Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Чому у сучасних умовах інновації набувають особливого зна-чення у житті суспільства?

2.         Охарактеризуйте основні етапи розвитку теорії інновацій.

3.         Проаналізуйте інституційні засади та проблеми розвитку інно-ваційної діяльності в Україні.

4.         Що таке інновації та які функції вони виконують?

5.         За якими критеріями можна класифікувати інновації?

6.         Охарактеризуйте етапи інноваційного процесу.

7.         Чому інноваційна діяльність пов’язана з ризиками? Які види ін-новаційних ризиків вам відомі?

8.         Яким чином можна визначити ціну інноваційної продукції? Що таке інноваційна монополія?

9.         Охарактеризуйте джерела фінансування розробки та впрова-дження інновацій у сучасній економіці.

10.       Запропонуйте систему мотивації інноваційної діяльності персо-налу комерційного банку.

11.       Чому у певних груп працівників виникає опір впровадженню ін-новацій?