Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 № 2121-III.

2.         Закон України «Про Національний банк України» від 7.12.2000 № 2121-III.

3.         Постанова НБУ «Правила здійснення операцій на міжбанківсько-му валютному ринку України». № 127 від 18.03.99.

4.         Постанова Правління НБУ Інструкція № 3 «Про відкриття банка-ми рахунків у національній та іноземній валюті». № 527 від 18.12.98.

5.         Положення «Про організацію торгівлі банківськими металами на ва-лютному ринку України». Постанова Правління НБУ № 65 від 24.02.98.

6.         Постанова Правління НБУ Положення та рекомендації НБУ щодо визначення фінансового стану позичальника. № 279 від 06.07.2000.

7.         Постанова Правління НБУ Положення «Про відкриття та функці-онування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях». № 118 від 26.03.98.

8.         Положення по бухгалтерському обліку операцій в іноземній ва-люті. Затверджено наказом Мінфіну України № 193 від 10.08.2000.

9.         Постанова Правління НБУ Інструкція «Про безготівкові розраху-нки в Україні у національній валюті». № 135 від 29.03.2001.

 

10.       Положення НБУ Класифікатор іноземних валют. від 04.02.98, № 34.

11.       Постанова Правління НБУ «Про ведення касових операцій у на-ціональній валюті в Україні» № 72 від 19.02.2001.

12.       Постанова Правління НБУ Інструкція «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України». № 69 від 19.02.2001.

13.       Постанова Правління НБУ Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». № 368 від 28.08.2001.

14.       Постанова Правління НБУ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. № 189 від 14.05.2003.

15.       Постанова Правління НБУ Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів. № 379 від 18.09.98.

16.       Постанова Правління НБУ Положення про застосування Націона-льним банком України до банків та інших фінансово-кредитних уста-нов заходів впливу за порушення банківського законодавства. №215 від 26.05.2000.

17.       Постанова Правління НБУ Положення «Про кредитування». № 246 від 28.09.95.

18.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків. № 323 від 29.09.97.

19.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території Укра-їни. №508 від 16.12.2002.

20.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. № 244 від 27.06.2001.

21.       Постанова Правління НБУ Правила здійснення депозитних опе-рацій для банківських депозитів. № 250 від 30.06.2006.

22.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цін-ними паперами. № 629 від 30.12.2005.

23.       Постанова Правління НБУ Положення про організацію бухгал-терського обліку та звітності в банківських установах України. № 566 від 30.12.1998.

24.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебі-торської заборгованості комерційних банків. № 157 від 31.03.1999.

25.       Постанова Правління НБУ Положення щодо організації діяльно-сті комерційних банків на ринку цінних паперів. № 239 від 18.05.2005.

26.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок емісії платі-жних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. № 367 від 27.08.2006.

27.       Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація Міжнародної торгівельної палати № 500.

28.       Уніфіковані правила по інкасо. Публікація Міжнародної торго-вельної палати № 522.

29.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відді-лень. № 375 від 31.08.2002.

30.       Постанова Правління НБУ Положення про порядок видачі бан-кам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. № 275 від 17.07.2001.

31.       Адекенов Т. Банки и фондовьій рьшок: Анализ. Практика. Зво-люция. — М.: Ось-89, 1997. — 160 с.

32.       Александров I. О., Гайдук Л. А. Привабливість сегменту ці-льового ринку й інноваційна активність підприємства // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна: Наукове видання. — Вип. 87. — Д.: ДонНТУ, 2004. — С. 36–44.

33.       Алексєєв I. В., Захарчук О. В., Рим Н. Н. Банківський маркетинг. Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — Л.: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. — 96 с.

34.       Аналіз банківської діяльності: Підручник / A. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, I. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. A. М. Гера-симовича. — К.: JCHEY, 2005.

35.       Ансофф Й. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. — М.: Зкономика, 1989. — 519 с.

36.       Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: АО «Финстатинформ», 1995. — 272 c.

37.       Ауриемма Майкл Дж., Коли Робертс С. Индустрия банковских карточек: Пер. с англ. — М.: Инфра-М-Норма, 1997. — 240 с.

38.       Баззел P., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетин-ге: Пер. с англ.; под ред. М. Р. Ефимовой. — М.: Финстатинформ, 1993. — 96 с.

39.       Балобанов И. Т. Основьі финансового менеджмента. Как управ-лять капиталом? — М.: Финансьі и статистика, 1995. — 382 с.

40.       Балобанов И. Т. Риск — менеджмент. — М.: Финансьі и статис-тика, 1996. — 192 с.

41.       Банки и банковское дело / Под ред. д. з. н., проф. И. Т. Балаба-нова. — СПб: Питер, 2001. — 256 с.

42.       Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. — 328 с.

43.       Банківська справа / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.

44.       Банковская система Украиньі 2007. Специальньш вьшуск «Бан-ковских новостей». Приложение к журналу «Комментарии».

45.       Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансьі и статистика, 1998. — 573 с.

46.       Банковское дело в России. — Т. 4.: Банковский маркетинг. — М.: Вече, 1994. — 275 с.

47.       Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансьі и статистика, 1998. — 576 с.

48.       Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд. — М.: Финансьі и статистика 1997. — 480 с.

49.       Барлтроп К. Дж., Макнотон Д. Банки на развивающихся рьінках: Интерпретирование финансовой отчетности: Т. 2. — М.: Финансьі и статистика, 1994. — 226 с.

50.       Батракова Л. Г. Зкономический анализ деятельности коммерче-ского банка: Учеб. для вузов. — М.: Изд. корп. «Логос», 1999. — 344 с.

51.       Бельіх Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996. — 192 с.

52.       Бор М. 3., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. — М.: ИКЦ «ДИС», 1997. — 288 с.

53.       Бор М. 3., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. — М.: ПРИОР, 1995. — 158 с.

54.       Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.

55.       Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. — М.: АО «Интерзкс-перт», Зкономика, 1995. — 344 с.

56.       Варьяш И. Ю. Банковская социология: Зкспертньіе оценки в банковском деле. — М.: Альфа, 1999. — 256 с.

57.       Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реор-ганізація. — Монографія. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Кондор, 2007. — 533 с.

58.       Введение в банковское дело / Под общ. ред. Асхадзр Гюнтер. — М.: Научная книга, 1996. — 640 с.

59.       Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМІУР, 1996. — 212 с.

60.       Вітлінський В. В., Наконечний С. I. Ризик у менеджменті. — К.: Борисфен-М, 1996. — 336 с.

61.       Вітлінський В. В., Наконечний С. I., Шарапов О. Д. Економіч-ний ризик і методи його вимірювання: Підручник. — К.: ІЗМН, 1996. — 400 с.

62.       Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.

63.       Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. I. Савлук. — К.: Ліб-ра, 1998. — 344 с.

64.       Гайдук Л. А. Вплив управління інноваційним потенціалом на пі-двищення ефективності діяльності підприємств // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки. — № 12. — Л.: ЛДФА, 2007. — С. 134-139.

65.       Гайдук Л. А. Інтерфейсний ризик інноваційного потенціалу промислового підприємства // Wyksztalcenie і nauka bez granic — 2005: Materialy II Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji. — Ekonomiczne nauki: Tom 11. — Praha: Nauka i studia — Publishing house Education and Science s.r.o., 2005. — S. 43^46.

66.       Гайдук Л. A. Концептуальні основи управління інноваційним потенціалом підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відно-син Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. — Вип. 2 [39]. — Київ: АПСВ, 2007. — С. 41^5.

67.       Гайдук Л. А. Механізм реалізації системи інноваційно-цільового управління // Вчені записки: Серія «Економіка»: Збірник наукових праць. — Випуск одинадцятий. — Київ: Університет економіки та пра-ва «КРОК», 2004. — С. 178-185.

68.       Гайдук Л. А. Моделювання ефективної системи управління ін-новаційним потенціалом промислових підприємств // Економіка: проб-леми теорії та практики: Збірник наукових праць. — Вип. 231: У 9 то-мах — Том VIII. — Д.: ДНУ, 2007. — С. 1533-1540.

69.       Гайдук Л. А. Організаційно-економічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. — Вип. 2 [26]. — К.: АПСВ, 2004. — С. 38^43.

70.       Гайдук Л. А. Планування інновацій в регіональному соціально-еко-номічному розвитку // Вісник Хмельницького національного універси-тету: (Вісник технологічного університету Поділля) Економічні науки: Науковий журнал. — № 4/2005. — Ч. 2. Т. 3. — Хм.: «Хмельницький на-ціональний університет», ХНУ, 2005. — С. 179-182.

71.       Гайдук Л. А. Сутнісні аспекти інноваційного потенціалу підпри-ємства // Таврійський науковий вісник: –ірник наукових праць ХДАУ. — Вип. 54. —X.: Айлант, 2007. — С. 258263.

72.       Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 1996. — 382 с.

73.       Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планьі, структурьі. — М.: Дело, 1995. — 192 с.

74.       Голубков Е. П. Основьі маркетинга. — М.: Финпресс, 1999. — 644 с.

75.       Гроші та кредит: Підручник / М. I. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пу-ховкіна та ін.; За заг. ред. М. I. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с.

76.       Грязнова А. Г. Лізингові, факторингові, форфейтингові операції банків. — М.: Дека, 1995. — 251 с.

77.       Грязнова А. Г. Трастові, інвестиційні та електронні послуги бан-ків. — М.: Дека, 1995. — 97 с.

78.       Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наукова думка, 1998. — 206 с.

79.       Дурович А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. — Мн.: НПЖ «Финансьі, учет, аудит», 1997. — 464 с.

80.       Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. — М.: Зко-номика, 1984. — 175 с.

81.       Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банков-ских услуг: Учеб. п.соб. / Редактирование и подготовка учебного посо-бия к изданию В. А Романова. — М.: ТЕИС, 1999. — 102 с.

82.       Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовьіх активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансьі и статистика, 1995. — 272 с.

83.       Жуков А. I. Послуги комерційних банків: зарубіжний досвід і практика. — М.: ОА «Консалтбанкир», 1995. — 85 с.

84.       Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособ. для вузов. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. — 197 с.

85.       Жуков Є. В. Трастові і факторингові операції комерційних бан-ків. — М.: ОА «Консалтбанкир», 1995. — 45 с.

86.       Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1997. — 172 с.

87.       Иванов В.В. Анализ надежности банка: Практ. пособ. — М.: Рус-ская деловая литература, 1996. — 320 с.

88.       Идрисов А. Б., Картьішев С. В., Постников A. В. Стратегичес-кое планирование и анализ зффективности инвестиций. — М.: ФИ-ЛИНЬ, 1996. — 272 с.

89.       Инозем–в В. Л. Расколотая цивилизация. — М.: Academia-Наука, 1999. — С. 603606.

90.       Информатизация и новая информационная технология в управ-лении научно-техническим прогрессом / Подгот. В. Я. Рубан. — К.: То-вариство «Знання», 1990. — 23 с.

91.       Йеннер Томас. Интеграция маркетинга и стратегического мене-джмента // Проблемьі теории и практики управления. — 1997. — №6. — С. 106-111.

92.       Калина A. В., Кощеев A. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. — К.: МАУП, 1997. — 224 с.

93.       Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ.; науч. ред. и авт. пре-дисл. В. А. Приписнов. — М.: Зкономика, 1991. — 239 с.

94.       Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. / Общ. ред. А К. Милейновского, И. М. Осадчей. — М.: Прогре-сс, 1987. — 494 с.

95.       Кириченко О., Гіленко I., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — К.: Основи, 1999. — 671 с.

96.       Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). — М.: Зкономика, 1997. — 256 с.

97.       Киселев В. В. Управление коммерческим банком в переходной период: Учебн. пособ. — М.: Логос, 1997. — 144 с.

98.       Ковалев А. П. Диагностика банкротства. — М.: Финстатинформ, 1992. — 92 с.

99.       Ковалев В. В. Финансовьш анализ: Управление капиталом. Вьі-бор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансьі и статистика, 1996. — 429 с.

 

100.     Коммерческие банки / 3. Рид, Р. Коттер, 3. Гилл, Р. Смит. — М.: Космополис, 1991. — 480 с.

101.     Костіна Н. I., Алексєєв А. А., Василик О. Д. Фінансове прогно-зування: методи та моделі: Навч. посіб. — К.: Знання, КОО, 1997. — 183 с.

102.     Операції комерційних банків. Коцовська P., Тобачук Г., Ричаків-ська В. та ін. — Л.: Центр Європи, 1997. — 280 с.

103.     Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.

104.     Кочетков В. Н. Основьі управления современньім коммерческим банком: Учеб. пособ. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.

105.     Кочетков В. Н., Омельченко A. В. Основьі зкономического ана-лиза банковской деятельности. — К.: УФИМБ, 1998. — 168 с.

106.     Кочмола К. В. Инвестиционная деятельность коммерческих ба-нков. — М.: Контур, 1998. — 144 с.

107.     Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финан-сово-банковских расчетов: Пер. с. серб. / Предисл. Е. М. Четьіркина. — М.: Финансьі и статистика, 1994. — 268 с.

108.     Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практи-ка законодавчого регулювання / М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Ли-лик, Е. Першиков. — К.: Козаки, 1996. — 144 с.

109.     Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В. В. Віт-лінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. I. Великоіваненко / За ред. В.В. Вітлінського. — К.: Знання, КОО, 2000. — 251 с.

110.     Кредитование: Пер. с. англ. — К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994. — 384 с.

111.     Куденко Н. В. Види маркетингових стратегій. Матеріали між-народної науково-практичної конференції 3-4 жовтня 1996 року. — К.: КДЕУ, 1996. — С. 145-148.

112.     Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с.

113.     Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. — К: Знання, 1998. — 169 с.

114.     Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перс-пектива: Пер. с фр. — СПб: Наука, 1996. — XV. — 589 с.

115.     Ларионова И. В. Реорганизация коммерческих банков. — М.: Финансьі и статистика, 2000. — 384 с.

116.     Литвак Б. Г. Зкспертная информация. — М.: Соврадио, 1982. — 187 с.

117.     Лютий I. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг: Навч. no¬de. — К.: Знання, серія «Вища освіта XXI сторіччя», 2006. — 395 с.

118.     Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга: Учеб. пособ. для вузов. — М.: Финстатинформ, 1997. — 110 с.

119.     Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб: Питер, 2000. — 267 с.

120.     МакНотон Д. Банки на развивающихся рьінках: Укрепление руководства и повьішение чувствительности к переменам. Т. 1. — М.: Финансьі и статистика, 1994. — 336 с.

121.     Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и би-ржи, ЮНИТИ, 1996. — 560 с.

122.     Марти Дж. Планирование развития автоматизированньіх сис-тем: Пер. с англ.; предисл. В. М. Савинкова. — М.: Финансьі и статис-тика, 1984. — 196 с.

123.     Масленченков Ю. С. Финансовьш менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальньш анализ. —М.: Перспектива, 1996. — 160 с.

124.     Менеджмент для керівників / Кредісов A. I., Панченко Є. Г. — К.: Основи, 1999. — 556 с.

125.     Мишкин Ф. Зкономическая теория денег, банковского дела и финансовьіх рьінков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 820 с.

126.     Ноздрева Р. Б., Цьігичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рьшке. — М.: Финансьі и статистика, 1991. — 304 с.

127.     Онищенко В. О. Основи банківської справи. — П.: ПДТУ, 1999. — 157 с.

128.     Основьі банковского дела / Под ред. Мороза А. Н. — К.: Либра, 1994. — 330 с.

129.     Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансьі и статистика, 1996. — 270 с.

130.     Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ «ДИС», 1997. — 464 с.

131.     Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовьш рьшок: расчет и риск. — М.: ИНФРА-М, 1994. — 192 с.

132.     Пернарівський О. Застосування дискримінантного аналізу в оці-нюванні кредитного ризику // Машинна обробка інформації. — 1999. — Вип. 62. — С. 110-117.

133.     Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: БИНОМ, 1998. — 560 с.

134.     Піджаренко О. М. Окремі питання захисту інтересів банків та прав їх працівників. — Київ: Юрінформ, 1994. — 89 с.

135.     Полферман Д., Форд Ф. Основьі банковского дела. — М.: ИН-ФРА-М, 1996. — 564 с.

136.     Поречкіна Л. С. Організація діяльності служби маркетингу бан-ку // Організація діяльності підрозділів служби маркетингу банку: Методичні рекомендації для практичного використання. — К.: 1994. — Ч. 1.

137.     Поречкіна Л. С. Процес планування маркетингу в банку // Орга-нізація діяльності підрозділів служби маркетингу банку: Методичні ре-комендації для практичного використання. — К.: 1994. — Ч. 2.

138.     Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. А. Олій-ник, Р. Скільский. — К.: Основи, 1997. — 390 с.

139.     Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

140.     РайсГони, Койли Брайн. Финансовьіе инвестиции и риск: Пер. с англ. — К.: Торгово-издательское бюро PHV, 1995. — 590 с.

141.     Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Монографія. — К.: Ін Юре 2001. — 484 с.

142.     Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. — М.: Дело, 1997. — 768 с.

143.     Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б. Здвард-са: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 426 с.

144.     Рздход К., Хьюс С. Управление финансовьіми рисками: Пер. с англ. — М.: Инфра-М-Норма, 1996. — 288 с.

145.     Садвокасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Ось-89, 1998. — 160 с.

146.     Садеков А. А., Лісова Н. О. Кредитний скоринг — методика оп-тимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України. — 2000. — №8. — С. 118-122.

147.     Севрук В. Т. Банковские риски. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 72 с.

148.     Севрук В. Т. Банковский маркетинг. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 128 с.

149.     Синки мл. Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих бан-ках: Пер. с англ. 4-го перераб. изд; Под ред. Р. Я. Левитьі, Б. С. Пинске-ра. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.

150.     Соловйов В. М. Методи статистичної перевірки статистичних гіпотез: Навч. посіб. — К.: УСДО, 1993. — 112 с.

151.     Солодка О. О. Елементи технології маркетингового плану-вання комерційного банку // Efektivní nastroje modernich ved — 2008, Materiály IV mezinarodni vedecko-praktiká conference, Dil 1, Eko-nomické vedy: Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2008. — S. 8-10.

152.     Солодка O. O. Основні аспекти розробки комунікаційної стра-тегії комерційного банку // Nowoczesnych naukowych osia_gni§c — 2008, Materiaby IV mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Tym 1, Ekonomiczne nauki: Przemysl, Nauka i studia, 2008. — S. 28-31.

153.     Солодка O. O. Скпадові фінансового механізму банківської діяль-ності // Схід-East. — 2006. — № 1-2. — С. 23-25.

154.     Солодка О. О. Стан і напрями розвитку системи кредитної коо-перації України // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. — Вип. 51. — X.: Айлант, 2007. — С. 116-123.

155.     Солодка О. О. Стратегічні акценти маркетингової діяльності ко-мерційного банку // Генезис інституційної системи транзитивних еконо-мік: Матеріали XXVIII міжнародної науково-практичної конференції — Ч.: Рута, 2008. — С. 174-175.

156.     Солодка О. О. Фінансовий механізм діяльності комерційного банку як стратегічний захід ефективного управління // Вісник Хмель-ницького національного університету: (Вісник технологічного універ-ситету Поділля) Економічні науки: Науковий журнал. — № 6/2005. — Т. I. — Хм.: Хмельницький національний університет, ХНУ, 2005. —

С. 27-30.

157.     Спицьш И. О., Спицьш Я. О. Маркетинг в банке. — Т.: Тар-некс, 1993. — 656 с.

158.     Ткачук В. О. Маркетинг у банку: Навч. посіб. — Т.: Синтез-Поліграф, 2006. — 225 с.

159.     Усоскин В. М. Современньш коммерческий банк: управление и операции. — М.: Вазар-Ферро, 1994. — 320 с.

160.     Уткин 3. А. Банковский маркетинг. — М.: ИНФРА-М; Метаин-форм, 1994. — 299 с.

161.     Стратегический менеджмент: способьі вьіживания российских банков. Уткин З.А. и др. — М.: Фонд зкономического просвещения, 1996. — 180 с.

162.     Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ. — М.: Бизнес-шк., Интел-Синтез, 1997. — 304 с.

163.     Черкасов В. Е. Финансовьій анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.

164.     Черкасов В. Е., Плотицьіна Л. А. Банковские операции: марке-тинг, анализ, расчетьі. — М.: МЕТА, 1995. — 208 с.

165.     Шульга Н. П., Гаманкова О. О., Ковганич I. М. Оцінка кредито-спроможності клієнта: Рекомендації банкіру при видачі кредиту. — К.: Київ. ін-т банкирів банку «Україна», 1995. — 59 с.

166.     Званс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ.; Авт. пре-дисл. и науч. ред А. А. Горячев. — М.: Зкономика, 1990. — 350 с.

167.     Badoc М. Trois défis pour la banque de demain // Banque magazine. — P, 1999. — № 605. — P. 20-23.

168.     Falgeras V., Porlouis N. De nouveaux outils pour gérer la relation client // Banque magazine. — P., 1999. — № 605. — P. 30-32.

169.     Gouarne J.-M. Une base de donnees «orientée client» // Banque magazine. — P, 1999. — № 605. — P. 35-37.

170.     Kaufman H. Marketing «one to one» et marketing bancaire // Ban¬que. — P., 1998. —№588. — P. 60-61.

171.     Le prix optimal // Banque magazine. — P., 1999. — № 605. — P. 28-29.

172.     Mauries R., Remond A. Preparer le troisiéme millénaire // Banque. — P., 1998. — № 593. — P. 73-74.

173.     Mercier J.-E., Pacini J.-E. Marketing: Objectif rentabilité // Banque. — P., 1998. — № 594. — P. 59-61.

174.     Paiva C. La marque: Un actif stratégique sous-exploité // Banque magazine. — P, 1999. — № 602. — P. 54-56.

175.     Robson S., Barennes J. Un exemple anglais de fidelisation // Ban¬que magazine. — P., 1999. — № 605. — P. 24-25.

176.     http://www.rg.ru.

177.     http://www.epravda.com.ua.

178.     http://www.prostobank.ua.

179.     http://www.kommersant.ru.

180.     http://www.banki.ru.

181.     http://www.smoney.ru.

182.     http://www.bank.gov.ua.