Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e76a0dbba6c2da912d3867c2caedc9e4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

ДОДАТОК A Функціональні зв’язки комерційного банку

 

Соціально-політична ситуація

 

Демограф ічна ситуація

 

\

 

Нормативно-правова ситуація

 

Кліматичні умови

 

 

 

 

 

Господарчі суб'єкти

 Споживачі банківських технологій

Розробники банківських технологій

Органи державної влади

Постачальники коштів

Постачальники інформації

Постачальники

банківських

кадрів

Регіональні органи влади

 

НБУ та аудиторські фірми

Споживачі банківських кадрів

Споживачі інформації про банк

Споживачі

банківських

продуктів і послуг

 Податкові органи

 

 

 

Стан фінансового ринку

 

Рівень економічної активності

 

Життєвий рівень населення

 

OPL

 

I,

Перший Віце-президент;

Директор відділу розвитку

та забезпечення

Перший Віце-президент;

Директор відділу активно-

пасивних операцій

Віце-президент;

Директор економічного

відділу

Головний бухгалтер

Віце-президент;

Директор розрахункового

відділу

Перший Віце-президент;

Директор відділу по роботі

з філіями

Віце-президент;

Директор відділу маркетингу

та роботи з клієнтурою

 

I

I

II

I

I

 

85

 

и 2

II

 

a

ч н

W

=

н и

I

3 2»

 

sa

ft

 

ЇА

 

 

Продовження дод.

 

 

 

Відділ розвитку та забезпечення

ридична лужба

Юридична служба

Управління безпекою

ZT1

зпекою

ш

Управління

[]

информ. технологій

 

Відділ кап. будівництва

 

Відділ активно-пасивних операцій

Управління кредитування та проектного фінансування

г

Управління об'єднаного

ділінгу

Управління

контролю та

оформлення

операцій

TZ

 

Економічний відділ

ттт

Казначейство

Управління

аналізу та

планування

И

Відділ аналізу

банківських

продуктів

і ефективності

роботи

підрозділів

 

Бухгалтерія

1\

Управління

внутрі-

банківських

операцій

L

Управління обліку та звітності

 

Розрахунко-вий відділ

Управління розрахунками

ІХС

Управління валютного контролю

Управління кореспон-дентських відносин

 

Відділ

Відділ по роботі з філіями

марке-

тингу та

роботи

з КЛІЄН-

турою

Управління

розвитком

банківських

операцій

філій

: * 11

Служба

зв'язків

з громад-

ськістю

—гт^Д

Управління розвитком регіональ-ної мережі

Управ-

ління

об'єднаних

платіжних

систем

 

 

 

равами

Управління справами

 

Управління цінними паперами

 

1'        

 

Операційне управління

 

 

 

Відділ звітності та контролю за виконанням нормативів

 

Управління фінансового планування та казначейських операцій філій

 

ДОДАТОК В

Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку

Одним із визначних факторів впливу на реалізацію стратегії банків-ського маркетингу є маркетингова кадрова політика. Істотний вплив на процес вироблення маркетингової кадрової політики роблять такі фак-тори: зміни в сфері банківських технологій і організаційної структури банку; необхідність перманентного процесу добору персоналу для по-силення конкурентноздатності банку. Кінцева мета створення мар-кетингової кадрової політики — створення в банку сучасної, ефектив-ної та гнучкої системи управління персоналом.

На нашу думку, для управління персоналом банку варто використо-вувати блок-схему, наведену на рис. В. 1. Структурними елементами системи управління можуть бути: добір персоналу; ознайомлення з по-садою; функціонування персоналу; ротація персоналу.

Добір персоналу містить у собі визначення потреб структурних підрозділів банку у фахівцях, пошук кандидатів на заміщення ва-кантних посад, створення банку даних фахівців, організацію тесту-вання для визначення придатності кандидата на заняття вакантної посади, рекомендацію нового співробітника для роботи в структур-ному підрозділі. Ціль — перманентний добір висококваліфікованих фахівців і укомплектування ними структурних підрозділів банку. За-вдання:

& аналіз потреб відділень банку в нових фахівцях відповідно до змін у сфері банківських технологій і організаційної структури банку;

& аналіз посад і внесення змін в існуючий штатний розклад банку;

& добір персоналу на підставі заявок керуючих;

& відпрацьовування механізму добору персоналу й узгодження кандидатур на заміщення вакантних посад з обліком дивізіональної структури;

& встановлення умов прийому на роботу вищого менеджменту;

& створення банку даних кандидатур на заміщення вакантних посад;

& введення в банку механізму прийому нових співробітників на конкурсній основі;

& установлення тісних контактів з вищими навчальними устано-вами з метою добору кращих випускників для роботи в банку.

Ознайомлення з посадою містить комплекс організаційних заходів, пов'язаних із процесом заняття працівником відповідного посадового місця, — інструктаж керівника структурного підрозділу, ознайомлення з нормами корпоративної культури. Ціль — зробити максимально шви-дкими адаптацію співробітника до нових умов роботи, до колективу, засвоєння вимог банківської безпеки і дотримання банківської таємни-

ці, ведення посадового файлу, ознайомлення з нормами корпоративної культури. Завдання:

& ознайомлення співробітника з посадовою інструкцією, робочим місцем, правилами ведення посадового файлу;

& проведення інструктажу щодо збереження банківської таємниці і забезпечення безпеки інформації під час роботи на персональних комп’ютерах;

& ознайомлення з нормами корпоративної культури банку.

Заходи щодо реалізації цілей і завдань добору персоналу й ознайом-лення з посадою як елементів стратегії управління персоналом наведені в таблиці В.1.

БЛОК-СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

[ [

Логістика, технологія

I

1. Структура банку

 

I

Рис. В.1. Блок-схема управління персоналом банку Таблиця В.1

Напрямки реалізації цілей і завдань добору персоналу й ознайомлення з посадою

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка типової заявки на добір персоналу для струк-турних підрозділів      до 20 грудня поточного року

2.         Підготовка положення про порядок зарахування, пере-ведення та звільнення працівників банку   до 1 грудня поточного року

3.         Підготовка положення про контрактну систему при-йому керівного персоналу банку         до 1 листопада поточного року

4.         Підготовка аналітичної записки й характеристики пер-соналу банку для річного звіту         до 20 грудня поточного року

5.         Підготовка наказів про зміну структури і штатного роз-кладу банку, введення (виведення) штатних одиниць         постійно протягом усього періоду

6.         Створення банку даних кандидатур на заміщення ва-кантних посад   постійно

7.         Поповнення банку даних новими анкетами, робота з пошуку кандидатур у кадрових агентствах, вищих нав-чальних закладах           протягом усього періоду

8.         Розробка тестів і організація тестування кандидатів на заміщення вакантних посад   до 1 листопада поточного року

9.         Внесення доповнень до положення про порядок зара-хування, переведення і звільнення працівників банку у зв’язку з введенням конкурсного відбору і механізму іспитового терміну для новоприйнятих працівників    жовтень поточ-ного року

10.       Встановлення квот і організація в банку практики для студентів-випускників економічних вузів            щороку, січень– червень

11.       Підготовка інструкцій «Правила по забезпеченню збе-реження банківської таємниці в банку», «Правила по гарантуванню безп’ки інформації під час роботи на персональних комп'ютерах і проведення електронних міжбанківських розрахунків в банку»         листопад поточ-ного року

12.       Розробка стандартів, норм і правил поведінки на робо-чому місці       грудень поточ-ного року

13.       Розробка доповнень до посадових інструкцій-рекомен-дацій щодо корпоративного стилю одягу співробіт-ників банку           липень поточ-ного року

14.  Проведення інструктажу в Управлінні безпеки                         постійно

15.       Проведення  в  Управлінні  по  роботі  з  персоналом ознайомлення новоприйнятих працівників з нормами корпоративної культури працівників банку      постійно

Функціонування персоналу. Цей розділ стратегії містить мо-тивацію, підвищення кваліфікації працівників, стиль і методи управ-ління персоналом. Мотивація — це комплекс заходів щодо створення системи внутрішніх спонукань, спрямованих на досягнення співробіт-никами банку високої продуктивності праці, активності і творчої ініціа-тиви. Ціль — створення в банку ефективної системи мотивації, концен-трації зусиль усього колективу на вирішенні стрижневих завдань, необхідних для підтримки успіху в майбутньому. Завдання:

& розробка концептуальних положень системи мотивації працівни-ків банку;

& визначення структури системи мотивації в банку;

& створення портфеля трудових ресурсів структурних підрозділів банку;

& розробка нормативних документів щодо системи мотивації;

& створення Фонду матеріального і морального стимулювання.

& Заходи щодо реалізації цілей і завданнь мотивації персоналу на-ведені в таблиці В.2.

Наступний елемент стратегії управління персоналом банку — сис-тема підвищення кваліфікації. До системи підвищення кваліфікації належить організація в банку короткострокових курсів підвищення ква-ліфікації, тематичних семінарів, тренінгів, стажувань, а також спря-мування співробітників на семінари, які проводять вищі навчальні зак-лади, інші банківські і фінансові установи. Ціль — забезпечити поглиб-лення професійних знань, навичок за фахом; формувати у персоналу банку і його філій високий професіоналізм, корпоративну культуру, си-стему цінностей сучасного банку, готовність до оволодіння новітніми банківськими технологіями.

Таблиця В.2

Напрямки реалізації цілей і завдань мотивації персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка концепції моральної і матеріальної мотива-ції працівників банку     1 січня поточ-ного року

2.         Затвердження графіка підготовки нормативних до-кументів, необхідних для впровадження концепції            20 вересня поточного року

3.         Створення в банку робочої групи для розробки по-ложень       25 вересня поточного року

4.         Визначення портфеля трудових ресурсів структур-них підрозділів банку        20 листопада поточного року

5.         Створення фонду матеріального і морального стиму-лювання 25 листопада поточного року

Завдання:

& створення модульної структури підвищення кваліфікації, підго-товка інфраструктури і матеріально-технічної бази для проведення нав-чального процесу;

& визначення змісту основних видів підвищення кваліфікації, під-готовка навчально-методичних матеріалів і тестів;

& кадрове забезпечення — добір викладачів (з числа провідних спе-ціалістів банку, професорсько-викладацького складу економічних вузів, НБУ й інших банків) для проведення тематичних семінарів у Головно-му офісі банку;

& встановлення контактів і співробітництва з провідними вітчизня-ними і зарубіжними центрами підвищення кваліфікації банківських працівників з метою підвищення кваліфікації персоналу банку і його філій.

Заходи щодо реалізації цілей і завдань підвищення кваліфікації пер-соналу наведені в таблиці В.3.

Таблиця В.З

Напрямки реалізації цілей і завдань підвищення кваліфікації персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка програми підвищення кваліфікації         липень поточ-ного року

2.         Затвердження бюджету на підвищення кваліфікації         до 20 грудня поточного року

3.         Встановлення контактів і співробітництва з провід-ними вітчизняними і зарубіжними центрами підви-щення кваліфікації банківських працівників з метою підвищення кваліфікації персоналу банку і його філій до 20 грудня поточного року

4.         Затвердження лімітів по відділах для проходження студентами переддипломної практики  до 20 грудня поточного року

Керівницпгво як елемент стратегії управління персоналом банку має сучасні методи і форми управління, профілактику і запобігання конфлі-ктів, створення в банку сприятливої робочої атмосфери. Ціль — впро-вадження прогресивних економічних і соціально-психологічних мето-дів управління і запобігання конфліктів, створення сприятливого психологічного клімату. Завдання:

& організація діяльності структурних підрозділів за допомогою впровадження прогресивних економічних і соціально-психологічних методів управління і стилю керівництва;

& створення в банку сприятливої робочої атмосфери і психологіч-ного клімату;

й^ профілактика i запобігання конфліктів у структурних підрозділах банку.

& Заходи щодо реалізації цілей і завдань управління персоналом наведені в таблиці В.4.

Таблиця В.4

Напрямки реалізації цілей і завдань управління персоналом банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Проведення тренінгів для керівного персоналу по нових формах і методам управління        відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

2.         Організація для вищого менеджменту стажуван-ня за кордоном по актуальних питаннях управ-ління            відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

3.         Проведення анкетування і психологічних тестів серед працівників  банку з  метою запобігання конфліктів      відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

Наступний елемент стратегії управління персоналом банку — кон-пгроль. Ціль — впровадження в банку сучасних форм і методів контро-лю. Завдання:

& впровадження в банку системи контролю за дотриманням вироб-ничої дисципліни; за виконанням наказів і розпоряджень;

& налагодження системи технологічного контролю;

& періодичне проведення в структурних підрозділах банку контро-лю рівня професійної підготовки (атестації).

Заходи щодо реалізації цілей і завдань контролю за діяльністю пер-соналу наведені в таблиці В.5.

ТаблщяВ.5

Напрямки реалізації цілей і завдань контролю за діяльністю персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Підготовка положення про дотримання виробничої дисципліни         серпень поточного року

2.         Постійне заповнення й аналіз атестаційних листків співробітників      щомісяця

3.         Проведення балансових комісій у відділах            щомісяця

4.         Підготовка положення про атестацію        жовтень поточного року

5.         Проведення засідань атестаційних комісій            раз на рік

ДОДАТОК Д

Типові ризики банківської діяльності та заходи щодо зменшення їх впливу

 

Ризики           Заходи щодо зменшення впливу ризику на діяльність банку

Кредитний    & створення кредитного меморандуму;

& розробка положення про кредитний комітет;

& встановлення лімітів кредитування для контр-

агентів, для одного позичальника; лімітів по

галузях і регіонах; & проведення ретельного аналізу заявок на кредит; & супровід кредитних угод (відвідування пози-

чальника, контроль його фінансового стану); & використання штрафів і стягнень пені при не-

своєчасному погашенні боргу і порушенні ін-

ших умов угоди; & списання безнадійних кредитів із суми резер-

вів, а якщо недостатньо — із прибутку; & проведення маркетингових досліджень ринку

кредитних ресурсів; & прогнозування стану ринку кредитів

Процентний ризик (ризик зміни процентних ставок)     & прогноз поводження ринку;

& відповідність природи процентних ставок залу-ченню і розміщенню (гнучкі ставки залучення відповідають гнучким ставкам розміщення; фік-совані ставки залучення відповідають фіксо-ваним ставкам розміщення);

& розподіл ризиків між позичальником і банком;

& диверсифікованість позичальників

Курсовий ризик на рин-ку цінних паперів           & моніторинг ринку цінних паперів;

& особиста участь в управлінні підприємством-емітентом цінних паперів, акції чи облігації яко-го знаходяться в портфелі цінних паперів банку;

& консультації підприємств-емітентів цінних па-перів з питань грошового обігу й оподаткову-вання; встановлення мінімальної суми падіння вартості цінного паперу, при перевищенні якої цінний папір продається автоматично

Валютний ризик       & прогнозування динаміки валютного курсу; & робота з різними валютами (диверсифікова-

ність ризику); & розподіл валютного ризику шляхом складання

угод типу форвард, своп, опціон; & аналіз і прогнозування міжнародних валютних

ризиків

Ризик   при   формуванні депозитів           & гнучкість депозитних угод (можливість зміни

процентної ставки); & диверсифікованість ринку депозитів

Продовження дод. Д

 

Ризики           Заходи щодо зменшення впливу ризику на діяльність банку

Операційний ризик  & організація простого й ефективного докумен-

тообігу; & розробка і впровадження технічних карт; & програмне забезпечення

Ризик зменшення розмі-ру прибутку в результаті неефективного управлін-ня банком:         & об'єднання   інтересів  інвесторів,   акціонерів, менеджменту і співробітників банку

незбалансованість    інте-ресів учасників процесу;          & гнучка система оплати праці і матеріального стимулювання працівників.

невідповідність оргструк-тури     сформульованим цілям;          & моніторинг оргструктури;

& заслуховування на засіданні правління питань

відповідності оргструктури не рідше двох ра-

зів на рік

розрив між рівнем ква-ліфікації працівників і по-ставленими завданнями;      & програма підвищення кваліфікації і розвитку

працівників; & формалізація й автоматизація операцій; & делегування прав і відповідальності працівни-

ків банку; & добір і розміщення кадрів за рівнем кваліфіка-

ції. Йаявність базової економічної освіти

низький рівень мотивації праці;     & розробка положення про моральне і матеріаль-

не стимулювання; & розробка програми просування по службі; & оволодіння управлінцями технікою мотивації і

делегування повноважень

недостатнє   інформацій-не забезпечення праців-ників. & систематичні зустрічі  вищого  керівництва з

керівниками відділів; & випуск інформаційного бюлетеня

Зовнішні ризики

Збільшення кількості про-дуктів-замінників          Заходів немає

Зміна торгової політики       & диверсифікованість клієнтурної бази, продук-тів і послуг

Криза в діловому циклі        Заходів немає

Зміна   потреб   і   смаків клієнтів    Заходів немає

Поява конкурента з дем-пінговими цінами          & систематичний аналіз тарифних ставок банків-конкурентів

ДОДАТОК Е

Варіант маркетингової стратегії роботи з VIP-клієнтурою банку

До категорії VIP-клієнтів (VIP — very important person — значні ін-дивідуальні вкладники) банку варто відносити клієнтів банку — юри-дичних осіб:

a)         які підтримують постійні ділові контакти з акціонерами банку;

b)         притягнутих на обслуговування вищим керівництвом банку і ке-рівництвом регіональних установ банку;

c)         притягнутих до державних програм, у яких бере участь банк;

d)         клієнтів, обслуговування яких дає установам банку найбільший доход (використовуються показники середньомісячного доходу, отри-маного банком від операцій із клієнтом);

e)         великих клієнтів, обсяг операцій яких може істотно впливати на фінансову ситуацію в банку і його регіональних установах (використо-вуються показники середньоденного залишку і середньоденного оборо-ту по рахунках). Методика і конкретні показники віднесення клієнтів до категорії VIP повинні розроблятися економічним відділом, Управлін-ням фінансового планування і казначейських операцій філій, погоджу-ватися з ОПЕРУ і затверджуватися Тарифним комітетом.

Необхідно встановити такий порядок віднесення клієнтів банку до числа VIP-клієнтів.

Список VIP-клієнтів повинен затверджуватися Тарифним комітетом банку за представленням відділу маркетингу і роботи з клієнтурою, відділу по роботі з філіями.

Вносити зміни до списку VIP-клієнтів слід в такому порядку:

1)         за критеріями, викладеним у п. а)-с), — на підставі пропозицій Віце-президентів — керівників відділів, погоджених із Президентом банку. Потім пропозиції необхідно надати до Тарифного комітету, за потреби;

2)         за критеріями, викладеними в п. с)-е), — на підставі пропозицій економічного відділу, Управління фінансового планування і казначей-ських операцій філій, підтверджених відповідними розрахунками. Про-позиції необхідно подати до Тарифного комітету з підсумків звітного кварталу до 15 числа місяця, який йде за звітним кварталом.

Уточнені списки VIP-клієнтів повинні надходити віце-президентам банку і керівникам підрозділів, які безпосередньо обслуговують клієн-тів, а також в електронному вигляді вноситися в комп'ютерну мережу банку. Списки співробітників, які мають доступ до цієї інформації, ви-значаються віце-президентами — директорами відділів банку. Списки VIP-клієнтів — це інформація для службового користування.

VIP-клієнтів повинний курирувати персональний менеджер банку, який підтримує з ними постійний контакт, вивчає їхні потреби, пропо-нує додаткові послуги, організує швидке і точне виконання їхніх заявок

службами банку. Персональний менеджер несе особисту відповідаль-ність за своєчасне інформування служб банку про запит клієнта на об-слуговування.

Керівники служб і підрозділів банку повинні нести особисту відпо-відальність за якість обслуговування VIP-клієнтів. Усі служби банку, діючи в межах своєї компетенції, контактуючи з персональними менед-жерами, оперативно і з максимальною увагою і якістю зобов'язані об-слуговувати таких клієнтів. Скарги і пропозиції VIP-клієнтів необхідно розглядати в першочерговому порядку.

За заявками VIP-клієнтів фахівцям банку варто проводити індивідуаль-ні консультації, надавати допомогу в підготовці документів, необхідних для проведення тієї чи іншої операції, давати рекомендації з ефективного управління фінансами підприємства.

3 огляду на напрямки, специфіку діяльності й обсяги операцій VIP-клієнтів, для них може встановлюватися особливий порядок обслугову-вання й індивідуальні тарифи на послуги й операції банку.

Номенклатура інформаційних матеріалів, які варто передавати VIP-клієнту при відкритті рахунка, наведена нижче.

1.         Візитка банку.

2.         Регламент роботи операційного залу.

3.         Буклет загальний.

4.         Тарифи на послуги.

5.         Анкета клієнта.

6.         Інформаційні бюлетені (не менш 3-х свіжих екземплярів).

7.         Рекламні буклети по окремих послугах.

8.         Короткий баланс банку (останній квартал).

9.         Довідка про виконання обов'язкових економічних нормативів НБУ.

 

10.       Список філій.

11.       Список банків-кореспондентів.

12.       Річний звіт банку.

13.       Рекламна продукція (календарі).

Цей інформаційно-рекламний набір повинен бути вкладений у пап-ку із символікою банку.

ДОДАТОК Ж

Таблиця Ж. 1

Динаміка нормативу платоспроможності АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.       

 

Капітал           31,617 34,307 39,108 46,213 57,304 181,2

Активи, зважені на коефіцієнт ризику       89,805 91,211 125,712           147,215           193,401           215,4

НЗ, %  35,2     37,6     31,1     31,4     29,6     —

ДОДАТОК 3

Таблиця 3.1

Динаміка нормативу відношення високоліквідних активів до працюючих АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.       

 

Високо-ліквідні активи        63,115 65,241 73,111 80,798 103,915           164,6

Працюючі активи     117,305           129,114           132,751           150,812           190,311           162,2

Н7, %  53,8     50,5     55,1     53,6     54,6     —

ДОДАТОК И

Таблиця И.1

Структура залучених засобів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зрос-тання за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. грн.        % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. грн.        % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

підсу-

мку     

 

Кореспон-дентські рахунки банків 7,31     8,0       9,81     8,2       6,73     4,7       2,15     1,2       5,97     2,5       81,6

Міжбан-

ківські

кредити          14,35   15,7     21,13   17,7     27,51   19,1     38,96   22,1     63,55   26,5     442,8

Розра-хункові рахунки клієнтів       31,98   34,9     35,61   29,8     40,82   28,4     51,31   29,1     64,81   27,0     202,7

Депозити

підпри-

ємств  5,01     5,5       8,21     6,9       19,11   13,3     23,78   13,5     35,91   15,0     716,4

Депозити населення            25,82   28,2     37,74   31,6     39,82   27,7     47,01   26,6     54,97   22,9     212,9

Ощадні

сертифі-

кати    5,71     6,2       4,92     4,1       6,35     4,4       8,91     5,0       10,11   4,2       177,0

Засоби за трасто-вими опе-раціями          0,47     0,5       1,51     1,3       1,84     1,3       2,37     1,3       2,58     1,1            545,5

Інші кре-дитори        0,87     1,0       0,68     0,6       1,70     1,2       2,09     1,2       2,31     1,0       265,2

Залучені засоби         91,53   100,0   119,61 100,0   143,87 100,0   176,58 100,0   240,22 100,0   262,4

ДОДАТОК К

Таблиця К.1

Динаміка нормативу загальної ліквідності АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млкгрн.           млн. грн.        млкгрн.           млн. грн.        млн. грн.       

 

Загальні акти-ви       134,513           147,863           158,517           202,698           214,608           159,5

Загальні зобов'язання           91,531 119,610           143,872           176,577           240,216           262,4

Н6, %  147,0   123,6   110,2   114,8   89,3     —

ДОДАТОК Л

Таблщя Л.1

Структура активів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зрос-тання за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку 

 

Каса               8,53       6,3      12,72  8,6       15,91   10,0     21,11   10,4     23,13     10,8    271,1

Кореспон-дентський ра-хунок вНБУ        10,33   7,7       10,57   7,1       11,68   7,4       16,52   8,2       19,01   8,9            183,9

Кореспон-

дентські раху-

нки

в інших бан-

ках       3,55     2,6       5,01     3,4       5,81     3,7       7,91     3,9       9,00     4,2       253,3

Міжбанківські кредити         10,34   7,7       13,44   9,1       14,79   9,3       17,44   8,6       17,99   8,4       173,9

Кредити кліє-нтам    35,63   26,5     42,76   28,9     46,89   29,6     67,91   33,5     72,05   33,6     202,2

Цінні папери  58,11   43,2     53,01   35,8     50,98   32,2     58,98   29,1     59,00   27,5     101,5

Дебіторська заборгованість 0,93     0,7       0,78     0,5       0,54     0,3       0,80     0,4       1,39     0,6       148,3

Основні засо-би        4,76     3,5       6,89     4,7       8,93     5,6       9,32     4,6       9,94     4,6       208,6

Інші активи    2,31     1,7       2,69     1,8       2,99     1,9       2,71     1,3       3,11     1,5       134,7

Загальні ак-тиви       134,51 100,0   147,86 100,0   158,52 100,0   202,70 100,0   214,61 100,0   159,5

Таблиця Л.2

Аналіз кредитів АКБ «X» економічним галузям

 

Спрямованість          1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %     Зміна питомої ваги за

рік, %

 

            01.01.  01.01. 

           

 

            млн. грн.        %ДО

під-

сумку  млн. грн.        %ДО

під-

сумку 

           

 

Промисловість          25,617 51,1     42,613 43,5     166,3   - 7,6

Сільське господарство         2,162   4,3       5,713   5,8       264,2   1,5

Будівництво  4,718   9,4       6,114   6,2       129,6   - 3,2

Торгівля         13,791 27,5     24,125 24,7     174,9   - 2,9

Сфера послуг 2,918   5,8       16,165 16,5     554,0   10,7

Інші галузі      0,923   1,8       3,127   3,2       338,8   1,4

Кредити клієнтам — разом 50,129 100,0   97,857 100,0   195,2   —

ДОДАТОК М

Таблиця М.1

Структура власних засобів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп

зро-

стання

за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку     

 

Статутний фонд        12,63   47,5     12,78   42,1     15,97   42,2     27,91   50,5     32,33   48,5     255,9

Емісійна різниця       0,45     1,7       0,42     1,4       0,47     1,2       0,78     1,4       1,01     1,5       222,3

Резервний фонд        1,24     4,6       1,90     6,2       2,30     6,1       2,30     4,2       2,30     3,4       186,1

Прибуток

минулих

років   3,96     14,9     6,82     22,5     9,57     25,3     13,95   25,2     14,90   22,3     376,4

Загальні резерви       0,56     2,1       0,97     3,2       1,11     2,9       1,34     2,4       1,68     2,5       298,6

Прибуток поточного року    7,35     27,6     6,99     23,0     7,83     20,7     8,33     15,1     13,84   20,7     188,4

Резерви на покриття кредитних ризиків   0,41     1,5       0,48     1,6       0,54     1,4       0,61     1,1       0,68     1,0            165,8

Прибуток минулих років, який чекає за-твердження       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0            0,00     0,0       —

Резерви на знецінення цінних па-перів     0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0            —

Власні засоби            26,60   100,0   30,36   100,0   37,79   100,0   55,23   100,0   66,73   100,0   250,9

ДОДАТОК Н

Типова структурна модель продуктів і послуг комерційних банків України

Таблиця Н.1

Банківські продукти і послуги відділу маркетингу і роботи з клієнтурою

 

Продукт (послуга)

 

Примітка

 

Відкриття й обслуговування рахунків у національній та іно-земній валютах

Здійснення платежів у межах залишку грошей на початок дня протягом операційного часу банку

Можливість здіиснення платежів після операціиного ча-су, з 16   до 18

Можливість здійснення платежів для VIP-клієнтів банку з надходжень поточного дня

Автоматизована система «Клієнт-банк»

Прийом платежів від населення «за товари і послуги» з вигодою для клієнта — юридичної особи

 

Прийом грошового виторгу до каси банку з 9 до 16 із зарахуванням грошей на рахунок клієнта поточним днем і з 16 до 20 із зарахуванням грошеи на рахунок клієнта наступним днем

 

Для юридичних осіб

 

Інкасація грошового виторгу

Видача готівки на цілі, дозволені законодавством

Відкриття пунктів обміну валюти на території підпри-ємств

Купівля-продаж дорожніх чеків

Емісія  корпоративних  карток  ECYMC,  VISA  Business, VISA Gold

Обслуговування підприємств no міжнародних платіжних картках

Проекти  зарплат:   по  міжнародних  платіжних  картках COITUS / Maestro, АСБОН

Продовження табл. Н.1

 

Продукт (послуга)

 

Примітка

 

Відкриття поточних і депозитних рахунків у національній та іноземній валютах

Зарахування грошей (перекладів) на поточний рахунок

Переклад коштів за придбані товари, послуги і здійснення перекладів в інші банки

Зарахування перекладу на поточний рахунок в іноземній валюті

Видача наявної іноземної валюти й оформлення дозволу на її' вивіз

Виплата перекладу з транзитного рахунка в іноземній ва-люті

Розмін іноземної валюти

 

Прийом купюр, що втратили основні ознаки платоспро-можності

 

Для фізичних осіб

 

Купівля-продаж дорожніх чеків

Прийом на інкасо і виплата коштів по іменних чеках

Продаж іменних чеків BANKERS  TRUST COMPANY і ордерних чеків COMMERZBANK

Видача готівки власникам пластикових карток міжнарод-них платіжних систем

Оренда сейфової камери індивідуального користування для збереження документів і матеріальних цінностей

Продаж сертифікатів

Емісія карток ЕС\МС, VISA Business Gold

Таблиця Н.2

Банківські продукти і послуги відділу розрахунків

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Здійснення  міжнародних перекладів  з доручення клієнтів банку в будь-якій валюті            Для юридичних і фі-зичних осіб

Здійснення міжнародних перекладів за розпоряд-женням банків-кореспондентів у будь-якій валюті        

 

Здійснення  міжнародних  перекладів  за  розпоря-дженням банків-кореспондентів у гривнях      

 

Здійснення   конверсійних   платежів   безготівкової валюти за поточним  курсом  BANKERS  TRUST COMPANY для клієнтів банку і банків-кореспон-дентів           

 

Документарні операції:

1)         будь-які види акредитивів по імпортних операціях:

^* акредитиви, підтверджені АБ;

^* акредитиви, підтверджені кореспондентами АБ; ^* акредитиви, підтверджені банком контрагента;

2)         будь-які види акредитивів по експортних опера-

ціях:

У акредитиви, підтверджені АБ;

^* акредитиви, підтверджені кореспондентами АБ;

^* акредитиви, підтверджені банком контрагента;

3)         документарне інкасо:

>          інкасо по імпортних операціях;

У інкасо по експортних операціях;

4)         будь-які види гарантій по торговельних зовніш-

ньоекономічних операціях:

>          підтверджені АБ;

^* підтверджені кореспондентами АБ.      Види акредитивів:

& з платежем після

пред'явлення; & з розстроченням

платежу; & трансферабельний; й> револьверний; й> stand-by.

Види гарантій: & гарантія пропозиції; & гарантія виконання; & авансова гарантія; & договірна гарантія

тощо.

Консультаційні послуги по документарних операціях    Для юридичних і фізичних осіб

Консультаційні   послуги  з   питань   правомірності проведення валютних операцій клієнтами АБ         

 

Розробка схем проведення валютних операцій для клієнтів АБ           

 

Таблиця Н.З

Банківські продукти і послуги відділу активно-пасивних операцій

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Керування кредитування і проектного фі-нансування (юридичним особам)   Всі кредити і депозити можуть надаватися і прийматися у грив-невому і валютному еквіваленті

Кредит в оборотні кошти під заставу то-варів в обороті

Кредит в оборотні кошти під поручницт-во юридичних осіб із наданням застави поручника        

Кредит в оборотні кошти під гарантію банку, на який установлений ліміт АБ           

Кредит  в   оборотні  кошти  під  заставу ощадних сертифікатів АБ     

Кредит в оборотні кошти під заставу не-рухомості        

Кредит в основні засоби під заставу не-рухомості         

Кредит під розрахункові документи в до-розі під різні види забезпечення     

Надання технічного овердрафта під різні види забезпечення    

Надання технічного овердрафта без за-безпечення в межах ліміту банківського кредитування за методикою, затвердже-ною кредитним комітетом      

Кредити на реконструкцію і технічне пе-реоснащення підприємств малого і серед-нього бізнесу  

Надання кредиту малим і середнім під-приємствам у вугільних регіонах по кре-дитних лініях Світового банку           

Депозит на строк     

Депозит з графіком витрачання     

Депозит з попереднім повідомленням про вилучення   

Продовження табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Складання генеральної угоди на розмі-щення депозитів           

Надання кредитів на покупку векселів АБ

Надання гарантій з кредитним ризиком клієнтам банку

Управління об'єднаного ділінгу

Купівля-продаж валюти за біржовим кур-сом з комісією від 0,2 % до 0,35 % (зале-жно від суми); з перерахуванням грошей наступного дня після торгів     

Купівля-продаж валюти за біржовим кур-сом з комісією від 0,2 % до 0,35 % (залеж-но від суми); з перерахуванням грошей у день торгів з додатковою комісією 0,1 %    

Купівля-продаж валюти за курсом міжба-нківського ринку без комісії і здійснення платежів у день купівлі           

Хеджування валютних ризиків клієнтів, укладання угод «форвард» і «своп»  

Трастове управління коштами клієнтів     

Операції на світових валютних ринках за принципом «marging trading»           «Marging trading» — купівля-продаж ВКВ на світових валют-них ринках під кредитну лінію, встановлену клієнтові на під-ставі страхового (маржинально-го) депозиту, з метою одержан-ня прибутку

Хеджування валютних ризиків на світо-вих валютних ринках Хеджування — страхування від несприятливих змін процентних ставок чи валютних курсів, які впливають або на капітал ком-панії, або на окремі угоди. Здій-снюється страхування грошей купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів та опціонів

Управління цінних паперів

Придбання цінних паперів на аукціоні НБУ        

Купівля-продаж цінних паперів на вто-ринному ринку Можливість забезпечення цінних паперів як застави під кредит

Продовження табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Заставні операції з цінними паперами

 

Надання депозитарних послуг — депо-облік цінних паперів, які перебувають у власності клієнта

 

 

 

Операції «репо» з цінними паперами

 

Консультаційні послуги по опе-раціях з цінними паперами на первинному і вторинному ринках

 

Комісійні операції з векселями (доміци-ляція та інкасація), торгівля на вторинно-му ринку

 

Депозитарні операції з цінними паперами           Надання комісійних послуг: ку-півля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів

Купівля-продаж цінних паперів (акції, ве-ксели) українських емітентів          

Гарантійні операції (аваль) з цінними па-перами           

Угоди «репо» з цінними паперами           

Продаж клієнтам векселів Пен-сійного фонду 3 дисконтом для погашення заборгованості су-б’єктам підприємницької діяль-ності перед Пенсійним фондом

 

            1. Надання консультаційних по-

            слуг.

            2. Надання комісійних послуг:

            купівля-продаж корпоратив-

Операції з корпоративними векселями     них векселів за дорученням іі

            3. Облік векселів.

            4. Доміциляція векселів.

            5. Авалювання векселів.

            6. Інкасація векселів

Емісія фінансових векселів

1.         Можливість вигідно розміс-тити вільні кошти клієнта.

2.         Використання векселів як ро-зрахункового засобу.

3.         Використання векселів як за-стави при одержанні кредиту.

4.         Можливість дострокового по-гашення

Закінчення табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги)

 

Примітка

 

Вексельні кредити

 

Реалізація векселів нерезидентів

 

 

1.         Надання консультаційних та інформаційних послуг.

2.         Надання комісійних послуг: купівля-продаж векселів за дорученням клієнтів

 

 

 

Емісія ощадних сертифікатів (12 видів), номінованих в національній валюті (імен-ні і на пред’явника, з валютним застере-женням, з гнучкими схемами виплати від-сотків)

 

 

1.         Вільні грошові кошти пра-цюють на клієнта і дають процентний дохід.

2.         Велика розмаїтість видів ощадних сертифікатів.

3.         Забезпечується висока ліквід-ність сертифікатів, завдяки щоденному котируванню

 

 

Комісійні операції із сертифікатами            1.         Ощадні сертифікати можуть

мати механізм валютного за-

стереження, яке надійно за-

хищає кошти клієнтів від ін-

фляції.

2.         Можливість використання як

застави при одержанні кре-

диту

Консультаційні послуги на ринку цінних паперів          

Купівля-продаж   цінних   паперів   (акції, облігації) українських емітентів     

ДОДАТОК П

Детальна характеристика елементів узагальненої моделі КУПА комерційного банку

Таблиця П.1

1. Загальні положення

Комітет з питань управління пасивами та активами комерційного банку (далі КУПА) — колегіальний орган, що здійснює свою діяльність у рамках стратегії банківського маркетингу стосовно управління пасивами та акти-вами.

Memo, створення КУПА:

& розгляд питань управління ризиками банку;

& забезпечення необхідного рівня ліквідності балансу банку;

& отримання стабільного прибутку за операціями банку.

Головним завданням КУПА є прийняття рішень з питань політики стра-тегічного управління пасивами та активами банку в межах стратегії банків-ського маркетингу у частині:

& дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ;

& структури балансу та окремих його компонентів;

й> ліквідності;

й> прибутковості;

& прогнозування та моніторингу ринкових ризиків.

КУПА діє на підставі чинного законодавства України, нормативно-пра-вових актів Національного банку України та внутрішніх документів комер-ційного банку.

Після затвердження Головою Правління банку рішення КУПА є обов'яз-ковими для виконання структурними підрозділами банку.

2. Організація КУПА

Членами КУПА за посадою є:

& Заступник Голови Правління банку;

& Начальник фінансово-операційного управління;

й> Начальник управління аналізу, планування і розвитку банку;

й> Начальник управління активно-пасивних операціи;

й> Заступник начальника розрахункового управління;

й> Начальник відділу внутрішньобанківського аудиту;

й> Заступник начальника управління активно-пасивних операцій — началь-ник аналітичного відділу.

За поданням Голови КУПА та за рішенням Правління банку членами КУПА можуть бути призначені посадові особи банку, не вказані в наданому вище переліку.

Головою КУПА є Заступник Голови Правління банку, заступником Голови КУПА — Начальник управління активно-пасивних операцій банку.

Продовження табл. П.1

Із метою підготовки та організації проведення засідань КУПА признача-ється секретар КУПА, що є відповідальним за діловодство. Секретар приз-начається наказом Голови Правління банку. У секретаря в обов'язковому порядку зберігаються:

& копії наказів, що стосуються роботи КУПА;

& перші примірники протоколів засідань КУПА;

& інші матеріали, що стосуються діяльності КУПА.

2.1. Функції КУПА

КУПА виконує такі функції:

& приймає рішення з політики стратегічного управління активами та пасива-

ми в межах встановлених нормативів НБУ та норм обов'язкового резер-

вування коштів; & формує завдання структурним шдрозділам банку з питань підтримки ліквіднос-

ті, структури балансу, податкового планування та прибутковості операцій;

As        ■

(Г виносить рішення щодо:

■S граничних відхилень процентних ставок за залученими та розміщени-

ми ресурсами залежно від термінів, сум та видів валют; ■S лімітів на контрагентів, лімітів на окремі види операцій та персональ-

них лімітів; ■S індивідуальних процентних ставок на окремі угоди, що є компонента-ми складної операції, за умови позитивного розрахунку маржі за всією операцією; ■S розміру граничних відхилень між строками погашення активів та стро-

ками залучення пасивів щодо сум та видів валют; ■S розробки методик управління активами та пасивами, оцінки фінансо-вого стану контрагентів, визначення лімітів (нормативів); & аналізує звіти щодо виконання поставлених завдань, прийнятих на засі-даннях КУПА, щодо підтримки ліквідності, забезпечення оптимальної структури балансу, підвищення прибутковості операцій на ринках та по-рівняння альтернативних варіантів залучення та розміщення ресурсів; Для вирішення вказаних вище завдань КУПА має право: (Г вимагати від своїх членів та працівників банку надання необхідних для

роботи КУПА документів, статистичних даних, довідок тощо; & залучати до участі в роботі КУПА як запрошену особу будь-якого співро-бітника банку.

2.2. Засідання КУПА

Порядок денний засідання КУПА готує секретар на основі пропозицій Голови, членів КУПА та керівників підрозділів банку.

Порядок денний затверджується Головою КУПА та надається членам КУ-ПА і зацікавленим підрозділам банку не пізніше другої половини дня, пере-дуючого засіданню КУПА, разом із матеріалами з питань порядку денного.

Питання, що включені до порядку денного розглядаються на підставі ро-зпорядження Голови Правління банку, службової записки на адресу КУПА, що відображає сутність питання і очікуваний результат.

Продовження табл. П.1

Текст повинен супроводжуватися намірами, що ілюструють:

& терміни реалізації і відповідальних осіб;

& проект рішення КУПА за цим питанням.

Секретар КУПА, напередодні засідання, зобов’язаний повідомити поса-дових осіб, що запрошуються на засідання, про необхідність їхньої участі.

Посадова особа банку, що виносить питання на розгляд КУПА відповідає за достовірність наданої на КУПА інформації.

Засідання КУПА проводяться не рідше одного разу на місяць.

Позачергові засідання призначаються вимогою Голови Правління банку, Голови КУПА, членів КУПА або секретаря КУПА.

КУПА правомочний приймати рішення за умови участі в засіданні не мен-ше 5 його чл’нів. За відсутності члена КУПА, призначається тимчасово вико-нуючий обовязки за посадою із занесенням відповідного запису до протоколу КУПА.

Засідання веде Голова КУПА. Протокол засідання веде секретар КУПА. Протокол засідання підписуються членами КУПА і секретарем.

Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голо-сів від облікового складу КУПА. У випадку рівності голосів голос Голови КУПА є вирішальним.

Рішення КУПА вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 5 членів.

У випадку неявки доповідача, Голова КУПА в праві винести рішення про зняття питання з розгляду.

Доповідь по питанню повинна бути зроблена у такій послідовності:

(г стисла характеристика обговорюваного питання;

& чіткі пропозиції по цьому питанню з конкретними умовами його здійс-нення;

& опис очікуваних результатів.

2.3. Оформлення рішень КУПА

Секретар КУПА відповідає за правильне оформлення та збереження про-токолів засідань і рішен’ та ведення іншої документації КУПА.

Секретар КУПА зобовязаний повно і правильно викласти в протоколі думки членів КУПА і формулювання ріш’ння по кожному конкретному питанню. Упротокол засідання КУПА в обовязковому порядку повинна бути занесена особлива думка членів КУПА, у випадку, якщо вони не згодні з формулюван-ням прийнятого рішення. Протокол оформлюється в одному примірнику.

Рішення КУПА оформлюються окремим документом, що затверджується Головою Правління банку.

Рішення КУПА набирають силу на наступний робочий день після затвер-дження Головою Правління банку, якщо інше не обумовлено в самому рішенні.

2.4. Порядок надання інформаціїпрорішення КУПА

Протокол засідання КУПА є конфіденційним документом. Інформація про рішення КУПА (копія протоколу засідання) за вимогою надається сек-ретарем КУПА тіл’ки членам КУПА та членам Правління банку.

Секретар зобов'язаний підготувати і передати для розсилання виписки з рішень КУПА для всіх підрозділів банку, яких вони стосуються, а також перевіряючим та контролюючим органам на їх вимогу.

Протоколи засідань КУПА зберігаються в секретаря.

Закінчення табл. П.1

3. Контроль за виконанням рішень КУПА

Контроль за виконанням рішень КУПА здійснюється секретарем.

Співробітник, відповідальний за виконання рішення КУПА, зобов'язаний не пізніше терміну, вказаного у рішенні КУПА, надати секретарю КУПА ін-формацію про виконання (невиконання) рішення КУПА. У випадку пору-шення або невиконання у встановлений термін рішення КУПА, секретар ін-формує про це Голову КУПА.

Термін виконання рішення КУПА може бути продовжений по розпоряд-женню Голови КУПА або Правління банку у випадку обгрунтованої і завча-сної заяви відповідального робітника банку про необхідність перенесення термінів виконання.

Заяви про необхідність перенесення термінів виконання направляються секретарю КУПА в письмовому вигляді для узгодження з Головою КУПА.

На найближчому засіданні КУПА секретар інформує членів КУПА про перенесення термінів виконання відповідного рішення.

 

60

ДОДАТОК Р Приклад оформлення складової «Фінансові результати»

профілю банку-конкурента

 

Таблиця Р.1

Активи та зобов’ __________ ків-конкурентів

станом на       (млн. грн.)

 

№ п/п  Банк    Активи           Питома вага (%)        Балансовий капітал  Зобов'я-зання

Разом  473645,70       100,00 53984,99         419660,70

1.         Приватбанк   43013,38         9,081   4411,90           38601,48

2.         Райффайзен банк Аваль       41366,76         8,734   3648,93           37717,82

3.         Укрсиббанк   32744,92         6,913   2940,33           29804,59

4.         Укрсоцбанк   27209,02         5,745   2821,27           24387,75

5.         Укрексімбанк 25969,34         5,483   2177,28           23792,06

6.         Надра  17163,19         3,624   1657,99           15505,21

7.         Ощадбанк      17071,87         3,604   1964,61           15107,26

8.         ОТП Банк       14988,89         3,165   1227,42           13761,47

9.         Альфа-Банк    13307,12         2,810   1523,21           11783,91

10.       ПУМБ 11523,96         2,433   1435,55           10088,41

11.       Фінанси та кредит    11502,49         2,429   960,86 10541,63

12.       Форум            11489,39         2,426   1304,49           10184,90

13.       Кредитпромбанк      9966,09           2,104   891,60 9074,48

14.       Укрпромбанк 9665,70           2,041   1099,17           8566,53

15.       Укргазбанк     8759,14           1,849   635,45 8123,68

16.       Брокбізнесбанк          8672,92           1,831   1169,43           7503,49

17.       Родовід Банк  7344,82           1,551   1109,48           6235,33

18.       Південний     6891,11           1,455   687,68 6203,42

19.       ТАС-Комерцбанк     6602,74           1,394   575,62 6027,12

20.       ВТБ Банк        6175,71           1,304   484,18 5691,53

 

60 http://www.ukrsibbank.com/ua/o_banke/fmansovye_pokazateli лиць станом на 01.10.2007 року.

 

фактичні дані таб-

 

Таблиця P.2

Депозити фізичних ос__ — _______  банків-конкурентів —

станом на       (млн. грн.)

 

                        Сума, разом   Питома вага (%)        Частка

В 30-

бов'я-заннях

(%)      В тому числі:

№ п/п  Банк   

           

           

            кошти до запитання строкові депозити

Разом  130284,952     100,000           31,045 28419,110       101865,842

1.         Приватбанк   19137,429       14,689 49,577 4419,655         14717,774

2.         Райффайзен банк Аваль       15368,986       11,796 40,747 4272,357         11096,628

3.         Ощадбанк      9490,935         7,285   62,824 6264,699         3226,236

4.         Укрсоцбанк   6516,585         5,002   26,721 1812,097         4704,488

5.         Надра  5441,191         4,176   35,093 1231,661         4209,531

6.         Укрпромбанк 5350,159         4,107   62,454 410,560           4939,599

7.         Укрсиббанк   4514,835         3,465   15,148 705,546           3809,289

8.         Укрексімбанк 3918,251         3,007   16,469 601,486           3316,765

9.         Фінанси та кредит    3863,567         2,965   36,651 263,812           3599,756

10.       Форум            3364,238         2,582   33,032 259,686           3104,552

11.       Укргазбанк     2638,079         2,025   32,474 412,679           2225,400

12.       Правекс-Банк            2567,951         1,971   51,135 299,369           2268,582

13.       Кредитпром-банк     2400,027         1,842   26,448 207,021           2193,006

14.       Родовід Банк  2192,275         1,683   35,159 92,349 2099,926

15.       ОТП Банк       2158,112         1,656   15,682 1195,862         962,250

16.       Брокбізнес-банк        1896,280         1,455   25,272 257,652           1638,628

17.       Південний     1799,123         1,381   29,002 304,967           1494,156

18.       Кредо банк    1783,252         1,369   48,488 271,536           1511,717

19.       ПУМБ 1596,117         1,225   15,821 467,333           1128,784

20.       Імекс-Банк     1526,551         1,172   48,633 417,234           1109,317

Таблиця Р.З

Депозити юридичних о__ — ______ів банків-конкурентів —

станом на       (млн. грн.)

 

№ п/п  Банк    Сума, разом   Питома вага (%)        Частка в зо-бов'язаннях

(%)      В тому числі

 

           

           

           

           

            кошти до запитання строкові депозити

Разом  129082,879     100,000           30,759 59859,763       69223,116

1.         Приватбанк   11452,554       8,872   29,669 5259,589         6192,964

2.         Укрсоцбанк   8298,205         6,429   34,026 4611,644         3686,560

3.         Райффайзен банк Аваль       7985,471         6,186   21,172 5071,853         2913,617

4.         Укрексімбанк 7010,078         5,431   29,464 2938,761         4071,317

5.         Укрсиббанк   5622,708         4,356   18,865 2960,031         2662,677

6.         Альфа-Банк    5061,942         3,921   42,956 1925,388         3136,553

7.         Фінанси та кредит    4149,512         3,215   39,363 1454,250         2695,263

8.         Ощадбанк      3909,926         3,029   25,881 3350,598         559,329

9.         Форум            3520,460         2,727   34,565 536,987           2983,472

10.       Надра  3444,420         2,668   22,215 1420,053         2024,367

11.       Брокбізнес-банк        3373,870         2,614   44,964 1265,446         2108,424

12.       ПУМБ 3209,572         2,486   31,814 1409,669         1799,903

13.       Південний     2956,082         2,290   47,652 1518,933         1437,150

14.       ОТП Банк       2696,401         2,089   19,594 1708,632         987,769

15.       Кредит пром-банк    2679,014         2,075   29,522 422,816           2256,197

16.       Сітібанк Україна        2336,617         1,810   92,483 847,742           1488,876

17.       Індустріалбанк          2331,816         1,806   67,149 1015,453         1316,363

18.       Донгорбанк   2157,605         1,671   51,160 1212,668         944,937

19.       Укрпромбанк 1776,039         1,376   20,732 375,225           1400,815

20.       Хрещатик       1664,865         1,290   46,013 645,980           1018,885

Таблиця P.4

Фінансовий р___________ ів-конкурентів

станом на       (млн. грн.)

 

№ п/п  Банк    Фінансовий результат          Питома вага (%)        Прибутковість статутного капіталу (%)            Прибут-

ковість

активів (%)

Разом  4018,142         100,000           11,380 0,848

1.         Приватбанк   596,94 14,856 22,001 1,388

2.         Райффайзен банк Аваль       545,83 13,584 25,992 1,319

3.         Укрексімбанк 314,40 7,825   24,448 1,211

4.         Надра  255,96 6,370   65,653 1,491

5.         Укрсоцбанк   244,40 6,082   23,961 0,898

6.         Фінанси та кредит    183,67 4,571   35,390 1,597

7.         Ощадбанк      171,31 4,263   23,694 1,003

8.         ОТП Банк       143,71 3,577   21,955 0,959

9.         Укрсиббанк   96,83   2,410   3,760   0,296

10.       Сітібанк Україна        82,99   2,065   165,973           2,887

11.       ШГ Банк Україна      70,38   1,752   23,095 1,924

12.       Каліон банк Україна 68,89   1,714   40,524 2,828

13.       Південний     63,15   1,572   12,062 0,916

14.       Укрпромбанк 59,86   1,490   6,354   0,619

15.       Укргазбанк     58,67   1,460   14,668 0,670

16.       Брокбізнесбанк          52,26   1,301   6,533   0,603

17.       ПУМБ 51,50   1,282   6,818   0,447

18.       ТАС-Іінвестбанк       46,43   1,156   20,142 1,638

19.       Родовід Банк  38,67   0,962   8,889   0,526

20.       Форум            36,75   0,915   3,279   0,320

ТаблщяР.5

Структура кредитно-інвес___________ ртфеля банків-конкурентів

станом на       (млн. грн.)

 

№ п/п                         Питома вага

(%)      В тому числі

 

            Банк    КІП    

            Міжбан-ківські кредити       Кредити

юр. осо-

бам      Кредити

фіз. осо-

бам      Цінні папери

Разом  387799,95       100,00 37347,48         202494,03       125330,53       22627,91

1.         Приватбанк   36398,85         9,386   4288,59           13587,30         17398,14         1124,82

2.         Райффайзен банк Аваль       35729,51         9,213   1108,58           16094,46         15601,82         2924,65

3.         Укрсиббанк   28568,58         7,367   1459,46           10062,47         15421,62         1625,02

4.         Укрсоцбанк   22025,18         5,680   11,31   9329,38           11646,13         1038,36

5.         Укрексім-банк           20811,50         5,367   377,49 18641,85         805,55 986,62

6.         Надра  14692,11         3,789   2043,88           4953,39           6616,60           1078,24

7.         ОТП Банк       13165,81         3,395   355,35 6212,58           6254,45           343,42

8.         Альфа-Банк    12200,99         3,146   1293,58           8496,41           2195,91           215,09

9.         Ощадбанк      10873,61         2,804   1394,38           3114,95           4236,43           2127,86

10.       Форум            10364,54         2,673   1878,50           6315,58           1764,68           405,78

11.       Фінанси та кредит    10077,37         2,599   293,33 5464,12           3698,05           621,86

12.       ПУМБ 9993,20           2,577   1895,00           4847,24           1301,26           1949,70

13.       Кредит-промбанк     8397,79           2,165   904,24 4859,65           2063,24           570,66

14.       Укрпром-банк           7770,48           2,004   103,20 6135,37           1503,86           28,05

15.       Укргазбанк     7004,47           1,806   2527,77           2878,60           1193,71           404,39

16.       Брокбізнес-банк        6757,67           1,743   920,20 4869,18           619,13 349,16

17.       Родовід Банк  6443,45           1,662   884,38 3274,94           1921,21           362,92

18.       ТАС-Ко-мерцбанк    5477,96           1,413   503,25 2665,43           2235,83           73,45

19.       Південний     5243,46           1,352   143,41 4420,23           616,68 63,14

20.       ВТБ Банк        4872,63           1,256   443,37 3756,54           572,42 100,30

Таблиця P.6

Капіта________ -конкурентів

станом на       (млн. грн.)

 

№ п/п  Банк    Капітал           %ДО

(попередній період)  Капітал (млн. ЄВРО)           Питома вага (%)        Статутний

капітал

(млн.

ЄВРО)

Разом  58000,591       —        8099,623         100,000           4930,755

1.         Приватбанк   5002,573         102,76 698,596           8,625   378,898

2.         Райффайзен банк Аваль       3722,098         104,64 519,781           6,417   293,250

3.         Укрсиббанк   3656,376         102,24 510,603           6,304   359,592

4.         Укрсоцбанк   2861,751         96,49   399,636           4,934   142,440

5.         Укрексімбанк 2825,300         102,01 394,545           4,871   179,586

6.         Альфа-Банк    1870,127         154,85 261,158           3,224   191,317

7.         Надра  1682,939         102,32 235,018           2,902   54,443

8.         Ощадбанк      1470,086         100,02 205,293           2,535   100,965

9.         ПУМБ 1433,596         99,85   200,198           2,472   105,472

10.       ОТП Банк       1366,313         97,94   190,802           2,356   91,411

11.       Форум            1337,569         100,29 186,788           2,306   156,545

12.       Фінансова ініціатива            1243,714         99,94   173,681           2,144   167,577

13.       Брокбізнес-банк        1182,477         100,45 165,130           2,039   111,718

14.       Родовід Банк  1166,203         180,88 162,857           2,011   60,747

15.       Фінанси та кредит    1161,196         99,73   162,158           2,002   72,477

16.       Укрпромбанк 1081,346         110,83 151,007           1,864   131,548

17.       Кредитпром-банк     1068,882         108,46 149,266           1,843   90,771

18.       Унікредит Банк         915,030           183,92 127,781           1,578   91,261

19.       Правекс-Банк            766,897           117,01 107,095           1,322   51,879

20.       Укргазбанк     694,298           100,94 96,957 1,197   55,859

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ігор Олексійович ЛЮТИЙ Ольга Олегівна СОЛОДКА

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

ПІДРУЧНИК Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Редактор – Н. П. Манойло

Коректор – С. С. Савченко

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 11.12.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 43,65.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e76a0dbba6c2da912d3867c2caedc9e4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0