Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

6.7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків ді-яльності комерційних банків. Провідні банки України пропону-ють такі види інвестиційних послуг:

—        організація випуску та розміщення цінних паперів;

—        здійснення операцій з векселями;

—        торпвля цінними паперами;

—        послуги зберігача цінних паперів;

—        аналітична підтримка клієнтів.

Заходами продуктової політики у контексті інвестиційного біз-несу банку передбачається індивідуальний підхід до кожного кліє-нта, акцент на якості та повноті пропонованих послуг. По-казниками ефективності інвестиційного бізнесу банку є успішно реалізовані проекти та провідні позиції банку у рейтингах торгов-ців корпоративними та муніципальними облігаціями ПФТС, рей-тингах андеррайтерів спеціалізованих агентств, рейтингах ділових спеціалізованих щотижневиків, а також у рейтингу зберігачів цін-них паперів ПАРД11.

Провідні банки створюють підрозділи з управління актива-ми, виключним напрямком діяльності яких є управління актива-ми інститутів спільного інвестування (ІСІ) — пайовими та кор-поративними інвестиційними фондами.

Фонди формуються шляхом продажу великій кількості інвес-торів цінних паперів фонду. Залучені кошти підрозділ з управлін-ня активами інвестує відповідно до обраної при створенні фонду інвестиційної стратегії, яка викладена в інвестиційній декларації фонду. Залежно від виду фонду, інвестиції можуть здійснюватися у різні дохідні активи — цінні папери, депозити, нерухомість то-що.

Вкладники фонду є співвласниками його активів, відповідно, вартість їхнього паю у фонді зростає пропорційно зростанню вар-тості чистих активів фонду. Реалізувати (перевести у готівку) отриманий дохід інвестори можуть або під час закриття фонду, або під час продажу цінних паперів фонду на вторинному ринку.

Переваги інвестування через ІСІ полягають у їхній більшій на-дійності та дохідності, оскільки фондами управляють професіо-нали, які мають значно більший досвід та обсяги інформації, аніж індивідуальні інвестори. Окрім цього, фонди залучають великі об-сяги коштів та можуть диверсифікувати вкладення, поліпшуючи, тим самим, показник «ризик/дохідність».

Діяльність банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування регламентується державою в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

11 Рейтинги ПФТС відображають позицію компаній-учасників фондової біржі «Першої Торговельної Фондової Системи». Рейтинги ПАРД відображають позицію компаній-учасників Професійної Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (зберігачів цін-них паперів)

Клієнтами є успішні бізнесмени, які володіють однією або кількома компаніями та мають вільний капітал, який бажають ін-вестувати ефективніше, ніж це можливо при вкладанні коштів у банківські депозити.

Приклади фондів в управлінні банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування:

1.         Пайовий недиверсифікований інвесі нційніій фонд за-критого типу, стратегією якого передбачені інвестиції коштів у боргові цінні папери — облігації та векселі — найбільш надійних компаній України з метою отримання стабільного доходу.

2.         Корнораінвніій інвесінційніій фонд закритого іину, створений у формі акціонерного товариства, що дає можли-вість інвестувати не тільки в боргові цінні папери, а так само в акції з високим потенціалом росту. Інвестори фонду при цьому є не тільки вкладниками, але і акціонерами фонду. Вони мають право брати участь в управлінні фондом через загальні збори ак-ціонерів та інші механізми, передбачені корпоративним законо-давством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Фонд орієнтований головним чином на роботу з роздріб-ними клієнтами. Акції фонду повинні вільно обертатися на ринку протягом всього терміну його існування. Котирування за акціями фонду щодня виставляє банк, який є маркет-мейкером12 акцій фонду в ПФТС.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвес-тування, розділяючи перевагу між надійними борговими інстру-ментами — корпоративними, муніципальними і державними об-лігаціями і акціями — доходність фонду буде вища, ніж за облігаційними фондами.

3.         Фонд нерухомості є фондом змішаного типу, що дає можли-

вість інвестувати не тільки в цінні папери, а так само в нерухо-

мість і корпоративні права. Інвестори фонду, в цьому випадку,

є його акціонерами. Вони мають право брати участь в управлінні

фондом за допомогою участі в загальних зборах акціонерів і через

інші механізми, передбачені чинним законодавством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Акції фонду вільно обертаються на ринку впродовж всього терміну його існування. Діяльність фонду розрахована на термін

12 Маркет-мейкер (від англ. market maker) — менеджер фондової біржі, що стежить за ходом торгів, інформує учасників ринку про ціни, курс, дивіденди. Обов’язком мар-кет-мейкера є оцінка тенденцій очікуваної прибутковості і надійності цінних паперів

20 років. Такий термін пояснюється специфікою інвестування в нерухомість — капіталоємністю проектів і тривалим терміном їх реалізації.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвес-тування, розділяючи активи фонду на три категорії — нерухо-мість, цінні папери і корпоративні права — ризики фонду нижчі, ніж у фондах, що інвестують виключно в цінні папери. Фонд не-рухомості диверсифікує портфель, розподіляючи інвестиції між широким спектром різних активів, з метою зниження ризику мож-ливих втрат капіталу і підвищення ефективності вкладень.

4. Венчурний фонд — це недиверсифікований фонд, до якого висуваються найменші регулятивні вимоги з боку законодавства, що робить його гнучким інструментом для реалізації інвестицій-них програм або всередині корпоративних схем фінансування. Фонд орієнтований на юридичних осіб, які можуть купувати цін-ні папери фонду лише за закритою підпискою. Венчурний фонд має право видавати позики, вкладати кошти у нерухомість, цінні папери та інші активи.

Банківські підрозділи з управління активами інститутів спіль-ного інвестування вирішують усі питання, пов’язані зі створен-ням венчурного фонду, його реєстрацією у державних органах, випуском цінних паперів фонду, підготовкою усіх документів що є необхідними для роботи фонду.

Провідні банки України здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, накопичуючи інвестиційний досвід, розроблюючи та реалізуючи широкий перелік послуг, а саме:

—        комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів: у рамках укладеного договору клієнту надається можли-вість здійснювати повний набір операцій на біржовому та поза-біржовому ринках;

—        довірче управління (цінними паперами та грошовими кош-тами) на фондовому ринку: проведення операцій з грошовими коштами інвестора в його інтересах з метою отримання доходу (дохідне розміщення вільних грошових коштів); підвищення лік-відності та дохідності цінних паперів, які має клієнт; формування інвестиційного портфеля клієнта відповідно до коштів, які він має, з визначеними строками інвестування та рівнем ризику. Крім того, клієнтові регулярно надається інформація про поточну си-туацію на фондовому ринку, про стан та дохідність його портфе-ля цінних паперів;

—        операції прямого та зворотного РЕПО: кредитування під заставу облігацій;

—        придбання та консолідація великих пакетів акцій;

—        широкий спектр консультаційних послуг з питань здійс-нення інвестицій, зокрема для нерезидентів;

—        юридичне супроводження операцій з цінними паперами.

Цінними паперами, з якими працюють банки, є корпоратив-

ні та муніципальні облігації, державні цінні папери (КДО, СДО, ПОВДП, КОВДП, ПДВ — ОВДП), акції, векселі.

Продуктовою політикою банків передбачається надання послуг зберігача, тобто здійснення професійної депозитарної діяль-ності зберігача цінних паперів. До послуг депонентів — повний спектр операцій зберігача, знання, досвід та професіоналізм пер-соналу провідних банків, а також банківське сховище, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення.

Банки пропонують клієнтам гнучкі та зручні тарифи з депозита-рного обслуговування. Зокрема, вони не передбачають абонентську плату, а відкриття рахунків у цінних паперах та зберігання цінних паперів на рахунках фізичних осіб здійснюється безкоштовно. Кліє-нтами є юридичні та фізичні особи, інвестиційні та пенсійні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, інвестори — резиденти та нерезиденти. Банки пропонують клієнтам:

—        відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних та фі-зичних осіб, інвестиційних та пенсійних фондів;

—        зберігання цінних паперів, емітованих у документарній та бездокументарній формах;

—        обслуговування обігу державних і недержавних цінних па-перів на рахунках у цінних паперах;

—        обслуговування корпоративних операцій емітентів цінних паперів;

—        послуги депозитарію інвестиційних фондів;

—        інформаційне обслуговування;

—        консультаційні послуги з питань обліку прав власності на цінні папери.

Вексель є не лише зручною формою розрахунку, але й видом комерційного кредиту, оскільки оплата за векселем відбувається, зазвичай, не одразу, а за певний час, упродовж якого сума за век-селем є у розпорядженні векселедавця. Операції банків з век-селями:

—        кредитування під заставу векселів, у тому числі шляхом операцій РЕПО;

—        видача простих векселів банком кредиторові банку;

—        прийом боргових зобов'язань на інкасо;

—        облік та переоблік векселів;

—        авалювання векселів;

—        авалювання податкових векселів;

—        доміциляція13 векселів клієнтів;

—        збереження векселів (оригіналів, копій та екземплярів);

—        розробка персональних розрахункових вексельних схем для юридичних осіб.

Позитивні тенденції у розвитку фінансового та фондового рин-ків України дозволяють великим українським компаніям фінансу-вати свої інвестиційні програми за допомогою корпоративних облігацій. Своєю чергою, продуктовою політикою комерційних банків передбачена організація випуску та розміщення корпо-ративних облігацій.

Облігації орієнтовані на залучення коштів широкого кола ін-весторів (юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезиден-тів), що обумовлює деякі переваги цього інструменту. Банки про-понують повний спектр послуг з організації випуску облігацій, їхнього розміщення та підтримки вторинного ринку облігацій.

Корпоративні облігації є ефективним інструментом для по-будови програм довгострокового фінансування і надають такі можливості:

—        різноманітні терміни випуску — від 2 до 5 років;

—        підприємство, розміщуючи облігації, формує позитивний імідж позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів, що дозволяє при подальших випусках знижувати вартість запо-зичення;

—        випуск облігацій не потребує забезпечення.

Корпоративні облігації дозволяють підприємству опера-

тивно управляти своєю заборгованістю, а саме:

—        визначаючи структуру випуску, емітент має можливість визначити періоди виплат позики, виходячи із термінів виник-нення грошового потоку від інвестиційного проекту;

—        підприємство має можливість достроково здійснювати ви-куп своїх облігацій;

—        у випадку викупу 100 % облігацій підприємство може до-строково погасити випуск;

—        зважаючи на ситуацію на ринку, підприємство має можли-вість управляти дохідністю за своїми облігаціями завдяки механі-зму оферт;

13 Доміциляція векселів — призначення особливого місця платежу за векселем, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка визначена як платник за векселем, ишяхом надання доміциляційної формули. При складанні векселя векселедавець може визначити не тільки місце платежу, але й особу, що сплатить цей вексель у місці доміциляції

—        у випадку, коли ризик зміни курсу будь-якої валюти є чут-

ливим для емітента, відсоткова ставка з облігацій може бути

прив’язана до курсу.

Обмеження з випуску облігацій підприємств існує для ак-ціонерних товариств, які можуть випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного фонду або на суму забезпечення, яке надається товариству з цією метою третіми особами.

Послуги провідних банків із організації та обслуговування випусків корпоративних облігацій такі:

—        фінансовий консультант;

—        організатор випуску облігацій;

—        андеррайтер;

—        підтримання вторинного ринку облігацій;

—        платіжний агент;

—        депозитарні послуги.

Послуги фінансового консультанта: визначення потреб під-приємства у фінансуванні; визначення параметрів та структури облігаційної позики; визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій.

Послуги організатора випуску облігацій: підготовка про-спекту емісії облігацій; підготовка інвестиційного меморандуму для інвесторів; реєстрація проспекту емісії в ДКЦПФР 4; отри-мання коду цінних паперів в НДУ, відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарії МФС, проходження лістингу 5 облігацій на фондових біржах, ПФТС; підготовка звіту про результати розмі-щення облігацій, його реєстрація в ДКЦПФР; документальний супровід позики, підготовка звіту про наслідки погашення облі-гацій та подання його в ДКЦПФР.

Послуги андеррайтингу: проведення рекламної кампанії, ро-уд-шоу для потенційних інвесторів; первинне розміщення обліга-цій серед інвесторів (твердий андеррайтинг, частковий андеррай-тинг, «best efforts»16); розповсюдження облігацій, випущених у документарній формі через мережу філій банку; організація син-дикату андеррайтерів.

14 ДКЦПФР — Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку. Лістинг (від англ. list — список) — допуск цінних паперів до торпв на фондовіи біржі або позабіржовій торговельній системі після перевірки фінансового стану емітента.

16 «Best efforts» андеррайтинг (від англ. best efforts — максимальні зусилля) — ан-деррайтинг за принципом максимальних позицій — андеррайтинг, за яким андеррайтери погоджуються прикласти «максимальні зусилля» для розміщення акцій за дорученням емітента. У цьому випадку андеррайтери не беруть на себе зобов'язань викупити нереа-лізовані акції. «Best efforts» андеррайтинг є протилежністю більш розповсюджених угод типу «повна покупка» або «тверді зобов'язання». Синонім — Best-efforts sale

Послуги з підтримання вторинного ринку: організація вто-ринного ринку — підтримання ліквідності облігацій на біржово-му та позабіржовому ринках шляхом виставлення котировок на купівлю та продаж облігацій; підтримання твердого спреду між котировками на вторинному ринку; послуги маркет-мейкера; ін-формаційна підтримка випуску у період обігу облігацій.

Послуги платіжного агенту: виплата купонного доходу; ви-плата відсотків та номіналу при викупі облігацій; погашення об-лігацій.

Депозитарні послуги: послуги керуючого рахунком емітента; послуги зберігача цінних паперів.

Додаткові послуги: підготовка макету облігацій, випуще-них у документарній формі (іменні та на пред'явника) та про-ведення переговорів з підприємством-виготовлювачем від іме-ні емітента.

Деякі банки стають уповноваженими банками фондових бірж і складовою торгівлі цінними паперами цих бірж, оскільки гарантують проведення грошових розрахунків між учасниками біржових торгів. В такому випадку для участі у біржових торгах кожному члену фондової біржі необхідно укласти з уповноваже-ним банком такі договори:

—        договір банківського рахунку;

—        договір про надання програмно-технічного комплексу «Клі-єнт-Банк»;

—        договір про виконання функцій платіжного агента;

—        договір про надання банківської гарантії;

—        договір застави майнових прав.

Крім того, уповноважені банки співпрацюють з фондовими біржами у сфері створення програмного забезпечення для профе-сійних учасників ринку цінних паперів. Співпраця з організато-рами торгів є системним та пріоритетним напрямком діяльності банків, що, своєю чергою, формує заходи продуктової політики щодо відповідної трансформації продуктів і послуг.

Фондові біржі створюються для організації торгів широким спектром цінних паперів українських емітентів, а саме: акціями (високоліквідними «блакитними фішками» і акціями «другого ешелону»), облігаціями, цінними паперами ІСІ. При цьому пріо-ритетним напрямком біржової діяльності є розвиток ринку акцій другого ешелону, акцій регіональних фондових ринків, а саме: підвищення ліквідності певного сегменту ринку, виведення на ринок нових фінансових інструментів, розширення спектру лік-відних цінних паперів.

Світовий досвід показує, що розвиток інтернет-трейдингу,

необхідної складової сучасних розвинених фондових ринків, неможливий без комплексної лінійки програмних продук-тів, які:

—        адаптовані до законодавства і особливостей депозитарної системи;

—        забезпечують швидкий і зручний обмін електронними до-кументами з використанням електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

Лінійка програмних продуктів, що пропонується професій-ним учасникам фондового ринку для задоволення їх першочерго-вих потреб, містить:

—        BIT eTrade — торговий термінал торговця цінними папе-рами для укладання договорів на біржі;

—        BIT eTrade Office — комплексне рішення для внутрішньо-го обліку торговця цінними паперами, що забезпечує можливості аналітичного групування інформації щодо договорів, контрагентів, цінних паперів; зручного формування регулярної та нерегулярної звітності ДКЦПФР; формування друкарських форм укладених договорів та всіх необхідних документів для супроводження до-говорів (ініціювання та контроль руху цінних паперів та грошо-вих коштів за операціями);

—        BIT eTrade Depo — зручний та універсальний (для всіх депозитаріїв) програмний продукт для оптимізації діяльності зберігача цінних паперів;

—        BIT eTradeP — модифікований торговий термінал, що пов'язує брокера (члена біржі) з його клієнтами (Інтернет-трейдерами);

—        BIT eTrade Asset — комплексне рішення для внутрішньо-го обліку підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування, що забезпечує зручний автоматизований обмін до-кументами з торговцем цінними паперами та формування звітно-сті до ДКЦПФР;

—        BIT eReport — програмне забезпечення для формування регулярної та нерегулярної звітності торговця цінними паперами до ДКЦПФР;

—        BIT eTrade Mail — поштовий сервіс для обміну елект-ронними документами і повідомленнями та укладення дого-ворів, що забезпечує конфіденційність інформації (засобами криптозахисту), гарантовану доставку та надійну перевірку авторства (завдяки використанню електронно-цифрового під-пису).

Наведені програмні продукти створені на спільній платформі, легко взаємодіють між собою завдяки розвиненим функціям екс-порту-імпорту даних.

Таким чином, розвиток діяльності фондових бірж сприяє ро-звитку інноваційної складової інвестиційного бізнесу комерцій-них банків.