7.4. СТРУКТУРА ЦІНИ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділя-ються на цінові критерії та нецінові критерії. Цінові критерії:

—        процентна ставка;

—        одноразова комісія;

—        щомісячна комісія;

—        страхові платежі;

—        платежі за розрахунково-касове обслуговування;

—        штрафні санкції;

—        супутні витрати та інші платежі. Нецінові критерії:

—        розмір першого внеску;

—        максимальна сума кредиту;

—        максимально можливий термін кредитування;

—        форма погашення кредиту.

Інструментами порівняння цінових параметрів кредитних про-дуктів є ефективна процентна ставка або реальна процентна ставка.

Існує дві точки зору на методику розрахунку ефективної або реальної процентної ставки.

Згідно з першою точкою зору:

Ефективна процентна ставка =

= Процентна ставка + Одноразові комісії і платежі +

+ Щомісячні комісії і платежі.

Згідно з другою точкою зору:

Реальна процентна ставка = Процентна ставка +

+ Одноразові комісіїі платежі + Щомісячні комісіїі платежі +

+ Страхові платежі + Супутні платежі.

Певні види платежів є елементами наповнення наведених фор-мул і, одночасно, складовими ціни кредитних продуктів комер-ційних банків. Існують такі види платежів:

—        кредитні платежі: процентна ставка (річний відсоток, щомісячний відсоток); одноразова комісія (фіксована сума, від-соток від первісної суми кредиту, відсоток від вартості застави); щомісячна комісія (фіксована сума, відсоток від первісної суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості за кредитом);

—        розрахунково-касові платежі: відсоток за перерахування грошей з кредитного рахунку (наприклад, на рахунок автосало-ну); відсоток за зняття грошей з позичкового рахунку (якщо кре-дит надається готівкою); відсоток за конвертацію (якщо, наприк-лад, кредит надається у швейцарських франках); відсоток за перерахування сум на погашення кредитної заборгованості (за-стосовується, зазвичай, під час споживчого кредитування); плата за відкриття кредитного рахунку (використовується під час відк-риття кредитних карт) тощо;

—        страхові платежі: страхування предмету застави; страху-вання життя позичальника; страхування титулу; страхування від-повідальності перед третіми особами; страхування фінансових ризиків;

—        супутні витрати: оплата нотаріальних послуг; оплата пос-луг експерта — оцінювача; оплата державних податків і зборів; оплата внесення інформації до державних реєстрів (рухомого і нерухомого майна);

—        штрафні санкції: за дострокове погашення кредиту (на розсуд банку); за несвоєчасне погашення позичкової заборгова-ності або відсотків по кредиту можуть нараховуватись штраф або пеня (записано в договорах), клієнту потрібно звертати на це увагу, особливо коли формується графік погашення (якщо, наприклад, клієнт отримує зарплату 25 числа, а кредит потрібно гасити до 20, необхідно на момент одержання позички обгово-рити зміну графіка, оскільки у випадку затримки виплати гро-шей набувають чинності ці штрафні санкції); за невиконання умов кредитного договору (наприклад, клієнт не поінформував банк про зміну місця проживання, відмовився від щорічного страхування майна).

Види витрат клієнта під час одержання та обслуговування споживчих кредитів: процентні платежі; одноразова комісія; щомісячна комісія; страхові платежі; платежі за розрахунково-касовим обслуговуванням (платежі, про які банки не говорять під час презентації кредитного продукту, але які постають перед клі-єнтом, коли він отримує кредит); штрафні санкції; супутні витра-ти тощо.

Види витрат клієнта під час одержання іпотечних креди-тів: відсоток — річний; одноразова комісія — фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту; щомісячна комісія — фіксована сума, відсоток від суми кредиту (використовується найчастіше), відсоток від залишку заборгованості; страховка — майна, життя, титулу; розрахунково-касове обслуговування — за зняття грошей з рахунку, за конвертацію; додаткові ви-трати — державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, послуг оцінювача та ріелтора; штрафні санкції — за до-строкове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта під час одержання кредитів на покуп-ку автомобіля: відсоток — річний, інколи — щомісячний; одно-разова комісія — фіксована сума або відсоток від початкової су-ми кредиту; щомісячна комісія — фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості; страховка — КАСКО, ОСАГВ (страхування відповідальності перед третіми особами); розрахунково-касове обслуговування — за зняття та перерахування грошей з рахунку (здебільшого, за перерахування, оскільки при кредитуванні нового автомобіля банки зазвичай пе-рераховують гроші на рахунок автосалону); додаткові витрати — державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, ре-єстрація в ДАІ, транспортний збір, внесення до реєстру рухомого майна; штрафні санкції — за дострокове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта за користування кредитною карткою: відсоток — річний або щомісячний; одноразова комісія — відсо-ток від суми зняття в банкоматах (банку-імітента або банків-конкурентів), торговельних мережах; розрахунково-касове об-слуговування — плата за випуск кредитної картки, плата за річне обслуговування картки; штрафні санкції — несвоєчасне пога-шення тіла та відсотків по кредиту; невиконання умов кредитно-го договору.

Для того, щоб розрахувати ефективну процентну ставку необхідно знати:

—        розмір процентної ставки;

—        розмір одноразової комісії і базу її нарахування;

—        розмір щомісячної комісії і базу її нарахування;

—        розмір страхових і супутніх платежів;

—        суму кредиту;

—        термін кредиту.

Формула розрахунку ефективної процентної ставки така:

Ефективна процентна ставка =

= (Сума процентних, комісійних та інших платежів /

/ Термін кредиту, років) /

/ Середньозважена сума кредиту.

Розрахунок елементів формули ефективної процентної ставки:

1)         Процентні витрати за кредитом = СК х ПС х (ГМІС + 1) / 24 Х

х 100 %.

2)         Одноразова комісія:

Ь фіксована сума;

^> ВІД СуМИ КрЄДИТу = СК X Л'однораз. / 100 %.

3)         Щомісячна комісія:

v фіксована сума = сума комісії х кількість місяців кредиту;

Ь від суми кредиту = СК х Киіс х Тиіс 1100 %;

Ь на залишок заборгованості = СК х Кміс. х 12 х (Гміс. + 1) / 24.

4)         Середньозважена сума кредиту = (СК х (Гміс + 1) / 2) х Гміс.

Позначення:

СК — сума кредиту;

ПС — процентна ставка (%);

^МІС. — термін кредитування (місяців);

^однораз. — одноразова комісія (%);

^МІС. — щомісячна комісія (%).

Ефективна процентна ставка враховує всі витрати позичаль-ника під час одержання та обслуговування кредиту: номінальна процентна ставка + одноразова комісія + щомісячна комісія.

Приклад розрахунку ефективної процентної ставки. Необ-хідно визначити, яка з двох іпотечних пропозицій банків дешев-ше. Відомо: сума кредиту — $ 50000; строк — 20 років. Парамет-ри кредиту для двох банків наведені у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3.

 

Параметри кредиту   Банк 1 Банк2

Процентна ставка, %           10,5     12,5

Одноразова комісія   1 % від суми кредиту            $100

Щомісячна комісія     0,1 % від суми кредиту         —

Бідповідь:

 

Параметри кредиту   Витрати позичальника, $

 

            Банк 1 Банк 2

Процентні витрати   52 500 62 500

Одноразова комісія   500      100

Щомісячна комісія     12 000 —

Разом витрат 65 000 62 600

Ефективна процентна ставка          13 %    12,5 %

На розмір ефективної процентної ставки можуть впливати такі нецінові параметри кредиту: розмір першого внеску; сума креди-ту; термін кредитування.