Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2be79db170fd6d33ecd7720e54c33761, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГЛОСАРІЙ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

ГЛОСАРІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Абсолютний прибуток — це дохід, який одержує банк від реаліза-ції всіх елементів продуктового портфеля, за відрахуванням витрат.

Авізування — офіційне повідомлення банку про відкриття, зміну або анулювання акредитива, надіслане на паперовому носії або за до-помогою електронних засобів зв'язку. Акредитив — це грошове зо-бов'язання банку, за дорученням і за рахунок його клієнта-імпортера, здійснити оплату на користь експортера або забезпечити платіж іншим банком у межах певної суми та у визначений строк проти документів, що супроводжують акредитив.

Агентства — це територіально відокремлений структурний підроз-діл банку, що здійснює широкий спектр операцій, окрім прийняття вкладів. Агентства створюються у країнах, де створення відділень забо-ронено.

Адміністративні методи ціноутворення — встановлення цін шля-хом орієнтації на ціни основних конкурентів або одного конкурента-лідера.

Адресні перекази Анелік — міжнародні перекази між фізичними особами із чітко визначеними країною, містом і конкретним пунктом призначення переказу.

Аналітична система (система бізнес-інтелекту) {business intelligence, BI) — OLAP-сисіеми (On-Line Analytical Processing), засоби формуван-ня запитів і побудови відповідних звітів {Query&Reporting), засоби інте-лектуального отримання даних {Data Mining).

Аналітичні доповнення {analytic applications) — це інформаційні системи, що забезпечують потреби організації в автоматизації процесів обробки, аналізу інформації та оптимізації бізнес-процесів.

Аналітичні таблиці змін — таблиці, які відображають зміни ситуа-цій на ринку в результаті зміни сполучення окремих факторів і показ-

ників; містять опис клієнтів і їх запитів, характеристику продуктового портфеля банку, опис основних конкурентів, тенденції реалізації еле-ментів продуктового портфеля банку тощо.

Андеррайтинг — купівля на первинному ринку цінних паперів з подальшим їх перепродажем інвесторам; укладання договору про га-рантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були про-дані.

Асоційована особа — юридична особа, в якій керівником є батьки, брати й сестри, дружина, чоловік або діти тих керівників і контролерів банку, а також установ — акціонерів (учасників) банку, які є власника-ми істотної участі в банку.

Атака з оточенням — стратегія, яка припускає атаку за всіма на-прямками діяльності банку-лідера, що змушує його тримати багатопла-нову оборону; застосовується, коли банк-претендент намагається (і має можливість) за короткий термін зломити волю лідера до опору.

Атакуюча стратегія — конкурентна стратегія, що використовуєть-ся банком-претендентом для досягнення ринкових позицій лідера.

Атрибут банківського продукту чи послуги — характеристики продукту чи послуги, характеристики способу застосування продукту чи послуги, вигоди клієнтів, особливості клієнтів.

Аутсорсинг (англ. outsourcing) — це передавання сторонній органі-зації визначених бізнес-функцій, які не є частиною основної діяльності компанії, але необхідні для функціонування бізнесу цієї компанії.

Афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

Багатоканальна система збуту — це «пул каналів збуту», який міс-тить усі канали збуту: front-офіси, банкомати, системи електронних пла-тежів у місцях продажу товарів і послут, системи електронного зв'язку, банківські послуги на дому, Інтернет-банкінг, еквайрінг, телебанкінг, мо-більний банкінг, непрямі канали збуту.

Багатокутник конкурентоспроможності — модель, яка дозволяє аналізувати ринкові позиції та стратегічні перспективи банків-конкурентів за окремими елементами їх продуктових портфелів.

Багатомірне шкалування — дослідження, в ході якого, за допомо-гою обраних атрибутів, визначаються позиції продуктів і послуг банків-конкурентів, їх імідж за кожним елементом продуктового портфеля.

База розподілу витрат — кількісний вимір певного фактору, який чинить найбільший вплив на обсяг відповідних витрат.

Базовий зразок при аналізі конкурентоспроможності банківсь-ких продуктів чи послуг — найкращий продукт або послуга банків-конкурентів, більш досконалий зразок, поява якого очікується в най-ближчому майбутньому, або деякий абстрактний еталон.

Банер — рекламний плакат; рекламна картинка на web-сторінці, за допомогою якої користувач може потрапити на web-сайт рекла-модавця.

Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцен-зії Національного банку України здійснювати у сукупності такі опера-ції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банк з іноземним капіталом — банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 %.

Банк, що знайшов вільну ринкову нішу, — банк, що обслуговує незначні цільові сегменти, які конкуренти або не помітили, або не взяли до уваги.

Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фі-зичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення бан-ківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність.

Банківська операція є сукупністю аналітичних, фінансових, тех-нічних, бухгалтерських і комунікаційних процедур, які відображаються у технології створення та реалізації банківської послуги.

Банківська послуга — це коло банківських операцій з визначени-ми функціональними ознаками, за допомогою яких забезпечується об-слуговування клієнтів з метою отримання прибутку.

Банківський кредит — будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке на-дано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з та-кої суми.

Банківський маркетинг — це організаційно-управлінська страте-гія пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення системи ефективного управління грошима, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особ-ливостей маркетингового оточення та існуючої кон'юнктури ринку по-зичкового капіталу.

Банківський метал — золото, срібло, рідше — паладій і платина.

Банківський платіжний інструмент — засіб, що містить реквізи-ти, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він вико-ристовується, та, зазвичай, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів фор-муються відповідні документи за операціями, що здійснені з викорис-танням банківських платіжних інструментів, на підставі яких прово-диться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів.

Банківський продукт є сукупністю банківських послуг, згрупова-них за певною ознакою.

Банківський ризик — вартісний вираз ймовірної події, яка призво-дить до збитків.

Банківські картелі — угоди, що обмежують самостійність окремих банків і вільну конкуренцію між ними шляхом узгодження і встанов-лення однакових процентних ставок, проведення однакової дивідендної політики тощо.

Банківські концерни — об'єднання багатьох банків, які формально зберігають самостійність, але перебувають під фінансовим контролем одного великого банку, що скупив контрольні пакети їхніх акцій.

Банківські об’єднання — банки-гіганти, які грають пануючу роль у банківському секторі.

Банківські послуги з мобілізації грошових доходів і заощаджень та перетворення їх у реальний позиковий капітал — це коло депозит-них, міжбанківських, емісійних і комісійних операцій комерційного банку.

Банківські послуги посередництва при платежах і розрахунках —

це коло розрахунково-касових і посередницьких операцій комерційного банку.

Банківські послуги щодо створення кредитних засобів — це

коло кредитних, інвестиційних і засновницьких операцій комерційно-го банку.

Банківські рахунки — рахунки, на яких обліковуються власні кош-ти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою бан-ківських платіжних інструментів.

Банківські синдикати, або консорціуми — угоди між декількома банками щодо спільного проведення великих фінансових операцій.

Банківські трести — об'єднання, що виникають шляхом повного злиття декількох банків, причому відбувається об'єднання капіталів цих банків і здійснюється єдине управління ними.

Безпосереднє маркетингове оточення складають активні сили, на відносини з якими банк може чинити вплив, а саме: конкуренти, клієн-ти, фінансово-кредитні посередники.

Бенчмаркинг — це дослідження технологічних процесів і методів організації виробництва і збуту основних конкурентів з метою підви-щення ефективності власної діяльності.

Бізнес-план — це тактичний план заходів для досягнення конк-ретних цілей діяльності, який розробляється на основі стратегічного плану.

Бонус — це премія, надана клієнту за обсяг придбаних продуктів чи послуг за конкретний період часу або, інакше кажучи, накопичу-вальна знижка; має прояв у додатковій невеликій знижці на всі ми-нулі платежі та враховується в чергових платежах за конкретний пе-ріод часу.

Брутто-підхід передбачає умовний продаж кожним центром відпо-відальності комерційної діяльності всіх залучених ним коштів центру прибутку з управління трансфертними (внутрішніми) коштами та умов-ну купівлю у цього центру прибутку всього обсягу коштів, необхідних для розміщення, з використанням трансфертних цін, які мають встано-влюватися Комітетом з управління пасивами і активами за валютами та строками погашення відповідних активів та пасивів з урахуванням рин-кових індикаторів.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення діяльності банку протягом бюджетного періоду (за-звичай, року).

Валютна позиція — це співвідношення вимог (балансових і поза-балансових) та зобов'язань (балансових і позабалансових) банку в кож-ній іноземній валюті та в кожному банківському металі.

Валютний ризик є небезпекою валютних втрат при проведенні зо-внішньо-торгівельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фо-ндових та товарних біржах унаслідок зміни вартості активів, пасивів та грошових вимог і зобов'язань у зв'язку з коливанням обмінних курсів.

Вартість торгової марки — це капітал банку, який може бути ви-значений як сукупна вартість атрибутів торгової марки, що роблять іс-тотний вплив на вибір клієнтів.

Вексель — письмове боргове зобов'язання, надане позичальником грошей (векселедавцем) своєму кредиторові (векселедержателеві) і пра-во останнього вимагати після закінчення визначеного терміну сплати векселедавцем грошової суми, зазначеної у векселі. Вексель є грошо-вим зобов'язанням; як борг можуть виступати тільки національні гроші або іноземна валюта. Вексель має строго встановлену законом форму; виписується на спеціальному бланку і містить визначений набір рекві-зитів. Невідповідність установленій формі позбавляє вексель юридич-ної чинності. Важливими особливостями векселя є його абстрактність (у векселі не вказуються обставини, що викликали його появу) і безпе-речність (наказ про сплату не може оскаржуватися боржником, навіть якщо кредитор не виконав своїх договірних зобов'язань).

Розмір попиту — стан попиту, обумовлений тривалістю і стадіями життєвого циклу банківських продуктів і послуг. Можливі такі види попиту: негативний, відсутній, схований, падаючий, нерегулярний, по-вноцінний, надмірний.

Випереджаюча оборона — стратегія, заснована на випереджаючих діях, які роблять потенційну атаку банків-конкурентів неможливою або істотно послаблюють її.

Виробнича складова потенціалу комерційного банку — потуж-ність виробничої бази, що характеризує обсяги випуску, можливість трансформації продуктового портфеля банку, нарошування обсягів ви-пуску інноваційних продуктів і послуг (кількість зайнятих працівників і рівень їх кваліфікації, оснащеність основними фондами, рівень сучас-ності та ефективності використання основних фондів, структура витрат

із урахуванням фактору економії залежно від обсягів і темпів освоєння випуску інноваційних продуктів і послуг).

Витрати комерційного банку — це витрати, пов'язані з прове-денням комерційним банком у звітному періоді фінансових та гос-подарських операцій, які зменшують активи або збільшують забор-гованість.

Витратний метод ціноутворення — встановлення цін на основі ви-трат та цільового для банку прибутку; передбачає аналіз інформації про повні, прямі, посередницькі, стандартні та граничні витрати; враховує політику цільової ціни та цільової норми прибутку.

Відділ маркетингу і клієнтської політики — це підрозділ, діяль-ність якого спрямована на підвищення ефективності комерційного бан-ку шляхом розробки та реалізації заходів продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики.

Відносний прибуток — прибуток, розрахований на окремий еле-мент продуктового портфеля.

Відсотковий ризик викликається розбіжністю обсягу зобов'язань та вимог банку з фіксованою відсотковою ставкою, що мають однакові терміни виконання.

Вітрини даних — структуровані та предметно-орієнтовані інфор-маційні масиви, доступні для обробки в реальному часі.

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вклад-нику відповідно до законодавства України та умов договору.

Внутрішній банк — це спеціальний «віртуальний» підрозділ комер-ційного банку, створений для акумулювання всіх доходів/витрат, пов'язаних із фондуванням; джерело засобів для операцій всіх інших підрозділів банку.

Внутрішньоорієнтована стратегія розвитку банку полягає в на-рошуванні обсягів кредитування вітчизняних позичальників.

Вріз — абзац тексту рекламного повідомлення.

Географічна сегментація — спосіб розподілу існуючих і потенцій-них клієнтів на групи за географічною ознакою.

Геодемографічна сегментація — спосіб розподілу існуючих і по-тенційних клієнтів на групи, виходячи зі статистичних даних щодо чи-сельності населення в регіональному розрізі.

Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної і куль-турної інтеграції, основними характеристиками якого є світовий поділ праці, міграція у світових масштабах грошових, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних країн. Для економічних ас-пектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільний рух капіталу, зниження податків на прибуток підприємств, простота переміщення га-лузей промисловості між різними державами в інтересах зменшення витрат на працю і природні ресурси тощо.

Гнучкий депозит — депозит, що надає можливість одночасно на-копичувати заощадження та мати постійний доступ до грошей; є ре-зультатом поєднання двох банківських продуктів — вкладу до запитан-ня та звичайного термінового вкладу.

Гнучкий строковий депозит — це можливість розміщення вкладу з гнучкими умовами дострокового розірвання.

Гнучкі депозити без вказаного терміну функціонують до того ча-су, доки клієнт здійснює за ними активні операції.

Гомонізація — уніфікація інформації, отриманої в процесі марке-тингових досліджень.

Дезінтермідація (від англ. desintermidation — вимивання посеред-ництва) — відмовлення від посередників (брокерів, банків, спеціалізо-ваних фінансово-кредитних інститутів) — наслідок розвитку фінансових технологій і лібералізації міжнародного фінансового ринку загалом. Дез-інтермідація дозволяє обом сторонам фінансової угоди зменшити свої витрати, відмовившись від платежів комісій та інших зборів фінансо-вим посередникам. Процеси відмовлення від посередників супро-воджуються активним проникненням небанківських установ у сферу фінансово-кредитних відносин. Дезінтермідація посилюється, коли держава намагається ввести прямий контроль над банківською систе-мою. У відповідь на такі державні заходи ринок провокує створення нових інститутів, що не підпадають під її прямий контроль.

Декодування — розшифрування звернень до реальних чи потен-ційних клієнтів.

Демографічна сегментація — спосіб розподілу існуючих і потен-ційних клієнтів на групи за ознаками статі, віку, складу родини, річного доходу, віросповідання тощо.

Депозитний продукт овернайт дозволяє вкладникові розмістити кошти на добу. Оформлення цього продукту можливе у формі депо-зитної лінії або депозитної лінії плюс і відбувається шляхом відкриття окремого додаткового траншу у формі встановлення незнижуваного залишку на поточному рахунку. Процентна ставка встановлюється щодо валют або визначається на підставі ринкових ставок у день роз-міщення.

Депозитні операції — це сукупність процедур із залучення тимча-сово вільних коштів юридичних та фізичних осіб на рахунки різних ти-пів: поточні, бюджетні, вкладні, ощадні, кодовані.

Державна реєстрація банку — надання банку статусу юридичної осо-би відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяль-ність».

Державний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.

Джерело інформації (відправник) — комерційний банк, який про-понує банківські продукти і послуги, надає відповідну інформацію про них, адресно спрямовуючи інформаційні потоки цільовому ринку.

Дзеркальний імідж банку — уявлення вищого менеджменту про імідж банку.

Динамізм впливу факторів зовнішнього маркетингового ото-чення визначається мінливістю факторів, причому, чим більше вони мінливі, тим вище міра динамізму.

Динамічна ліквідність — ліквідність банку визначена на конкрет-ний час, але з урахуванням прогнозу стану ліквідності на наступний пе-ріод.

Ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про осо-бу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінсь-кі здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності ви-могам закону.

ДКЦПФР — Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Добре капіталізований банк — банк, в якого: розмір регулятивно-го капіталу відповідає встановленим мінімальним вимогам; співвідно-шення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за мірою ризику (норматив адекватності ре-гулятивного   капіталу   Hi),   перевишує   його   нормативне   значення

і становить не менше 17 %; співвідношення основного капіталу до за-гальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н^) більше, ніж його нормативне значення і становить 8 % та більше.

Довгострокове доручення (Standing Order) — розпорядження клі-єнта про автоматичне і регулярне перерахування коштів з його поточ-ного рахунка на заздалегідь вказані реквізити рахунків одержувачів.

Договірне списання кредитної заборгованості (Direct Debit) —

доручення клієнта банку, що дозволяє автоматичне і регулярне списан-ня з поточного рахунка клієнта його кредитної заборгованості.

Документаційне забезпечення процесу управління містить три основні завдання щодо програмних систем автоматизації: документу-вання, організація документообігу, систематизація архівного збережен-ня документів.

Документообіг — рух документів в межах документаційного забез-печення процесу управління.

Доміциляція векселів — призначення особливого місця платежу за векселем, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка визначена як платник за векселем, шляхом надання доміциляційної формули. При складанні векселя векселедавець може визначити не тільки місце пла-тежу, але й особу, що сплатить цей вексель у місці доміциляції.

Доповнення для аналізу операційної/виробничої діяльності — тип

аналітичних доповнень, призначених для аналізу та оптимізації процесів виробництва і/або постачань продукції і послут (наприклад, планування попиту, оптимізація роботи персоналу, оптимізація цінової політики).

Дорожній чек — це розрахунковий документ, виражений в інозем-ній валюті, який використовується як спосіб міжнародних розрахунків неторгового характеру та є грошовим зобов'язанням чекодавця випла-тити зазначену у чекові суму чекодержателю (отримувачу, власнику), підпис якого проставляється у вказаному місці під час продажу.

Дослідження ринку банківських продуктів і послуг — це збір, систематизація й аналіз кон'юнктурних показників і кон'юнктуроутво-рюючих факторів.

Достатньо капіталізований банк — банк, в якого: розмір регуля-тивного капіталу відповідає встановленим мінімальним вимогам; спів-відношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за мірою ризику (норматив адек-ватності регулятивного капіталу Hi), відповідає його нормативному

значенню і становить не менше 8 % або наближається до 17 %; співвід-ношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив аде-кватності основного капіталу Щ) становить не менше 4 % або наближа-ється до 8 %.

Економічна природа банківського маркетингу полягає у вияв-ленні потреб, запитів і переваг споживачів та, в зв'язку з цим, — ви-значення сегментів ринку, на якому може бути знайдена ніша для реа-лізації нових банківських продуктів та послуг в умовах конкуренції з іншими банками.

Економічні нормативи — показники, що встановлюються Націо-нальним банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків.

Економічні показники конкурентоспроможності банківських продуктів чи послуг — ціна банківського продукту або послуги і ви-трати, пов'язані з його (її) використанням, що загалом складає ціну споживання.

Експансія (економічна) — розширення в економічному просторі ді-яльності та господарських зв'язків суб'єктів господарювання.

Еластичність попиту — це міра чутливості попиту до дії цінових або нецінових факторів. Чим вища чутливість, тим вища міра еластич-ності попиту.

Електронний (Е) маркетинг (e-marketing) — маркетингова діяль-ність банку, основою якої є структурована електронна інформація, тех-нології, логістика/розподіл, комерційний і людський потенціал співро-бітників банку.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) — су-купність процесів складання, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, справжності та, за необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів.

Емісійні операції — це сукупність процедур з формування власного капіталу та недепозитного залучення фінансових ресурсів, що здійсню-ється через випуск банківських акцій, облігацій, векселів та інших бор-гових зобов'язань.

Емісійні різниці (емісійний дохід) — сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпо-ративних прав).

Ефективність — співвідношення між отриманим результатом (ефек-том) і значенням фактору (ресурсу), який використаний з метою досяг-нення цього результату.

Задовільна ліквідність банку — стан ліквідності, при якому банк порушує зобов’язання тільки по платежах, пов’язаних з адміністратив-но-господарськими витратами. Усі інші види порушень свідчать про незадовільну ліквідність.

Закордонне представництво банку — територіально відокремле-ний структурний підрозділ, що не здійснює банківської діяльності.

Закордонний дочірній банк — це територіально відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює загальну банківську діяль-ність та може створюватися як нове підприємство або шляхом погли-нання діючого банку.

Зарубіжне відділення — це юридична форма розширення операцій «батьківського» банку, яка використовується для отримання доступу до місцевого капіталу та уникнення залежності від кореспондентських від-носин.

Засновницькі операції — це сукупність процедур із безпосер’дньої участі комерційного банку у створенні нових господарюючих субєктів.

Зберігальний вклад — депозит із виплатою відсотків наприкінці строку та з їхньою капіталізацією.

Збутова політика — комплекс заходів, спрямованих на підвищення торгово-операційної ефективності банку, тобто вдосконалення каналів просування банківських продуктів і послуг.

Звертання — це набір символів, слів, зображень, чисел та момент їх передавання цільовому ринку.

Зворотна реакція — відгуки клієнтів та особливості їх поведінки у відповідь на отримання і декодування інформаційних потоків банку.

Зворотний зв’язок — частина зворотної інформації, яка стає відо-мою маркетологам комерційного банку.

Злиття банків є повним об’єднанням двох структур з утворенням нової юридичної особи.

Значними є операції, якщо безготівкові розрахунки за угодами на суми, що перевишують еквівалент 50 000 євро, або угоди з готівкою на

суми, що перевищують еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом грив-ні до іноземної вапюти, встановленим Національним банком України.

Значно недокапіталізований банк — банк, в якого: розмір регуля-тивного капіталу менше встановленого мінімального розміру регуляти-вного капіталу, але не більше 20 % установленого мінімального розміру регулятивного капіталу; співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за мірою ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2) менше, ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 6 % до 2 %; співвід-ношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив аде-кватності основного капіталу Н3) менше, ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 3 % до 1,3 %; обсяг активів з негативною кла-сифікацією 5 (з урахуванням сформованих резервів під активні опера-ції) перебуває в межах від 45 % до 60 % регулятивного капіталу банку.

Зовнішнє маркетингове оточення складають активні сили, які банк не може контролювати, а саме: економічні, соціальні, демографіч-ні, політичні, науково-технічні.

Зовнішньоорієнтована стратегія розвитку банку полягає в аку-мулюванні дешевих ресурсів корпоративного сектору, переважно екс-портерів, і їх розміщенні в низькоризикові іноземні активи, які прино-сять невеликий, але стабільний дохід (депозити, кредити, державні цінні папери тощо).

Ідентифікація особи — встановлення на підставі документа, що посвідчує особу власника, та фіксація у письмовій формі прізвища та імені, дати народження та адреси особи, яка здійснює угоду, а також найменування, номера і дати видачі пред'явленого документа, на-йменування установи, що його видала.

Імітатор позик — програма, яка моделює реальну ситуацію надан-ня позики і передбачає виконання експериментів з метою передбачення можливої зміни цієї ситуації.

Інвестиційний клас — кредитний рейтинг банку, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (ІВСА, Standard & Poor's, Moody's), який свідчить про низьку ймовірність не-виконання зобов'язань.

Інвестиційний фонд — це спеціалізована форма накопичення коштів з метою подальшого інвестування. Фонд збирає кошти інвесторів, нако-пичує суму і потім інвестує у дохідні активи для отримання прибутку. За рахунок цього прибутку формується дохід клієнта як інвестора фонду.

Інвестиційні операції — це сукупність процедур з вкладання фі-нансових ресурсів у різноманітні корпоративні та державні цінні папе-ри, інші боргові зобов'язання шляхом придбання цих фондових ціннос-тей на фондових біржах й організованому позабіржовому ринку.

Інноваційна політика банку є частиною внутрішньої політики, ме-тою якої є досягнення довгострокового комерційного успіху, пов'яза-ного з впровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг, що, своєю чергою, забезпечує стійкі конкурентні позиції банку та його імідж.

Інноваційний потенціал комерційного банку — це стратегічна здатність банку до реалізації невикористаних можливостей інновацій-них ресурсів.

Інноваційні ресурси — це технологічні, інтелектуальні та інформа-ційні ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності банку.

Інновація — прибуткове використання нових технологій, видів продуктів і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень технологічного, фінансового, комерційного характеру.

Іноземний — пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крім України.

Інституціоналізація — упорядкований процес із визначеною струк-турою відносин, ієрархією влади, дисципліною, правилами поведінки.

Інтегрована модель Інтернет-банку передбачає створення нового підрозділу існуючого банку, діяльність якого спрямована на забезпе-чення банківського обслуговування шляхом використання переваг ме-режі Інтернет. Ця модель інтегрує on-line-операції з традиційною діяль-ністю банків.

Інтернаціоналізація (англ. internationalization) — процес адаптації продукту (програмного або апаратного забезпечення) до мовних і культу-рних особливостей регіону (регіонів), відмінного від того, де розроблявся продукт. В англійській мові для слова «internationalization» прийняте ско-рочення «іі 8п». При цьому число 18 означає кількість пропущених між «і» і «п» букв. Існує суттєва різниця між інтернаціоналізацією і локалізацією. Інтернаціоналізація — це адаптація продукту для потенційного викорис-тання майже будь-де, тоді як локалізація — це додавання спеціальних функцій ддя використання в певному визначеному регіоні.

Інтернет-атака банку — розсилання електронного листа з інфор-мацією про проблеми певного банку.

Інтернет-банкінг — надання банківських послуг через комп'ютер-ну мережу.

Інтернет-трейдинг — це інтерактивна інформаційна система, в якій взаємодія учасників ринку побудована на ідеології on-line доступу до торговельного майданчику Першої фондової торговельної системи (ПФТС).

Інформаційна забезпеченість дослідження є результатом комплекс-ної реалізації таких напрямків дослідження: методологічного — наяв-ність методик обчислення стану комерційного банку; статистичного — наявність звітної інформації про банк; системного — наявність орієнти-рів прогресу, стагнації чи регресу, ідентифікації станів функціонування та розвитку банку.

Інфраструктура ринку банківських продуктів і послуг містить систему державних, приватних і громадських інститутів (банків, фон-дових і валютних бірж, страхових та інвестиційних компаній, фондів профспілок та інших громадських організацій, науково-дослідних ін-ститутів, інформаційно-консультаційних центрів, підприємств, фірм, організацій, установ), споживачів, сукупність інформаційно-технічних та організаційних засобів, призначених для розробки, реалізації і спо-живання банківських продуктів і послуг з метою обслуговування інтересів суб'єктів ринкових відносин та забезпечення їх ефективної взаємодії.

Істотна участь — пряме або опосередковане, самостійно або спіль-но з іншими особами володіння 10 % і більше статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керів-ництво чи діяльність юридичної особи.

Кадрова складова потенціалу комерційного банку — рівень ква-ліфікації співробітників банку відповідно до посад, досвід роботи, на-явність зарубіжного профільного практичного досвіду, вікова структура тощо.

Канал збуту комерційного банку — сукупність філій, відділень, технічних засобів, посередників, які беруть участь у процесі доведення банківських продуктів і послуг до клієнта.

Канал комунікацій — засіб або носій поширення інформаційних потоків.

Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вираху-вання всіх його зобов'язань.

Капітал під ризиком (економічний капітал) — капітал, необхід-ний для покриття неочікуваних втрат унаслідок сукупних ризиків, при-таманних банку або відповідному об'єкту управління.

Капітал підписний — розмір капіталу, на який отримані письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпи-скою на акції (паї).

Капітал регулятивний (власні кошти) — складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються норма-тивно-правовими актами Національного банку України.

Капітал статутний — сплачений та зареєстрований підписний ка-пітал.

Карта позиціювання банку — графічна модель, яка ілюструє за-лежність у комбінаціях цілей і показників діяльності банку, від яких за-лежить їх досягнення.

Кастомізовані списки — списки маркетингової інформації з ураху-ванням інтересів конкретних клієнтів.

Кеш-менеджмент — це комплексний продуктовий пакет банку для корпоративних клієнтів, який містить кеш-пулінг, договірне списання кредитної заборгованості (Direct Debit), довгострокове доручення (Stan¬ding Order).

Кеш-пулінг — це автоматичне зрівнювання сальдо рахунків філій (до-чірніх компаній) через рахунок головної компанії шляхом концентрації по-зитивних залишків і погашення негативних залишків рахунків групи.

Класичний депозит — депозит із щомісячною чи квартальною випла-тою відсотків, без можливості поповнення і дострокового зняття грошей.

Клієнт банку — будь-яка фізична чи юридична особа, що користу-ється послугами банку.

Клієнт банку — учасник економічних відносин, який має намір одержувати вигоду від діяльності банку на взаємній основі.

Кодування — перетворення інформаційних потоків у зручну для сприйняття клієнтами комунікаційну форму.

Комерційна діяльність — діяльність із залучення та розміщення коштів, надання послуг з обслуговування, яка не пов'язана з торговими операціями банку та управлінням активами і пасивами.

Комерційна маржа — це різниця між трансфертною ціною певного продукту (послуги) та відповідною ціною цього продукту (послуги) для клієнта.

Комерційний банк — самостійний мікроекономічний суб'єкт в юридичному та комерційному аспекті, який виробляє та реалізує бан-ківські продукти і послуги та функціонує з метою реалізації соціально-економічних інтересів його акціонерів, службовців та клієнтів.

Комісійні операції — це сукупність процедур консультування, ін-формування, аудиту, обліку, страхування, фінансового менеджменту та інших процедур, які дають можливість банку отримати невідсоткові доходи у вигляді комісії.

Комплекс «4Р» — розробка та взаємозв'язок товарної (product — продукт), цінової (price — ціна), збутової (place — місце реалізації) та комунікаційної (promotion — просування) політик банку.

Комплекс просування — поєднання засобів реклами, особистого продажу, пропаганди, стимулювання продажу та інструментів прямого маркетингу.

Комунікаційна політика — комплекс заходів, спрямованих на ство-рення позитивного корпоративного іміджу комерційного банку.

Комунікаційна політика комерційного банку — це комплекс за-ходів інформування, переконання та нагадування клієнтам про елемен-ти продуктового портфеля банку.

Конвергенція (від лат. converge — наближатись) — зближення убік злиття, стійкої рівноваги і розвитку. Цей термін використовується при аналізі процесів інтеграції для позначення зближення різних економіч-них систем, економічної і соціальної політики різних країн. Основою світового інтеграційного розвитку є загальні тенденції й імперативи нау-ково-технічного і соціально-економічного прогресу. Вони обумовлюють зближення, тобто конвергенцію, економік усе більшої кількості країн при одночасному збереженні їхніх національних особливостей.

Конкурентоспроможність — це здатність продукту або послуги бути виокремленими споживачем із сукупності аналогів.

Конкурентоспроможність банківського продукту або послуги —

це наявність сукупності параметрів цього продукту або послуги, що можуть бути виокремлені клієнтами, вигідно відрізняють цей продукт або послугу від аналогів конкурентів у певному сегменті ринку бан-ківських продуктів і послуг у заданий проміжок часу.

Конкуренція в банківській сфері є динамічним процесом, у ході якого комерційні банки, шляхом використання інструментів маркетин-гу, намагаються розширити ринкову частку, збільшити обсяги продажів банківських продуктів і послуг, досягти високого прибутку. Сферою банківської конкуренції є ринок банківських продуктів і послуг.

Контрагент — будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має з бан-ком відносини фінансового характеру (банк надає кошти у вигляді безстрокових або строкових депозитів; надає кредит; продає цінні па-пери власної емісії; має дебіторську заборгованість за операціями з клі-єнтами банку та банками, у тому ч