Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

ДОДАТОК A Функціональні зв’язки комерційного банку

 

Соціально-політична ситуація

 

Демограф ічна ситуація

 

\

 

Нормативно-правова ситуація

 

Кліматичні умови

 

 

 

 

 

Господарчі суб'єкти

 Споживачі банківських технологій

Розробники банківських технологій

Органи державної влади

Постачальники коштів

Постачальники інформації

Постачальники

банківських

кадрів

Регіональні органи влади

 

НБУ та аудиторські фірми

Споживачі банківських кадрів

Споживачі інформації про банк

Споживачі

банківських

продуктів і послуг

 Податкові органи

 

 

 

Стан фінансового ринку

 

Рівень економічної активності

 

Життєвий рівень населення

 

OPL

 

I,

Перший Віце-президент;

Директор відділу розвитку

та забезпечення

Перший Віце-президент;

Директор відділу активно-

пасивних операцій

Віце-президент;

Директор економічного

відділу

Головний бухгалтер

Віце-президент;

Директор розрахункового

відділу

Перший Віце-президент;

Директор відділу по роботі

з філіями

Віце-президент;

Директор відділу маркетингу

та роботи з клієнтурою

 

I

I

II

I

I

 

85

 

и 2

II

 

a

ч н

W

=

н и

I

3 2»

 

sa

ft

 

ЇА

 

 

Продовження дод.

 

 

 

Відділ розвитку та забезпечення

ридична лужба

Юридична служба

Управління безпекою

ZT1

зпекою

ш

Управління

[]

информ. технологій

 

Відділ кап. будівництва

 

Відділ активно-пасивних операцій

Управління кредитування та проектного фінансування

г

Управління об'єднаного

ділінгу

Управління

контролю та

оформлення

операцій

TZ

 

Економічний відділ

ттт

Казначейство

Управління

аналізу та

планування

И

Відділ аналізу

банківських

продуктів

і ефективності

роботи

підрозділів

 

Бухгалтерія

1\

Управління

внутрі-

банківських

операцій

L

Управління обліку та звітності

 

Розрахунко-вий відділ

Управління розрахунками

ІХС

Управління валютного контролю

Управління кореспон-дентських відносин

 

Відділ

Відділ по роботі з філіями

марке-

тингу та

роботи

з КЛІЄН-

турою

Управління

розвитком

банківських

операцій

філій

: * 11

Служба

зв'язків

з громад-

ськістю

—гт^Д

Управління розвитком регіональ-ної мережі

Управ-

ління

об'єднаних

платіжних

систем

 

 

 

равами

Управління справами

 

Управління цінними паперами

 

1'        

 

Операційне управління

 

 

 

Відділ звітності та контролю за виконанням нормативів

 

Управління фінансового планування та казначейських операцій філій

 

ДОДАТОК В

Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку

Одним із визначних факторів впливу на реалізацію стратегії банків-ського маркетингу є маркетингова кадрова політика. Істотний вплив на процес вироблення маркетингової кадрової політики роблять такі фак-тори: зміни в сфері банківських технологій і організаційної структури банку; необхідність перманентного процесу добору персоналу для по-силення конкурентноздатності банку. Кінцева мета створення мар-кетингової кадрової політики — створення в банку сучасної, ефектив-ної та гнучкої системи управління персоналом.

На нашу думку, для управління персоналом банку варто використо-вувати блок-схему, наведену на рис. В. 1. Структурними елементами системи управління можуть бути: добір персоналу; ознайомлення з по-садою; функціонування персоналу; ротація персоналу.

Добір персоналу містить у собі визначення потреб структурних підрозділів банку у фахівцях, пошук кандидатів на заміщення ва-кантних посад, створення банку даних фахівців, організацію тесту-вання для визначення придатності кандидата на заняття вакантної посади, рекомендацію нового співробітника для роботи в структур-ному підрозділі. Ціль — перманентний добір висококваліфікованих фахівців і укомплектування ними структурних підрозділів банку. За-вдання:

& аналіз потреб відділень банку в нових фахівцях відповідно до змін у сфері банківських технологій і організаційної структури банку;

& аналіз посад і внесення змін в існуючий штатний розклад банку;

& добір персоналу на підставі заявок керуючих;

& відпрацьовування механізму добору персоналу й узгодження кандидатур на заміщення вакантних посад з обліком дивізіональної структури;

& встановлення умов прийому на роботу вищого менеджменту;

& створення банку даних кандидатур на заміщення вакантних посад;

& введення в банку механізму прийому нових співробітників на конкурсній основі;

& установлення тісних контактів з вищими навчальними устано-вами з метою добору кращих випускників для роботи в банку.

Ознайомлення з посадою містить комплекс організаційних заходів, пов'язаних із процесом заняття працівником відповідного посадового місця, — інструктаж керівника структурного підрозділу, ознайомлення з нормами корпоративної культури. Ціль — зробити максимально шви-дкими адаптацію співробітника до нових умов роботи, до колективу, засвоєння вимог банківської безпеки і дотримання банківської таємни-

ці, ведення посадового файлу, ознайомлення з нормами корпоративної культури. Завдання:

& ознайомлення співробітника з посадовою інструкцією, робочим місцем, правилами ведення посадового файлу;

& проведення інструктажу щодо збереження банківської таємниці і забезпечення безпеки інформації під час роботи на персональних комп’ютерах;

& ознайомлення з нормами корпоративної культури банку.

Заходи щодо реалізації цілей і завдань добору персоналу й ознайом-лення з посадою як елементів стратегії управління персоналом наведені в таблиці В.1.

БЛОК-СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

[ [

Логістика, технологія

I

1. Структура банку

 

I

Рис. В.1. Блок-схема управління персоналом банку Таблиця В.1

Напрямки реалізації цілей і завдань добору персоналу й ознайомлення з посадою

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка типової заявки на добір персоналу для струк-турних підрозділів      до 20 грудня поточного року

2.         Підготовка положення про порядок зарахування, пере-ведення та звільнення працівників банку   до 1 грудня поточного року

3.         Підготовка положення про контрактну систему при-йому керівного персоналу банку         до 1 листопада поточного року

4.         Підготовка аналітичної записки й характеристики пер-соналу банку для річного звіту         до 20 грудня поточного року

5.         Підготовка наказів про зміну структури і штатного роз-кладу банку, введення (виведення) штатних одиниць         постійно протягом усього періоду

6.         Створення банку даних кандидатур на заміщення ва-кантних посад   постійно

7.         Поповнення банку даних новими анкетами, робота з пошуку кандидатур у кадрових агентствах, вищих нав-чальних закладах           протягом усього періоду

8.         Розробка тестів і організація тестування кандидатів на заміщення вакантних посад   до 1 листопада поточного року

9.         Внесення доповнень до положення про порядок зара-хування, переведення і звільнення працівників банку у зв’язку з введенням конкурсного відбору і механізму іспитового терміну для новоприйнятих працівників    жовтень поточ-ного року

10.       Встановлення квот і організація в банку практики для студентів-випускників економічних вузів            щороку, січень– червень

11.       Підготовка інструкцій «Правила по забезпеченню збе-реження банківської таємниці в банку», «Правила по гарантуванню безп’ки інформації під час роботи на персональних комп'ютерах і проведення електронних міжбанківських розрахунків в банку»         листопад поточ-ного року

12.       Розробка стандартів, норм і правил поведінки на робо-чому місці       грудень поточ-ного року

13.       Розробка доповнень до посадових інструкцій-рекомен-дацій щодо корпоративного стилю одягу співробіт-ників банку           липень поточ-ного року

14.  Проведення інструктажу в Управлінні безпеки                         постійно

15.       Проведення  в  Управлінні  по  роботі  з  персоналом ознайомлення новоприйнятих працівників з нормами корпоративної культури працівників банку      постійно

Функціонування персоналу. Цей розділ стратегії містить мо-тивацію, підвищення кваліфікації працівників, стиль і методи управ-ління персоналом. Мотивація — це комплекс заходів щодо створення системи внутрішніх спонукань, спрямованих на досягнення співробіт-никами банку високої продуктивності праці, активності і творчої ініціа-тиви. Ціль — створення в банку ефективної системи мотивації, концен-трації зусиль усього колективу на вирішенні стрижневих завдань, необхідних для підтримки успіху в майбутньому. Завдання:

& розробка концептуальних положень системи мотивації працівни-ків банку;

& визначення структури системи мотивації в банку;

& створення портфеля трудових ресурсів структурних підрозділів банку;

& розробка нормативних документів щодо системи мотивації;

& створення Фонду матеріального і морального стимулювання.

& Заходи щодо реалізації цілей і завданнь мотивації персоналу на-ведені в таблиці В.2.

Наступний елемент стратегії управління персоналом банку — сис-тема підвищення кваліфікації. До системи підвищення кваліфікації належить організація в банку короткострокових курсів підвищення ква-ліфікації, тематичних семінарів, тренінгів, стажувань, а також спря-мування співробітників на семінари, які проводять вищі навчальні зак-лади, інші банківські і фінансові установи. Ціль — забезпечити поглиб-лення професійних знань, навичок за фахом; формувати у персоналу банку і його філій високий професіоналізм, корпоративну культуру, си-стему цінностей сучасного банку, готовність до оволодіння новітніми банківськими технологіями.

Таблиця В.2

Напрямки реалізації цілей і завдань мотивації персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка концепції моральної і матеріальної мотива-ції працівників банку     1 січня поточ-ного року

2.         Затвердження графіка підготовки нормативних до-кументів, необхідних для впровадження концепції            20 вересня поточного року

3.         Створення в банку робочої групи для розробки по-ложень       25 вересня поточного року

4.         Визначення портфеля трудових ресурсів структур-них підрозділів банку        20 листопада поточного року

5.         Створення фонду матеріального і морального стиму-лювання 25 листопада поточного року

Завдання:

& створення модульної структури підвищення кваліфікації, підго-товка інфраструктури і матеріально-технічної бази для проведення нав-чального процесу;

& визначення змісту основних видів підвищення кваліфікації, під-готовка навчально-методичних матеріалів і тестів;

& кадрове забезпечення — добір викладачів (з числа провідних спе-ціалістів банку, професорсько-викладацького складу економічних вузів, НБУ й інших банків) для проведення тематичних семінарів у Головно-му офісі банку;

& встановлення контактів і співробітництва з провідними вітчизня-ними і зарубіжними центрами підвищення кваліфікації банківських працівників з метою підвищення кваліфікації персоналу банку і його філій.

Заходи щодо реалізації цілей і завдань підвищення кваліфікації пер-соналу наведені в таблиці В.3.

Таблиця В.З

Напрямки реалізації цілей і завдань підвищення кваліфікації персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Розробка програми підвищення кваліфікації         липень поточ-ного року

2.         Затвердження бюджету на підвищення кваліфікації         до 20 грудня поточного року

3.         Встановлення контактів і співробітництва з провід-ними вітчизняними і зарубіжними центрами підви-щення кваліфікації банківських працівників з метою підвищення кваліфікації персоналу банку і його філій до 20 грудня поточного року

4.         Затвердження лімітів по відділах для проходження студентами переддипломної практики  до 20 грудня поточного року

Керівницпгво як елемент стратегії управління персоналом банку має сучасні методи і форми управління, профілактику і запобігання конфлі-ктів, створення в банку сприятливої робочої атмосфери. Ціль — впро-вадження прогресивних економічних і соціально-психологічних мето-дів управління і запобігання конфліктів, створення сприятливого психологічного клімату. Завдання:

& організація діяльності структурних підрозділів за допомогою впровадження прогресивних економічних і соціально-психологічних методів управління і стилю керівництва;

& створення в банку сприятливої робочої атмосфери і психологіч-ного клімату;

й^ профілактика i запобігання конфліктів у структурних підрозділах банку.

& Заходи щодо реалізації цілей і завдань управління персоналом наведені в таблиці В.4.

Таблиця В.4

Напрямки реалізації цілей і завдань управління персоналом банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Проведення тренінгів для керівного персоналу по нових формах і методам управління        відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

2.         Організація для вищого менеджменту стажуван-ня за кордоном по актуальних питаннях управ-ління            відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

3.         Проведення анкетування і психологічних тестів серед працівників  банку з  метою запобігання конфліктів      відповідно до

плану підвищення

кваліфікації

Наступний елемент стратегії управління персоналом банку — кон-пгроль. Ціль — впровадження в банку сучасних форм і методів контро-лю. Завдання:

& впровадження в банку системи контролю за дотриманням вироб-ничої дисципліни; за виконанням наказів і розпоряджень;

& налагодження системи технологічного контролю;

& періодичне проведення в структурних підрозділах банку контро-лю рівня професійної підготовки (атестації).

Заходи щодо реалізації цілей і завдань контролю за діяльністю пер-соналу наведені в таблиці В.5.

ТаблщяВ.5

Напрямки реалізації цілей і завдань контролю за діяльністю персоналу банку

 

№        Назва заходу  Термін

1.         Підготовка положення про дотримання виробничої дисципліни         серпень поточного року

2.         Постійне заповнення й аналіз атестаційних листків співробітників      щомісяця

3.         Проведення балансових комісій у відділах            щомісяця

4.         Підготовка положення про атестацію        жовтень поточного року

5.         Проведення засідань атестаційних комісій            раз на рік

ДОДАТОК Д

Типові ризики банківської діяльності та заходи щодо зменшення їх впливу

 

Ризики           Заходи щодо зменшення впливу ризику на діяльність банку

Кредитний    & створення кредитного меморандуму;

& розробка положення про кредитний комітет;

& встановлення лімітів кредитування для контр-

агентів, для одного позичальника; лімітів по

галузях і регіонах; & проведення ретельного аналізу заявок на кредит; & супровід кредитних угод (відвідування пози-

чальника, контроль його фінансового стану); & використання штрафів і стягнень пені при не-

своєчасному погашенні боргу і порушенні ін-

ших умов угоди; & списання безнадійних кредитів із суми резер-

вів, а якщо недостатньо — із прибутку; & проведення маркетингових досліджень ринку

кредитних ресурсів; & прогнозування стану ринку кредитів

Процентний ризик (ризик зміни процентних ставок)     & прогноз поводження ринку;

& відповідність природи процентних ставок залу-ченню і розміщенню (гнучкі ставки залучення відповідають гнучким ставкам розміщення; фік-совані ставки залучення відповідають фіксо-ваним ставкам розміщення);

& розподіл ризиків між позичальником і банком;

& диверсифікованість позичальників

Курсовий ризик на рин-ку цінних паперів           & моніторинг ринку цінних паперів;

& особиста участь в управлінні підприємством-емітентом цінних паперів, акції чи облігації яко-го знаходяться в портфелі цінних паперів банку;

& консультації підприємств-емітентів цінних па-перів з питань грошового обігу й оподаткову-вання; встановлення мінімальної суми падіння вартості цінного паперу, при перевищенні якої цінний папір продається автоматично

Валютний ризик       & прогнозування динаміки валютного курсу; & робота з різними валютами (диверсифікова-

ність ризику); & розподіл валютного ризику шляхом складання

угод типу форвард, своп, опціон; & аналіз і прогнозування міжнародних валютних

ризиків

Ризик   при   формуванні депозитів           & гнучкість депозитних угод (можливість зміни

процентної ставки); & диверсифікованість ринку депозитів

Продовження дод. Д

 

Ризики           Заходи щодо зменшення впливу ризику на діяльність банку

Операційний ризик  & організація простого й ефективного докумен-

тообігу; & розробка і впровадження технічних карт; & програмне забезпечення

Ризик зменшення розмі-ру прибутку в результаті неефективного управлін-ня банком:         & об'єднання   інтересів  інвесторів,   акціонерів, менеджменту і співробітників банку

незбалансованість    інте-ресів учасників процесу;          & гнучка система оплати праці і матеріального стимулювання працівників.

невідповідність оргструк-тури     сформульованим цілям;          & моніторинг оргструктури;

& заслуховування на засіданні правління питань

відповідності оргструктури не рідше двох ра-

зів на рік

розрив між рівнем ква-ліфікації працівників і по-ставленими завданнями;      & програма підвищення кваліфікації і розвитку

працівників; & формалізація й автоматизація операцій; & делегування прав і відповідальності працівни-

ків банку; & добір і розміщення кадрів за рівнем кваліфіка-

ції. Йаявність базової економічної освіти

низький рівень мотивації праці;     & розробка положення про моральне і матеріаль-

не стимулювання; & розробка програми просування по службі; & оволодіння управлінцями технікою мотивації і

делегування повноважень

недостатнє   інформацій-не забезпечення праців-ників. & систематичні зустрічі  вищого  керівництва з

керівниками відділів; & випуск інформаційного бюлетеня

Зовнішні ризики

Збільшення кількості про-дуктів-замінників          Заходів немає

Зміна торгової політики       & диверсифікованість клієнтурної бази, продук-тів і послуг

Криза в діловому циклі        Заходів немає

Зміна   потреб   і   смаків клієнтів    Заходів немає

Поява конкурента з дем-пінговими цінами          & систематичний аналіз тарифних ставок банків-конкурентів

ДОДАТОК Е

Варіант маркетингової стратегії роботи з VIP-клієнтурою банку

До категорії VIP-клієнтів (VIP — very important person — значні ін-дивідуальні вкладники) банку варто відносити клієнтів банку — юри-дичних осіб:

a)         які підтримують постійні ділові контакти з акціонерами банку;

b)         притягнутих на обслуговування вищим керівництвом банку і ке-рівництвом регіональних установ банку;

c)         притягнутих до державних програм, у яких бере участь банк;

d)         клієнтів, обслуговування яких дає установам банку найбільший доход (використовуються показники середньомісячного доходу, отри-маного банком від операцій із клієнтом);

e)         великих клієнтів, обсяг операцій яких може істотно впливати на фінансову ситуацію в банку і його регіональних установах (використо-вуються показники середньоденного залишку і середньоденного оборо-ту по рахунках). Методика і конкретні показники віднесення клієнтів до категорії VIP повинні розроблятися економічним відділом, Управлін-ням фінансового планування і казначейських операцій філій, погоджу-ватися з ОПЕРУ і затверджуватися Тарифним комітетом.

Необхідно встановити такий порядок віднесення клієнтів банку до числа VIP-клієнтів.

Список VIP-клієнтів повинен затверджуватися Тарифним комітетом банку за представленням відділу маркетингу і роботи з клієнтурою, відділу по роботі з філіями.

Вносити зміни до списку VIP-клієнтів слід в такому порядку:

1)         за критеріями, викладеним у п. а)-с), — на підставі пропозицій Віце-президентів — керівників відділів, погоджених із Президентом банку. Потім пропозиції необхідно надати до Тарифного комітету, за потреби;

2)         за критеріями, викладеними в п. с)-е), — на підставі пропозицій економічного відділу, Управління фінансового планування і казначей-ських операцій філій, підтверджених відповідними розрахунками. Про-позиції необхідно подати до Тарифного комітету з підсумків звітного кварталу до 15 числа місяця, який йде за звітним кварталом.

Уточнені списки VIP-клієнтів повинні надходити віце-президентам банку і керівникам підрозділів, які безпосередньо обслуговують клієн-тів, а також в електронному вигляді вноситися в комп'ютерну мережу банку. Списки співробітників, які мають доступ до цієї інформації, ви-значаються віце-президентами — директорами відділів банку. Списки VIP-клієнтів — це інформація для службового користування.

VIP-клієнтів повинний курирувати персональний менеджер банку, який підтримує з ними постійний контакт, вивчає їхні потреби, пропо-нує додаткові послуги, організує швидке і точне виконання їхніх заявок

службами банку. Персональний менеджер несе особисту відповідаль-ність за своєчасне інформування служб банку про запит клієнта на об-слуговування.

Керівники служб і підрозділів банку повинні нести особисту відпо-відальність за якість обслуговування VIP-клієнтів. Усі служби банку, діючи в межах своєї компетенції, контактуючи з персональними менед-жерами, оперативно і з максимальною увагою і якістю зобов'язані об-слуговувати таких клієнтів. Скарги і пропозиції VIP-клієнтів необхідно розглядати в першочерговому порядку.

За заявками VIP-клієнтів фахівцям банку варто проводити індивідуаль-ні консультації, надавати допомогу в підготовці документів, необхідних для проведення тієї чи іншої операції, давати рекомендації з ефективного управління фінансами підприємства.

3 огляду на напрямки, специфіку діяльності й обсяги операцій VIP-клієнтів, для них може встановлюватися особливий порядок обслугову-вання й індивідуальні тарифи на послуги й операції банку.

Номенклатура інформаційних матеріалів, які варто передавати VIP-клієнту при відкритті рахунка, наведена нижче.

1.         Візитка банку.

2.         Регламент роботи операційного залу.

3.         Буклет загальний.

4.         Тарифи на послуги.

5.         Анкета клієнта.

6.         Інформаційні бюлетені (не менш 3-х свіжих екземплярів).

7.         Рекламні буклети по окремих послугах.

8.         Короткий баланс банку (останній квартал).

9.         Довідка про виконання обов'язкових економічних нормативів НБУ.

 

10.       Список філій.

11.       Список банків-кореспондентів.

12.       Річний звіт банку.

13.       Рекламна продукція (календарі).

Цей інформаційно-рекламний набір повинен бути вкладений у пап-ку із символікою банку.

ДОДАТОК Ж

Таблиця Ж. 1

Динаміка нормативу платоспроможності АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.       

 

Капітал           31,617 34,307 39,108 46,213 57,304 181,2

Активи, зважені на коефіцієнт ризику       89,805 91,211 125,712           147,215           193,401           215,4

НЗ, %  35,2     37,6     31,1     31,4     29,6     —

ДОДАТОК 3

Таблиця 3.1

Динаміка нормативу відношення високоліквідних активів до працюючих АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.        млн. грн.       

 

Високо-ліквідні активи        63,115 65,241 73,111 80,798 103,915           164,6

Працюючі активи     117,305           129,114           132,751           150,812           190,311           162,2

Н7, %  53,8     50,5     55,1     53,6     54,6     —

ДОДАТОК И

Таблиця И.1

Структура залучених засобів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зрос-тання за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. грн.        % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. грн.        % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

підсу-

мку     

 

Кореспон-дентські рахунки банків 7,31     8,0       9,81     8,2       6,73     4,7       2,15     1,2       5,97     2,5       81,6

Міжбан-

ківські

кредити          14,35   15,7     21,13   17,7     27,51   19,1     38,96   22,1     63,55   26,5     442,8

Розра-хункові рахунки клієнтів       31,98   34,9     35,61   29,8     40,82   28,4     51,31   29,1     64,81   27,0     202,7

Депозити

підпри-

ємств  5,01     5,5       8,21     6,9       19,11   13,3     23,78   13,5     35,91   15,0     716,4

Депозити населення            25,82   28,2     37,74   31,6     39,82   27,7     47,01   26,6     54,97   22,9     212,9

Ощадні

сертифі-

кати    5,71     6,2       4,92     4,1       6,35     4,4       8,91     5,0       10,11   4,2       177,0

Засоби за трасто-вими опе-раціями          0,47     0,5       1,51     1,3       1,84     1,3       2,37     1,3       2,58     1,1            545,5

Інші кре-дитори        0,87     1,0       0,68     0,6       1,70     1,2       2,09     1,2       2,31     1,0       265,2

Залучені засоби         91,53   100,0   119,61 100,0   143,87 100,0   176,58 100,0   240,22 100,0   262,4

ДОДАТОК К

Таблиця К.1

Динаміка нормативу загальної ліквідності АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млкгрн.           млн. грн.        млкгрн.           млн. грн.        млн. грн.       

 

Загальні акти-ви       134,513           147,863           158,517           202,698           214,608           159,5

Загальні зобов'язання           91,531 119,610           143,872           176,577           240,216           262,4

Н6, %  147,0   123,6   110,2   114,8   89,3     —

ДОДАТОК Л

Таблщя Л.1

Структура активів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп зрос-тання за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

під-

сумку 

 

Каса               8,53       6,3      12,72  8,6       15,91   10,0     21,11   10,4     23,13     10,8    271,1

Кореспон-дентський ра-хунок вНБУ        10,33   7,7       10,57   7,1       11,68   7,4       16,52   8,2       19,01   8,9            183,9

Кореспон-

дентські раху-

нки

в інших бан-

ках       3,55     2,6       5,01     3,4       5,81     3,7       7,91     3,9       9,00     4,2       253,3

Міжбанківські кредити         10,34   7,7       13,44   9,1       14,79   9,3       17,44   8,6       17,99   8,4       173,9

Кредити кліє-нтам    35,63   26,5     42,76   28,9     46,89   29,6     67,91   33,5     72,05   33,6     202,2

Цінні папери  58,11   43,2     53,01   35,8     50,98   32,2     58,98   29,1     59,00   27,5     101,5

Дебіторська заборгованість 0,93     0,7       0,78     0,5       0,54     0,3       0,80     0,4       1,39     0,6       148,3

Основні засо-би        4,76     3,5       6,89     4,7       8,93     5,6       9,32     4,6       9,94     4,6       208,6

Інші активи    2,31     1,7       2,69     1,8       2,99     1,9       2,71     1,3       3,11     1,5       134,7

Загальні ак-тиви       134,51 100,0   147,86 100,0   158,52 100,0   202,70 100,0   214,61 100,0   159,5

Таблиця Л.2

Аналіз кредитів АКБ «X» економічним галузям

 

Спрямованість          1-й рік 2-й рік Темп зростання за рік, %     Зміна питомої ваги за

рік, %

 

            01.01.  01.01. 

           

 

            млн. грн.        %ДО

під-

сумку  млн. грн.        %ДО

під-

сумку 

           

 

Промисловість          25,617 51,1     42,613 43,5     166,3   - 7,6

Сільське господарство         2,162   4,3       5,713   5,8       264,2   1,5

Будівництво  4,718   9,4       6,114   6,2       129,6   - 3,2

Торгівля         13,791 27,5     24,125 24,7     174,9   - 2,9

Сфера послуг 2,918   5,8       16,165 16,5     554,0   10,7

Інші галузі      0,923   1,8       3,127   3,2       338,8   1,4

Кредити клієнтам — разом 50,129 100,0   97,857 100,0   195,2   —

ДОДАТОК М

Таблиця М.1

Структура власних засобів АКБ «X»

 

Показник        1-й рік 2-й рік Темп

зро-

стання

за рік,

%

 

            01.01.  01.04.  01.07.  01.10.  01.01. 

 

            млн. ірн.         % до

під-

сумку  млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку      млн. ірн.         % до

підсу-

мку     

 

Статутний фонд        12,63   47,5     12,78   42,1     15,97   42,2     27,91   50,5     32,33   48,5     255,9

Емісійна різниця       0,45     1,7       0,42     1,4       0,47     1,2       0,78     1,4       1,01     1,5       222,3

Резервний фонд        1,24     4,6       1,90     6,2       2,30     6,1       2,30     4,2       2,30     3,4       186,1

Прибуток

минулих

років   3,96     14,9     6,82     22,5     9,57     25,3     13,95   25,2     14,90   22,3     376,4

Загальні резерви       0,56     2,1       0,97     3,2       1,11     2,9       1,34     2,4       1,68     2,5       298,6

Прибуток поточного року    7,35     27,6     6,99     23,0     7,83     20,7     8,33     15,1     13,84   20,7     188,4

Резерви на покриття кредитних ризиків   0,41     1,5       0,48     1,6       0,54     1,4       0,61     1,1       0,68     1,0            165,8

Прибуток минулих років, який чекає за-твердження       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0            0,00     0,0       —

Резерви на знецінення цінних па-перів     0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0       0,00     0,0            —

Власні засоби            26,60   100,0   30,36   100,0   37,79   100,0   55,23   100,0   66,73   100,0   250,9

ДОДАТОК Н

Типова структурна модель продуктів і послуг комерційних банків України

Таблиця Н.1

Банківські продукти і послуги відділу маркетингу і роботи з клієнтурою

 

Продукт (послуга)

 

Примітка

 

Відкриття й обслуговування рахунків у національній та іно-земній валютах

Здійснення платежів у межах залишку грошей на початок дня протягом операційного часу банку

Можливість здіиснення платежів після операціиного ча-су, з 16   до 18

Можливість здійснення платежів для VIP-клієнтів банку з надходжень поточного дня

Автоматизована система «Клієнт-банк»

Прийом платежів від населення «за товари і послуги» з вигодою для клієнта — юридичної особи

 

Прийом грошового виторгу до каси банку з 9 до 16 із зарахуванням грошей на рахунок клієнта поточним днем і з 16 до 20 із зарахуванням грошеи на рахунок клієнта наступним днем

 

Для юридичних осіб

 

Інкасація грошового виторгу

Видача готівки на цілі, дозволені законодавством

Відкриття пунктів обміну валюти на території підпри-ємств

Купівля-продаж дорожніх чеків

Емісія  корпоративних  карток  ECYMC,  VISA  Business, VISA Gold

Обслуговування підприємств no міжнародних платіжних картках

Проекти  зарплат:   по  міжнародних  платіжних  картках COITUS / Maestro, АСБОН

Продовження табл. Н.1

 

Продукт (послуга)

 

Примітка

 

Відкриття поточних і депозитних рахунків у національній та іноземній валютах

Зарахування грошей (перекладів) на поточний рахунок

Переклад коштів за придбані товари, послуги і здійснення перекладів в інші банки

Зарахування перекладу на поточний рахунок в іноземній валюті

Видача наявної іноземної валюти й оформлення дозволу на її' вивіз

Виплата перекладу з транзитного рахунка в іноземній ва-люті

Розмін іноземної валюти

 

Прийом купюр, що втратили основні ознаки платоспро-можності

 

Для фізичних осіб

 

Купівля-продаж дорожніх чеків

Прийом на інкасо і виплата коштів по іменних чеках

Продаж іменних чеків BANKERS  TRUST COMPANY і ордерних чеків COMMERZBANK

Видача готівки власникам пластикових карток міжнарод-них платіжних систем

Оренда сейфової камери індивідуального користування для збереження документів і матеріальних цінностей

Продаж сертифікатів

Емісія карток ЕС\МС, VISA Business Gold

Таблиця Н.2

Банківські продукти і послуги відділу розрахунків

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Здійснення  міжнародних перекладів  з доручення клієнтів банку в будь-якій валюті            Для юридичних і фі-зичних осіб

Здійснення міжнародних перекладів за розпоряд-женням банків-кореспондентів у будь-якій валюті        

 

Здійснення  міжнародних  перекладів  за  розпоря-дженням банків-кореспондентів у гривнях      

 

Здійснення   конверсійних   платежів   безготівкової валюти за поточним  курсом  BANKERS  TRUST COMPANY для клієнтів банку і банків-кореспон-дентів           

 

Документарні операції:

1)         будь-які види акредитивів по імпортних операціях:

^* акредитиви, підтверджені АБ;

^* акредитиви, підтверджені кореспондентами АБ; ^* акредитиви, підтверджені банком контрагента;

2)         будь-які види акредитивів по експортних опера-

ціях:

У акредитиви, підтверджені АБ;

^* акредитиви, підтверджені кореспондентами АБ;

^* акредитиви, підтверджені банком контрагента;

3)         документарне інкасо:

>          інкасо по імпортних операціях;

У інкасо по експортних операціях;

4)         будь-які види гарантій по торговельних зовніш-

ньоекономічних операціях:

>          підтверджені АБ;

^* підтверджені кореспондентами АБ.      Види акредитивів:

& з платежем після

пред'явлення; & з розстроченням

платежу; & трансферабельний; й> револьверний; й> stand-by.

Види гарантій: & гарантія пропозиції; & гарантія виконання; & авансова гарантія; & договірна гарантія

тощо.

Консультаційні послуги по документарних операціях    Для юридичних і фізичних осіб

Консультаційні   послуги  з   питань   правомірності проведення валютних операцій клієнтами АБ         

 

Розробка схем проведення валютних операцій для клієнтів АБ           

 

Таблиця Н.З

Банківські продукти і послуги відділу активно-пасивних операцій

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Керування кредитування і проектного фі-нансування (юридичним особам)   Всі кредити і депозити можуть надаватися і прийматися у грив-невому і валютному еквіваленті

Кредит в оборотні кошти під заставу то-варів в обороті

Кредит в оборотні кошти під поручницт-во юридичних осіб із наданням застави поручника        

Кредит в оборотні кошти під гарантію банку, на який установлений ліміт АБ           

Кредит  в   оборотні  кошти  під  заставу ощадних сертифікатів АБ     

Кредит в оборотні кошти під заставу не-рухомості        

Кредит в основні засоби під заставу не-рухомості         

Кредит під розрахункові документи в до-розі під різні види забезпечення     

Надання технічного овердрафта під різні види забезпечення    

Надання технічного овердрафта без за-безпечення в межах ліміту банківського кредитування за методикою, затвердже-ною кредитним комітетом      

Кредити на реконструкцію і технічне пе-реоснащення підприємств малого і серед-нього бізнесу  

Надання кредиту малим і середнім під-приємствам у вугільних регіонах по кре-дитних лініях Світового банку           

Депозит на строк     

Депозит з графіком витрачання     

Депозит з попереднім повідомленням про вилучення   

Продовження табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Складання генеральної угоди на розмі-щення депозитів           

Надання кредитів на покупку векселів АБ

Надання гарантій з кредитним ризиком клієнтам банку

Управління об'єднаного ділінгу

Купівля-продаж валюти за біржовим кур-сом з комісією від 0,2 % до 0,35 % (зале-жно від суми); з перерахуванням грошей наступного дня після торгів     

Купівля-продаж валюти за біржовим кур-сом з комісією від 0,2 % до 0,35 % (залеж-но від суми); з перерахуванням грошей у день торгів з додатковою комісією 0,1 %    

Купівля-продаж валюти за курсом міжба-нківського ринку без комісії і здійснення платежів у день купівлі           

Хеджування валютних ризиків клієнтів, укладання угод «форвард» і «своп»  

Трастове управління коштами клієнтів     

Операції на світових валютних ринках за принципом «marging trading»           «Marging trading» — купівля-продаж ВКВ на світових валют-них ринках під кредитну лінію, встановлену клієнтові на під-ставі страхового (маржинально-го) депозиту, з метою одержан-ня прибутку

Хеджування валютних ризиків на світо-вих валютних ринках Хеджування — страхування від несприятливих змін процентних ставок чи валютних курсів, які впливають або на капітал ком-панії, або на окремі угоди. Здій-снюється страхування грошей купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів та опціонів

Управління цінних паперів

Придбання цінних паперів на аукціоні НБУ        

Купівля-продаж цінних паперів на вто-ринному ринку Можливість забезпечення цінних паперів як застави під кредит

Продовження табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги) Примітка

Заставні операції з цінними паперами

 

Надання депозитарних послуг — депо-облік цінних паперів, які перебувають у власності клієнта

 

 

 

Операції «репо» з цінними паперами

 

Консультаційні послуги по опе-раціях з цінними паперами на первинному і вторинному ринках

 

Комісійні операції з векселями (доміци-ляція та інкасація), торгівля на вторинно-му ринку

 

Депозитарні операції з цінними паперами           Надання комісійних послуг: ку-півля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів

Купівля-продаж цінних паперів (акції, ве-ксели) українських емітентів          

Гарантійні операції (аваль) з цінними па-перами           

Угоди «репо» з цінними паперами           

Продаж клієнтам векселів Пен-сійного фонду 3 дисконтом для погашення заборгованості су-б’єктам підприємницької діяль-ності перед Пенсійним фондом

 

            1. Надання консультаційних по-

            слуг.

            2. Надання комісійних послуг:

            купівля-продаж корпоратив-

Операції з корпоративними векселями     них векселів за дорученням іі

            3. Облік векселів.

            4. Доміциляція векселів.

            5. Авалювання векселів.

            6. Інкасація векселів

Емісія фінансових векселів

1.         Можливість вигідно розміс-тити вільні кошти клієнта.

2.         Використання векселів як ро-зрахункового засобу.

3.         Використання векселів як за-стави при одержанні кредиту.

4.         Можливість дострокового по-гашення

Закінчення табл. Н.З

 

Найменування продукту (послуги)

 

Примітка

 

Вексельні кредити

 

Реалізація векселів нерезидентів

 

 

1.         Надання консультаційних та інформаційних послуг.

2.         Надання комісійних послуг: купівля-продаж векселів за дорученням клієнтів

 

 

 

Емісія ощадних сертифікатів (12 видів), номінованих в національній валюті (імен-ні і на пред’явника, з валютним застере-женням, з гнучкими схемами виплати від-сотків)

 

 

1.         Вільні грошові кошти пра-цюють на клієнта і дають процентний дохід.

2.         Велика розмаїтість видів ощадних сертифікатів.

3.         Забезпечується висока ліквід-ність сертифікатів, завдяки щоденному котируванню

 

 

Комісійні операції із сертифікатами            1.         Ощадні сертифікати можуть

мати механізм валютного за-

стереження, яке надійно за-

хищає кошти клієнтів від ін-

фляції.

2.         Можливість використання як

застави при одержанні кре-

диту

Консультаційні послуги на ринку цінних паперів          

Купівля-продаж   цінних   паперів   (акції, облігації) українських емітентів     

ДОДАТОК П

Детальна характеристика елементів узагальненої моделі КУПА комерційного банку

Таблиця П.1

1. Загальні положення

Комітет з питань управління пасивами та активами комерційного банку (далі КУПА) — колегіальний орган, що здійснює свою діяльність у рамках стратегії банківського маркетингу стосовно управління пасивами та акти-вами.

Memo, створення КУПА:

& розгляд питань управління ризиками банку;

& забезпечення необхідного рівня ліквідності балансу банку;

& отримання стабільного прибутку за операціями банку.

Головним завданням КУПА є прийняття рішень з питань політики стра-тегічного управління пасивами та активами банку в межах стратегії банків-ського маркетингу у частині:

& дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ;

& структури балансу та окремих його компонентів;

й> ліквідності;

й> прибутковості;

& прогнозування та моніторингу ринкових ризиків.

КУПА діє на підставі чинного законодавства України, нормативно-пра-вових актів Національного банку України та внутрішніх документів комер-ційного банку.

Після затвердження Головою Правління банку рішення КУПА є обов'яз-ковими для виконання структурними підрозділами банку.

2. Організація КУПА

Членами КУПА за посадою є:

& Заступник Голови Правління банку;

& Начальник фінансово-операційного управління;

й> Начальник управління аналізу, планування і розвитку банку;

й> Начальник управління активно-пасивних операціи;

й> Заступник начальника розрахункового управління;

й> Начальник відділу внутрішньобанківського аудиту;

й> Заступник начальника управління активно-пасивних операцій — началь-ник аналітичного відділу.

За поданням Голови КУПА та за рішенням Правління банку членами КУПА можуть бути призначені посадові особи банку, не вказані в наданому вище переліку.

Головою КУПА є Заступник Голови Правління банку, заступником Голови КУПА — Начальник управління активно-пасивних операцій банку.

Продовження табл. П.1

Із метою підготовки та організації проведення засідань КУПА признача-ється секретар КУПА, що є відповідальним за діловодство. Секретар приз-начається наказом Голови Правління банку. У секретаря в обов'язковому порядку зберігаються:

& копії наказів, що стосуються роботи КУПА;

& перші примірники протоколів засідань КУПА;

& інші матеріали, що стосуються діяльності КУПА.

2.1. Функції КУПА

КУПА виконує такі функції:

& приймає рішення з політики стратегічного управління активами та пасива-

ми в межах встановлених нормативів НБУ та норм обов'язкового резер-

вування коштів; & формує завдання структурним шдрозділам банку з питань підтримки ліквіднос-

ті, структури балансу, податкового планування та прибутковості операцій;

As        ■

(Г виносить рішення щодо:

■S граничних відхилень процентних ставок за залученими та розміщени-

ми ресурсами залежно від термінів, сум та видів валют; ■S лімітів на контрагентів, лімітів на окремі види операцій та персональ-

них лімітів; ■S індивідуальних процентних ставок на окремі угоди, що є компонента-ми складної операції, за умови позитивного розрахунку маржі за всією операцією; ■S розміру граничних відхилень між строками погашення активів та стро-

ками залучення пасивів щодо сум та видів валют; ■S розробки методик управління активами та пасивами, оцінки фінансо-вого стану контрагентів, визначення лімітів (нормативів); & аналізує звіти щодо виконання поставлених завдань, прийнятих на засі-даннях КУПА, щодо підтримки ліквідності, забезпечення оптимальної структури балансу, підвищення прибутковості операцій на ринках та по-рівняння альтернативних варіантів залучення та розміщення ресурсів; Для вирішення вказаних вище завдань КУПА має право: (Г вимагати від своїх членів та працівників банку надання необхідних для

роботи КУПА документів, статистичних даних, довідок тощо; & залучати до участі в роботі КУПА як запрошену особу будь-якого співро-бітника банку.

2.2. Засідання КУПА

Порядок денний засідання КУПА готує секретар на основі пропозицій Голови, членів КУПА та керівників підрозділів банку.

Порядок денний затверджується Головою КУПА та надається членам КУ-ПА і зацікавленим підрозділам банку не пізніше другої половини дня, пере-дуючого засіданню КУПА, разом із матеріалами з питань порядку денного.

Питання, що включені до порядку денного розглядаються на підставі ро-зпорядження Го