигідними для торговців.

У залежності від ринкової ситуації та обраної стратегії, банк може здійснювати реактивні або стратегічні інновації. Реактив-ні є відповіддю на нововведення, що впроваджені конкурентами, фактично вони є вимушеними і здійснюються з метою утримання ринкових позицій. Як правило, здійснення реактивних інновацій є більш витратним, ніж стратегічних.

Здійснення стратегічних інновацій має випереджувальний ха-рактер з метою отримання конкурентних переваг, хоч останні на банківському ринку внаслідок його високої конкурентності та про-зорості, як правило, не зберігаються протягом тривалого часу. Стра-тегічні інновації частіше спрямовані на формування нових потреб споживачів, ніж на задоволення існуючих.

Тож за характером потреб, що задовольняються, виділяють: -    інновації, що спрямовані на створення нових потреб. Вони

з’являються достатньо рідко, тому що вимагають наявності у

Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері

банків певного творчого та інноваційного потенціалу, підкрі-пленого результатами ретельних маркетингових і соціологічних досліджень. Крім того, дані інновації несуть у собі значні ризики невдачі у випадку помилкового стратегічного рішення. Прикла-дами вищезазначених інновацій в українській банківській прак-тиці може бути запровадження операцій з дорожніми чеками на початку 1990-х років або просування на початку 2000-х рр. таки-ми банками, як Укрсоцбанк, ТАС-Комерцбанк, Укрсиббанк та інші, послуги факторингу; -     інновації, що спрямовані на задоволення вже існуючих потреб, ви-никають або з власних розробок банку, або шляхом запозичення зарубіжного досвіду. Так на українському банківському ринку було запроваджено іпотечне кредитування фізичних осіб. На завершення, слід відмітити, що з метою класифікації до банківських інновацій можна застосувати й інші критерії, що були розглянуті у попередньому розділі: за джерелом виникнення, за те-риторіальною ознакою новизни, з точки зору структурної характе-ристики тощо.