Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.5. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

11.5. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Ефективність інвестиційної політики комерційного банку за-лежить, насамперед, від своєчасного, повного та прибуткового повернення інвестицій об'єктами інвестування. Тому ефектив-ність реалізації механізму банківського маркетингу щодо інвес-тиційної політики банку слід розглядати з позицій перспектив бі-знесу об'єкта інвестування (SBU55) на конкретному існуючому чи потенційному ринку.

ПривабливістьА ринку SBU

WE привабливість ринку

6

бізнесу ^ WE привабливість ринку/

9   Силабізнесу SBU

9

3       WECKn!1 бйнесу

 зона високих показників;

|           | — зона середніх показників;

I      ет — зона низьких показників.

Рис. 11.3. Багатофакторна матрична модель аналізу господарчого портфеля SBU

SBU (Strategic Business Unit) — (англ.) стратепчна оізнес-одиниця — оо єкт інвес-

тування

Для оцінки перспектив бізнесу пропонується застосовувати багатофакторну матричну модель аналізу господарчого порт-феля SBU. Оцінка повинна проводитися групою експертів-мар-кетологів комерційного банку. Матриця будується в координатах «сила бізнесу SBU — привабливість ринку SBU» і поділяється на9 блоків (рис. 11.3).

Блоки створюють три зони, які вимагають різних стратегіч-них рішень, пов'язаних з інвестуванням:

^> зона високих показників — інвестування SBU;

^> зона середніх показників — «потенційне» інвестування, тобто розробка рекомендацій щодо посилення ринкових позицій SBUa6o пошуку більш привабливого ринку;

^> зона низьких показників — відмова в інвестуванні.

Критерії аналізу господарчого портфеля SBU з позицій сили бізнесу та привабливості ринку наведені у таблиці 11.7.

Таблиця 11.7.

Критерії сили бізнесу SBU тя привабливості ринку

 

№        Критерії привабливості ринку SBU           Критерії сили бізнесу SBU

1.         Розмір ринку  Частка ринку

2.         Розмір стрижневих сегментів         Швидкість росту SBU

3.         Насиченість ринку    Широта спектру товарів

4.         Швидкість росту ринку        Ефективність збуту

5.         Диверсифікованість ринку   Конкурентні позиції SBU

6.         Сезонність попиту    Цінова конкурентноздатність

7.         Циклічність попиту  Ефективність просування

8.         Цінова еластичність ринку  Інтенсивність використання виробничих потужностей

9.         Структура конкуренції          Вартість сировини

10.       Бар'єри входу-виходу           Доступність сировини

11.       Міра інтеграції           Відносна якість товарів

12.       Сила постачальників           Відносна прибутковість

Продовження табл. 11.7

 

№        Критерії привабливості ринку SBU           Критерії сили бізнесу SBU

13.       Сила дистриб'юторів           Ефект накопиченого досвіду

14.       Інтенсивність капіталу         Використання інвестицій

15.       Інфляційна вразливість        Кваліфікація персоналу

 

16.

 

Вплив факторів макрооточення (еконо-мічних, демографічних, науково-тех-нічних, політико-правових, соціально-культурних, природних)

 

Інтенсивність впровадження досягнень науково-технічного прогресу

 

Для кожної SBU слід обрати найбільш придатні критерії та оцінити їх за 9-бальною шкалою (Et — оцінка і-го критерію)56, зважуючи на коефіцієнт важливості критерію 0 < W, < 1 (Wt — вага і-го критерію)57. Шкала оцінок має таку градацію:

8–9 — надпривабливий ринок (надзначна сила бізнесу);

6-7 — привабливий ринок (значна сила бізнесу);

4-5 — посередня привабливість ринку (посередня сила біз-нес– );

23 — непривабливий ринок (незначна сила бізнесу);

0-1 — виключно непривабливий ринок (слабка сила біз-несу).

Далі для кожного критерію слід розрахувати зважену оцінку WEi = Ei^-Wj {WEi — зважена оцінка і-го критерію)58. Загальна оцінка привабливості ринку та сили бізнесу Ж?7розраховується за формулою:

 

WE

 

I 1=1

 

де п — кількість критерив ОЦІНКИ.

Таким чином, позиція SBU в зоні матриці визначиться точкою Р, координатами якої є загальна оцінка сили бізнесу та загальна оцінка привабливості ринку, тобто Р {WECW1& бізнесу ; ^^привабливість ринку)- Залежно від того, до якої зони потрапить точка Р, приймається відповідне інвестиційне рішення.

Приклад застосування багатофакторної матричної моделі ана-лізу господарчого портфеля 5*5?7наведений у таблицях 11.8, 11.9.

' Estimation — (англ.) оцінка. 'Weight — (англ.)вага. The weighed estimation — (англ.) зважена оцінка

Таблиця 11.8.

Оцінка сили бізнесу SBU

 

№        Критерії сили бізнесу SBU   ЕІ        Wi       WEi

1.         Частка ринку 8,5       0,15     1,275

2.         Швидкість росту SBU           3          0,01     0,030

3.         Широта спектру товарів      4,5       0,05     0,225

4.         Ефективність збуту   6          0,01     0,060

5.         Конкурентні позиції SBU     7          0,15     1,050

6.         Цінова конкурентноздатність          9          0,15     1,350

7.         Ефективність просування    3          0,05     0,150

8.         Інтенсивність використання вироб-ничих потужностей           4          0,05     0,200

9.         Вартість сировини    3          0,05     0,150

10.       Доступність сировини         7          0,03     0,210

11.       Відносна якість товарів        8          0,04     0,320

12.       Відносна прибутковість       8,5       0,10     0,850

13.       Ефект накопиченого досвіду           3          0,02     0,060

14.       Використання інвестицій    0          0,03     0,000

15.       Кваліфікація персоналу        7          0,06     0,420

16.       Інтенсивність впровадження досяг-нень науково-технічного прогресу           2,5       0,05     0,125

Разом  —        1,00     16 WE = 2\ WES = 6,475

Таблиця 11.9.

Оцінка привабливості ринку SBU

 

№        Критерії привабливості ринку SBU           ЕІ        Wi       WEi

1.         Розмір ринку  5          0,03     0,150

2.         Розмір стрижневих сегментів         4          0,04     0,160

3.         Насиченість ринку    2          0,10     0,200

4.         Швидкість росту ринку        4          0,02     0,080

5.         Диверсифікованість ринку   9          0,05     0,450

6.         Сезонність попиту    0          0,01     0,000

7.         Циклічність попиту  0          0,05     0,000

8.         Цінова еластичність ринку  6,5       0,15     0,975

9.         Структура конкуренції          3          0,15     0,450

10.       Бар’єри входу-виходу          0          0,05     0,000

11.       Міра інтеграції           0          0,05     0,000

12.       Сила постачальників           7          0,06     0,420

13.       Сила дистриб’юторів           3          0,01     0,030

14.       Інтенсивність капіталу         8          0,05     0,400

15.       Інфляційна вразливість        4          0,15     0,600

16.       Вплив   факторів  макрооточення (економічних, демографічних, нау-ково-технічних,   політико-право-вих, соціально-культурних, при-родних)  2,5       0,03     0,075

Разом  —        1,00     16 WE = 2_WEj = 3,990

;=1

За розрахунками таблиць 11.8, 11.9 позиція SBUB ЗОНІ матриці визначається точкою P (6,475 ; 3,990), тобто потрапляє в зону високих показників, отже приймається рішення про інвесту-вання SBU.

Таким чином, застосування багатофакторної матричної моде-лі аналізу господарчого портфеля SBU дозволить комерційно-му банку групувати об’єкти інвестування за трьома напрямками: реальні, потенційні, неможливі, — що, своєю чергою, сприяти-ме підвищенню ефективності інвестиційної політики.